Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FINAL INŽENIRING IN GRADBENIŠTVO D.D. NOVA GORICA
Sedež ali naslov: CESTA 25. JUNIJA 1/F
Poštna številka: 5000
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 5144922000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socilanega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spreminjanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu delovnih ur - skupno število delovnih ur - nadurno delo - neopravljanje ure, za katere se prejema nadomestilo plače -
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci družbe Final d.d. - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje -MInistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v mapi v zakljenjeni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop imajo le pooblašene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov iz dne 24.7.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidence preventivnih zdravstvenih pregledov in o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, enota, delovno mesto, datum prihoda na podjetje, začasno zaposlen do, datum opravljenega usposabljanja iz varnosti pri delu, datum zadnjega zdravniškega pregleda, datum naslednjega zdravniškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - pooblaščen zdavnik družbe - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (invalidska komisija)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja ter spričevala obdobnih preventivnih zdravniških pregledih se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zakljenjenih omarah v prostorih družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osehnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidence o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - EMŠO - datum rojstva - spol - enota - datum prihoda na podjetje - številka odločbe o nastanku invalidnosti - datum odločbe o nastanku invalidnosti - kategorija invalidnosti -razlog invalidnosti
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščene osebe družbe - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v tajništvu podjetja. Avtoriziran dostop do podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne pvezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja. Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - datum rojstva - EMŠO - kraj rojstva - država rojstva - davčna številka - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča - naslov začasnega prebivališča - državljanstvo - izobrazba - poklic - strokovna usposobljenost - delovno mesto - tarifni razred - plačilni razred - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi - datum odhoda iz podjetja - vzrok odhoda iz podjetja - delovna doba v podjetju - delovna doba pred zaposlitvijo v podjetju - lanski dopust - koriščenje dopusta - rojstni datum in EMŠO otroka - številka TRR
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v družbi - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Sloenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v osebnih mapah v zakljenjeni omari v tajništvu podjetja. Dostop je izključno za pooblaščene osebe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku imajo le avtorizirane osebe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam