Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEDILINE d.o.o.
Sedež ali naslov: Perovo 30
Poštna številka: 1241
Kraj: Kamnik
Matična številka: 1124072000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG EVIDENCE ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ, št. 17/90, Ur.l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7. člen-
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko) zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajlaca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci MEDILINE d.o.o. Kamnik - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /Ur.l. RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zakljenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni direktorice družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG EVIDENCE O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področku dela (Ur,l, SFRJ, št.17/90, Ur.l.RS-stari, št.10/91, RS/I št. 17/91, RS. št. 13/93 in 66/93 ter 65/00- ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic, ki izhajajo iz plač. nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki:ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko) zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) -podatki o delovnem času-možno število delovnih ur, opravljen ue, neopravljene ure, neopravljene ue z nadomestilom plače v breme organizacije, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure začasno nezmožnosti za delo v breme organizacije in drugo -skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme ZZZS in ure za čas porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom -neopravljene ure brez nadomestila plače - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah - izplačane plače za redno delo in delo preko polnega delovnega časa, plače iz dobička, nadomestila plače v breme delodajalca in ZZZS ter drugih, plače iz dobička, prejemki delavca za solidarnostno pomoč, odpravnino, jubilejno nagrado, regres, drugo - število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: Poobčaščeni delavci MEDILINE d.o.o. Kamnik Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni direktorice družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG EVIDENCE O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki delavca - podatki o poškodovanem delavcu; delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal na dan nezgode,ali se je že poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani deli telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu; kdaj se je pripetila, kraj dogodka, koliko oseb se je poškodovalo,koliko oseb je izgubilo življenje, vir nesreče, vzroki nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci MEDILINE d.o.o. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatko (Ur.l. RS št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni direktorice družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Praviliniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidncami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. KATALOG EVIDENCE O IZPLAČANIH NAGRADAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l.SFRJ, št. 17/90, Ur.l.RS-stari, št. 10/91, RS/I št- 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/0-ZZPPZ), 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezne fizične osebe, ki so sodelovale v nagradnih igrah podjetja in so jim bile nagrade dodeljene
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc zaradi davčne zakonodaje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o prejemiku nagrade: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja MEDILINE d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari v pisarni direktorice družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 15.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. KATALOG EVIDENCE O LASTNIKIH PODJETJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence o lastnikih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek posameznika, ki ni delavec družbe, rojstni podatki, stalno prebivališče, podatki o višini lastniškega deleža, podatki o izplačanih dobičkih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci MEDILINE d.o.o. Kamnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni direktorice družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 15.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam