Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GABRIJEL ALUMINIUM D.O.O.
Sedež ali naslov: POD JELŠAMI 7
Poštna številka: 1290
Kraj: GROSUPLJE
Matična številka: 5328209000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKI PODATKI O DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri delodajalcu - upravljavcu osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo za urejanje delovnega razmerja: • za sklepanje in izvajanje pogodbe o zaposlitvi, • za statistična raziskovanja, • za druge uradne namene, • in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: O zaposlenih delavcih, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, za namene opravljanja kadrovskih postopkov zbiramo naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj, država rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo davčna izpostava, vrsta zaposlitve (določen čas, nedoločen čas, pripravništvo, nadomeščanje), datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, naziv delovnega mesta, opis del in nalog na delovnem mestu, kraj opravljanja dela, polni/skrajšani delovni čas, izmena, kategorija zahtevnosti delovnega mesta, tarifni in plačilni razred osnovna plača, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, poklic, poskusna doba, pripravniška doba, konkurenčna klavzula, odpovedni roki, invalidnost, izobraževanje, datum in vzrok prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, letni dopust, podatki o otrocih zaposlenih (za izračun dopusta in prijave v zavarovanje), omejitve pri delu, minulo delo, zahtevana stopnja izobrazbe delovnega mesta, podlaga zavarovanja, datum začetka in prenehanja zavarovanja, registrska številka prijave potrebe po delavcu, bančni račun, delovna doba, zdravniški pregledi, izpiti iz varnosti pri delu, telefon, mobilni telefon, vizitka, prenosni računalnik.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik navedene zbirke osebnih podatkov je upravljavec osebnih podatkov in pooblaščeni delavci v kadrovsko-izobraževalnem servisu. Uporabniki so še: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjeni kovinski ognjevarni omari v arhivu družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je opremljen z geslom. Arhiv ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaklenjen in zaščiten s sistemom gesel. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v osebnih mapah, je zaklenjena v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri delodajalcu - upravljavcu osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, iz plač, nadomestil plač in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, stroškovno mesto, enotna matična številka občana, davčna številka, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) Podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, izredni dopust za strokovno izobraževanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, nadure. Podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo, krediti (odtegljaji) – ime kreditorja, začetni in končni datum odplačila, vrsta kredita, znesek obroka, glavnica, zagotovljen plačilni razred, kolektivna pogodba, tarifni razred, osnova, osnovna bruto plača, davčna olajšava, letna povprečna stopnja dohodnine, faktor za osnovno bruto plačo, osebna ocena, potni stroški, prevoz na delo, bančni računi, ime banke, številka podružnice banke, številka TRR, delovna doba, sorodniki, davčna olajšava DA/NE), zavarovanja, davek na izplačane plače po posameznih razredih, osnova za prispevke, prispevki za socialno varnost na bruto plače, prispevki za socialno varnost iz bruto plač, osnova za dohodnino, akontacije dohodnine po razredih.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke osebnih podatkov so pooblaščeni delavci, zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov in pooblaščeni delavci v kadrovsko-izobraževalnem servisu. Uporabniki so še: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje RS in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjeni kovinski ognjevarni omari v arhivu družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je opremljen z geslom. Arhiv ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaklenjen in zaščiten s sistemom gesel. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v osebnih mapah, je zaklenjena v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo za urejanje pravic obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovanem delavcu: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke osebnih podatkov so pooblaščeni delavci, zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov in pooblaščeni delavci v računovodskem, ter kadrovsko-izobraževalnem servisu. Uporabniki so še: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjeni kovinski ognjevarni omari v arhivu družbe. Arhiv, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O OPRAVLJENIH OBDOBNIH PREVENTIVNIH PREGLEDIH, IZOBRAŽEVANJU IZ VARSTVA PRI DELU, IZOBRAŽEVANJU IZ POŽARNE VARNOSTI, IN ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci (preventivni pregledi, izobraževanje iz varstva pri delu) in delavci, ki delajo s požarno nevarnimi snovmi oz. vozniki viličarjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz varovanja zdravja in ustrezne usposobljenosti za opravljanje dela na specifičnih delovnih mestih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcih: ime in priimek, osebna številka, delovno mesto, datum sklenitve delovnega razmerja, datum predhodnega preventivnega pregleda, periodika pregledov, datum naslednjega pregleda, morebitni komentar, napotek pooblaščenega zdravnika medicine dela delodajalcu - datum predhodnega izobraževanja, periodika, datum naslednjega izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke osebnih podatkov so pooblaščeni delavci, zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov in pooblaščeni delavci v pogodbenem izvajalcu, ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjeni kovinski ognjevarni omari v arhivu družbe. Arhiv, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O REGISTRACIJI PRISOTNOSTI V POSLOVNIH PROSTORIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem in osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo za kontrolo prisotnosti zaposlenih in oseb, ki opravljajo delo pri upravljavcu na podlagi napotnice študentskega servisa, za potrebe obračuna plač in kontrolo gibanja in zadrževanja v poslovnih prostorih družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcih: ime in priimek, številka kartice, datum, ura in vrsta prihoda v poslovne prostore in odhoda iz njih, podatek o letnem dopustu.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki navedene zbirke osebnih podatkov so pooblaščeni delavci družbe in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci podatkov so shranjeni v bazi podatkov vodenih v računalniku, ki pa je dostopen z geslom. Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v družbi, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam