Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.
Sedež ali naslov: Kržičeva 3
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5186684000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, pripravniki), • tujci, ki opravljajo določeno dejavnost pri upravljavcu in imajo ustrezno dovoljenje, • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR in kolektivnih pogodbah (Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije), • izvajanje politik skupine/nadrejene družbe glede ohranitve zaposlitve, razvoja in mobilnosti zaposlenih v skupini • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaščenim uporabnikom, • posredovanje podatkov svetu delavcev, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev tujcev, • posredovanje podatkov za prijavo v dodatno zdravstveno zavarovanje, • obdelava podatkov za namene 24-urnega nezgodnega zavarovanja, • posredovanje podatkov organom pregona in drugim organizacijam po 3. odstavku 25. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP- UPB-2, Ur. l. RS, št. 82/2013) • urejanje vozniških dovoljenj in voznega parka, • vodenje internega telefonskega imenika, • statistična raziskovanja ter drugi uradni nameni.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • šifra zaposlenega, ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, stalno prebivališče (ulica, poštna številka, pošta), šifra občine stalnega prebivališča /občin, začasno prebivališče (ulica, poštna številka, pošta), kontaktni naslov za vročanje (ulica, poštna številka, pošta), EMŠO, davčna številka, državljanstvo, spol, fotografija, videoposnetek, organizacijska številka, podatki o šolanju (izobraževalna ustanova, vrsta in stopnja izobrazbe, poklic, povprečna ocena), znanje jezikov (materni, tuji), podatki o prejšnjih zaposlitvah in delovnih izkušnjah, podatki o izvedenih ukrepih za ohranitev zaposlitve in razvoj zaposlenega, sektor, delovno mesto, delovno razmerje, tarifni razred, delovni čas (npr. skrajšani delovni čas, invalidska upokojitev), stroškovno mesto, datum pričetka delovnega razmerja, poskusno delo od »datum«, poskusno delo do »datum«, delovna doba do vstopa, šifra banke / banka , številka bančnega računa, šifra davčne izpostave / davčna izpostava, serijska številka delovne knjižice, registrska številka delovne knjižice, datum izdaje delovne knjižice, izdajatelj delovne knjižice – šifra, telefonska številka, interna telefonska številka, elektronski naslov, registrska oznaka avtomobila, nabavna vrednost vozila, invalidnost (da/ne), stopnja invalidnosti, datum vstopa v skupino, vzrok sklenitve delovnega razmerja (že zaposlen, iz trga dela, združitev/prevzem), status osebe v skupini (domači, gost), poslovna enota (CEE - Slovenija), tip odgovornosti, status aktivnosti (aktiven, mirovanje, neaktiven), razlog mirovanja (starševski dopust, daljša bolniška odsotnost), področje dela, klicni center (da,ne), sektor. TUJCI: • Splošni podatki: ime in priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), EMŠO, kraj in država rojstva, državljanstvo, poklic in strokovna izobrazba, delovno mesto, lokacija dela, številka potnega lista, veljavnost potnega lista, kraj izdaje potnega lista, davčna številka, naslov bivališča v RS (ulica, kraj, pošta), naslov bivališča v tujini (ulica, kraj, država), vrsta dovoljenja za bivanje v RS, trajanje dovoljenja za bivanje v RS, posebna znanja in delovne izkušnje, začetek dela, prenehanje dela Obrazec TUJ-2/1: • Firma in sedež prosilca, Območna služba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, • Podatki o prosilcu (1. Vlagatelj – firma, sedež, matična številka, šifra dejavnosti, upravna enota sedeža, šifra upravne enote; 2. Delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje (registrska številka PD obrazca); 3. Kraj opravljanja dela - na sedežu delodajalca, na terenu (lokacija); 4. Prošnja za dovoljenje za zaposlitev - nova zaposlitev, podaljšanje; 5. Doba, za katero se prosi za dovoljenje za zaposlitev od-do) • Podatki o tujcu: priimek (priimek ob rojstvu), ime, spol, dan, mesec in leto rojstva, enotna matična številka tujca, davčna številka tujca, kraj in država rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča v Republiki Sloveniji, naslov prebivališča v tujini, vrsta in številka potne listine, kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja, vrsta dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji(kdaj je bilo izdano dovoljenje za prebivanje in do kdaj velja; tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje), stopnja strokovne izobrazbe, poklic, posebna znanja, delovne izkušnje • Izjava tujca o dovoljenju uporabe podatkov za vodenje postopka Obrazec TUJ/4/3: • Območna služba, delo-vodna številka, datum prijave, datum odjave • Podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec ): Firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime odgovorne osebe, EMŠO odgovorne osebe, prebivališče odgovorne osebe(ulica, kraj in poštna številka) • Številka pogodbe o zaposlitvi • Podatki o tujcu: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka v RS, če jo ima, prebivališče v RS (ulica, kraj in poštna številka), vrsta in številka potne listine(kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja), delovno mesto, številka dovoljenja za zaposlitev, datum pričetka zavarovanja pri zavezancu za prijavo, začetek dela, prenehanje dela Obrazec TUJ/EU – zap: • Območna služba, delo-vodna številka, datum prijave, datum odjave • Podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec iz RS): Firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime kontaktne osebe, telefon kontaktne osebe • Podatki o delavcu - državljanu EU: Priimek in ime, datum rojstva, spol: m/ž, EMŠO / ( SLO, če jo že ima, državljanstvo, številka potnega lista, strokovna izobrazba (naziv), opis del in nalog, prebivališče v RS (ulica, kraj in poštna številka), prebivališče v tujini (ulica, kraj in poštna številka, država), začetek zaposlitve, prenehanje zaposlitve • Dovoljenje za zaposlitev: številka, delo-vodna številka, datum, veljavnost dovoljenja za zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, centri za socialno delo, • izvajalci dodatnega nezgodnega zavarovanja, • Zavod za varstvo pri delu, • Agencija za zavarovalni nadzor, • Slovensko zavarovalno združenje, GIZ • družbe v skupini (Generali CEE Holding B.V., organizacijska enota Praga, Češka, Assicurazioni Generali S.p.A., Trst, Italija, in ostale povezane družbe), • zunanja revizijska hiša, • Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • hramba dokumentacije za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto po veljavni zakonodaji, • uveljavljanje dopusta za opravljanje izpitov po Zakonu o delovnih razmerjih, • planiranje in analiziranje stroškov ter usmeritev podjetja, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov do delavcev, ki jih je delodajalec napotil na izobraževanje in ki so prekršili pogodbo o izobraževanju, • presoja napredovanj, • vodenje evidence za pridobitev delnih subvencij izobraževanja s strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, • obračun stroškov izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o splošnih izobraževanjih: šifra zaposlenega, ime, priimek, naslov seminarja, datum pričetka seminarja / izobraževanja, datum zaključka seminarja /izobraževanja, kraj poteka, trajanje – dnevi, podpis. • usposabljanje za pridobivanje strokovne izobrazbe (npr. za magisterij, doktorat oziroma študij ob delu) - pogodba o izobraževanju ob delu: ime, priimek, evidenčna številka zaposlenega, datum rojstva, stalno prebivališče (ulica, poštna številka, pošta), šifra občine stalnega prebivališča /občina, kontaktni naslov za vročanje (ulica, poštna številka, pošta), EMŠO, davčna številka, datum pogodbe, številka pogodbe, datum začetka študija ob delu, datum zaključka študija ob delu, datum dejanskega zaključka, trajanje študija, datum sklenitve aneksa, vrsta izobraževalne ustanove, naziv izobraževalne ustanove, naziv in smer študija, poklic po zavodu za zaposlovanje, poklicna skupina, strokovna izobrazba, zahteva zaradi delovnega mesta, občina šole, izvajalec izobraževanja, letnik, šolsko leto, uspeh, opravljene obveznosti, mirovanje študija od, mirovanje študija do, vzrok mirovanja študija, potrdilo o vpisu, poraba študijskega dopusta (leto in mesec porabe, število porabljenih dni), stroški študija, podpis. • usposabljanje z delom (pripravništvo): ime, priimek, evidenčna številka zaposlenega, datum rojstva, stalno prebivališče (ulica, poštna številka, pošta), evidenčna številka zaposlenega, spol, delovna doba, območne enote, delovno mesto, organizacijska enota, področje stroški usposabljanja z delom, število dni usposabljanja, datum začetka usposabljanja, datum zaključka usposabljanja, stopnja izobrazbe, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, izobrazba, program usposabljanja pripravnika, potrdilo o zaključku pripravništva, mentor. • funkcionalno izobraževanje: evidenčna številka zaposlenega, ime, priimek, roj. podatki, spol, delovna doba, območne enote, delovno mesto, organizacijska enota, področje dela, način organizacije izobraževanja, področje izobraževanja, izvajalec izobraževanja, organizator, zahteva izobraževanja za izpolnjevanje pogojev del. mesta, stroški izobraževanja, kraj izobraževanja, število izobraževalnih dni, število izobraževanih ur, datum začetka izobraževanja, datum zaključka izobraževanja, termin izobraževanja, stopnja izobrazbe, datum sklenitve pogodbe, leto začetka študija, predvideni datum zaključka študija, leto študija, datum dejanskega zaključka študija, datum sklenitve aneksa, datum nastopa dela; • stroški izobraževanja: ime in priimek, izobraževalna ustanova, letnik, smer, znesek za plačilo;
 • Uporabniki zbirke: • Agencija za zavarovalni nadzor (za pridobitev licence za zastopanje in posredovanje- odločba AZN, oz. za pridobitev licence za pooblaščenega aktuarja), • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o družinskih članih in vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, • uveljavljanje olajšave za dohodnino zaposlenih zaradi vzdrževanih družinskih članov zaposlenih, • odmera letnega dopusta zaposlenih, • obdarovanje otrok zaposlenih, • kolektivno nezgodno zavarovanje družinskih članov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • šifra delavca, priimek delavca, ime delavca, priimek družinskega člana delavca, ime družinskega člana delavca, datum rojstva družinskega člana delavca, EMŠO družinskega člana delavca, sorodstveno razmerje – šifra, državljanstvo družinskega člana delavca, davčna številka družinskega člana delavca (za družinske člane, v zvezi s katerimi se uveljavlja olajšava); • podatki z obrazca M-DČ: -zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, reg. št. zavezanca, datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime. -družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava, odjava, sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, družinski član (ZZVZZ: člen 20), sorodstvo (za otroke: ali so zakonski, nezakonski, posvojenci), (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno št., št. in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto) (podatek za prijavo otrok do 18 leta ni potreben), -kraj in datum prijave ter vložnik.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Centri za socialno delo, • Davčna uprava RS, • izvajalci kolektivnega nezgodnega zavarovanja družinskih članov, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, zaposleni pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljalcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd. po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in bolezni v zvezi z delom določa zakonodaja, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnici, • statistične analize v zvezi z nezgodami, vodenje frekvence nezgod, teže nezgod, • za namene obračuna nadomestila plače.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obrazec za prijavo nezgode pri delu / nevarnega pojava / poklicne bolezni • podatki o nezgodi: skupno število delavcev, udeleženih v nezgodi, datum prijave, datum nezgode, ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, kraj nezgode, delovno okolje, delovni proces, vzrok nezgode, kratek opis nezgode; • podatki o nevarnem pojavu: datum prijave, datum dogodka, ura dogodka, mesto dogodka nevarnega pojava, lokacija nevarnega pojava, vrsta nevarnega pojava, ogroženost zdravja ali življenja delavcev, opis vzroka nevarnega pojava, kratek opis dogodka; • podatki o poklicni bolezni: datum verifikacije poklicne bolezni, datum priznanja invalidnosti; • podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO oz. datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, dejavnost v času nezgode, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, vrsta poškodbe, materialni povzročitelj nezgode, oblika poškodbe, način poškodbe, poškodovani del telesa, nudenje prve pomoči; • podatki o poklicno obolelem delavcu: ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO oz. datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja; • podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, datum prijave poklicne bolezni; • podatki o odgovorni osebi pri delodajalcu: ime in priimek, podpis; Obrazec ER-8 • podatki o poškodovancu: ime, priimek, naslov bivališča, kraj, ulica, občina, spol, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, • podatki o nezgodi: datum prijave (dan, mesec, leto), datum nezgode (dan, mesec, leto), ura nezgode, kje se je pripetila nezgoda – na običajnem delovnem mestu, na začasnem delovnem mestu v isti enoti, na službeni poti ali na delovnem mestu v drugi enoti, na poti na delo, na poti z dela, drugo; vrsta poškodbe- lažja, hujša, kolektivna, smrtna; kraj nezgode (ulica, hišna št., poštna koda, kraj), narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež, interno raziskavo je opravil/ jo bo opravil; • podatki o prijavitelju: ime in priimek, delovno mesto, telefon; • podatki s poročila osebnega zdravnika: priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza poškodbe in šifra iz MKB, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, ali ima poškodovanec fizične ali psihične težave, ki so vplivale na nastane poškodbe, opis dogodka po izpovedi poškodovanca, podpis zdravnika, • podatki o poklicnih boleznih in zdravstvenih okvarah: zdravniško spričevalo oziroma ugotovitev o poklicnih obolenjih in o zdravstvenih okvarah, ki so navedene na Seznamu poklicnih bolezni, druga poklicna obolenja (naglušnost, zastrupitve,..), ki zmanjšujejo delovne sposobnosti fizične osebe in v čem je ta nesposobnost oziroma zahteva za razporeditev na druga dela.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • Inšpektorat za delo RS, • lečeči zdravnik, • zavarovalnice, ki zavarujejo nezgode (dodatno nezgodno zavarovanje), • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi, • ime, priimek, znesek, specifikacija
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS (ob prvem nastopu dela), • pooblaščeni zdravnik medicine, športa in dela, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu. • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljalcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd. po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, naslov, delovno mesto, datum seminarja, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni zdravnik medicine dela, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov (ulica, kraj, poštna številka, pošta) telefon, vrsta in stopnja izobrazbe, izobraževalna ustanova, znanje jezika, podatki o opravljenih preizkusih znanj in delovnih izkušnjah (odvisno od razpisa).
 • Uporabniki zbirke: • Zavod RS za zaposlovanje, • agencija za iskanje kadrov, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o osebah, ki so bile napotene na delo v zavarovalnico Generali

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, ki so bili napoteni na delo v Zavarovalnico Generali s strani kadrovskih agencij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • hramba podatkov zaradi izvajanja pogodbe o najemu delovne sile (obračun in plačilo opravljenega dela, itd.).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • številka pogodbe, naziv družbe, ki napoti delavca, kraj opravljanja dejavnosti (ulica, poštna številka, pošta), identifikacijska številka za DDV, poslovna enota, sedež poslovne enote (ulica, poštna številka, pošta), odgovorna oseba, ime napotenega delavca, priimek napotenega delavca, kraj opravljanja dela, poskusno obdobje, urnik dela, naziv delovnega mesta, opis del in nalog, odpovedni rok za napotenega delavca, tarifni razred, kolektivna pogodba dejavnosti, ki je zavezujoča za uporabnika, datum pričetka dela, datum zaključka dela, splošni pogoji – šifra.
 • Uporabniki zbirke: • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • letno poročanje za pokojninsko zavarovanje ZPIZ, • mesečno in letno poročanje FURS-u za dohodnino, • letno poročanje ZZZS za obvezno zdravstveno zavarovanje, • statistična poročanja, mesečna poročanja o plačah, • izvajanje politik skupine/nadrejene družbe glede ohranitve zaposlitve, razvoja in mobilnosti zaposlenih v skupini • plačilo in knjiženje stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o plačah: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, kontaktni naslov za vročanje, številka TRR, znesek izplačila, • podatki RIS (matični podatki): matična številka, priimek, ime, prikaz CE, naslov, rojen, EMŠO, davčna številka, službeni telefon, domači telefon, e-mail, spol, IPN (številka kartice, aktivnost), zaposlitev, turnus, izračun plače, podskupina, začetek aktivnosti v RIS-u, konec aktivnosti v RIS-u, nadrejeni, skrbnik, stroškovno mesto, organizacija, bon (aktiven, dodaten, skupina, omarica, podpis, OE/SM razporeditev (ID, šifra, opis, shema), posebne/ številčne/ dodatne lastnosti (lastnost, vrednost, od-do), registracijska/ pristopna skupina/ enostavna pristopna kontrola (šifra, opis, od-do), preračun VP (VP, VP – opis, izračunani znesek, SM, opombe, podpis), pregled ur in dopusta (mesec, leto, prenos v mesec, delovne ure, mesečni plan, ure v dobro, opis seštevka, vrednost, VP, opis, vrednost). • podatki RIS (izplačila): VP opis (mesečni plan, redno delo, letni dopust, izredni dopust, državni praznik, nadurno delo-delovnik, nadurno delo_nedelja/praznik, bolezen (do 30 dni), bolezen (nad 30 dni 90%), nega otroka, službena odsotnost, študijski dopust, poškodba pri delu (do 30dni/ nad30 dni), poškodba izven dela (do 30 dni), poškodba izven dela (nad 30 dni 80%), poškodba po 3. osebi (do 30 dni), darovanje krvi, nadomestila po 170. členu ZDR, neplačan odsotnost, dodatek po zakonu, spremstvo (do 30 dni 80%), poškodba po 3. osebi (nad 30 dni 80%), redno delo brez prehrane, popoldansko redno delo, izredni neplačan dopust, očetovski dopust, porodniški dopust, delo na domu, službeni izhod, bolezen / nerazporejeno, bolezen (nad 30 dni 80 %), poškodba izven dela (nad 30 dni / 70%), spremstvo (nad 30 dni 70%), poškodba po 3. osebi (nad 30 dni 70%), izredni dopust_DPP, prenos v mesec, delovne ure, ure v dobro. • podatki za obračun variabilnega dela plače: matična številka, priimek, ime, realizacija mesečnega plana v odstotkih (notranji kriteriji oziroma v odseku prodaje realizacija mesečnega/kvartalnega načrta v odstotkih). • podatki z mesečnega potnega naloga (prodaja): davčna št., priimek in ime, naslov stalnega bivališča, reg. št. osebnega vozila, ime in priimek nadrejenega; • podatki z enkratnega potnega naloga: davčna št., priimek in ime, naslov stalnega bivališča, reg. št. osebnega vozila, destinacija, namen, od-do;
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • FURS, • družbe v skupini (Generali CEE Holding B.V., organizacijska enota Praga, Češka, Assicurazioni Generali S.p.A., Trst, Italija) • centri za socialno delo, • banke, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o terjatvah do fizičnih oseb in plačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe (zaposleni in zunanji), ki jim upravljavec izstavlja račune • fizične osebe (zaposleni in zunanji), ki so odgovorne za poravnavo obveznosti, ki izhaja iz pogodbe sklenjene z upravljavcem
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje evidence terjatev do kupcev, • izdaja računov, • izterjava terjatev, • obračun danih posojil zaposlenim, • hramba podatkov po knjigovodskih predpisih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • najemna pogodba in ostala izplačila v zvezi s prejemki fizičnih oseb (ki pri upravljavcu osebnih podatkov niso zaposlene): priimek in ime, davčna številka, EMŠO, naslov stalnega bivališča, država, davčna izpostava, številka TRR, rezident Slovenije oz. nerezident Slovenije • račun za osnovna sredstva: priimek in ime, davčna številka, naslov stalnega bivališča, znesek • podatki o posojilih danih zaposlenim: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, kontaktni naslov za vročanje, številka TRR, znesek posojila, pogoji posojila, roki vračila. • izdani računi fizični osebi za premijo, terjatve za obresti: priimek in ime, naslov stalnega bivališča, št. zavarovalne police, št. stranke iz šifranta strank, davčna številka • terjatve do bivših zaposlenih (na podlagi pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe o zastopanju, sodbe ali na podlagi drugega izvršilnega naslova): ime in priimek, višina terjatve oz. obveznosti, EMŠO, davčna številka, pravni naslov.
 • Uporabniki zbirke: • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o avtorskih pogodbah in pogodbah o delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela oziroma dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in drugih pogodb, • hramba dokumentacije zaradi zahtev zakonodaje (obveščanje Zavoda za zaposlovanje).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • na pogodbi: ime, priimek, naslov, stalno bivališče, davčna št., EMŠO, datum rojstva, datum pogodbe, znesek, cena storitve, vrsta dela, čas trajanja pogodbe, specifične določbe o vrsti dela, materialne, moralne pravice avtorja, zemljiškoknjižni podatki, podatki o lastnostih nepremičnine.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • Avtorska agencija, • ZPIZ, • odvetniki, • Zavod RS za zaposlovanje, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje podatkov za plačilo študentskega dela, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, EMŠO, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, davčna številka, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, št. opravljenih ur, urna postavka, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Davčna uprava RS, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o članih nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani nadzornega sveta pri upravljavcu (zaposleni in zunanji, predstavniki kapitala in predstavniki sveta delavcev) in z njimi povezane osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklicevanje sej, • izplačevanje sejnine, • vpis v sodni register.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov stalnega bivališča, rojstni datum, EMŠO, kopija osebnega dokumenta, potrdilo o nekaznovanosti, sklepi o imenovanju v nadzorni svet.
 • Uporabniki zbirke: • DURS, • AJPES, • Sodni register, • zunanja revizijska hiša, • poslovne banke, s katerimi sodeluje upravljavec, • Agencija za zavarovalni nadzor, • odvetnik, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o članih uprave

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani uprave pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • poročanje Agenciji za zavarovalni nadzor, • vpis v sodni register, • poročanje nadzornemu svetu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki v pravni službi: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, rojstni datum, EMŠO, kopija osebnega dokumenta, potrdilo o nekaznovanosti, življenjepis na obrazcu, sicer izjava delodajalca, potrdila o izobrazbi.
 • Uporabniki zbirke: • Agencija za zavarovalni nadzor, • DURS, • AJPES, • Sodni register, • poslovne banke, s katerimi sodeluje upravljavec, • notarji (deponiranje podpisov), • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih in o potencialnih poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kontaktne osebe pogodbenih partnerjev ter potencialni pogodbeni partnerji upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • kontaktiranje za potrebe izvajanja pogodb, • zbiranje kontaktov za potencialno sklepanje pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, delovno mesto, delodajalec, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil, • uveljavljanje študijskega dopusta, • nadzor nad bolniškim staležem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, davčna številka, število dni (ur) rednega dopusta, (število dni (ur) izrednega dopusta, redno delo, boleznine, neplačana odsotnost, številka kartice, oddelek, podatki o številu opravljenih ur (prenos v mesec, delovne ure, mesečni plan, ure v dobro), število izhodov, vrsta izhoda, čas trajanja izhoda, čas prihoda, čas odhoda, skupno število opravljenih ur.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca podatkov o izvajanju neposrednega trženja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki privolijo v uporabo njihovih podatkov za namene obveščanja o novih storitvah in drugih aktivnostih zavarovalnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovalnih polic, • obveščanje uporabnikov o novih storitvah in drugih aktivnostih zavarovalnice, • pošiljanje ponudb in tržnega materiala, • pošiljanje vabil, • anketiranje (elektronsko, pisno, telefonsko), • statistične obdelave, • strateške analize obnašanja kupcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, kontaktni naslov, telefonske številke, številka mobilnega telefona, naslov elektronske pošte, rojstni datum, obstoječa stranka (da/ne), mesec poteka avtomobilskega zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: • tiskarne, za tiskanje kuvert, reklamnega materiala in drugih tiskovin, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • študentje, napoteni s strani visokošolskih zavodov, • dijaki, napoteni s strani srednješolskih zavodov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje praktičnega pouka študentov in dijakov ter izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja med upravljavcem, izobraževalno institucijo ter študentom in dijakom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek študenta/ dijaka na praksi, naslov študenta/ dijaka, naziv fakultete, naslov fakultete, zastopnik fakultete, naziv družbe, naslov družbe, zastopnik družbe.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca podatkov o klicni liniji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovanci upravljavca, ki uveljavljajo svoje pravice iz asistenčnega zavarovanja, • ostali kličoči, • telefonski referenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje storitev pomoči zavarovancem oz. drugih storitev zavarovancem upravljavca, • posredovanje informacij kličočim, • izvajanja analiz stroškov in storitev, • nadzor delodajalca nad izvajanjem delovnih obveznosti referentov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • nove stranke: ime in priimek, naslov, telefonska številka, povzetek bistva vsebine telefonskega razgovora s stranko, • obstoječe stranke: poleg osebnih podatkov, ki so na voljo v elektronskih zbirkah podatkov (Provis) tudi podatki, ki se tičejo zavarovanja, povzetek bistva vsebine telefonskega razgovora s stranko.
 • Uporabniki zbirke: • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca podatkov o uporabi telefona, mobitela, avtomobila oz. Drugih sredstev danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo (tudi v zasebne namene).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje evidence danih sredstev v uporabo, • vodenje evidence in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • službeni mobilni telefoni: ime, priimek, številka telefona, model telefona, serijska številka, številka kartice, datum prevzema, datum vrnitve, opombe (npr. počen ekran, nova baterija ipd.), podpis; • službena vozila: ime, priimek, znamka, številka šasije/ motorja, registrska številka, podatki o službenih poteh, datum in ura odhoda ali prihoda oz. prevzema ali vrnitve, stanje števca, opombe (okvara, stanje pnevmatik) ipd., podpis) • razdeljeni ključi in kartic za kontrolo pristopa: ime, priimek, tip ključa, identifikacijska številka ključa/kartice, podpis; • garažni prostori: matična številka, ime, priimek, davčna številka, stalni naslov, poštna številka, kraj pošte, začasni naslov, pošta začasnega naslova, parkirno mesto, lastnik parkirnega mesta, številka kartice, podpis; • razdeljeni žigi: ime, priimek, vrsta žiga, datum prevzema, datum vrnitve, podpis; • garderobne omarice: ime, priimek, številka omarice, podpis; • slušalke v klicnem centru: ime, priimek, čas prevzema, podpis;
 • Uporabniki zbirke: • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca podatkov o pravicah vstopa in gibanja po poslovnih prostorih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, zaposleni pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljalcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd.) • zunanji izvajalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • omogočanje dostopov do prostorov upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki znotraj aplikacije RIS - enostavna pristopna kontrola: šifra, opis prostora, od, do;
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalec sistema pristopne kontrole, • izvajalec shranjevanja podatkov, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca podatkov o novinarjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • novinarji in uredniki medijev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pošiljanje sporočil za javnost, • pošiljanje vabil na novinarske konference, • obveščanje o drugih dogodkih upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, e-mail naslov, telefonska številka, medij.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca podatkov o naročnikih e-novic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki privolijo v uporabo njihovih podatkov za namene prejemanja e-novic
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obveščanje uporabnikov o novih storitvah in zavarovalniških produktih, oglaševanje novosti ter druge aktivnosti in spremembe pri upravljavcu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, e-mail, datum in uro prijave ali odjave.
 • Uporabniki zbirke: • izvajalec, ki pripravi in obenem naročnikom pošlje elektronsko pošto v obliki elektronskih novic, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca podatkov o članih kluba ugodnosti generali zavarovalnice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki posredujejo osebne podatke preko prijavnice, ki je na voljo ob sklenitvi kateregakoli poslovnega razmerja z Generali zavarovalnico.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe Generali Zavarovalnice, • izvedba kluba ugodnosti, • pošiljanje obvestil o novostih, popustih in nagradnih igrah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz prijavnice kluba ugodnosti Generali zavarovalnice: ime in priimek, akademski naziv, znanstveni / strokovni naziv, naslov, poštna številka in kraj, elektronski naslov, rojstni datum, št. sklenjene police, • elektronski sistem za vodenje bonitetnih točk kartice Generali Club: število točk posameznika pri obnovi ali sklenitvi novega zavarovanja, ugodnosti, datum koriščenja ugodnosti.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca podatkov o nagrajencih in sodelujočih v nagradnih igrah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah in promocijskih akcijah, ki jih pripravi Generali zavarovalnica samostojno ali v sodelovanju s tretjimi pravnimi osebami (mediji, prireditve, ipd.).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sodelujoči: • izvedba nagradne igre, • obveščanje posameznikov po elektronski pošti, • obveščanje posameznikov preko mobilnega telefona, • obveščanje posameznikov po običajni pošti, • obveščanje naročnikov preko SMS/MMS sporočil, • obveščanje o rezultatih žrebanja in o prejemnikih nagrad na spletni strani, • izločanje podvojenih vnosov v nagradno igro (imeli smo pogoj da vsak sodeluje enkrat), • statistične obdelave priprave analiz, • telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje, • trženjske raziskave, • pošiljanje oglasnega gradiva, vabil, • vabilo za sodelovanje na Facebooku, • informiranje o novih izdelkih. • nagrajenci: • prijava dohodnine davčnemu uradu, • dokazovanje istovetnosti (EMŠO).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • sodelujoči: ime in priimek, telefonska številka, e-pošta, podatki o glasovanju, datum rojstva, potek zavarovanja, oddani vsebinski prispevki (besedila, ideje, pesmi, šale, skice, itd.) ali drug odgovor na nagradno igro; • nagrajenci: ime in priimek, uporabniško ime, geslo, telefonska številka, e-pošta, naslov, davčna številka, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • zunanji izvajalec nagradnih iger, • zunanji izvajalec spletnega promocijskega materiala, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca podatkov o obiskovalcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • obiskovalci, ki vstopajo v poslovne prostore.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter reda v prostorih upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, oseba h kateri je posameznik namenjen, čas in datum prihoda in odhoda, številka ID kartice, nadstropje.
 • Uporabniki zbirke: • varnostna služba, • policija, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca podatkov o prispeli pošti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki posredujejo priporočeno pošto, priporočeno pošto s povratnico ali paket na naslov upravljavca, • posamezniki, katerim upravljavec pošilja priporočeno pošto, priporočeno pošto s povratnico ali paket.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidenca prispele in poslane (priporočene) pošte
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek oz. naziv podjetja, poštna številka, pošta, naslov, datum pošiljanja pošte, številka posamezne pošte, podpis naslovnika, datum vročitve pošte, vrednost pošiljke, znesek bremenitve, podatki o plačilu, opombe.
 • Uporabniki zbirke: • pošti, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki dostopajo do prostorov, nad katerimi se izvaja video-nadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varnost ljudi, • varovanje premoženja upravljavca, • zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oziroma izstopa iz prostora, nad katerim se izvaja video-nadzor.
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalec video-nadzornega sistema, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca podatkov o zavarovalcih nezgodnega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci, zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne pogodbe, upniki, če so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj in reševanje zavarovalnih primerov, • statistične obdelave, • segmentacija kupcev, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • vodenje postopkov v zvezi s tožbami za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, dekliški priimek, osebni dokument (vrsta, številka, datum izdaje, organ izdaje), EMŠO, poklic, vrsta zaposlitve, delodajalec, bruto plača zaposlenega (kolektivno zavarovanje), sorodstveno razmerje (v primeru kolektivnega zavarovanje, če se zavarujejo tudi družinski člani zaposlenih), stalno prebivališče zavarovalca, kontaktni naslov, državljanstvo, telefon, ali je davčni zavezanec ali ne, davčna številka zavarovalca, ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, zavarovalni predmet in zavarovalno kritje, premija, podatki o TRR in banki, kjer je odprt račun, začetek zavarovanje, trajanje zavarovanja, vrsta zavarovanja, podatki o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, obstoječe police zavarovanca • podatki o vinkulacijskih in zastavnih upnikih: ime, priimek, naslov, datum rojstva. • podatki o plačniku: ime in priimek plačnika, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država, številka plačilnega računa plačnika, vrsta plačila, periodična obremenitev, datum podpisa, podpis; • podatki o zavarovalcu: ime in priimek, davčna številka, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj; Podatki o plačniku, TRR, BANKA, zavaravolac (če ta ni plačnik, davčna zavarovalca)
 • Uporabniki zbirke: • Slovensko zavarovalno združenje (varuh pravic s področja zavarovalništva) na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • DURS, • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • banke (v primeru plačevanja premije prek direktne obremenitve), • podjetja (pravne osebe) v primeru, ko je sklenitelj zavarovanja pravna oseba (npr. kolektivno nezgodno zavarovanje), • Generali Holding Vienna AG, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

30. Evidenca podatkov o zavarovalnih primerih, presoji zavarovalnega kritja in višini zavarovalnine nezgodnega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne pogodbe, • upniki, če so fizične osebe, • druge udeležene osebe in priče.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • reševanje zavarovalnih primerov iz nezgodnega zavarovanja, • izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek imetnika računa, oz. upravičenca, naslov stalnega bivališča, številka police, davčna številka, številka transakcijskega računa, višina izplačila, • datum zavarovalnega primera, datum prijave, vzrok poškodbe. V škodnem spisu se zbira vsa medicinska dokumentacija in vsi podatki o zavarovalnem primeru (policijski zapisnik, zapisniki o delovnih nesrečah, poročila s kraja nezgode...).
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • sodišča, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca podatkov o zavarovalcih zavarovanja kopenskih vozil, letalskega zavarovanja in zavarovanja plovil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci - sklenitelji, zavarovanci, upravičenci, vinkulanti, lastniki, plačniki, vozniki, uporabniki zavarovanja kopenskih vozil, letalskega zavarovanja in zavarovanja plovil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj kopenskih vozil, letalskega zavarovanja in zavarovanja plovil, • statistične obdelave, • segmentacija kupcev, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • vodenje postopkov v zvezi s tožbami za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, kraj rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), davčna številka, tip vozila, letala, plovila (številka šasije, motorja, prostornina, registrska oznaka), datum pridobitve vozniškega dovoljenja, poklic, delo, ki ga opravlja, delodajalec, dejavnost, kjer je zavarovanec ali zavarovalec zaposlen, številka police, trajanje zavarovanja, datum sklenitve pogodbe, kontaktni naslov, dopolnilo zdravtsveno zavarovanje pri zavarovalnici Vzajemna d.v.z. (številka ponudbe, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, podatki o mirovanju in prekinitvi zavarovanja);
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice (domače in tuje) na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • Generali PPF Holding, • Vzajemna d.v.z., • pozavarovalnica, • centri za socialno delo, • sodišče, • Upravna enota, • DURS, • Asistenčni centri, • dajalec leasinga (kateremu je vinkulirana polica kasko zavarovanja v primeru finančnega leasinga), • Ministrstvo za promet, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

32. Evidenca podatkov o škodnih dogodkih, presoji zavarovalnega kritja in višini zavarovalnine zavarovanja kopenskih vozil letalskega zavarovanja in zavarovanja plovil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • v škodnem dogodku udeležene osebe oz. priče, • zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • likvidacija škod iz zavarovanja kopenskih vozil, letalskega zavarovanja in zavarovanja plovil, • izpolnjevanje zakonskih ter pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), davčna številka, tip vozila, letala, plovila (št. šasije, motorja, prostornina, registrska oznaka), podatki z medicinske dokumentacije poškodovanih oseb, podatki s policijskega zapisnika (opis dogodka, stopnja alkoholiziranosti, ipd.), podatki z gasilskega zapisnika, podatki s poročila požarnega inšpektorja, • ime in priimek imetnika računa, oz. upravičenca, naslov stalnega bivališča, številka police, številka TRR, višina izplačila.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • Generali PPF Holding, • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki (npr. sodišča, DURS, kriminalistična policija), ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

33. Evidenca podatkov o zavarovalcih zavarovanja prevoza blaga

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci in zavarovanci zavarovanja prevoza blaga, pošiljatelj blaga, prejemnik blaga.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj, presoja zavarovalnega kritja in višine odškodnine in likvidacija škod iz zavarovanja prevoza blaga, • statistične obdelave • segmentacija kupcev, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • vodenje postopkov v zvezi s tožbami za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), tip vozila, letala, plovila (št. šasije, motorja, prostornina, registrska oznaka), podatki o pošiljki (blagu), podpis;
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pozavarovalnica, • banka oz. vinkulacijski upravičenec, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

34. Evidenca podatkov o škodnih dogodkih, presoji zavarovalnega kritja in višini odškodnine zavarovanja prevoza blaga

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • v škodnem dogodku udeležene osebe (vozniki, povzročitelji škode) oziroma priče, • zavarovanci, oškodovanci in prejemniki nakazil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • likvidacija škod iz zavarovanja prevoza blaga, • izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), davčna številka, tip vozila, letala, plovila (št. šasije, motorja, prostornina, registrska oznaka), podatki o pošiljki (blagu), listine o prevozu, podatki s policijskega zapisnika (opis dogodka, stopnja alkoholiziranosti, ipd.), podatki z gasilskega zapisnika, podatki s poročila požarnega inšpektorja, • ime in priimek imetnika računa, oz. upravičenca, naslov stalnega bivališča, številka police, številka TRR, višina izplačila.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

35. Evidenca podatkov o zavarovalcih zavarovanja požara in elementarnih nesreč ter drugega škodnega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci in zavarovanci zavarovanja požara in elementarnih nesreč ter drugega škodnega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj in likvidacija škod iz zavarovanja požara in elementarnih nesreč ter drugega škodnega zavarovanja, • statistične obdelave • segmentacija kupcev, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • vodenje postopkov v zvezi s tožbami za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), davčna številka, podatki o premičnini ali nepremičnini.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7) • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

36. Evidenca podatkov o škodnih dogodkih, presoji zavarovalnega kritja in višini odškodnine zavarovanja požara in elementarnih nesreč ter drugega škodnega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • v škodnem dogodku udeležene osebe oziroma priče, • zavarovanci in oškodovanci, prejemniki zavarovalnine oz. nakazila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • likvidacija škod iz zavarovanja požara in elementarnih nesreč ter drugega škodnega zavarovanja, • izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), davčna številka, podatki o škodi na zavarovani premičnini ali nepremičnini, podatki s policijskega zapisnika (opis dogodka, stopnja alkoholiziranosti, ipd.), podatki z gasilskega zapisnika, podatki s poročila požarnega inšpektorja, • ime in priimek imetnika računa, oz. upravičenca, naslov stalnega bivališča, številka police, številka TRR, višina izplačila.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7) • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

37. Evidenca podatkov o zavarovalcih zavarovanja odgovornosti pri uporabi vozil, zrakoplovov oz. drugih letalnih naprav ter plovil in zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče, razen potnikov v zračnem prometu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci in zavarovanci zavarovanja odgovornosti pri uporabi vozil cestnega prometa, zrakoplovov in drugih letalnih naprav ter plovil doma, • zavarovalci in zavarovanci zavarovanja odgovornosti pri uporabi vozil cestnega prometa, zrakoplovov in drugih letalnih naprav ter plovil v mednarodnih okoliščinah, • zavarovalci in zavarovanci zavarovanja avtomobilske, letalske in ladijske odgovornosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj in likvidacija škod iz zavarovanja odgovornosti pri uporabi vozil, zrakoplovov in drugih letalnih naprav ter plovil, • statistične obdelave • segmentacija kupcev, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • vodenje postopkov v zvezi s tožbami za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), davčna številka, tip vozila, letala, plovila (št. šasije, motorja, prostornina, registrska oznaka), številka police, trajanje zavarovanja, datum sklenitve pogodbe, kontaktni naslov, dopolnilo zdravtsveno zavarovanje pri zavarovalnici Vzajemna d.v.z. (številka ponudbe, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, podatki o mirovanju in prekinitvi zavarovanja);
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 8. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7): - informacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju po 4. in 42e. členu ZOZP (v zvezi s prenehanjem zavarovalne pogodbe), - biro zelene karte pri Slovenskem zavarovalnem združenju, - ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovanja avtomobilske odgovornosti (16. člen ZOZP), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • Vzajemna d.v.z., • pozavarovalnica, • organ pristojen za vodenje evidence registriranih vozil, zrakoplovov in drugih letalnih naprav ter plovil (Upravne enote, v primeru prenehanja plačevanja obvezne odgovornosti s strani voznika) po 4. členu ZOZP, • tuje zavarovalnice ali tuji zavarovalni biroji, če je bil v nesreči udeležen tuj državljan, • Register avtomobilskih zavarovanj (SZZ ali MJU), kamor se pošiljajo podatki za uporabo pri registraciji po spletu v okviru e-uprave, • Prometni inšpektorat in ministrstvo, pristojno za promet po 4. členu ZOZP: - o prenehanju zavarovalne pogodbe glede zavarovanj v letalstvu, - o sklenjenih zavarovanjih v letalstvu, o vsaki predčasni prekinitvi zavarovanj v letalstvu, o spremembi zavarovalnih kritij glede navedenih zavarovanj, o spremembi lastništva in o spremembah drugih bistvenih sestavin zavarovalne pogodbe glede teh zavarovanj, • Uprava RS za civilno letalstvo, • Uprava RS za pomorstvo, • oškodovanec za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in zahtevke iz zavarovanja potnikov v javnem prometu (8. člen ZOZP), • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

38. Evidenca podatkov o škodnih dogodkih, presoji zavarovalnega kritja in višini odškodnine zavarovanja odgovornosti pri uporabi vozil, zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav ter plovil in zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • v škodnem dogodku udeležene osebe, vozniki, oziroma priče, zavarovanec, pooblaščenci, oškodovanec, • zavarovanci in oškodovanci, vozniki (npr. zaradi regresije).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • likvidacija škod iz zavarovanja odgovornosti pri uporabi vozil, zrakoplovov in drugih letalnih naprav ter plovil • izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • datum zavarovalnega primera, datum prijave, vzrok poškodbe, podatki z medicinske dokumentacije, podatki o zavarovalnem primeru (podatki s policijskega zapisnika, z zapisnikov o delovnih nesrečah, s poročil s kraja nezgode), • ime in priimek imetnika računa, oz. upravičenca, naslov stalnega bivališča, številka police, številka TRR, višina izplačila.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • tuj zavarovalni biro, če je bilo v nesreči udeleženo vozilo, zrakoplov ali druga letalna naprava ali plovilo s tujo reg. št., • Prometni inšpektorat RS, • Uprava RS za civilno letalstvo, • Uprava RS za pomorstvo, • biro zelene karte pri SZZ, • oškodovanec za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in zahtevkov iz zavarovanja potnikov v javnem prometu oz. letalskem ali ladijskem prometu • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

39. Evidenca podatkov o zavarovalcih splošnega zavarovanja odgovornosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci in zavarovanci splošnega zavarovanja odgovornosti, • zavarovalci in zavarovanci splošnega zavarovanja odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj in likvidacija škod iz splošnega zavarovanja odgovornosti, • statistične obdelave, • segmentacija kupcev, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • vodenje postopkov v zvezi s tožbami za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7) • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovanje in nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7). • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

40. Evidenca podatkov o škodnih dogodkih, presoji zavarovalnega kritja in višini odškodnine splošnega zavarovanja odgovornosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • v škodnem dogodku udeležene osebe oziroma priče, pooblaščenci, oškodovanci, • zavarovanci, oškodovanci in prejemniki nakazil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje dogodkov zaradi likvidacije škod iz splošnega zavarovanja odgovornosti, • likvidacija škod iz splošnega zavarovanja odgovornosti, • izpolnjevanje pogodbenih zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • datum zavarovalnega primera, datum prijave, vzrok poškodbe, podatki z medicinske dokumentacije, podatki o zavarovalnem primeru (podatki s policijskega zapisnika, z zapisnikov o delovnih nesrečah, s poročil s kraja nezgode, podatki o poizvedovanju detektiva o relevantnih okoliščinah dogodka, mnenje izvedenca), • ime in priimek imetnika računa oz. upravičenca, naslov stalnega bivališča, številka police, številka TRR, višina izplačila, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovanje in nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pozavarovalnica, • zavarovanec o oškodovancih v primeru, da ti neposredno uveljavljajo odgovornost pri zavarovalnici, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

41. Evidenca podatkov o zavarovalcih zavarovanja različnih finančnih izgub

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci in zavarovanci zavarovanja različnih finančnih izgub.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj in likvidacija škod iz zavarovanja različnih finančnih izgub, • statistične obdelave, • segmentacija kupcev, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • vodenje postopkov v zvezi s tožbami za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), davčna številka, državljanstvo, osebni dokument, številka osebnega dokumenta in datum izdaje, upravna enota, poklic, delodajalec, podatki o potovanju oziroma turističnem aranžmaju, podatki o premičnini ali nepremičnini, podatki o pravnem poslu in vrednosti pravnega posla.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7) • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovanje in nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7). • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. Evidenca podatkov o škodnih dogodkih, presoji zavarovalnega kritja in višini odškodnine zavarovanja različnih finančnih izgub

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci in zavarovanci zavarovanja različnih finančnih izgub
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • likvidacija škod iz zavarovanja različnih finančnih izgub, • izpolnjevanje pogodbenih zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), davčna številka, državljanstvo, osebni dokument, številka osebnega dokumenta in datum izdaje, upravna enota, poklic, delodajalec, podatki o potovanju oziroma turističnem aranžmaju, podatki o premičnini ali nepremičnini, podatki o pravnem poslu in vrednosti pravnega posla, podatki o brezposelnosti (dejstva o prejšnji zaposlitvi, datum in obdobje dela), medicinska dokumentacija, finančno stanje, listine, ki izkazujejo dohodek po višini in po temelju, obdobje, ko je nastala finančna izguba.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovanje in nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pozavarovalnica, • odvetniki, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

43. Evidenca podatkov o zavarovalcih zavarovanja stroškov postopka

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci in zavarovanci zavarovanja stroškov postopka.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj in likvidacija škod iz zavarovanja stroškov postopka, • statistične obdelave • segmentacija kupcev, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • vodenje postopkov v zvezi s tožbami za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7) • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovanje in nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

44. Evidenca podatkov o škodnih dogodkih, presoji zavarovalnega kritja in višini zavarovalnine zavarovanja stroškov postopka

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • v škodnem dogodku udeležene osebe oziroma priče, • zavarovanci in oškodovanci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • likvidacija škod iz zavarovanja stroškov postopka, • izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), davčna številka, tip vozila, letala, plovila (št. šasije, motorja, prostornina, registrska oznaka), podatki s policijskega zapisnika (opis dogodka, stopnja alkoholiziranosti, ipd.), podatki z gasilskega zapisnika, podatki s poročila požarnega inšpektorja, • ime in priimek imetnika računa, oz. upravičenca, naslov stalnega bivališča, številka police, številka TRR, višina izplačila.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovanje in nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

45. Evidenca podatkov o zavarovalcih zavarovanja pomoči

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci in zavarovanci zavarovanja pomoči
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj in likvidacija škod iz zavarovanja pomoči, • statistične obdelave • segmentacija kupcev, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • vodenje postopkov v zvezi s tožbami za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7) • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovanje in nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pogodbeni partner za izvajanje asistenčnih primerov, • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

46. Evidenca podatkov o škodnih dogodkih, presoji zavarovalnega kritja in višini odškodnine zavarovanja pomoči

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • v škodnem dogodku udeležene osebe oziroma priče, • zavarovanci, oškodovanci in prejemnik nakazila..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • likvidacija škod iz zavarovanja pomoči, • izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, naslov elektronske pošte, kontaktni naslov, telefonska številka (GSM ali stacionarna), davčna številka, tip vozila, letala, plovila (št. šasije, motorja, prostornina, registrska oznaka), podatki s policijskega zapisnika (opis dogodka, stopnja alkoholiziranosti, ipd.), podatki z gasilskega zapisnika, podatki s poročila požarnega inšpektorja, • ime in priimek imetnika računa, oz. upravičenca, naslov stalnega bivališča, številka police, številka TRR, višina izplačila.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovanje in nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

47. Evidenca podatkov o zavarovalcih življenjskega zavarovanja ter življenjskega zavarovanja, vezanega na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnega sklada

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci, zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne pogodbe, upniki, če so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj in reševanje zavarovalnih primerov, • statistične obdelave • segmentacija kupcev, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • vodenje postopkov v zvezi s tožbami za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, dekliški priimek, osebni dokument (vrsta, številka, datum izdaje, organ izdaje), EMŠO, poklic, vrsta zaposlitve, delodajalec, stalno prebivališče zavarovalca, začasno prebivališče zavarovalca, datum veljavnosti, elektronski naslov, kontaktni naslov, državljanstvo ali več državljanstev, telefon, davčni zavezanec (da/ne, država v kateri je oseba davčni zavezanec), davčne številka zavarovalca, ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, zavarovalni predmet in zavarovalno kritje, premija, podatki o TRR in banki, kjer je odprt račun, začetek zavarovanje, trajanje zavarovanja, vrsta zavarovanja, podatki o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, obstoječe police zavarovanca • podatki o vinkulacijskih in zastavnih upnikih: ime, priimek, naslov, datum rojstva. • podatki o zakonitem zastopniku/skrbniku/dejanskem lastniku pravne osebe: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, osebni dokument (vrsta osebnega dokumenta, številka, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal), datum, kraj in država rojstva, davčna številka, EMŠO;
 • Uporabniki zbirke: • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pozavarovalnica, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • Generali PPF Holding, • Generali Group, • zastavni oz. vinkulacijski upnik (npr. banka, kateri je bila v zavarovanje kredita vinkulirana polica življenjskega zavarovanja), • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

48. Evidenca podatkov o zavarovalnih primerih, presoji zavarovalnega kritja in višini zavarovalnine življenjskega zavarovanja ter življenjskega zavarovanja, vezanega na enote investicijskih skladov oziroma na enote kritnega sklada

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci, zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne pogodbe, upniki, če so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • reševanje zavarovalnih primerov iz življenjskega zavarovanja in iz življenjskega zavarovanja vezanega na enote investicijskih skladov oz na enote kritnega sklada, • izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, datum rojstva, naslov, davčna številka, dodatna zdravstvena dokumentacija, podatki s policijskega zapisnika, podatki iz uradnih evidenc o umrlih osebah- izpisek iz matične knjige umrlih (obrazec o prijavi smrti- ime, priimek, datum rojstva, naslov, datum smrti, kraj in vzrok smrti, podatki o obdukciji, podatki o vozilu, vozniku, če je bil vzrok smrti prometna nesreča, podatki o upravičencih), podatki iz rojstne matične knjige, podatki iz registra osebnih stečajev, sklep o dedovanju, podatki v zvezi s kaznivimi dejanji. • ime in priimek imetnika računa, oz. upravičenca, številka in država transakcijskega računa, višina izplačila, davčna številka, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • Generali PPF Holding, • Generali Group, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • DURS, • sodišče, • stečajni upravitelj, • center za socialno delo, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

49. Evidenca podatkov o zavarovalcih zavarovanja s kapitalizacijo izplačil (pokojninskega zavarovanja z zajamčeno donosnostjo)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci, ki se vključijo individualno ali kolektivno, zavarovane osebe, ki so zmeraj fizične osebe in drugi upravičenci (samo fizične osebe) iz zavarovalne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj in reševanje zavarovalnih primerov, • statistične obdelave • segmentacija kupcev, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • vodenje postopkov v zvezi s tožbami za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • individualno: ime in priimek zavarovanca, osebni dokument (vrsta, številka, datum izdaje, organ izdaje), EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, državljanstvo ali več državljanstev, stalno prebivališče zavarovanca, začasno prebivališče zavarovanca, poštna številka, kraj, občina, telefon, davčni zavezanec (da/ne, država v kateri je oseba davčni zavezanec), dosedanja delovna doba, davčne številka zavarovanca, ime zavarovalnice, kontaktni naslov, elektronski naslov, identifikacija (osebni dokument, številka, izdajatelj), zaposlen (če ni kolektivno), podjetje, kjer je zaposlen, naslov podjetja, način plačevanja premije, roki plačevanja premije, višina premije, upravičenci v primeru nedoživetja, dosedanja pokojninska zavarovanja, podpis zavarovanca. • podatki o zakonitem zastopniku/skrbniku/dejanskem lastniku pravne osebe: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, datum, kraj in država rojstva, davčna številka, EMŠO; • kolektivno: ime in priimek zavarovanca, EMŠO, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče zavarovanca, poštna številka, kraj, občina, telefon, dosedanja delovna doba, davčna številka zavarovanca, ime zavarovalnice, kontaktni naslov, identifikacija (osebni dokument, številka, izdajatelj), zaposlen (če ni kolektivno), podjetje, kjer je zaposlen, naslov podjetja, način plačevanja premije, roki plačevanja premije, višina premije, upravičenci v primeru nedoživetja, dosedanja pokojninska zavarovanja, podpis zavarovanca, plačilo premije- zavarovalec/ zavarovanec.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • Urad za preprečevanje pranja denarja, • Generali PPF Holding, • Generali Group, • zunanja revizijska hiša, • ATVP, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

50. Evidenca podatkov o zavarovalnih primerih, presojo zavarovalnega kritja in višini zavarovalnine zavarovanja s kapitalizacijo izplačil (pokojninskega zavarovanja z zajamčeno donosnostjo)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • reševanje zavarovalnih primerov iz zavarovanja s kapitalizacijo izplačil (pokojninsko zavarovanje z zajamčeno donosnostjo), • izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • individualno: ime in priimek zavarovanca, EMŠO, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče zavarovanca, poštna številka, kraj, občina, telefon, dosedanja delovna doba, davčna številka zavarovanca, ime zavarovalnice, kontaktni naslov, identifikacija (osebni dokument, številka, izdajatelj), zaposlen (če ni kolektivno), podjetje, kjer je zaposlen, naslov podjetja, način plačevanja premije, roki plačevanja premije, višina premije, upravičenci v primeru nedoživetja, dosedanji pokojninska zavarovanja, podpis zavarovanca, TRR, izpisek iz matične knjige umrlih, pravnomočni sklep sodišča o dedovanju, • kolektivno: ime in priimek zavarovanca, EMŠO, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče zavarovanca, poštna številka, kraj, občina, telefon, dosedanja delovna doba, davčna številka zavarovanca, ime zavarovalnice, kontaktni naslov, identifikacija (osebni dokument, številka, izdajatelj), zaposlen (če ni kolektivno), podjetje, kjer je zaposlen, naslov podjetja, način plačevanja premije, roki plačevanja premije, višina premije, upravičenci v primeru nedoživetja, dosedanji pokojninska zavarovanja, podpis zavarovanca, plačilo premije- zavarovalec/ zavarovanec, TRR, izpisek iz matične knjige umrlih, pravnomočni sklep sodišča o dedovanju, • znesek izplačila, osnova odkupne vrednosti, izstopni stroški, obračunan davek, poračunan davek, odkupna vrednost za izplačilo stranki, številka TRR stranke, banka.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • ATVP, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

51. Evidenca podatkov o zavarovalcih zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci, zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj in reševanje zavarovalnih primerov, • storitev svetovanja preko dr24.si • statistične obdelave • segmentacija kupcev, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • vodenje postopkov v zvezi s tožbami za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek zavarovanca, EMŠO, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče zavarovanca, poštna številka, kraj, občina, telefon, dosedanja delovna doba, davčna številka zavarovanca, kontaktni naslov, identifikacija (osebni dokument, številka, izdajatelj)
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • zunanja revizijska hiša, • ATVP, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

52. Evidenca podatkov o regresnih zahtevah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sklenitelj, zavarovanec, upravičenec, porok, dedič, zavezanec kritja, soplačnik, pristopnik k dolgu, prevzemnik dolga, zakoniti zastopnik, skrbnik, regresni dolžnik, odgovorna oseba, izvedenci raznih strok.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • uveljavljanje regresnih zahtevkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, premoženjsko stanje, o številki bančnega računa, podatki o zavarovalnem primeru, podatki o zdravstvenem stanju strank in podatki o izplačilih strankam.
 • Uporabniki zbirke: • odvetniki, • tuje zavarovalnice, • Biro zelene karte pri SZZ, • druge zavarovalnice, • druga odgovorna/odgovornostna fizična ali pravna oseba, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

53. Evidenca podatkov o izvršbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sklenitelj, zavarovanec, upravičenec, porok, dedič, zavezanec kritja, soplačnik, pristopnik k dolgu, prevzemnik dolga, zakoniti zastopnik, skrbnik, regresni dolžnik, odgovorna oseba, izvedenci raznih strok.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvršba terjatev, za katere ima zavarovalnica izvršilni naslov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, premoženjsko stanje, o številki bančnega računa, podatki o zavarovalnem primeru, podatki o zdravstvenem stanju strank in podatki o izplačilih strankam, katero sodišče je pristojno, oziroma pri katerem sodišči se vodi, status izvršbe, sklep o izvršbi, pravnomočnost sklepa, podatki o rubežih.
 • Uporabniki zbirke: • sodišče, • izvršitelj, • odvetniki, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

54. Evidenca podatkov o sodnih postopkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sklenitelj, zavarovanec, upravičenec, porok, dedič, zavezanec kritja, soplačnik, pristopnik k dolgu, prevzemnik dolga, zakoniti zastopnik, skrbnik, regresni dolžnik, odgovorna oseba, izvedenci raznih strok.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • uveljavljanje pravice zavarovalnice na sodišču
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, premoženjsko stanje, kontaktni podatki, kontaktni naslov za vročanje, stalno prebivališče (naslov, poštna številka, kraj pošte).
 • Uporabniki zbirke: • odvetniki, • tuje zavarovalnice, • Biro zelene karte pri SZZ, • druge zavarovalnice, • druga odgovorna/odgovornostna fizična ali pravna oseba, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

55. Evidenca komunikacije z Uradom za preprečevanje pranja denarja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, glede katerih je organizacija dolžna posredovati podatke sama bodisi jih je dolžna posredovati na podlagi zahteve urada.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sporočanje in dokumentiranje sporočanja podatkov Uradu za preprečevanje pranja denarja na iniciativo upravljavca oziroma na zahtevo Urada za preprečevanje pranja denarja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o sporočanju sumljivih transakcij uradu: Obrazec za sporočanje podatkov o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma -podatki o transakciji: transakcija (je že opravljena/še ni opravljena), datum in čas izvedbe transakcije, način izvedbe transakcije (sprejem/izročitev/menjalniški posel/drugo), namen transakcije, znesek, valuta, znesek v EUR, -fizična oseba, ki zahteva ali opravlja transakcijo: transakcijo opravlja(ena oseba/dve ali več oseb(glej prilogo k obrazcu)), priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti (osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, oseba opravlja transakcijo (v svojem imenu/ kot pooblaščenec), oseba (je/ni) v delavnem razmerju pri stranki za katero opravlja transakcijo, -stranka za katero se opravlja transakcija:transakcija se opravi v imenu ali za račun (ene stranke/dveh ali več strank(glej prilogo k obrazcu)), stranka je (pravna oseba/fizična oseba/društvo/oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/druga oseba) -če je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, matična številka, -če je stranka fizična oseba: priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti (osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, -stranka, ki ji je transakcija namenjena(prejemnik): transakcija je namenjena (enemu prejemniku/dvema ali več prejemnikom(glej prilogo k obrazcu)), prejemnik je (pravna oseba/fizična oseba/ društvo/oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/druga oseba), -če je prejemnik pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, -če je prejemnik fizična oseba: priimek, ime, prebivališče, -pošiljatelj: -organizacijska enota, kjer je bila zahtevana ali opravljena transakcija: naziv, naslov, matična številka, -oseba, ki je ugotovila in preverila istovetnost osebe: priimek, ime, podpis, -organizacija iz 4. člena ZPPDFT: naziv, naslov, matična številka, -pooblaščenec in namestnik pooblaščenca organizacije iz 4. člena ZPPDFT: priimek, ime, datum, podpis, sporočilo je bilo posredovano(datum in ura, po telefonu/po telefaxu) -podatki o razlogih za sum: v zvezi z osebo oz. transakcijo obstajajo razlogi za sum (pranja denarja/financiranja terorizma), datum vzpostavitve poslovnega razmerja, razlog oziroma namen in predvidena narava poslovnega razmerja ter informacija o dejavnosti stranke, podatki o izvoru premoženja, ki je predmet transakcije, razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja/financiranja terorizma. -podatki o dejanskem lastniku stranke: za gospodarske družbe (oseba je ___ % imetnik poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju gospodarske družbe/ oseba je udeležena v kapitalu gospodarske družbe z/s ___% deležem/ oseba ima obvladujoči položaj pri upravljanju s sredstvi gospodarske družbe/ oseba gospodarski družbi posredno zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati ali vplivati na odločitve pravne osebe o financiranju in poslovanju), za druge pravne osebe, kot so npr. ustanove, in podobne pravne subjekte tujega prava (oseba je prejemnik ___ % koristi od premoženja, ki se upravlja/ osebi je v interesu ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava/ oseba posredno ali neposredno obvladuje ___ 25 % premoženja pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava), fizična oseba je (lastnik ali upravljavec stranke (pravne osebe ali pravnega subjekta tujega prava)/ lastnik ali upravljavec druge pravne osebe, ki je lastnik stranke), priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva. Priloga k obrazcu: -podatki o transakciji: znesek, valuta, znesek v EUR, -fizična oseba, ki zahteva oziroma opravlja transakcijo: priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti( osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, -stranka za katero se opravlja transakcija: stranka je (pravna oseba/fizična oseba/ društvo/ oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/ druga oseba), -če je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, matična številka, -če je stranka fizična oseba: priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti (osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, -stranka, ki ji je transakcija namenjena: prejemnik je (pravna oseba/ fizična oseba/ društvo/ oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/ druga oseba), -če je prejemnik pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, -če je prejemnik fizična oseba: priimek, ime, prebivališče. • podatki pri zahtevi urada za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah in osebah: - podatki o stranki (ime in priimek fizične osebe, itd.) navedba podatkov, ki jih urad zahteva, pravna podlaga za njihovo posredovanje, namen obdelave in rok v katerem morajo biti podatki posredovani uradu • podatki iz zahteve urada o tekočem spremljanju poslovanja stranke: - podatki o stranki (ime in priimek fizične osebe, itd.) ali druge osebe, za katero je mogoče utemeljeno sklepati, da je sodelovala oziroma je udeležena v transakcijah ali poslih, pravna podlaga, razlogi za sum pranja denarja, • podatki iz odredbe o začasni ustavitvi transakcije: -podatki o stranki (ime in priimek fizične osebe, itd.), razlogi za sum pranja denarja, rok trajanja ustavitve transakcije
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

56. Evidenca podatkov o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah za namene ZPPDFT

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, ki so v fazi sklepanja poslovnega razmerja, • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, ki opravijo transakcijo ali več med seboj povezanih transakcij v vrednosti 15.000,00 EUR ali več, ne glede na to ali potekajo posamično ali z več transakcijami, ki so med seboj očitno povezane, • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb katerih gotovinske transakcije presegajo 30.000 eurov, • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, pri katerih gre za dvom o verodostojnosti in ustreznosti predhodno dobljenih podatkov o stranki ali dejanskem lastniku stranke, • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, pri katerih obstaja sum pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z indikatorji, ki se nanašajo na sklenitev pogodbe, plačilo premij in izvrševanje pogodbe, indikatorjev, ki se nanašajo na stranko ali neprofitno organizacijo za pranje denarja in financiranja terorizma, • druge fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, pri katerih obstaja sum pranja denarja in financiranja terorizma ne glede na vrednost transakcije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pregled stranke po ZPPDFT, • sporočanje podatkov Uradu za preprečevanje pranja denarja za vse gotovinske transakcije, ki presegajo vrednost 30.000 EUR
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • obvezen pregled pri sklepanju poslovnega razmerja s stranko: firma, naslov, sedež in matična številka pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma pravne osebe, za katero se sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcija, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, firma, naslov, sedež in matična številka, če je bila dodeljena, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, namen in predvidena narava poslovnega razmerja, dejavnost stranke, datum sklenitve poslovnega razmerja, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva dejanskega lastnika pravne osebe oziroma podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • obvezen pregled pri transakciji nad 15.000 eurov: zbirajo se enaki podatki kot pri obveznem pregledu pri sklepanju poslovnega razmerja (razen namena in predvidene narave poslovnega razmerja in datuma sklenitve poslovnega razmerja) ter dodatni podatki navedeni v nadaljevanju:osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, datum in čas izvedbe transakcije, znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija, namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena, način izvedbe transakcije, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • obvezen pregled pri dvomu o ustreznosti in verodostojnosti predhodno dobljenih podatkov o stranki ali dejanskemu lastniku stranke: zbirajo se enaki podatki kot pri obveznem pregledu pri sklepanju poslovnega razmerja ter dodatni podatki navedeni v nadaljevanju: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, datum in čas izvedbe transakcije, znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija, namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena, način izvedbe transakcije, podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije, razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • obvezen pregled pri sumu pranja denarja in financiranja terorizma: zbirajo se enaki podatki kot pri obveznem pregledu pri transakciji nad 15.000 eurov ter dodatni podatki navedeni v nadaljevanju:namen in predvidena narava poslovnega razmerja, dejavnost stranke, datum sklenitve poslovnega razmerja, podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije, razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • poglobljen pregled pri tuji politično izpostavljeni osebi: zbirajo se dodatni podatki in izvedejo dodatne aktivnosti, navedeni v nadaljevanju: dodatni podatki o izvoru sredstev in premoženju, ki je predmet poslovnega razmerja ali transakcije, podatki o skrbnem spremljanju poslovnih aktivnosti, ki jih pri družbi opravlja tuja politično izpostavljena oseba, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • poglobljen pregled stranke v primeru nenavzočnosti stranke pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti: zbirajo se dodatni podatki in izvedejo dodatne aktivnosti, navedeni v nadaljevanju: dodatne listine, podatki in informacije, dodatno preverjanje predloženih listin ali dodatna potrditev s strani tretjih oseb, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • poenostavljen pregled pri sklepanju poslovnega razmerja: firma, naslov in sedež pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje oziroma pravne osebe, za katero se sklepa poslovno razmerje, osebno ime zakonitega zastopnika ali pooblaščenca osebe, ki za pravno osebo sklene poslovno razmerje, namen in predvidena narava poslovnega razmerja ter datum sklenitve poslovnega razmerja, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • poenostavljen pregled pri izvajanju transakcije nad 15.000 eur: firma, naslov in sedež pravne osebe za katero se opravi transakcija, osebno ime zakonitega zastopnika ali pooblaščenca osebe, ki za pravno osebo sklene poslovno razmerje, datum in čas izvedbe transakcije, znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija, ter način izvedbe transakcije, namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • podatki o fizični osebi, njenem zakonitem zastopniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • podatki o zakonitem zastopniku pravne osebe: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • podatki o pooblaščencu, ki sklepa poslovno razmerje v imenu pravne osebe namesto zakonitega zastopnika: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • podatki o zakonitem zastopniku, v imenu katerega nastopa pooblaščenec: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika v imenu katerega nastopa pooblaščenec, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • podatki o pooblaščencu, ki izvaja transakcije nad 15.000 eurov: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • podatki o dejanskem lastniku pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva dejanskega lastnika pravne osebe oziroma podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • podatki o osebi, pooblaščeni za zastopanje osebe civilnega prava, ki ni fizična ali pravna oseba: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • podatki o članu osebe civilnega prava, ki ni niti pravna niti fizična oseba, ki se jih pridobi preko pooblastila za zastopanje: naziv druge osebe civilnega ter osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka člana, kategorija stranke glede na tveganje (A, B, C, D, E). • podatki z obrazca za sporočanje transakcij nad 30.000 evrov -podatki o transakciji: vrsta transakcije (ena nad 30.000 eurov), datum in čas izvedbe transakcije, način izvedbe transakcije (sprejem/izročitev/menjalniški posel/drugo), namen transakcije, znesek, valuta, znesek v EUR, -fizična oseba, ki zahteva ali opravlja transakcijo: transakcijo opravlja(ena oseba/dve ali več oseb(glej prilogo k obrazcu)), priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti (osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, oseba opravlja transakcijo (v svojem imenu/ kot pooblaščenec), oseba (je/ni) v delavnem razmerju pri stranki za katero opravlja transakcijo, -stranka za katero se opravlja transakcija:transakcija se opravi v imenu ali za račun (ene stranke/dveh ali več strank(glej prilogo k obrazcu)), stranka je (pravna oseba/fizična oseba/društvo/oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/druga oseba) -če je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, matična številka, -če je stranka fizična oseba: priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti (osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, -stranka, ki ji je transakcija namenjena(prejemnik): transakcija je namenjena (enemu prejemniku/dvema ali več prejemnikom(glej prilogo k obrazcu)), prejemnik je (pravna oseba/fizična oseba/ društvo/oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/druga oseba), -če je prejemnik pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, -če je prejemnik fizična oseba: priimek, ime, prebivališče, -pošiljatelj: -organizacijska enota, kjer je bila zahtevana ali opravljena transakcija: naziv, naslov, matična številka, -oseba, ki je ugotovila in preverila istovetnost osebe: priimek, ime, podpis, -organizacija iz 4. člena ZPPDFT: naziv, naslov, matična številka, -pooblaščenec in namestnik pooblaščenca organizacije iz 4. člena ZPPDFT: priimek, ime, datum, podpis, Priloga k obrazcu: -podatki o transakciji: znesek, valuta, znesek v EUR, -fizična oseba, ki zahteva oziroma opravlja transakcijo: priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti( osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, -stranka za katero se opravlja transakcija: stranka je (pravna oseba/fizična oseba/ društvo/ oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/ druga oseba), -če je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, matična številka, -če je stranka fizična oseba: priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, dokument za preverjanje istovetnosti (osebna izkaznica/potni list/vozniško dovoljenje/drugo), številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, -stranka, ki ji je transakcija namenjena: prejemnik je (pravna oseba/ fizična oseba/ društvo/ oseba, ki samostojno opravlja dejavnost/ druga oseba), -če je prejemnik pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba: firma, sedež, -če je prejemnik fizična oseba: priimek, ime, prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja, • Tržni inšpektorat, • Agencija za zavarovalni nadzor, • DURS, • Zunanje zastopniške agencije, • Zunanji sodelavci za nadzor in kontrolo zavarovalnih postopkov, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

57. Evidenca o obravnavi neobičajnih transakcij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb, ki opravijo neobičajno visoke ali zapletene transakcije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • hranjenje evidence o obravnavanih, neobičajnih transakcijah za namene skladnosti z ZPPDFT.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek osebe, ki opravlja neobičajno, zapleteno transakcijo, opis okoliščin in namen ter ozadje opravljanja neobičajne transakcije.
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

58. Evidenca o uradnih zaznamkih, ki jih pooblaščenec ne prijavi Uradu za preprečevanje pranja denarja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe in zastopniki ter pooblaščenci pravnih oseb ter transakcije teh oseb, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja in za katere se pooblaščenec odloči, da jih ne bo posredoval uradu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje zakonske obveze po vodenju evidence; hramba dokazov o izvajanju pregledov v primeru sumov, ki ne rezultirajo v sporočanju suma Uradu za preprečevanje pranja denarja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek osebe za katero velja razlog za sum pranja denarja, navedba sumljive transakcije, razlog ovrženja suma s strani pooblaščenca, datum in ura uradnega zaznamka, podpis pooblaščenca.
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja, • Tržni inšpektorat, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

59. Evidenca o dostopu nadzornih organov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pooblaščena uradna oseba nadzornega organa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje dostopa nadzornih organov do podatkov, informacij in dokumentacije iz prvega odstavka 76. člena ZPPDFT
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • naziv nadzornega organa, osebno ime pooblaščene uradne osebe nadzornega organa, ki je vpogled opravila, datum in ura vpogleda v podatke.
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja, • Tržni inšpektorat, • DURS, • Agencija za zavarovalni nadzor, • Urad za varovanje tajnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so varovane v skladu z notranjim aktom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v GENERALI zavarovalnici d.d. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam