Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGROEMONA d.o.o.
Sedež ali naslov: Levstikova 39
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 5403685000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog zbirke podatkov o dajanju podatkov iz evidenc osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št. 17/90) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, o katerih se hranijo podatki v vseh zbirkah podtkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje pred nepooblaščenim odtujevanjem in pridobivanjem osebnih podatkov v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): zbiranje in uporaba v skladu z Zakonom o evidencah napodročju dela (Ur.l. SFRJ, št. 17/90) in Zakonom o varstvu podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: vrsta posredovanega podatka; pravna podlaga ali pisno soglasje posameznika za dajanje njegovih podatkov iz zbirk podtkov; naziv evidence, iz katere se podatek posreduje; organ, ki mu je bil podatek posredovan (naziv, sedež); datum posredovanega podatka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so na računalniku-kodiran dostop; računalnik je v zaklenjeni sobi,kamor imajo dostop samo pooblaščene osebe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog evidence o stroških dela in o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št. 17/90), ZPIZ-1 UPB2 (Ur.list RS, št. 20/04) in Zakon o varstvu podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci oz. delavke in smiselno tudi za ostale osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje prisotnosti na delu, izraba delovnega časa, osotnosti iz dela. Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, dodatkov in drugih prejemkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): zbiranje in uporaba v skladu z Zakonom o evidencah napodročju dela (Ur.l. SFRJ, št. 17/90) in Zakonom o varstvu podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva, če oseba nima EMŠO; kraj rojstva; država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; EMŠO; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); številka osebnega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. 2. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom; bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega; bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; plače iz dobička; prejemki delavca (solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, drugo). 3. Zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač. 4. Izredno izplačilo(izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače: bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja. 5. Neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila: plača; zaostalo izplačilo; nadomestilo plače; izredno izplačilo. 6. Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom; regres za letni dopust; jubilejna nagrada; dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev; plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje; solidarnostna pomoč; odpravnina; stroški izobraževanja delavcev; davki na izplačane plače; ostali stroški dela. 7. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje. Prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje. 8. Podatki o delovnem času: možno število ur( s polnim ali krajšim delovnim časom); skupaj opravljene ure (dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, zastojev, prekinitev dela, ure ustavitve dela zaradi stavke); skupaj neopravljene ure; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca-organizacije (ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca-organizacije, drugo); neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta ter varstva in nege otroka); neopravljene ure brez nadomestila plače; opravljene ure v času nadurnega dela. 9. Delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem; število ur dela, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca; odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: delavci delodajalca opredeljeni v 9. členu Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v družbi Agroemona d.o.o.; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeni v fasciklih, ki so spravljeni v zaklenjenih pisarniških omarah v pisarni računovodstva finančno računovodske referentke; kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Katalog zbirke podatkov o razreševanju kolektivnih delovnih sporov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št. 17/90), Zakon o delovnih razmerjih (Ur.list RS, št. 42/02) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: podatki o delavcih, osebah in organizacijah, ki so sprožile delovni spor pred pristojnimi organi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zbiranje in uporaba v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št. 17/90), Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list RS, št. 56/99, 64/01) in Zakonom o varstvu podatkov (Ur.list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: podatke o delodajalcu: ime delodajalca; naslov delodajalca; matična številka delodajalca iz PRS; davčna številka delodajalca; šifra dejavnosti delodajalca po SKD; ime kolektivne pogodbe in šifra; število zaposlenih; šifra proračunskega porabnika. 2. Podatke o organizatorju stavke: naziv organizatorja stavke. 3. Podatke o stavki: število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno; število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki; število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki; rezlogi za stavko; ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike; razreševanje delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža); trajanje stavke; število izgubljenih delovnih dni; ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec; ocena rezultatov stavke. 4. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: podatki o delodajalcu: ime delodajalca; naslov delodajalca; matična številka delodajalca iz PRS; davčna številka delodajalca; šifra dejavnosti delodajalca po SKD; ime kolektivne pogodbe in šifra; število zaposlenih; šifra proračunskega porabnika. 5. Podatki o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: ime sindikalne organizacije; naslov sindikalne organizacije; število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu. 6. Podatki o arbitražah delovnih sporov: vrsta delovneg spora; razlogi za delovni spor; ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe Agroemona d.o.o.; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04) in z Zakonom o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št. 17/90).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjenje v fasciklih, ki so spravljeni v zaklenjeni pisarniški omari v pisarni tajništva
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Katalog zbirke osebnih podatkov s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št. 17/90), Zakon o delovnih razmerjih (Ur.list RS, št. 42/02) in Zakon o varstvu podatkov (Ur.list RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci oziroma delavke in smiselno tudi za ostale osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo izpoškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zbiranje in uporaba v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št. 17/90), Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list RS, št. 56/99, 64/01) in Zakonom o varstvu podatkov (Ur.list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osebni podatki: ime in priimek; EMŠO; davčna številka; kraj rojstva; stalno (začasno) prebivališke in naslov; poklic; šolska izobrazba; strokovna izobrazba; strokovna usposobljenost; delovno mesto; kraj dela; delovni čas (v urah na teden); zavarovalna doba; dejavnost delodajalca-organizacije (šifra dejavnosti). 2. Podatki o poškodovanem delavcu oz. delavki: delo, ki ga opravlja ob nezgodi; koliko ur je delal tistega dne; ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat; narava poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna; podlaga zavarovanja. 3. Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je poškodba pripetila: datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varnostnih ukrepov: je bila odrejena uporaba varstvenega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavcu družbe Agroemona d.o.o.; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04) in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list RS, št. 56/99, 64/01)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjenje v fasciklih, ki so spravljeni v zaklenjeni pisarniški omari v pisarni tajništva
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Katalog zbirke podatkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št. 17/90) in Zakon o varstvu podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci in osebe, ki se gibljejo na območju, nad katerim se izvaja video nadzor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje potrebne stopnje varnosti ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se hranijo največ eno leto po nastanku, razen v posebnih primerih
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zbiranje in uporaba v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št. 17/90) in Zakonom o varstvu podatkov (Ur.list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: video zapis; datum in čas vstopa v prostor in izstopa iz prostora; osebno ime posnetega posameznika; naslov stalnega ali začasnega prebivališča posameznika; zaposlitev posameznika; številko in podatke o vrsti njegovega osebnega dokumenta; razlog vstopa
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe Agroemona d.o.o.; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so na računalniku-kodiran dostop, računalnik je v zaklenjeni sobi, kamor imajo dostop samo pooblaščene osebe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Katalog zbirke osebnih podatkov o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št. 17/90), Zakon o delovnih razmerjih (Ur.list RS, št. 42/02) in Zakon o varstvu podtkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci oziroma delavke in smiselno tudi za ostale osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem; uresničevanje pravic in obveznosti iz zdravstven
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zbiranje in uporaba v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št. 17/90) , Zakon o delovnih razmerjih (Ur.list RS, št. 42/02) in Zakonom o varstvu podatkov (Ur.list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva; kraj rojstva; država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; EMŠO; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka,šifra občine, občina, šifra države, država); izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; im drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj). 2. Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja; datum izdaje delovnega dovoljenja; datum izteka delovnega dovoljenja; številka delovnega dovoljenja; organ, ki je izdal delovno dovoljenje. 3. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; poklic, ki ga opravlja delavec; stokovna usposobljenost, potrebna za opravljane del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; bančni račun in banka pri kateri je odprt. 4. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi; način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: 1. pooblaščeni delavci delodajalca: vodja finančno-računovodske službe, tajnica, direktor 2. drugi uporabniki v skladu z ZVOP (Ur.list RS, št. 86/04) in z Zakonom o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št. 17/90)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeni v osebni mapi zaposlenega, ki je zaklenjena v ognjevarni kovinski omari v pisarni tajnice delodajalca; kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam