Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LINEA, STANOVANJSKO PODJETJE, D.O.O., VELENJE, PREŠERNOVA 8
Sedež ali naslov: PREŠERNOVA CESTA 8
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 5608848000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, delavci preko študentskega servisa, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, status invalidne osebe, številka transakcijskega računa, podatki o otrocih, podatki o razporeditvi (delovno mesto, opis delovnega mesta, plačilni razred, KZ - koeficient zahtevnosti, delovna doba, zavarovalna doba, vrsta zaposlitve, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, bolniška odsotnost, porodniški stalež, nadaljevanje šolanja, odmera dopusta, očetovski dopust, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, kolektivno nezgodno zavarovanje, administrativne prepovedi, plača, dodatek na stalnost.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Linea stanovanjsko podjetje, d.o.o., ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v lokalno omrežje, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov, v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah, nekateri nosilci podatkov (delovne knjižice, dosjeji delavcev, pa so zaklenjeni v ognjevarnih omarah). Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v 3. odstavku 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O STRANKAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanj in poslovnih prostorov v večstanovanjskih stavbah, kjer je upravnik Linea stanovanjsko podjetje, d.o.o.., ter stranke v prometu z nepremičninami.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje storitev upravljanja večstanovanjskih stavb in storitev posredovanja v prometu z nepremičninami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna številka, status (lastnik, najemnik, uporabnik, pravna oseba, fizična oseba), status zavezanca za DDV, transakcijski račun (št. TR, banka), telefonska številka, podatki o stanovanju ali poslovnem prostoru (naslov, vrsta stanovanja, številka stanovnja, površina, število točk, korekcijski faktor, število oseb, podatki o najemnini, podatek o solastniškem deležu, točkovalni zapisnik stanovnja...).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Linea stanovanjsko podjetje, d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom, kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v lokalno omrežje, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah, zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v 3. odstavku 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji podjetja Linea stanovanjsko podjetje, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje registrirane dejavnosti podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv dobavitelja, naslov ali sedež, matična številka, davčna številka, status zavezanca za DDV, transakcijski račun(i) (št. TR, banka), telefonska številka, fax.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Linea stanovanjsko podjetje, d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom, kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v lokalno omrežje, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah, zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebi podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v 3. odstavku 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam