Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BLISK MONTAŽA M.Sobota d.d.
Sedež ali naslov: Plese 9, 9000 Murska Sobota
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 5512573000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov Sklep direktorja družbe o uvedbi video nadzora v družbi Pravilnik o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi stranke-kupci prodajnih artiklov in koristniki uslug poslovni partnerji drugi oboskovalci upravnih in proizvodnih prostorov družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopnje varnosti pri delu in varnosti ljudi ter premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo največ 30 dni in v posebnih primerih največ eno leto po nastanku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: video zapis (slika) datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki s pomočjo videonadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom V posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter potopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi Blisk Montaža, Plese 9, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov, Uradni list R Slovenije št.: 86/2004
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zaposleni delavci in njigovi družinski člani

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela, Predpisi, ki urejajo delovno, pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter varstvo zaposlenih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi in njigovi vzdrževani družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega in zavarovalnega in pogodbenih razmerij, Pri izdelavi statističnih poročil se osebni podatki obdeluejo tako, da identiteta posameznika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občana (EMŠO), delovno mesto, trajanje in način delovnega časa, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja(za določen in nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, izobraževanje ob delu ali iz dela, osebni podatki mladoletnih družinskih članov, plače in nadomestila, davčna številka, številka osebnega računa, kraj, občina in država rojstva, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o zavarovanih družinskih članih, podatki o izrabi dopusta, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, elektronski naslovi zaposlenih, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Državne in druge institucije (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zdravstveni zavod, Statistični urad, Zavod za zaposlovanje, Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna, d.d. in Slovenica-Sdriatic d.d., Triglav d.d.., Davčni urad R Slovenije) ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi Blisk Montaža, Plese 9, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov 8ZVOP-1), Uradni list R Slovenije št. : 86/2004 -V poslovnih prostorih so nameščene alarmne protipožarne in proti vlomne naprave -Video nadzorni sistem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca strank in naročnikov storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev strank in naročnikov storitev Sklenjene pogodbe med družbo in strankami kot naročniki storitev Obligacijski zakonik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Civilne osebe kot naročniki storitev ali kupci materiala
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Realizacija naročil in dogovorjenih poslov za posamezne stranke Usklajevanje časovnih rokov izvedbe naročil s strankami Izstavitev računov za opravljene storitve Usklajevanje tehničnih posebnosti pri izvedbi naročil
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo dokkler naročila strank niso izvršena ter do izteka garancijskih rokov in se po tem uničijo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov preivališča, številka stacionarnega telefona, številka GSM telefona, elektronski naslov, davčna številka, številka osebnega računa, številka FAX aparata
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz te zbirke se ne posredujejo drugim uporabnikom, V skladu s pogodbenimi določili podizvajalcem naročenih del ali storitev, Razen v spornih primerih pooblaščenemu odvetniku, sodnemu izvedencu in pristojnemu sodišču.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi Blisk Montaža, Plese 9, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Uradni list R Slovenije št. : 86/2004 V poslovnih prostorih družbe so nameščene alarmne proti vlomne in proti požarne naprave, Video nadzorni sistem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam