Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RIBIČ GOSTINSTVO d.o.o.
Sedež ali naslov: Dravska ulica 9
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 2170507000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih, pogodbenih delavcev in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju RIBIČ GOSTINSTVO d.o.o., njegovi pogodbeni delavci ter študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o delu, za zagotavljanje pravic iz delovnega razmerja oziroma obligacijskih pravic iz pogodbe o delu, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): (podatek ni nujen)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): (podatek ni nujen)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, delovno mesto, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, serijska in registrska številka delovne knjižice, občina in datum izdaje delovne knjižice, številka osebnega računa pri banki, priimek in ime vzdrževanega družinskega člana in njegov EMŠO in davčna številka, podatki o odsotnostnih zaradi bolezni, poškodbah pri delu, delovnih nezgodah in o poklicnih boleznih ter o njihovih vzrokih, podatki o disciplinski odgovornosti uslužbencev (vrsta kršitve delovne obveznosti in vrsta izrečene disciplinske sankcije).
 • Uporabniki zbirke: - RIBIČ GOSTINSTVO d.o.o. - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posameznega zaposlenega. Spisi se hranijo v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam