Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI SCIENTIFIC RESEARCH CENTRE OF THE SLOVENIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
Sedež ali naslov: NOVI TRG 002
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5105498000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v rednem delovnem razmerju, zaposleni v dopolnilnem delovnem razmerju, upokojeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic in dolžnosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • kadrovski osebni podatki: priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, enotna matična številka (v nadaljevanju EMŠO), davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, izobrazba, kategorija invalidnosti, delna upokojitev, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu (ime drugega delodajalca), telefonska številka, mobitel, elektronski naslov; • podatki o zavarovanih družinskih članih: priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča; • podatki o delovnem dovoljenju (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; • podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlogi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; • podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Zavod za zaposlovanje RS, - Statistični urad RS, - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, - javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop in obdelava osebnih podatkov iz zbirk kataloga osebnih podatkov sta dovoljena osebam, ki imajo pooblastilo direktorja ZRC SAZU. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju in vodenju zbirk osebnih podatkov ZRC SAZU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v rednem delovnem razmerju in zaposleni v dopolnilnem delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo plače in drugih stroškov v zvezi z delom iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o delavcu številka osebnega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, članstvo v sindikatu; • podatki o vzdrževanih družinskih članih priimek in ime, davčna številka; • podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; • podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; • podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Davčni urad Republike Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop osebnih podatkov iz zbirk kataloga osebnih podatkov in njihova obdelava sta dovoljena osebam, ki imajo pooblastilo direktorja ZRC SAZU. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju in vodenju zbirk osebnih podatkov ZRC SAZU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v rednem delovnem razmerju in zaposleni v dopolnilnem delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo plače in drugih stroškov v zvezi z delom iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o delavcu podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, - javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop in obdelava osebnih podatkov iz zbirk kataloga osebnih podatkov sta dovoljena osebam, ki imajo pooblastilo direktorja ZRC SAZU. Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju in vodenju zbirk osebnih podatkov ZRC SAZU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o pogodbenih sodelavcih (po avtorskih, najemnih, štipendijskih in drugih pogodbah)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), Zakon o dohodnini, prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 59/2006), Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, prečiščeno besedilo (Ur. l. RS št. 94/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke, ki sklenejo pogodbe o avtorskem delu in pogodbe o štipendiranju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja ter izplačila honorarjev in štipendij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno do preklica hrambe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, številka osebnega računa, telefonska številka, elektronski naslov, vrsta in predmet pogodbe, trajanje pogodbe • podatki o stroških dela: bruto izplačan avtorski honorar, izplačilo štipendij.
 • Uporabniki zbirke: - Davčni urad Republike Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop osebnih podatkov iz zbirk kataloga osebnih podatkov in njihova obdelava sta dovoljena osebam, ki imajo pooblastilo direktorja ZRC SAZU. Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju in vodenju zbirk osebnih podatkov ZRC SAZU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, organizatorji stavke, podatki o udeležencih sodnih sporov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Reševanje sporov in prekinitev stavke ter uveljavljanje zahtevkov delodajalca in izplačilo obveznosti, ki bi na podlagi tega nastale.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz Poslovnega registra Slovenije, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika; • podatki o organizatorju stavke: naziv organizatorja stavke; • podatki o stavki: število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko, ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, ocena rezultatov stavke; • podatki o arbitražah delovnih sporih - podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz Poslovnega registra Slovenije, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika; - podatki o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: ime sindikalne organizacije, naslov sindikalne organizacije, število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; - podatki o arbitražah delovnih sporov: vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: V sedmih dneh po koncu stavke ali arbitraže delovnega spora mora delodajalec, pri katerem je stavka ali arbitraža delovnega spora potekala, poslati podatke iz evidence o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu Statističnemu uradu Republike Slovenije, ki zbira in obdeluje podatke o stavkah in arbitražah delovnih sporov na ravni države.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop in obdelava osebnih podatkov iz zbirk kataloga osebnih podatkov sta dovoljena osebam, ki imajo pooblastilo direktorja ZRC SAZU. Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju in vodenju zbirk osebnih podatkov ZRC SAZU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 59/1999, 64/2001).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v rednem delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje ukrepov varstva in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • splošni podatki z identifikacijo delavca za opravljene predhodne preventivne zdravstvene preglede, usmerjene obdobne preventivne zdravstvene preglede, druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede, poškodbe pri delu, kolektivne nezgode, opravljanje preizkusov znanja s področja VPD.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop in obdelava iz kataloga zbirk osebnih podatkov sta dovoljena osebam, ki imajo pooblastilo direktorja ZRC SAZU. Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju in vodenju zbirk osebnih podatkov ZRC SAZU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04), 10. člen Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 59/06), - Zakon o davku na dodano
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, ki so poslovni partnerji ZRC SAZU.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo zaradi izvajanja sklenjenih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno, razen v primeru pisnega preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki: naziv firme (za s. p. in fizične osee osebno ime in priimek), sedež firme ali s. p. ali naslov fizične osebe, davčna številka firme, s. p., fizične osebe, ime in priimek kontaktne osebe, kontakt (telefonska številka, številka faksa, elektronski naslov, spletna stran), številka poslovnega oz. transakcijskega računa, naziv in sedež banke, davčni zavezanec (da/ne), ID številka za DDV, sektorska pripadnost (finančni sektor), vrsta proračunskega porabnika; • podatki o pogodbi: številka, vrsta, cena, datum.
 • Uporabniki zbirke: - Davčni urad Republike Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz zbirk kataloga osebnih podatkov in njihova obdelava sta dovoljena osebam, ki imajo pooblastilo direktorja ZRC SAZU. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju in vodenju zbirk osebnih podatkov ZRC SAZU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o članih Upravnega odbora ZRC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06), Statut Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Upravnega odbora ZRC SAZU.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi izvajanja določil Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti glede organiziranosti organa zavoda (Upravnega odbora ZRC SAZU).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, ki se nanašajo na EMŠO, davčno številko, državljanstvo se hranijo trajno, razen v primeru pisnega preklica. Ose
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, številka osebnega računa, datum nastopa v članstvu Upravnega odbora, vrsta predstavništva, funkcija v Upravnem odboru, datum in razlog prenehanja članstva v Upravnem odboru; • podatki o stroških dela: izplačilo sejnin.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi tajnica Upravnega odbora ZRC SAZU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz zbirk kataloga osebnih podatkov in njihova obdelava sta dovoljena osebam, ki imajo pooblastilo direktorja ZRC SAZU. Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju in vodenju zbirk osebnih podatkov ZRC SAZU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o študentih Fakultete za podiplomski študij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti na Fakulteti za podiplomski študij na Univerzi v Novi Gorici, študijski program Interkulturni študij – primerjalni študij idej in kultur.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca o študentih Fakultete za podiplomski študij, študijski program Interkulturni študij se vodi za obveščanje študentov o študijskih aktivnostih in ostalih medsebojnih razmerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki: priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, elektronski naslov; • podatki o izobrazbi: naziv univerze, fakultete, študijske smeri, povprečna ocena na dodiplomskem študiju, leto izdaje diplome; • podatki o zaposlitvi: ime delodajalca, naslov delodajalca, delovno mesto, število let delovne dobe, plačilo šolnine (da/ne), davčna številka, če je delodajalec plačnik šolnine; • podatki o vpisu: leto vpisa, smer študijskega programa.
 • Uporabniki zbirke: - Univerza v Novi Gorici.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz zbirk kataloga osebnih podatkov in njihova obdelava sta dovoljena osebam, ki imajo pooblastilo direktorja ZRC SAZU. Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju in vodenju zbirk osebnih podatkov ZRC SAZU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o stanovanjskih posojilih, odobrenih iz Stanovanjskega sklada ZRC SAZU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Posojilne pogodbe, sklenjene na osnovi Pravilnika o oblikovanju in porabi sredstev Stanovanjskega sklada ZRC SAZU.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posojilojemalci so zaposleni v rednem delovnem razmerju, zaposleni v dopolnilnem delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic in dolžnosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno do preklica hrambe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki posojilojemalcev: priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, podatki o stanovanjskem objektu, ki je predmet investicije z odobrenim posojilom; • osebni podatki solidarnih plačnikov – porokov: priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, zaposlitev, višina povprečne plače oziroma pokojnine za zadnje tri mesece pred odobritvijo posojila; • podatki o pogodbenih obveznostih: znesek posojila, znesek anuitete, število anuitet, število anuitet v letu, zapadlost anuitet, obrestna mera, način zavarovanja posojila.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz zbirk kataloga osebnih podatkov in njihova obdelava sta dovoljena osebam, ki imajo pooblastilo direktorja ZRC SAZU. Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju in vodenju zbirk osebnih podatkov ZRC SAZU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam