Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.
Sedež ali naslov: Verovškova 62
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5226406000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o izobraževanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto - za uveljavljanje prav
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o izobraževanjih: ime in priimek, naslov, delovno mesto, področje dela, status zaposlitve, EMŠO, davčna številka, številka in datum sklenjene pogodbe, obdobje sklenjene pogodbe, organizacijska enota, naziv izobraževanja, datum izobraževanja, način izobraževanja, stopnja izobrazbe, stopnja izobrazbe - naziv, datum spremembe, šifra programa, odsotnost z delovnega mesta, lokacija izvajanja, lokacija izobraževanja, tip izvedbe, datum preverjanja, rezultat preverjanja, prevoz, dnevnice, nočitev, višina stroškov izobraževanja. Podatki o usposabljanjih: ime in priimek, naslov, delovno mesto, področje dela, EMŠO, davčna številka, organizacijska enota, višina stroškov usposabljanja, naziv usposabljanja, datum usposabljanja, trajanje usposabljanja, način usposabljanja, lokacija izvajanja, tip izvedbe, datum preverjanja, rezultat preverjanja, prevoz, dnevnice, nočitev. Podatki o usposabljanjih za strokovne izpite: ime in priimek, naslov, delovno mesto, področje dela, EMŠO, davčna številka, organizacijska enota, naziv strokovnega izpita, datum opravljenega strokovnega izpita, datum veljavnosti strokovnega izpita, višina stroškov usposabljanja, naziv usposabljanja, datum usposabljanja, trajanje usposabljanja, način usposabljanja, lokacija izvajanja, tip izvedbe, prevoz, dnevnice, število kreditnih točk, obdobje za pridobitev kreditnih točk.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov nagradne igre "Zvestoba nagrajuje"

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji na nagradno igro, udeleženci nagradne igre, nagrajenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvajanja nagradne igre - obveščanje, pošiljanje elektronskih sporočil, sporočil - objava na spletni strani - promocijski in trženjski namen - prevzem nagrade - evidenca - obračun storitev - obračun akontacije dohodnine - statistične obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, rezident ali nerezident, številka odjemalca, številka odjemnega mesta, obremenitveni profili, poraba priključne moči, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, tekoči račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum sklenitve pogodbe, tarifni razred, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni delež odjema, opomba, nagrada, podatek o sodelovanju v akcijah in nagradah družbe Energetika Ljubljana, d.o.o.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje - olajšava za dohodnino - odmera letnega dopusta - obdarovanja otrok zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime, priimek, datum rojstva, spol, naslov stalnega in začasnega bivališča, družinski član s kategorijo oseba s posebnimi potrebami, status šolanja, davčna številka, status vzdrževanja.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Davčna uprava RS, izvajalci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o evidenci videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, zaposleni pri najemniku stavbe na Verovškovi 70, Ljubljana, obiskovalci stavb na Verovškovi 70, Ljubljana in Verovškovi 62, Ljubljana, poslovni partnerji družbe in najemnika stavbe na Verovškovi 70, zunanji izvajalci družbe in najemnika stavbe na Verovškovi 70 v Ljubljani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - varovanje oseb (zaposleni v družbi, zaposleni pri najemniku stavbe na Verovškovi 70, Ljubljana, obiskovalci stavb na Verovškovi 70, Ljubljana in Verovškovi 62, Ljubljana, poslovni partnerji družbe in najemnika stavbe na Verovškovi 70, zunanji izvajalci družbe in najemnika stavbe na Verovškovi 70) - varovanje premoženja družbe - evidenca
 • Rok hrambe (neobvezno): Tri mesece od dneva njihovega nastanka. V primeru suma kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, se podatki hranijo eno leto od nastanka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetek
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja - posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaščenim uporabnikom - vodenje obvezne dokumentacije glede zaposlenih - prijava v obvezno in dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje - uporaba podatkov za statistična raziskovanja - vodenje internega telefonskega imenika - sklepanje pogodb za mobilne telefone - izdaja službenih izkaznic
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - Podatki o zaposlenih: kadrovska številka, priimek in ime, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, občina rojstva, kraj rojstva, država rojstva, spol, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, kraj stalnega prebivališča, občina stalnega prebivališča, pošta stalnega prebivališča, ulica in hišna številka stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, občina začasnega prebivališča, pošta začasnega prebivališča, kraj začasnega prebivališča, ulica in hišna številka začasnega prebivališča, naslov drugega bivališča iz katerega prejema povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, relacija za prevoz na delo, elektronski naslov, interna telefonska številka, GSM številka, domača telefonska številka, članstvo v sindikatu, stroškovno mesto, delovno mesto, področje poslovanja, organizacijska enota, lokacija zaposlitve, stavba zaposlitve, številka vozniškega dovoljenja, veljavnost vozniškega dovoljenja, opis delovnega mesta, vrsta delovnega razmerja, obračunsko področje, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, vzrok prenehanja delovnega razmerja, tip pogodbe o zaposlitvi, procent telesne okvare, invalidnost (vrsta, skupina, kategorija), datum nastanka invalidnosti, zavod za socialno zavarovanje (šifra), šolska izobrazba, leto pridobitve šolske izobrazbe, inštitut/kraj/država pridobljene izobrazbe, kvalifikacija, poklic, poklicna skupina, kategorija zahtevnosti, elementi obračuna plače, odstotek davčne olajšave, letna plača, ocena delovne uspešnosti, faktor stalnosti, vrsta in višin poslovne stimulacije, vrsta in višina podeljene nagrade, datum zadnjega napredovanja in razlog napredovanja, predhodna zaposlitev, delovna doba pri upravljavcu, doba nezaposlenosti, leta pokojninske dobe, zavarovalna doba dokupljena, znanje tujih jezikov, dodatna znanja, odlikovanja, članstva v strokovnih združenjih, komisijah, projektih (pri upravljavcu ali izven), delovna zgodovina, odsotnosti: bolniške odsotnosti, nega, spremstvo, nezgode pri delu, nezgode izven dela, krvodajalstvo, letni dopust, študijski dopust, službena potovanja, izredno plačani dopust, izredni neplačani dopust, očetovski dopust, starševski dopust, refundacije državni organi, fotografija - Podatki o zaposlenih, ki imajo pravice iz invalidskega zavarovanja: priimek in ime, EMŠO, spol, status, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, datum priznavanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, omejitve delazmožnosti, delovni čas: polni ali skrajšani delovni čas od polnega, datum prenehanja pravice. - Podatki o pripadnikih Civilne zaščite: priimek, ime, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalni naslov, poštna številka, telefon doma, stopnja izobrazbe, poklic, številka osebne izkaznice in datum izdaje, ime enote in službe, kamor je razporejen, dolžnost v štabu.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, centri za socialno delo, izvajalci dodatnega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, Zavod za varstvo pri delu, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o uporabnikih počitniških kapacitet

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki uporabljajo počitniške kapacitete.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic - uporaba podatkov za statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabnikih počitniških kapacitet: priimek, ime, stalni naslov, poštna številka, občina, začasni naslov, poštna številka, EMŠO, davčna številka, številka osebnega dokumenta, letnica rojstva, podatki o načinu plačila in višini obročnega plačila.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o štipendistih in izvajanju strokovne prakse

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti in osebe, ki opravljajo strokovno prakso.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodb o štipendiranju ter pogodb o izvajanju strokovne p
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o štipendistih: priimek, ime, stalni naslov, poštna številka, občina, začasni naslov, poštna številka, občina, drugo prebivališče, EMŠO, davčna številka, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, študent, dijak, naziv šole, naziv fakultete, program, številka osebnega računa, veljavnost pogodbe o štipendiranju, višina izplačila štipendije, datum izplačila štipendije, potrdilo o izpolnjevanja pogojev za izplačilo štipendije-potrdilo o šolanju. Podatki o osebah, ki opravljajo strokovno prakso: Priimek, ime, stalni naslov, poštna številka, občina, začasni naslov, poštna številka, občina, drugo prebivališče npr.naslov študentskega doma, EMŠO, davčna številka, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, študent, dijak, naziv šole, naziv fakultete, program šole, fakultete, organizacijska dodelitev, stroškovno mesto, delo opravljal od, delo opravljal do, številka osebnega računa, datum izplačila, datum opravljanja izpita iz varstva pri delu in požarne varnosti, datum potrdila o opravljeni obvezni strokovni praksi.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o nezgodah pri delu in izven dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu, os
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer nezgod pri delu in izven dela, kolek
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o okoliščinah poškodbe pri delu: kdaj se je pripetila nesreča – datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od doma do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče oziroma domnevni vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov - ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu; oblika – zunanji vzrok poškodbe, vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; nastanek poškodbe – kratek opis; podatki o neposredni vodji – ime in priimek, stalno prebivališče; podatki o očividcu - ime in priimek, stalno prebivališče; poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca - Podatki o poškodbah: ime in priimek, spol, EMŠO, stalno prebivališče, datum rojstva, poklic, šolska izobrazba delavca, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, sprejeti ukrepi ob poškodbi, podlaga zavarovanja - Podatki o prijavi: datum in ura prijave poškodbe pri delu in izven dela, oseba, ki je poškodbo prijavila, naslov prijavitelja, če gre za fizično osebo, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki, ki so pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu in izven dela, telefonska številka, številka mobilnega telefona, številka osebnega računa, številka vozniškega dovoljena, datum vložitve zahtevka, datum izplačilo zavarovalnine, višina zavarovalnine, koliko časa je bil odsoten iz dela od do - Podatki o poklicnih boleznih in zdravstvenih okvarah: zdravniško spričevalo oziroma ugotovitev o poklicnih obolenjih in o zdravstvenih okvarah, druga poklicna obolenja (naglušnost, zastrupitve itd.), ki zmanjšujejo delovne sposobnosti fizične osebe in v čem je ta nesposobnost oziroma zahteva za
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat za delo RS, zavarovalnice, ki zavarujejo nezgode, ZZZS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje p
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - vodenje splošnih evide
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, EMŠO, datum rojstva, stalni naslov, poštna številka, poklic, šifra poklica, datum zaposlitve v podjetju, naziv delovnega mesta, datum razporeditve na to delovno mesto, datum zadnjega pregleda, datum veljavnosti ocene tveganja, kratek opis delovnega mesta iz ocene tveganja, delovna oprema iz ocene tveganja, predmeti dela iz ocene tveganja, izpostavljenost tveganjem iz ocene tveganja, osebna varovalna oprema iz ocene tveganja, posebne zdravstvene zahteve, neustreznost delovnega mesta za, pripombe delodajalca, datum opravljenega pregled, datum naslednjega pregleda, podatek ali izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto z omejitvami ali brez, podatek ali začasno ali trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, centri za socialno delo, izvajalci dodatnega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, Zavod za varstvo pri delu, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu in varstva pred požarom ter o civilni zaščiti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu in os
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - vodenje splošnih evidenc o zdravstvenih pregledih in posredovanje podatkov na podlagi Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur.l.RS, št. 56/99 s spremembami) in Pravilnika o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu, - uporaba podatkov za
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu in varstva pred požarom: priimek, ime, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalni naslov, poštna številka, telefon doma, stopnja izobrazbe, poklic, preizkus znanja delavce za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog, program teoretičnega in praktičnega usposabljanje delavcev za varno delo, zapisnik o preizkusih znanja delavcev o varstvu pri delu, naziv delovnega mesta, datum opravljanja usposabljanja, veljavnost tega tečaja do; - Podatki o pripadnikih Civilne zaščite: priimek, ime, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalni naslov, poštna številka, telefon doma, stopnja izobrazbe, poklic, številka osebne izkaznice in datum izdaje, ime enote in službe, kamor je razporejen, dolžnost v štabu.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov o osebah, ki opravljajo delo preko pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki opravljajo delo preko pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela - uporaba podatkov za statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, stalni naslov, poštna številka, občina, začasni naslov, poštna številka, občina, elektronski naslov, drugo prebivališče npr. naslov študentskega doma, EMŠO, davčna številka, številka mobilnega telefona, študent, dijak, naziv šole, naziv fakultete, naslov študentskega servisa, delo opravlja od, delo opravljal do, višina plačila, organizacijska dodelitev, stroškovno mesto, datum izplačila, podatki o zdravniškem pregledu, datum opravljanja izpita iz varstva pri delu in požarne varnosti.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Davčna uprava RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka podatkov o osebnih dohodkih, drugih izplačilih, prejemkih, potnih nalogih ter o delovnem času delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu in os
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obračun in nakazi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Identifikacijski podatki delavca: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, matična številka, naslov, občina, začasni naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalidnost (kategorija in datum začetka), dejavnost delodajalca, organizacijska dodelitev, stroškovno mesto, naziv delovnega mesta, št. transakcijskega računa; - Podatki o delavčevem delovnem času: možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, od tega (dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu, ure ustavitve dela zaradi stavke), skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev delodajalca, od tega (ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo ali zadržanost od dela, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev delodajalca), neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka v breme drugih delodajalcev in organov, skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacij za zdravstveno zavarovanje, od tega (ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom), neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila osebnega dohodka, ure na delu daljšem od polnega delovnega časa, minulo delo, stalnost, tarifna skupina, plačilni razred; - Podatki o bruto osebnem dohodku delavca: izplačani bruto osebni dohodek delavca, od tega (za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, za delo daljše od polnega delovnega časa), bruto osebni dohodek iz dobička, izplačani čisti osebni dohodek, od tega (za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, za delo daljše od polnega delovnega časa), nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev delodajalca, od tega (nadomestila čistega osebnega dohodka med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela, druga nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev delodajalca), nadomestila čistega osebnega dohodka v breme drugih delodajalcev ali organizacij, čisti osebni dohodek iz dobička, neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev delodajalca, od tega (za solidarno pomoč, za odpravnino, za jubilejne nagrade, za regres za letni dopust, drugo); - Podatki s potnih nalogov: ime in priimek zaposlenega, naziv, organizacijska enota, stroškovno mesto, področje poslovanja, osebna številka, prevozno sredstvo, število prepotovanih km, navedba kraja odhoda in kraja prihoda, trajanje dni, namen, predvideni stroški potovanja (država, mesto, pripadajoča valuta, dnevnica, prehrana, znesek dnevnice, prevozni stroški, prenočišče, reprezentanca, ostali dok.stroški, kotizacija, skupaj gotovina, potrebna akontacija, izplačan znesek), predvideni skupni stroški potovanja, predviden datum izplačila akontacije, predlagatelj potovanja, odobritelj - Podatki iz obrazca M4 - Podatki za dohodnino VIRDAT, VIRVDC, VIRPN2 - Podatki o osnovah za refundacijo - Podatki o plačilu nadur: priimek in ime zaposlenega, število opravljenih nadur po mesecih, vzrok za opravljanje nadur - Podatki o napredovanju: priimek in ime zaposlenega, plačilni razred, delovno mesto, delovna doba, datum zadnjega napredovanja - Podatki o plačilu jubilejnih nagrad: priimek in ime zaposlenega, organizacijska dodelitev, skupna delovna doba, skupna neprekinjena delovna doba v podjetju, datum izpolnitve jubileja, stroškovno mesto - Podatki o plačilu solidarnostne pomoči: priimek in ime zaposlenega, razlog za izplačilo solidarnostne pomoči, višina izplačila solidarnostne pomoči, datum zadnjega izplačila solidarnostne pomoči.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, ZZZS, Davčna uprava RS, centri za socialno delo, banke, revizorji, izvajalci pokojninskega zavarovanja, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka podatkov o zavarovancih in uživalcih pravic iz osnovnega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter o varčevalcih dodatnega pokojninskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu in os
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic - posredovanje podatkov ZZZS-ju, izvajalcu dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugim pooblaščenim uporabnikom - uporaba podatkov za statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o zavarovancih iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja: priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, delovno razmerje, davčna številka, matična številka, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, delovni/zavarovalni čas (ur na teden), izmensko delo, podlaga zavarovanja, delovno mesto, kratek opis delovnega mesta, klasifikacijska številka poklica,vrsta invalidnosti, dejavnost delodajalca, podlaga zavarovanja, datum pričetka zavarovanja, vzrok prenehanja, datum prenehanja zavarovanja, matična številka PRS, registrska številka zavezanca, registrska št. prijave potrebe po delavcu, vrsta prijave, št.delovnega dovoljenja, datum izteka zav.pogojev/delovnega dovoljenja; - Podatki o družinskih članih: identifikacijski podatki (priimek in ime, EMŠO, poklic, sorodstvo, državljanstvo) in davčna številka za tiste družinske člane, ki so po zaposlenem zavarovani oz. uveljavljajo druge pravice, status šolanja, potrdilo skupnem prebivališču, izpis iz poročne matične knjige, izpis iz rojstne matične knjige, stalno in začasno prebivališče. - Podatki o uveljavljanju pravic iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja: število dni nezmožnosti za delo oz. zadržanosti od dela, za katere se prejem nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije, pristojne za zdravstveno zavarovanje, izplačani znesek nadomestila za nezmožnost za delo oz. zadržanost od dela, število dni zdravljenja v stacionarni zdravstveni organizaciji, število prvih in ponovnih obiskov ambulantne in dispanzerske zdravstvene organizacije - Podatki o zavarovancih iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja: priimek, ime, EMŠO, davčna številka, številka police, spol, v dodatno zdravstveno zavarovanje vključen od, zavarovalnica, način plačila od osebnega dohodka - Podatki o zavarovancih iz dodatnega pokojninskega zavarovanja: priimek, ime, naslov, rojstni datum, davčna številka, skupna delovna doba-let, procent varčevanja od osebnega dohodka, zakoniti dediči priimek ime, rojstni datum, davčna številka, delež v procentu.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, centri za socialno delo, izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zbirka podatkov o avtorskih in podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela oziroma dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in drugih pogodb - prijava za primer poškodb pri delu in izven dela. - za namen statistične obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o izvajalcu: ime, priimek izvajalca, naslov, davčna številka, EMŠO, status zavezanca za DDV, osebni račun, banka, telefonska številka, elektronski naslov, stopnja izobrazbe - Podatki za posamezni posel oz. posamezno pogodbo: predmet pogodbe, pogodbena vrednost, rok izplačila, veljavnost pogodbe
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, ZRSZ, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Zbirka podatkov o članih nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklicevanje sej - vpis v sodni register - izpolnjevanje zakonskih obveznosti po Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek člana nadzornega sveta, funkcija v nadzornem svetu, davčna številka, številka osebnega računa, službeni naslov člana nadzornega sveta, telefon, fax, elektronski naslov, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, ime in priimek tajnice, službeni naslov tajnice in elektronski naslov tajnice.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, AJPES, Sodni register, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami (sodni register).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Zbirka podatkov o uporabnikih storitev sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobave zemeljskega plina

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev sistemskega operaterja zemeljskega plina, odjemalci zemeljskega plina, lastniki odjemnih mest, plačniki zemeljskega plina, osebe, ki so v pogodbenem razmerju iz naslova dostopa do distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina in uporabniki storitev umerjanja plinskih merilnih naprav.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje pogodbenih razmerij - izdajanje sklepov, soglasij - evidenca - obračun storitev - redna menjava in vzdrževanje plinskih števcev - Vodenje katastra energetskih naprav in objektov - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - obveščanje, anketiranje - za statistične obdelave - vodenje delilnikov stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabnikih storitev sistemskega operaterja zemeljskega plina, odjemalci zemeljskega plina, lastniki odjemnih mest, plačniki zemeljskega plina, osebe, ki so v pogodbenem razmerju iz naslova dostopa do distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina ter uporabnikih storitev umerjanja plinskih merilnih naprav: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, identifikacijski znak nepremičnine, rezident ali nerezident, številka odjemalca, številka odjemnega mesta, obremenitveni profili, poraba priključne moči, plačila, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, tekoči račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum sklenitve pogodbe, tarifni razred, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni celež odjema, opomba; - Vodenje katastra energetskih naprav in objektov: ime, priimek in naslov lastnikov priključkov in lastnikov zemljišč, po katerih poteka infrastruktura upravljavca; - Menjava in vzdrževanje plinskih števcev: priimek, ime, EMŠO, davčna številka, naslov, hišna številka, odjemno mesto in šifra lastnika odjemnega mesta in uporabnika, plinski števec: številka in tip števca, dimenzije plinskega števca, datum vgradnje števca, stanje števca, datum popisa stanja, stanje ob zamenjavi, datum zamenjave števca.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Zbirka podatkov o uporabnikih daljinskega ogrevanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki daljinskega ogrevanja (toplote in hladu), odjemalci pare, lastniki odjemnih mest, plačniki, osebe, ki so v pogodbenem razmerju iz naslova uporabe toplote, hladu in pare.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje pogodbenih razmerij - evidenca - obračun storitev - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - obveščanje, anketiranje - za statistične obdelave - vodenje delilnikov stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabnikih daljinskega ogrevanja (toplote in hladu), odjemalci pare, lastniki odjemnih mest, plačniki, osebe, ki so v pogodbenem razmerju iz naslova uporabe toplote, hladu in pare: ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, identifikacijski znak nepremičnine, šifra odjemalca, številka odjemnega mesta, priključna moč, plačila, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, transakcijski račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum pogodbe, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni celež odjema, opomba; - Vodenje katastra energetskih naprav in objektov: ime, priimek in naslov lastnikov priključkov in lastnikov zemljišč, po katerih poteka infrastruktura upravljavca;
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Zbirka finančnih podatkov o neplačnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na neplačnike - fizične in pravne osebe, ki so uporabniki storitev upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - zagotavljanje finančne in računovodske evidence - za potrebe poplačil terjatev v sodnih postopkih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, transakcijski račun, zaposlitev, številka in datum računa, višina obveznosti, datum nastanka in plačila dolga, datum zapadlosti dolga, stanje dolga, višina obveznosti, ki je predmet sodnega postopka.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Zbirka podatkov o kupcih nepremičnin, najemnikih in o imetnikih stvarnih pravic na nepremičninah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na fizične in
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje pogodbenih razmerij - izpolnjevanje pogodbenih pravic in obveznosti - za statistične obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, transakcijski račun, višina obveznosti, datum plačila obveznosti, številka in datum pogodbe, obdobje sklenitve pogodbe, nepremičnina: velikost, parcelna številka, katastrska občina, zemljiškoknjižni vložek, identifikacijska številka.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Zbirka podatkov o uporabnikih SPTE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki SPTE (uporabniki storitev soproizvodnje toplote in električne energije), lastniki odjemnih mest, plačniki, vlagatelji zahtev za izdajo soglasij, ki jih na podlagi javnega pooblastila izdaja upravljavec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje pogodbenih razmerij - izdaja sklepov, soglasij - evidenca - obračun storitev - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - obveščanje, anketiranje - za statistične obdelave - vodenje delilnikov stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabnikih SPTE: ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, identifikacijski znak nepremičnine, šifra odjemalca, številka odjemnega mesta, priključna moč, plačila, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, transakcijski račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum pogodbe, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni celež odjema, opomba; - Vodenje katastra energetskih naprav in objektov: ime, priimek in naslov lastnikov priključkov in lastnikov zemljišč, po katerih poteka infrastruktura upravljavca;
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Zbirka podatkov o uporabnikih hladu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki SPTE (uporabniki storitev soproizvodnje toplote in električne energije), lastniki odjemnih mest, plačniki, vlagatelji zahtev za izdajo soglasij, ki jih na podlagi javnega pooblastila izdaja upravljavec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje pogodbenih razmerij - izdaja sklepov, soglasij - evidenca - obračun storitev - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - obveščanje, anketiranje - za statistične obdelave - vodenje delilnikov stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabnikih hladu: ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, identifikacijski znak nepremičnine, šifra odjemalca, številka odjemnega mesta, priključna moč, plačila, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, transakcijski račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum pogodbe, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni celež odjema, opomba; Vodenje katastra energetskih naprav in objektov: ime, priimek in naslov lastnikov priključkov in lastnikov zemljišč, po katerih poteka infrastruktura upravljavca;
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Zbirka podatkov o prosilcih za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih, kontaktna oseba za vlogo za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih, prejemniki sredstev za nepovratne finančne spodbude
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - postopek izbire na razpisu za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih - izdaja sklepov - sklepanje pogodbenih razmerij - evidenca - obračun storitev - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - obveščanje, anketiranje - za statistične obdelave - vodenje delilnikov stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o prosilcih za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih: ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, identifikacijski znak nepremičnine, šifra odjemalca, številka odjemnega mesta, priključna moč, plačila, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, transakcijski račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum pogodbe, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni delež odjema, opomba, podatek o lastništvu nepremičnin in imetništvu obligacijskih in stvarnih pravic na nepremičnini, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka) in parcelna številka ter identifikacijski znak nepremičnine, kjer se bo naložba izvajala; Kontaktna oseba za vlogo za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih: ime, priimek, telefonska številka, naslov elektronske pošte Podatki o prejemniku sredstev za nepovratne finančne spodbude: ime, priimek, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, davčna številka, številka bančnega računa za nakazilo sredstev za nepovratne finančne spodbude; Vodenje katastra energetskih naprav in objektov: ime, priimek in naslov lastnikov priključkov in lastnikov zemljišč, po katerih poteka infrastruktura upravljavca
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Zbirka podatkov o uporabnikih storitev Izvedba notranje plinske napeljave v paketu s plinskim kotlom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev Izvedba notranje plinske napeljave v paketu s plinskim kotlom, lastniki obstoječega priključnega plinovoda in notranje plinske napeljave, kjer se bo izvajala storitev, podatki o solastnikih stavbe ali dela stavbe, kjer se bo izvajala storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje pogodbenih razmerij - evidenca - obračun storitev - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - obveščanje, anketiranje - za statistične obdelave - vodenje delilnikov stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Uporabnikih storitev Izvedba notranje plinske napeljave v paketu s plinskim kotlom: ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, šifra odjemalca, številka odjemnega mesta, priključna moč, plačila, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, transakcijski račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum pogodbe, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni delež odjema, opomba, podatek o lastništvu nepremičnin in imetništvu obligacijskih in stvarnih pravic na nepremičnini, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka) in parcelna številka ter identifikacijski znak nepremičnine, kjer se bo naložba izvajala; Podatki o solastnikih stavbe ali dela stavbe: ime, priimek, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka), telefonska številka, naslov elektronske pošte Podatki o lastnikih obstoječega priključnega plinovoda in notranje plinske napeljave: ime, priimek, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka), telefonska številka, naslov elektronske pošte Vodenje katastra energetskih naprav in objektov: ime, priimek in naslov lastnikov priključkov in lastnikov zemljišč, po katerih poteka infrastruktura upravljavca;
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Zbirka podatkov o vlagateljih zahtev za izdajo soglasij, ki jih na podlagi javnega pooblastila izdaja upravljavec

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtev za izdajo soglasij na podlagi zakonov s področja graditve objektov in energetike za priključitev na vročevodno, hladovodno in plinovodno omrežje in za poseg v varovalni pas plinovodnega, vročevodnega in hladovodnega omrežja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izdajanje sklepov, soglasij - evidenca - obračun storitev - obveščanje, anketiranje - za statistične obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o vlagateljih zahtev za izdajo soglasij na podlagi zakonov s področja graditve objektov in energetike za priključitev na vročevodno ali plinovodno omrežje in za poseg v varovalni pas plinovodnega, vročevodnega in hladovodnega omrežja: ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, identifikacijski znak nepremičnine, šifra odjemalca, številka odjemnega mesta, priključna moč, plačila, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status); Vodenje katastra energetskih naprav in objektov: ime, priimek in naslov lastnikov priključkov in lastnikov zemljišč, po katerih poteka infrastruktura upravljavca;
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Zbirka podatkov o uporabnikih storitev vzdrževanja toplotnih postaj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev vzdrževanja toplotnih naprav.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje pogodbenih razmerij - izdajanje sklepov, soglasij - evidenca - obračun storitev - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - obveščanje, anketiranje - za statistične obdelave - vodenje delilnikov stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabnikih storitev vzdrževanja toplotnih postaj: ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, identifikacijski znak nepremičnine, šifra odjemalca, številka odjemnega mesta, naziv toplotne postaje, priključna moč, plačila, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, transakcijski račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum pogodbe, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni celež odjema, opomba; Vodenje katastra energetskih naprav in objektov: ime, priimek in naslov lastnikov priključkov in lastnikov zemljišč, po katerih poteka infrastruktura upravljavca;
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Zbirka podatkov o vlagateljih za odobritev kredita

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji za odobritev kredita za priključitev na sistem daljinskega ogrevanja ali distribucijski sistem oskrbe s plinom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje pogodbenih razmerij - posredovanje podatkov banki - evidenca - obračun storitev - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - obveščanje, anketiranje - za statistične obdelave - vodenje delilnikov stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o vlagateljih za odobritev kredita za priključitev na sistem daljinskega ogrevanja ali distribucijski sistem oskrbe s plinom: ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, identifikacijski znak nepremičnine, šifra odjemalca, številka odjemnega mesta, priključna moč, plačila, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), št. soglasja h priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja ali distribucijski sistem oskrbe s plinom, izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, transakcijski račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum pogodbe, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni celež odjema, opomba;
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, banke, ki so kreditodajalke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Zbirka podatkov o najemnikih po pogodbah o finančnem najemu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki, ki so v pogodbenem razmerju iz naslova finančnega najema za najem toplotnih naprav daljinskega ogrevanja in distribucije zemeljskega plina.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje pogodbenih razmerij - izdajanje sklepov, soglasij - evidenca - obračun storitev - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - obveščanje, anketiranje - za statistične obdelave - vodenje delilnikov stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o najemnikih, ki so v pogodbenem razmerju iz naslova finančnega najema za najem toplotnih naprav daljinskega ogrevanja in distribucije zemeljskega plina: ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, identifikacijski znak nepremičnine, šifra odjemalca, številka odjemnega mesta, priključna moč, plačila, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, transakcijski račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum pogodbe, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni celež odjema, opomba; - Vodenje katastra energetskih naprav in objektov: ime, priimek in naslov lastnikov priključkov in lastnikov zemljišč, po katerih poteka infrastruktura upravljavca;
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Zbirka podatkov o naročnikih gradnje priključnih vodov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki gradnje priključnih plinovodov in vročevodov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje pogodbenih razmerij - izdajanje sklepov, soglasij - evidenca - obračun storitev - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - obveščanje, anketiranje - za statistične obdelave - vodenje delilnikov stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o naročnikih gradnje priključnih plinovodov in vročevodov: ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, identifikacijski znak nepremičnine, šifra odjemalca, številka odjemnega mesta, priključna moč, plačila, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, transakcijski račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum pogodbe, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni celež odjema, opomba; Vodenje katastra energetskih naprav in objektov: ime, priimek in naslov lastnikov priključkov in lastnikov zemljišč, po katerih poteka infrastruktura upravljavca;
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Zbirka podatkov o prijaviteljih na akcije za dobavo zemeljskega plina

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji na akcije za dobavo zemeljskega plina, odjemalci zemeljskega plina, lastniki objektov, lastniki odjemnih mest, plačniki zemeljskega plina, osebe, ki so v pogodbenem razmerju iz naslova dostopa do distribucijskega omrežja, osebe, ki so v pogodbenem razmerju iz naslova dobave zemeljskega plina.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -sklepanje pogodbenih razmerij -evidenca -obračun storitev -izpolnjevanje pogodbenih obveznosti -obveščanje, anketiranje -za statistične obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijavitelji na akcije za dobavo zemeljskega plina, odjemalci zemeljskega plina, lastniki objektov, lastniki odjemnih mest, plačniki zemeljskega plina, osebe, ki so v pogodbenem razmerju iz naslova dostopa do distribucijskega omrežja, osebe, ki so v pogodbenem razmerju iz naslova dobave zemeljskega plina.: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, rezident ali nerezident, številka odjemalca, številka odjemnega mesta, obremenitveni profili, poraba priključne moči, plačila, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, tekoči račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum sklenitve pogodbe, tarifni razred, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni delež odjema, opomba, podatek o sistemskem operaterju, podatek o sodelovanju v akcijah družbe Energetika Ljubljana, d.o.o.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Zbirka podatkov o evidenci obiskovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci družbe in najemnika stavbe na Verovškovi 70, Ljubljana, v stavbah na Verovškovi 70, Ljubljana in Verovškovi 62, Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - varovanje oseb (zaposleni v družbi, zaposleni pri najemniku stavbe na Verovškovi 70, Ljubljana, obiskovalci stavb na Verovškovi 70, Ljubljana in Verovškovi 62, Ljubljana, poslovni partnerji družbe in najemnika stavbe na Verovškovi 70, zunanji izvajalci družbe in najemnika stavbe na Verovškovi 70) - varovanje premoženja družbe - evidenca
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto od dneva njihovega nastanka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek obiskovalca, datum, čas prihoda, čas odhoda, osebni dokument in naziv družbe.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Zbirka podatkov o prijaviteljih na akcije za prodajo energentov zemeljski plin, toplota, električna energija, stisnjen zemeljski plin - metan/CNG

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji na akcije za prodajo energentov zemeljski plin, toplota, električna energija, stisnjen zemeljski plin - metan/CNG (energenti), odjemalci oz. kupci energentov, lastniki objektov, lastniki odjemnih in merilnih mest energentov, plačniki energentov, osebe, ki so v pogodbenem razmerju iz naslova prodaje energentov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje pogodbenih razmerij - evidenca - obračun storitev - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - tržno segmentiranje - obveščanje, anketiranje - tržni marketing - statistična obdelava - vodenje delilnikov stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca oz. kupca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, rezident ali nerezident, številka odjemalca oz. kupca, številka odjemnega mesta oz. merilnega mesta, obremenitveni profili, poraba priključne moči, plačila, šifra priključka toplote, zemeljskega plina, električne energije z dodatkom, status priključka toplote, zemeljskega plina, električne energije, tehnični in gradbeni podatki priključka toplote, zemeljskega plina, električne energije (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek toplote, zemeljskega plina, električne energije, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, tekoči račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum sklenitve pogodbe, številka in datum pristopne izjave v akcijo, tarifni razred, tarifa, datum vnosa podatkov v sistem, številka računa energenta, številka obračuna energenta, datum računa energenta, rok plačila računa energenta, cena energenta, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni delež odjema, opomba, podatek o operaterju zemeljskega plina in električne energije, podatek o sodelovanju v akcijah družbe Energetika Ljubljana d.o.o.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Zbirka podatkov o kupcih električne energije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci električne energije, lastniki odjemnih mest, plačniki električne energije, vlagatelji zahtev za zamenjavo prodajalca električne energije, osebe, ki so v pogodbenem razmerju iz naslova prodaje električne energije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje pogodbenih razmerij - evidenca - obračun storitev - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - tržno segmentiranje - obveščanje, anketiranje - tržni marketing - statistična obdelava - vodenje delilnikov stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (npr. poslovni prostor, stanovanje), vrsta tarife, telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, rezident ali nerezident, številka odjemalca, številka odjemnega mesta, obremenitveni profili, poraba priključne moči, plačila, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, tekoči račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum sklenitve pogodbe, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni delež odjema, opomba, podatek o operaterju, podatek o sodelovanju v akcijah družbe Energetika Ljubljana, d.o.o.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Zbirka podatkov o članih Kluba Zvestoba ogreva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji v Klub Zvestoba ogreva, člani Kluba Zvestoba ogreva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvajanje, upravljanje Kluba Zvestoba ogreva - obveščanje in prilagajanje ponudbe, obveščanje o novostih in izboljšanju ponudbe kakovosti storitev, pošiljanje Seznama ugodnosti za člane Kluba Zvestoba ogreva, pošiljanje elektronskih, MMS in SMS sporočil - objava na spletni strani - segmentirano in neposredno trženje - evidenca (zbiranje podatkovne baze) - obračun storitev - statistične obdelave in trženjske raziskave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), šifra partnerja, telefonska in fax številka, mobilna številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, rezident ali nerezident, številka odjemalca, številka odjemnega mesta, obremenitveni profili, poraba priključne moči, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, tekoči račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum sklenitve pogodbe, tarifni razred, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni delež odjema, opomba, klubske ugodnosti, podatek o sodelovanju v Klubu Zvestoba ogreva družbe Energetika Ljubljana, d.o.o.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Zbirka podatkov nagradne igre »55 nagrad za 55 let daljinskega ogrevanja«

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji na nagradno igro, udeleženci nagradne igre, nagrajenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje nagradne igre, obveščanje, pošiljanje elektronskih sporočil, objava na spletni strani, promocijski in trženjski namen, prevzem nagrade, evidenca, obračun storitev, obračun akontacije dohodnine, statistične obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, rezident ali nerezident, številka odjemalca, številka odjemnega mesta, obremenitveni profili, poraba priključne moči, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, tekoči račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum sklenitve pogodbe, tarifni razred, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni delež odjema, opomba, nagrada, podatek o sodelovanju v akcijah in nagradah družbe Energetika Ljubljana, d.o.o.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. SMS obveščanje o delih na omrežju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je SMS obveščanje o delih na omrežju oskrbe z zemeljskim plinom in na omrežju daljinskega ogrevanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov
 • Uporabniki zbirke: Energetika Ljubljana d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov, ki ga je družba Energetika Ljubljana d.o.o. sprejela 20. 9. 2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Zbirka podatkov nagradne igre "Vedno polni energije"

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji na nagradno igro, udeleženci nagradne igre, nagrajenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje nagradne igre, obveščanje, pošiljanje elektronskih sporočil, objava na spletni strani, promocijski in trženjski namen, prevzem nagrade, evidenca, obračun storitev, obračun akontacije dohodnine, statistične obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, rezident ali nerezident, številka odjemalca, številka odjemnega mesta, obremenitveni profili, poraba priključne moči, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, tekoči račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum sklenitve pogodbe, tarifni razred, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni delež odjema, opomba, nagrada, podatek o sodelovanju v akcijah in nagradah družbe Energetika Ljubljana, d.o.o.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Zbirka podatkov nagradne igre Mesec brezplačne elektrike

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelj na nagradno igro, udeleženci nagradne igre, nagrajenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje nagradne igre, obveščanje, pošiljanje elektronskih sporočil, objava na spletni strani, promocijski in trženjski namen, prevzem nagrade, evidenca, obračun storitev, obračun akontacije dohodnine, statistične obdelave in analize, vodenje podatkov v bazi, obdeluje in uporablja za namene obveščanja o paketnih ponudbah in trženjskih akcijah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka), EMŠO, davčna številka, naslov za dostavo računov, tip odjemalca (poslovni prostor, stanovanje), telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte, oznaka stanovanja (v več stanovanjskih hišah), nadstropje, št. stanovanja, rezident ali nerezident, številka odjemalca, številka odjemnega mesta, obremenitveni profili, poraba priključne moči, šifra priključka z dodatkom, status priključka, tehnični in gradbeni podatki priključka (občina, naselje, ulica, hišna številka, hišni dodatek na kateri se nahaja priključek, vrsta zgradbe, parcelna številka katastrska občina, zazidalni otok nov/star, gradbeno področje, centroid njegova lega in status), izjave o oprostitvi DDV-ja, finančni podatki (banka, poslovna enota, tekoči račun, tip zavezanca, št. trajnika ), številka in datum sklenitve pogodbe, tarifni razred, datum vnosa, številka računa, številka obračuna, datum računa, rok plačila, cena, postavka, količina, popust, znesek, davek, taksa, procentualni delež odjema, opomba, nagrada, podatek o sodelovanju v akcijah in nagradah družbe Energetika Ljubljana, d.o.o.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in vodenju kataloga zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam