Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DALMACIJAVINO-COMMERCE izvoz-uvoz, d.o.o.
Sedež ali naslov: Dvořakova 12
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5552583000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci oz. dobavitelji v pogodbenem oz. poslovnem odnosu z podjetjem
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vzdrževanje evidence v času trajanja pogodbenega oz. poslovnega odnosa, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o izdelkih, ipd. v podjetju
 • Rok hrambe (neobvezno): deset let oz. do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebnih privolitev
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv partnerja oz. priimek in ime, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, davčna številka, zavezanec za DDV ter transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: sektor podpore trženju, sektor računovodstva in drugi sektorji oz. službe, ki imajo opravka z realizacijo pogodbenega oz. poslovnega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je varovana z varnostnim sistemom preko podjetja SINTAL d.d. Ljubljana. Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (evidenčni listi, pogodbe, potrdila, vloge, priporočila, obvestila, itd.) se hranijo v mapah kupcev oz. dobaviteljev, te pa se hranijo v zaklenjenih prostorih. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Priimek in ime • EMŠO • datum rojstva • spol, • davčna številka • šifra davčne uprave • občina rojstva • kraj rojstva • priimek ob rojstvu • država rojstva • državljanstvo • vrsta stanu • stalno bivališče (ulica, pošta, občina, krajevna skupnost, država, telefon) • začasno bivališče " " " " " • način prihoda na delo ( način prihoda, oddaljenost-km, mestni prevoz, medmestni prevoz) • delovno razmerje (način objave, datum objave, datum sklepa, številka sklepa) • sklenitev delovnega razmerja (datum, vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe od - do, vzrok sklenitve delovnega razmerja, vrsta delovnega časa, število delovnih dni, delo ob sobotah) • mirovanje delovnega razmerja (vzrok mirovanja, začetek, konec) • prenehanje delovnega razmerja (vzrok prenehanja, datum) • odpoved iz poslovnih razlogov • delovno mesto • organizacijska enota • delovna knjižica (številka, datum izdaje, občina izdaje) • kraj opravljanja dela • podatki za obračun plač (ocena delovne uspešnosti delavca, bruto plača, davčne olajšave, mesečna vozovnica, dnevna vozovnica) • individualna pogodba • dopust - nočno delo • delovna doba (delovna doba pred prihodom v podjetje, delovna doba v podjetju, skupna delovna doba • dokupljena delovna doba • beneficirana delovna doba • priznana delovna doba • delovna doba v tujini • registrska številka zavezanca • izobrazba (poklic, vrsta šole, stopnja izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe) • funkcionalno usposabljanje • šolanje ob delu (naziv, naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, oddelek, smer, letnik, trajanje pogodbenega razmerja, bodoči poklic, podatki o uspehu, stroški šolanja, kopije spričeval) • dodatna znanja • dodatne zmožnosti • družinski člani, ki so zavarovani po delavcu, otroci do 15 let starosti, pravica do dodatnega dneva dopusta, člani, za katere delavec uveljavlja olajšave (priimek in ime, sorodstveno razmerje, EMŠO) • predhodne zaposlitve (podjetje, trajanje zaposlitve) • članstvo, funkcije • priznanja, nagrade • vrste kršitev in izrečeni ukrepi • zdravstveni pregledi • osebni zdravnik • bolniške odsotnosti • omejitve dela • invalidnost • porodniška • zaščitna delovna sredstva • zgodovina sprememb razporeditev delavca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstvo zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je varovana z varnostnim sistemom preko podjetja SINTAL d.d. Ljubljana. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško. Računalniške zbirke osebnih podatkov so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov, ter kdo je to storil. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete se hranijo v omarah, ki so nameščene v posameznih pisarnah. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH ZAPOSLENIH V PODJETJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja in druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o obračunanih in izplačanih prejemkih zaposlenih delavcev se hranijo trajno, le kratkoročne administrativne prepovedi in podatki o prijavi letne dohodnine se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov , razen omejitev pravic posameznika določenih v 36. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega prebivališča , EMŠO, davčna številka in davčna izpostava, datum vstopa v podjetje, delovna doba do vstopa v podjetje, šifra delovnega mesta, oznaka za delavca na individualni pogodbi oz. na kolektivni pogodbi, zahtevana izobrazba, članstvo v sindikatu, datum izstopa, podatki o beneficirani delovni dobi, podatki o kategoriji invalidnosti, znesek dnevne oz. mesečne vozovnice za prevoz na delo in iz dela, uveljavljanje olajšav za obračun dohodnine, urna postavka preteklega leta za obračun refundiranih bolniških, seznam delavcev z določeno višino plače po sklepu Uprave oz. po individualni pogodbi, seznam invalidov nad kvoto za DURS, evidence dopustov, partije osebnih računov pri bankah za nakazovanje prejemkov, podatki o dolgovih delavcev, podatki o bruto in neto prejemkih po mesecih (letni kartoni), letni podatki za obrazec M – 4/M – 8, podatki o letni prijavi dohodnine za delavce, seznam vplačanih premij za kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje .
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v podjetju, posamezniki, na katerega se podatki nanašajo, ZZZS, DURS, ZPIZ in banke za nakazila.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo tudi v času , ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori varovani z varnostno – nadzornim sistemom preko podjetja SINTAL d.d. Ljubljana. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov, kdo jih je uporabljal in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Računalniške zbirke podatkov so še dodatno shranjene na strežniku, ki se nahaja v posebej za takšne namene prirejenih prostorih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O DRUGIH PREJEMKIH FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENE V PODJETJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku, Zakon o državni statistiki in vsi ostali zakoni povezani z obračunavanjem in izplačevanjem prejemkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: druge fizične osebe, ki jim v podjetju izplačamo kakršnekoli dohodke v denarju, ali drugi obliki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja in druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Končni obračuni o izplačanih prejemkih tujim fizičnim osebam se hranijo trajno, le podatki o prijavi letne dohodnine se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov , razen omejitev pravic posameznika določenih v 36. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega prebivališča , EMŠO, davčna številka in davčna izpostava, partije osebnih računov pri bankah za nakazovanje prejemkov, podatki o bruto in neto prejemkih po mesecih (letni kartoni), podatki za napoved dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v podjetju, posamezniki, na katerega se podatki nanašajo, ZZZS, DURS, ZPIZ in banke za nakazila.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo tudi v času , ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori varovani z varnostno – nadzornim sistemom preko podjetja SINTAL d.d. Ljubljana. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov, kdo jih je uporabljal in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Računalniške zbirke podatkov so še dodatno shranjene na strežniku, ki se nahaja v posebej za takšne namene prirejenih prostorih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O ČLANIH NADZORNEGA SVETA PODJETJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani nadzornega sveta podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklicevanje sej nadzornega sveta, izplačilo sejnin in drugih stroškov v zvezi s sejami.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let (veza dohodnina)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov - služba, doma, EMŠO, davčna številka, številka TR, banka, telefon, GSM, e-pošta, fax
 • Uporabniki zbirke: predsednik nadzornega sveta, služba za izplačilo plač
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, podatki v računalniku so dostopni preko zaščitnih gesel le avtoriziranim uporabnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam