Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo
Sedež ali naslov: Kidričeva cesta 53
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 1638696000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O UPORABNIKIH STORITEV, NJIHOVIH SVOJCIH, ZAKONITIH ZASTOPNIKIH, SKRBNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur.l.RS, št. 3/07, 109.- 115.člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zbirka podatkov o upravičencih (uporabnikih), ki so vključeni v Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo (v nadaljevanju Center KORAK, Kranj), njihovih svojcih, zakonitih zastopnikih, skrbnikih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja socialno varstvene dejavnosti, določene z Zakonom o socialnem varstvu, za načrtovanje politike socialnega varstva, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene. Pravna podlaga izhaja iz 110. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/07).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o uporabnikih - priimek in ime - enotna matična številka občana - rojstni podatki - telefonske številke -naslovi elektronske pošte - podatki o prebivališču in o bivalnih pogojih - podatki o izobrazbi in pridobljenih znanjih, poklicu - datum vključitve (in izstopa- premestitve) - številka osebnega dokumenta - številka bančnega računa - evidenca o odvzemu poslovne sposobnosti uporabnikom in o podaljšanju roditeljskih pravic njihovim staršem - podatki o vrsti in stopnji invalidnosti - podatki o bolniškem staležu - podatki o predhodni vključenosti v usposabljanje in delo - status (invalid po ZDVDTPO, družinski upokojenec, invalidski upokojenec...) - podatki o socialno- ekonomskem stanju - evidenca prisotnosti v Centru KORAK, Kranj - evidenca opravljenega dela - evidenca izplačanih nagrad - individualni načrt in evalvacija le tega, rezultati testiranj - razna poročila, - zdravstvena dokumentacija, zdravniški izvidi, mnenja, poročila, zdravstvene posebnosti, -posebna opažanja pri uporabnikih - evidenca zdravstvene nege, evidenca aplikacije zdravil - zdravstveni karton -evidenca izvajanja zdravstvenih storitev - evidenca epileptičnih napadov, opažanja pri uporabnikih -urniki, tabele in seznami aktivnosti in dežurstev posameznih uporabnikov - evidence obravnav uporabnikov - poročila o incidentih - zapisniki sestankov -dogovori o obravnavah - analize tveganja - uradni zaznamki -vnos imena v terapevtske pripomočke za individualne terapije - evidenca seznanjenosti uporabnikov za varno delo • podatki o uporabnikovih svojcih, zakonitih zastopnikih in skrbnikih - priimek in ime - letnica rojstva - stalno bivališče - telefonske številke -naslovi elektronske pošte -evidenca prisotnosti uporabnikovih svojcev na skupnih aktivnostih - telefonski razgovori -zapisniki sestankov
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni strokovni delavci Centra KORAK, Kranj - pooblaščeni delavci Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah uporabnikov, ki so shranjene v ognjevarni omari v prostorih Centra KORAK, Kranj in na elektronskih nosilcih, kjer je dostop do osebnih podatkov zavarovan z gesli za avtorizacijo in identifikacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07). .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06), Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/94, 18/94 ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15 in 46/17) s spremembami
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kadri v Centru KORAK, Kranj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o delovnem razmerju, izvajanje dogovorov o sodelovanju, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki o zaposlenih delavcih (tudi pripravniki, zaposleni preko programa javnih del) - priimek in ime, dekliški priimek, očetovo ime - datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, - stalno in začasno prebivališče, občina stalnega prebivališča - telefonska številka - elektronska pošta - zadnji plačilni razred, napredovanja, pridobivanja naziva, projektna dela, mentorstva, izpiti iz varstva pri delu, vozniški izpit, - poklic, zadnja šolska izobrazba - izobraževanje (šolanje), dodatna izobraževanja, šolnina pri dodatnem izobraževanju - vrsta delovnega razmerja, delovni kraj, delovni čas, podatki o letnem dopustu, status - datum opravljenega strokovnega izpita - ocena sposobnosti za opravljanje dela (specialni zdravniški pregled) - delovno mesto, datum nastopa zaposlitve, datum in razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o delovni dobi - serijska in registrska številka delovne knjižice ter datum izdaje - disciplinski ukrepi - izjave-pooblastila delavcev - evidenca prisotnosti na delovnem mestu - seznam uporabnikov delovnih oblačil in obutve - dnevnik pripravništva, ocena mentorja • Podatki o otrocih - ime in priimek, sorodstvno razmerje - rojstni datum, enotna matična številka občana • Podatki o delavcih, ki opravljajo delo po pogodbi (in dijaki, študentje) - ime in priimek - rojstni datum, enotna matična številka občana - telefonska številka - elektronska pošta - stalno in začasno bivališča - davčna številka, številka bančnega računa - poročila o praksi - evidenca prisotnosti na delovnem mestu - evidenca kroženja pripravnikov - evidenca izvajanj OIV za dijake, alternativnih vzgojnih ukrepov • Podatki o delavcih, ki opravljajo delo po pogodbi (družbeno koristna dela) - ime in priimek - stalno in začasno bivališče - rojstni datum, enotna matična številka občana - davčna številka, številka bančnega računa - podatki o prejemkih - poklic - vozniški izpit - status - ocena sposobnosti za opravljanje dela (specialni zdravniški pregled) - evidenca prisotnosti za delu • Podatki o posameznikih, ki opravljajo prostovoljno delo - ime in priimek - stalno in začasno bivališče, kraj rojstva - rojstni datum, enotna matična številka občana - telefon, elektronska pošta - davčna številka, številka bančnega računa • Podatki o posameznikih, ki so v Svetu zavoda - ime in priimek - stalno in začasno bivališče - rojstni datum, enotna matična številka občana - telefon, - elektronska pošta
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Centra KORAK, Kranj - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - pooblaščeni delavci Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - računovodski servis po pogodbi - V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07) na podlagi vročene zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov pravno podlago z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah delavcev, ki so shranjene v ognjevarni omari v prostoru arhiva Centra KORAK, Kranj in na elektronskih nosilcih, kjer je dostop do osebnih podatkov varovan z gesli za avtorizacijo in identifikacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Centru KORAK, Kranj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki o zaposlenih - ime in priimek, stalno in začasno bivališča, kraj rojstva, - enotna matična številka občana, davčna številka - številka bančnega računa - podatki o vzdrževanih družinskih članih za dohodnino - plače zaposlenih - krediti-administrativne prepovedi zaposlenih - osebni prejemki na podlagi pogodbe o delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Centra KORAK, Kranj - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Finančna uprava RS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - pooblaščeni delavci Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - računovodski servis po pogodbi - V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07) na podlagi vročene zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov pravno podlago z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah delavcev, ki so shranjene v ognjevarni omari v prostoru arhiva Centra KORAK, Kranj in na elektronskih nosilcih, kjer je dostop do osebnih podatkov varovan z gesli za avtorizacijo in identifikacijo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Donatorji Centra KORAK, Kranj, podporniki, dobavitelji, stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje socialno varstvene storitve Centra KORAK, Kranj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki o partnerjih: - oznaka firme oziroma ime in priimek pogodbene stranke/partnerja - pravnoorganizacijska oblika družbe (če gre za družbo) - naslov pogodbene stranke/partnerja - ime in priimek kontaktne osebe - elektronski naslov, telefon in faks kontaktne osebe - davčna številka partnerja - matična številka partnerja - EMŠO (če gre za fizično osebo) - številka TRR - podatki o ceni, rokih plačila in drugih plačilnih pogojih, - ime in priimek odgovorne osebe za podpis pogodbe, - datum sklenitve in prenehanja pogodbe
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Centra KORAK, Kranj - računovodski servis po pogodbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ognjevarni omari v prostoru arhiva Centra KORAK, Kranj in na elektronskih nosilcih, kjer je dostop do osebnih podatkov varovan z gesli za avtorizacijo in identifikacijo. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA POSAMEZNIKOV NA ČAKALNI LISTI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur.l.RS, štev. 3/07, 109.- 115. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zbirka podatkov o posameznikih, ki imajo vloženo prošnjo za sprejem- so umeščeni na čakalno listo - v Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo (v nadaljevanju Center KORAK, Kranj), njihovih svojcih, zakonitih zastopnikih, skrbnikih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Glede na Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (št. 54/92, 56/92 – popr., 13/93, 42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02, 5/03, 2/04, 3/04 in 7/04) -za prepoznavo kriterijev za sprejem v Center KORAK, Kranj, tudi v znanstveno raziskovalne in statistične namene. Pravna podlaga izhaja iz 110. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/07)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o posameznikih, umeščenih na čakalno listo - priimek in ime - enotna matična številka občana - rojstni podatki - telefonske številke -naslovi elektronske pošte - podatki o prebivališču in o bivalnih pogojih - podatki o izobrazbi in pridobljenih znanjih, poklicu - datum vložene vloge za sprejem - evidenca o odvzemu poslovne sposobnosti uporabnikom in o podaljšanju roditeljskih pravic njihovim staršem - podatki o vrsti in stopnji invalidnosti - podatki o bolniškem staležu - podatki o predhodni vključenosti v usposabljanje in delo - status - zdravstvena dokumentacija, zdravniški izvidi, mnenja, - ustavljeni postopki sprejema • podatki o njihovih svojcih in zakonitih zastopnikih in skrbnikih - priimek in ime - letnica rojstva - stalno bivališče - telefonske številke -naslovi elektronske pošte
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni strokovni delavci Centra KORAK, Kranj - pooblaščeni delavci Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v mapah, ki so shranjene v ognjevarni omari v prostorih Centra KORAK, Kranj in na elektronskih nosilcih, kjer je dostop do osebnih podatkov zavarovan z gesli za avtorizacijo in identifikacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA DOKUMENTARNEGA GRADIVA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur.l.RS, št. 3/2007, 109.- 115.člen), Zakon o hrambi dokumentarnega in arhivskega gradiva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca dokumentarnega gradiva o uporabnikih, kadrih, uporabnikovih svojcih, njihovih zakonitih zastopnikih, skrbnikih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje napredka v procesu dolgotrajne in celostne rehabilitacije uporabnikov, v znanstveno raziskovalne, statistične namene, edukacijo, arhiv. Pravna podlaga izhaja iz 110. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/07)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o uporabnikih in kadrih v slikovnem in avdiovideo gradivu • podatki o nekdanjih uporabnikih in kadrih v slikovnem in avdiovideo gradivu • podatki o nekdanjih iskalcih zaposlitve v fizični obliki - priimek in ime, dekliški priimek, očetovo ime - datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, - stalno in začasno prebivališče, občina stalnega prebivališča - telefonska številka - elektronska pošta - poklic, zadnja šolska izobrazba - izobraževanje (šolanje), dodatna izobraževanja, šolnina pri dodatnem izobraževanju • podatki o uporabnikovih svojcih, njihovih zakonitih zastopnikih, skrbnikih v pisni obliki - priimek in ime - letnica rojstva - stalno bivališče - telefonske številke -naslovi elektronske pošte
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni strokovni delavci Centra KORAK, Kranj - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UPB1, Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v mapah, ki so shranjene v ognjevarni omari v prostorih Centra KORAK, Kranj in na elektronskih nosilcih, kjer je dostop do osebnih podatkov zavarovan z gesli za avtorizacijo in identifikacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam