Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Sedež ali naslov: Poljanski nasip 6
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5833566000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o dovoljenjih za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtev za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI); zaradi predpisanih omejitev oziroma zagotavljanj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, rojstni podatki, naslov, višina kvalificiranega deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu borznoposredniške družbe, zaradi katere se zahteva izdaja dovoljenja, datum in vrsta odločitve o zahtevi, o nameravani odtujitvi delnic ali poslovnega deleža, zaradi katere bi se kvalificirani delež zmanjšal pod mejo, za katero je bilo izdano dovoljenje, o pravni podlagi nameravane odtujitve (vrsta pogodbe), o pridobitelju ali pridobiteljih delnic ali poslovnega deleža borznoposredniške družbe z navedbo obsega pridobitve po posameznem pridobitelju oziroma namero, da se delnice prodajo na organiziranem trgu, ustrezna strokovna usposobljenost, datum izdaje odločbe o odvzemu oziroma prenehanju dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi.
 • Uporabniki zbirke: Pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko podatki posredujejo naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki se poškodujejo pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, oziroma za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Pravna podlaga namena izhaja iz 7. člena Zakona o evidencah na področju de
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovancu (ime in priimek, naslov bivališča, spol, državljanstvo, enotna matična številka občana (EMŠO), zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo), podatki o nezgodi (datum prijave, datum nezgode, ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, vrsta poškodbe, kraj nezgode, narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež, opravitelj interne raziskave), podatki o prijavitelju (ime in priimek, delovno mesto), poročilo osebnega zdravnika (priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza poškodbe in šifra iz MKB, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, ali ima poškodovanec fizične ali psihične težave, ki so vplivale na nastanek poškodbe, opis dogodka po izpovedi poškodovanca).
 • Uporabniki zbirke: – osebni zdravnik delavca, – strokovni delavec v zvezi zagotavljanjem varnosti pri delu oziroma pooblaščeni zdravnik Agencije za trg vrednostnih papirjev, – inšpekcija dela oziroma v primeru smrtne poškodbe tudi organ, pristojen za notranje zadeve, – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB). Delavci, ki so pooblaščeni za zbiranje oziroma uporabljanje delavčevih osebnih podatkov, so dolžni varovati le-te tudi na podlagi 46. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07 in 45/08 – ZArbit). Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o dovoljenjih za opravljanje poslov borznega posrednika

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtev za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI); storitve izvrševanja naročil strank, investici
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, rojstni podatki, naslov, podatki o delovnih izkušnjah iz poslovanja s finančnimi instrumenti, o opravljanju preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, ali je/ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana, datum in vrsta odločitve o zahtevi, datum izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika ali drugega izrečenega ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: Pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko podatki posredujejo naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Zbirka podatkov o dovoljenjih za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtev za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI); zaradi predpisanih omejitev oziroma zagotavljanj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, rojstni podatki, naslov, višina kvalificiranega deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu družbe za upravljanje, zaradi katerega se zahteva izdaja dovoljenja, datum in vrsta odločitve o zahtevi, o nameravani odtujitvi delnic ali poslovnega deleža, zaradi katere bi se kvalificirani delež zmanjšal pod mejo, za katero je bilo izdano dovoljenje, o pravni podlagi nameravane odtujitve (vrsta pogodbe), o pridobitelju ali pridobiteljih delnic ali poslovnega deleža družbe za upravljanje z navedbo obsega pridobitve po posameznem pridobitelju oziroma namero, da se delnice prodajo na organiziranem trgu, o povezanih osebah z opisom načina povezave, datum izdaje odločbe o odvzemu oziroma prenehanju dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se lahko pod pogoji, določenimi v 499. členu ZISDU – 2, posredujejo nadzornim organom Republike Slovenije, ki so pristojni za nadzor drugih nadzorovanih finančnih družb. Pod pogoji, določenimi v 500. členu ZISDU – 2, se podatki nadalje lahko posredujejo nadzornim organom držav članic in Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko podatki posredujejo tudi naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. Pn vpisnik (vpisnik za zadeve, v katerih se izda plačilni nalog)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje – drugi odstavek v zvezi s prvim odstavkom 206. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP – 1-UPB8; v nadaljev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – obdolženca oziroma storilca: osebno ime, za poročene tudi prejšnji priimek, če je bil spremenjen, datum, kraj in občina rojstva, enotna matična številka občana (EMŠO), naslov prebivališča (stalnega, začasnega), državljanstvo, poklic, zaposlitev, ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika; – predlagatelja, drugih udeležencev v postopku, pošiljateljev vlog oziroma prevzemnikov: osebno ime, naslov prebivališča (stalnega, začasnega), ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.
 • Uporabniki zbirke: – prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, – uporabniki, določeni v prvem odstavku 488.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov* (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI), – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1). * Prvi odstavek 488.a člena ZTFI določa, da sme Agencija za trg vrednostnih papirjev zaupne informacije posredovati naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice: 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

6. Zbirka podatkov o dovoljenjih za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja centralne klirinškodepotne družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtev za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja centralne klirinškodepotne družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI); za člana uprave oziroma izvršnega direktorja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, rojstni podatki, naslov, podatek o obvladanju slovenskega jezika in ali ima v Republiki Sloveniji središče uresničevanja svojih življenjskih interesov, o strokovni usposobljenosti ter lastnostih in izkušnjah, potrebnih za vodenje centralne klirinškodepotne družbe, ali je/ni bil pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana, o zaposlitvi pri centralni klirinškodepotni družbi oziroma opravljanju funkcije (za polni delovni čas), opravljanje predstavitve delovanja centralne klirinškodepotne družbe, datum in vrsta odločitve o zahtevi, datum izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja centralne klirinškodepotne družbe ali drugega izrečenega ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: Pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko podatki posredujejo naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

7. Evidenca o kandidatih za opravljanje dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se prijavijo oziroma zaprosijo za sklenitev delovnega razmerja oziroma opravljanje dela pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen sklenitve pogodbe o zaposlitvi oziroma za opravljanje dela pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Namen izhaja iz 46. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07 in 45/08 – ZArbit).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, državljanstvo, izobrazba, strokovna usposobljenost in znanja, podatki o zaposlitvah in delovni dobi, telefonska številka, naslov elektronske pošte oziroma drugi podatki, ki jih posameznik navede v svoji vlogi.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo zunanjim uporabnikom, razen če gre za uporabnike v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB). Delavci, ki so pooblaščeni za zbiranje oziroma uporabljanje delavčevih osebnih podatkov, so dolžni varovati le-te tudi na podlagi 46. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07 in 45/08 – ZArbit). Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Abecedni imenik storilcev prekrškov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje – drugi odstavek v zvezi s prvim odstavkom 206. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP – 1-UPB8; v nadaljev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, za poročene tudi prejšnji priimek, če je bil spremenjen, datum, kraj in občina rojstva, enotna matična številka občana – EMŠO (če je tujec, namesto EMŠO njegovi rojstni podatki), naslov prebivališča (stalnega, začasnega), državljanstvo, poklic, zaposlitev, ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.
 • Uporabniki zbirke: – prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, – uporabniki, določeni v prvem odstavku 488.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov* (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI), – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1). * Prvi odstavek 488.a člena ZTFI določa, da sme Agencija za trg vrednostnih papirjev zaupne informacije posredovati naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice: 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

9. Evidenca o vstopih in izstopih iz prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posameznik (obiskovalec), ki namerava oziroma vstopi ali izstopi iz poslovnih prostorov Agencije za trg vrednostnih papirjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja varovanja oziroma vzdrževanja reda v poslovnih prostorih Agencije za trg vrednostnih papirjev. Pravna podlaga namena izhaja iz 82. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1; v nadaljevan
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka in vrsta osebnega dokumenta oziroma zaposlitev, datum in ura ter razlog vstopa/izstopa v/iz prostorov Agencije za trg vrednostnih papirjev.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo zunanjim uporabnikom, razen če gre za uporabnike v skladu z ZVOP – 1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB). Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o dovoljenjih za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtev za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI); zaradi predpisanih omejitev oziroma zagotavljanj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, rojstni podatki, naslov, višina kvalificiranega deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu borze, zaradi katerega se zahteva izdaja dovoljenja, datum in vrsta odločitve o zahtevi, o nameravani odtujitvi delnic ali poslovnega deleža, zaradi katere bi se kvalificirani delež zmanjšal pod mejo, za katero je bilo izdano dovoljenje, o pravni podlagi nameravane odtujitve (vrsta pogodbe), o pridobitelju ali pridobiteljih delnic ali poslovnega deleža borze z navedbo obsega pridobitve po posameznem pridobitelju oziroma namero, da se delnice prodajo na organiziranem trgu, ustrezna strokovna usposobljenost, datum izdaje odločbe o odvzemu oziroma prenehanju dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi.
 • Uporabniki zbirke: Pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko podatki posredujejo naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

11. Zbirka podatkov o dovoljenjih za opravljanje funkcije člana uprave/izvršnega direktorja družbe za upravljanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtev za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave/izvršnega direktorja družbe za upravljanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI); za člana uprave/izvršnega direktorja družbe z
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, rojstni podatki, naslov, podatek o obvladanju slovenskega jezika in ali ima v Republiki Sloveniji središče uresničevanja svojih življenjskih interesov, o strokovni usposobljenosti in izkušnjah, potrebnih za vodenje poslov družbe za upravljanje, o pravnem razmerju za opravljanje funkcije člana uprave/izvršnega direktorja pri družbi za upravljanje (za polni delovni čas), ali je/ni bil pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana, opravljanje predstavitve vodenja poslov družbe za upravljanje, datum in vrsta odločitve o zahtevi, datum izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave/izvršnega direktorja družbe za upravljanje ali drugega izrečenega ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se lahko pod pogoji, določenimi v 499. členu ZISDU – 2, posredujejo nadzornim organom Republike Slovenije, ki so pristojni za nadzor drugih nadzorovanih finančnih družb. Pod pogoji, določenimi v 500. členu ZISDU – 2, se podatki nadalje lahko posredujejo nadzornim organom držav članic in Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko podatki posredujejo tudi naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

12. Zbirka podatkov o dovoljenjih za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodje podružnice borznoposredni

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtev za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodje podružnice borznop
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI); za člana uprave borznoposredniške družbe ozir
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, rojstni podatki, naslov, firma zaposlitve (za polni delovni čas), podatek o obvladanju slovenskega jezika in ali ima v Republiki Sloveniji središče uresničevanja svojih življenjskih interesov, o strokovni usposobljenosti ter lastnostih in izkušnjah, potrebnih za vodenje poslov borznoposredniške družbe, ali je/ni bil pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana, opravljanje predstavitve vodenja poslov borznoposredniške družbe, datum in vrsta odločitve o zahtevi, datum izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodje podružnice borznoposredniške družbe tretje države ali drugega izrečenega ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: Pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko podatki posredujejo naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

13. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci Agencije za trg vrednostnih papirjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom oziroma pravna podlaga namena izhaja iz 4. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVPoz-UPB1 in 9/11) oziroma 7. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita.
 • Uporabniki zbirke: – državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ter osebe, pooblaščene za varstvo pred požarom, za izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom, – državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti za izvajanje nalog na področju varstva pred požarom ter drugih nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za katere so pristojni in kadar je tako določeno z zakonom, – inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za opravljanje nalog, določenih z zakonom, ki ureja varstvo pred požarom, zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB). Delavci, ki so pooblaščeni za zbiranje oziroma uporabljanje delavčevih osebnih podatkov, so dolžni varovati le-te tudi na podlagi 46. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07 in 45/08 – ZArbit). Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Register poslov oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti, in z njimi povezanih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov so določene v 377. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI), ki glasi: (1) Oseba, ki opravlja vodstvene naloge v izdajatelju, je: 1. član organa vode
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena ZTFI; vodenje registra oziroma predpisana prepoved uporabe notranjih informacij iz 386. in 388. člena ZTFI.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oziroma firma zavezanca za poročanje, naslov oziroma sedež zavezanca za poročanje, ime in priimek osebe, s katero je zavezanec za poročanje povezan, status zavezanca (član uprave, član nadzornega sveta…), firma in sedež izdajatelja finančnih instrumentov, oznaka finančnega instrumenta, opis lastnosti finančnega instrumenta (lastniški, dolžniški, izvedeni), datum in ura sklenitve posla, cena in količina finančnega instrumenta, ki je bil predmet posla, oznaka vrste posla (pridobitev, odtujitev), navedba, ali je zavezanec posel sklenil za svoj ali za tuj račun (če je zavezanec posel sklenil za tuj račun, se navede ime, priimek in naslov ali firmo in sedež osebe, za račun katere je bil posel sklenjen), nasprotna stranka v poslu, organiziran trg, na katerem je bil posel sklenjen (borza, segment trga), oziroma kraj sklenitve posla, če je bil posel sklenjen zunaj organiziranega trga, morebitne opombe v zvezi s poslom.
 • Uporabniki zbirke: Agencija za trg vrednostnih papirjev vodi register poslov oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti, in z njimi povezanih oseb, ki je javno dostopen, in sicer mora na pisno zahtevo in proti plačilu stroškov, določenih s tarifo, vsakomur izdati izpisek iz registra javno dostopnih podatkov. Agencija za trg vrednostnih papirjev pa lahko podatke iz registra tudi javno objavi na svoji uradni spletni strani. Pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko podatki posredujejo tudi naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

15. Evidenca o videonadzoru

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev in obiskovalci poslovnih prostorov Agencije za trg vrednostnih papirjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanja nadzora vstopa/izstopa v/iz poslovnih prostorov oziroma varovanja zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti. Pravna podlaga namena izhaja iz 75. oziroma 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa/izstopa v/iz prostora oziroma posnetka.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo zunanjim uporabnikom, razen če gre za uporabnike v skladu z ZVOP – 1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB). Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Zbirka podatkov o dovoljenjih za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borze

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtev za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borze.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI); za člana uprave oziroma izvršnega direktorja b
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, rojstni podatki, naslov, podatek o obvladanju slovenskega jezika in ali ima v Republiki Sloveniji središče uresničevanja svojih življenjskih interesov, o strokovni usposobljenosti ter lastnostih in izkušnjah, potrebnih za vodenje borze, ali je/ni bil pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana, o zaposlitvi pri borzi oziroma opravljanju funkcije (za polni delovni čas), opravljanje predstavitve delovanja borze, datum in vrsta odločitve o zahtevi, datum izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borze ali drugega izrečenega ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: Pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko podatki posredujejo naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

17. Evidenca o izdanih odločbah o prekrških

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence je treba voditi evidenco o pravnomočn
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – podatki o storilcu prekrška (ime in priimek, za poročene ženske tudi dekliški priimek, vzdevek in morebitno lažno ime, enotna matična številka občana (EMŠO), za tujce datum rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča), – pravna opredelitev prekrška (zakonsko ime prekrška z navedbo odstavka in člena zakona, ki je bil uporabljen), – podatki o odločitvi prekrškovnega organa (številka in datum izdaje odločitve prekrškovnega organa o prekršku (odločba o prekršku oziroma plačilni nalog), datum pravnomočnosti odločitve prekrškovnega organa o prekršku (odločba o prekršku; plačilni nalog; sodba na podlagi zahteve za sodno varstvo, s katero je zahteva zavržena, zavrnjena ali spremenjena), – podatki o izrečeni sankciji (vrsta sankcije z navedbo njenega trajanja), – vse spremembe v zvezi z vpisanimi podatki.
 • Uporabniki zbirke: – Ministrstvo za pravosodje, prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, – uporabniki, določeni v prvem odstavku 488.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov* (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI), – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1). * Prvi odstavek 488.a člena ZTFI določa, da sme Agencija za trg vrednostnih papirjev zaupne informacije posredovati naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice: 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

18. Seznam zaseženih predmetov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje – drugi odstavek v zvezi s prvim odstavkom 206. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP – 1-UPB8; v nadaljev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra zadeve, podatki o tem, komu je bil predmet zasežen, opis predmeta, ukrepi v zvezi s predmetom.
 • Uporabniki zbirke: – prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, – uporabniki, določeni v prvem odstavku 488.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov* (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI), – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1). * Prvi odstavek 488.a člena ZTFI določa, da sme Agencija za trg vrednostnih papirjev zaupne informacije posredovati naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice: 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

19. Evidenca zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje – drugi odstavek v zvezi s prvim odstavkom 206. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP – 1-UPB8; v nadaljev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, številka zadeve, zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroški postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilni zapori za posameznike.
 • Uporabniki zbirke: – prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, – uporabniki, določeni v prvem odstavku 488.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov* (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI), – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1). * Prvi odstavek 488.a člena ZTFI določa, da sme Agencija za trg vrednostnih papirjev zaupne informacije posredovati naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice: 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

20. Odl vpisnik (vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje – drugi odstavek v zvezi s prvim odstavkom 206. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP – 1-UPB8; v nadaljev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – obdolženca oziroma storilca: osebno ime, za poročene tudi prejšnji priimek, če je bil spremenjen, datum, kraj in občina rojstva, enotna matična številka občana (EMŠO), naslov prebivališča (stalnega, začasnega), državljanstvo, poklic, zaposlitev, ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika; – predlagatelja, drugih udeležencev v postopku, pošiljateljev vlog oziroma prevzemnikov: osebno ime, naslov prebivališča (stalnega, začasnega), ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.
 • Uporabniki zbirke: – prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, – uporabniki, določeni v prvem odstavku 488.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov* (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI), – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1). * Prvi odstavek 488.a člena ZTFI določa, da sme Agencija za trg vrednostnih papirjev zaupne informacije posredovati naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice: 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

21. Evidenca o internem poročanju o poslih s finančnimi instrumenti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Direktor in člani sveta ter zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki, ki za Agencijo za trg vrednostnih papirjev opravljajo naloge nadzora ali druge posle ali naloge, in z njimi povezane osebe iz drugega odstavk
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi nadzora varovanja zaupnih informacij oziroma prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij oziroma tržne manipulacije – 489. člen oziroma 10. poglavje ZTFI.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj stalnega prebivališča, status zavezanca za poročanje, navedba, da zavezanec za poročanje poroča za svoj račun oziroma navedba druge osebe iz drugega odstavka 377. člena ZTFI, o katere poslih poroča, datum poročanja, datum sklenitve posla, oznaka in vrsta finančnega instrumenta, oznaka, ali gre za pridobitev ali odsvojitev finančnega instrumenta, podpis zavezanca za poročanje.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo zunanjim uporabnikom (dostop do podatkov o poslih s finančnimi instrumenti ima direktor oziroma pooblaščeni član sveta, če je zavezanec za poročanje direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev), razen če gre za uporabnike v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB). Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Zbirka podatkov o članih uprav in članih nadzornih svetov družb za upravljanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani uprav in člani nadzornih svetov družb za upravljanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 441. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11; v nadaljevanju ZISDU – 2); zlasti zaradi predpisanih omejitev oziroma
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek člana uprave oziroma člana nadzornega sveta družbe za upravljanje, datum imenovanja oziroma razrešitve.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se lahko pod pogoji, določenimi v 499. členu ZISDU – 2, posredujejo nadzornim organom Republike Slovenije, ki so pristojni za nadzor drugih nadzorovanih finančnih družb. Pod pogoji, določenimi v 500. členu ZISDU – 2, se podatki nadalje lahko posredujejo nadzornim organom držav članic in Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pod pogoji, določenimi v 488.a členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI), se lahko podatki posredujejo tudi naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

23. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci Agencije za trg vrednostnih papirjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu oziroma pravna podlaga namena izhaja iz 5. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) oziroma 46. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva ter podatki o strokovni izobrazbi delavca, opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na druga dela oziroma naloge ter o izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno s programom teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo in navedbo učne snovi in časa usposabljanja ter seznamom oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog (z navedbo imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja), in zapisnikom o preizkusih znanja delavcev (z navedbo osnovnih podatkov iz programa, seznama predavateljev, imena in priimka, strokovne izobrazbe z navedbo konkretnih del oziroma nalog ter podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo).
 • Uporabniki zbirke: – strokovni delavec v zvezi zagotavljanjem varnosti pri delu Agencije za trg vrednostnih papirjev, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB). Delavci, ki so pooblaščeni za zbiranje oziroma uporabljanje delavčevih osebnih podatkov, so dolžni varovati le-te tudi na podlagi 46. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07 in 45/08 – ZArbit). Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci Agencije za trg vrednostnih papirjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu oziroma pravna podlaga namena izhaja iz 5. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) oziroma 46. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj rojstva, enotna matična številka občana (EMŠO), naslov, izobrazba, poklic, vrsta oziroma vzrok zdravstvenega pregleda, delovno mesto delavca, pomembni podatki iz ocene tveganja (opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca), vključno z napotnicami oziroma zdravniškimi spričevali o oceni delovne zmožnosti delavca (izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto oziroma morebitne omejitve ali pa njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu) in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: – strokovni delavec v zvezi zagotavljanjem varnosti pri delu oziroma pooblaščeni zdravnik Agencije za trg vrednostnih papirjev, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB). Delavci, ki so pooblaščeni za zbiranje oziroma uporabljanje delavčevih osebnih podatkov, so dolžni varovati le-te tudi na podlagi 46. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07 in 45/08 – ZArbit). Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev in člani sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki niso zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a) Zaposleni: za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora – 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) oziroma 46. člen Zakona o delovnih razmerjih; (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07 in 45/08 – ZArbit) oziroma 1. in 2. člen Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03); b) Člani sveta, ki niso zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev: za uresničevanje pravic in obveznosti iz naslova članstva v svetu Agencije za trg vrednostnih papirjev - tretji odstavek 475. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11 in 55/12).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Osnovni podatki o delavcu: ime in priimek (osebno ime), enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid oziroma kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu z imenom in naslovom tega drugega delodajalca (in matično številko), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; podatki o plačah in nadomestilih plač: ime delovnega mesta, šifra delovnega mesta, plačni razred delovnega mesta, osnovna plača, mesečna delovna obveznost, povprečna mesečna delovna obveznost, povprečna plača, minimalna plača, prevedena osnovna plača, korekcijska osnovna plača, primerljivi znesek plače, bruto plača, neto plača, neto izplačilo, datum izplačila plače, mesec in leto obračuna plače, vrsta izplačila (redno delo, nadomestilo plače (praznik, letni dopust, boleznina...)), število opravljenih in normirano število ur za posamezno vrsto izplačil, dodatki k plači, delovna uspešnost, delovna doba, odbitki iz naslova izvršbe, kreditov ali drugih osebnih obveznosti, vzdrževani družinski člani (ime in priimek, datum rojstva oziroma EMŠO, naslov, davčna številka, sorodstvo, državljanstvo); podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, odpravnina, plačila za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, ostali stroški dela; podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca (prispevki v breme delodajalca in v breme delavca). b) Osnovni podatki o članu sveta, ki ni zaposlen pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev: ime in priimek (osebno ime), enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo sejnine, podatki o sejninah, bruto sejnina, neto sejnina, neto izplačilo, datum izplačila sejnine, seja in datum seje obračunane sejnine.
 • Uporabniki zbirke: a) Zaposleni: – Davčna uprava Republike Slovenije, – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, – Modra zavarovalnica, d. d., Ljubljana, – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi. b) Člani sveta, ki niso zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev: – Davčna uprava Republike Slovenije; – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB). Delavci, ki so pooblaščeni za zbiranje oziroma uporabljanje delavčevih osebnih podatkov, so dolžni varovati le-te tudi na podlagi 46. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07 in 45/08 – ZArbit). Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci Agencije za trg vrednostnih papirjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja oziroma v zvezi z delovnim razmerjem; za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za zagotavljanje statističnega spremljanja in za potrebe inšpekcijskega n
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, status oziroma sektor, delovni čas (npr. polni, krajši), številka vstopne kartice, datum oziroma ura prihoda in odhoda na in z dela ter drugi prihodi in odhodi za posamezni delovni dan, vrsta opravljenega delovnega časa oziroma odsotnosti za posamezne delovne dni (tudi v specifičnih primerih, na podlagi posebnega dokazila), ure prisotnosti/odsotnosti na/z dela.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo zunanjim uporabnikom, razen če gre za uporabnike v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB). Delavci, ki so pooblaščeni za zbiranje oziroma uporabljanje delavčevih osebnih podatkov, so dolžni varovati le-te tudi na podlagi 46. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07 in 45/08 – ZArbit). Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca o vhodni in izhodni pošti (zadevah)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtev, nadzorovane osebe, prosilci, prijavitelji oziroma mali investitorji in druge osebe, ki so udeležene v postopkih oziroma pri delu Agencije za trg vrednostnih papirjev, po zakonih, ki določajo pristojnosti in naloge Agencije za trg vred
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, naslov, datum rojstva, zaposlitev, državljanstvo, kontaktni in drugi podatki, ki se obdelujejo v posameznih postopkih.
 • Uporabniki zbirke: – upravni in prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, – uporabniki, določeni v prvem odstavku 488.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov* (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI), – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1). * Prvi odstavek 488.a člena ZTFI določa, da sme Agencija za trg vrednostnih papirjev zaupne informacije posredovati naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice: 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

28. Obp vpisnik (vpisnik za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje – drugi odstavek v zvezi s prvim odstavkom 206. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP – 1-UPB8; v nadaljev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – obdolženca oziroma storilca: osebno ime, za poročene tudi prejšnji priimek, če je bil spremenjen, datum, kraj in občina rojstva, enotna matična številka občana (EMŠO), naslov prebivališča (stalnega, začasnega), državljanstvo, poklic, zaposlitev, ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika; – predlagatelja, drugih udeležencev v postopku, pošiljateljev vlog oziroma prevzemnikov: osebno ime, naslov prebivališča (stalnega, začasnega), ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.
 • Uporabniki zbirke: – prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, – uporabniki, določeni v prvem odstavku 488.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov* (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI), – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1). * Prvi odstavek 488.a člena ZTFI določa, da sme Agencija za trg vrednostnih papirjev zaupne informacije posredovati naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice: 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

29. Register odvisnih borznoposredniških zastopnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za odvisne borznoposredniške zastopnike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. in 237. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kandidata, rojstni podatki, naslov, podatki o delovnih izkušnjah iz poslovanja s finančnimi instrumenti, o opravljanju preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, ali je/ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana, datum vpisa v register in datum izbrisa iz registra.
 • Uporabniki zbirke: Register odvisnih borznoposredniških zastopnikov je javno dostopen na uradni spletni strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, pri čemer so za fizične osebe vanj vpisani naslednji podatki: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, datum vpisa v register in datum izbrisa iz registra (237. člen ZTFI). Pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko ostali podatki posredujejo naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

30. Zbirka podatkov o dovoljenjih za opravljanje poslov trženja enot investicijskih skladov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtev za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov trženja enot investicijskih skladov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI); za opravljanje poslov trženja enot investicijsk
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, rojstni podatki, naslov, podatki o izobrazbi, o delovnih izkušnjah iz poslovanja s finančnimi instrumenti, o opravljanju preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov trženja enot investicijskih skladov, ali je/ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana, datum in vrsta odločitve o zahtevi, datum izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov trženja enot investicijskih skladov ali drugega izrečenega ukrepa
 • Uporabniki zbirke: Podatki se lahko pod pogoji, določenimi v 499. členu ZISDU – 2, posredujejo nadzornim organom Republike Slovenije, ki so pristojni za nadzor drugih nadzorovanih finančnih družb. Pod pogoji, določenimi v 500. členu ZISDU – 2, se podatki nadalje lahko posredujejo nadzornim organom držav članic in Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA). Pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko podatki posredujejo tudi naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

31. Osebni podatki v okviru postopkov javnega naročanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ponudniki, podizvajalci v postopkih javnega naročanja (tudi njihovi kadri za izkazovanje kadrovske sposobnosti) oziroma avtorji in pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o naročilu avtorskega dela, podjemno pogodbo ali drugo pogodbo z Agencij
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvedbo postopka javnega naročanja, uveljavljanje pravic in obveznosti posameznika po pogodbi oziroma statistične namene v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; v nadaljevanju ZJN – 2) – 45., 71
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno/začasno prebivališče, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, transakcijski račun, strokovna usposobljenost, podatki o (ne)kaznovanosti, vrsta pogodbe oziroma opis predmeta pogodbe, trajanje dela, višina plačila oziroma drugi podatki v okviru postopka javnega naročanja oziroma za izpolnitev pogodbe o izvedbi javnega naročila.
 • Uporabniki zbirke: – ponudniki v postopku javnega naročanja (oziroma (določeni) podatki so javni v skladu z 22. členom ZJN – 2), – Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, – Davčna uprava Republike Slovenije, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB). Agencija za trg vrednostnih papirjev mora kot naročnik v postopkih javnega naročanja tudi v skladu z 22. členom ZJN – 2 zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost (oziroma ki v skladu z navedenim členom niso javni). Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Zbirka podatkov o dovoljenjih za pridobitev kvalificiranega deleža v centralni klirinškodepotni družbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji zahtev za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v centralni klirinškodepotni družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju ZTFI); zaradi predpisanih omejitev oziroma zagotavljanj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vlagatelja, rojstni podatki, naslov, višina kvalificiranega deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu centralne klirinškodepotne družbe, zaradi katerega se zahteva izdaja dovoljenja, datum in vrsta odločitve o zahtevi, o nameravani odtujitvi delnic ali poslovnega deleža, zaradi katere bi se kvalificirani delež zmanjšal pod mejo, za katero je bilo izdano dovoljenje, o pravni podlagi nameravane odtujitve (vrsta pogodbe), o pridobitelju ali pridobiteljih delnic ali poslovnega deleža centralne klirinškodepotne družbe z navedbo obsega pridobitve po posameznem pridobitelju oziroma namero, da se delnice prodajo na organiziranem trgu, ustrezna strokovna usposobljenost, datum izdaje odločbe o odvzemu oziroma prenehanju dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v centralni klirinškodepotni družbi.
 • Uporabniki zbirke: Pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko podatki posredujejo naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

33. Evidenca oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki delajo za izdajatelja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe in imajo dostop do notranjih informacij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odkrivanje zlorab trga finančnih instrumentov, in sicer trgovanja na podlagi notranjih informacij – 10. poglavje ZTFI.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj stalnega prebivališča, enotna matična številka občana (EMŠO) ali enolična identifikacijska številka, ki jo imetniku oziroma upravičencu dodeli klirinškodepotna družba (KID), redna zaposlitev, pravno razmerje, na podlagi katerega opravlja naloge dolžnosti, razlogi uvrstitve na seznam/razlogi za dostop do notranje informacije, vrsta notranje informacije, datum pridobitve dostopa do notranje informacije, način in nivo dostopa do notranje informacije, datum pisne seznanitve oseb, datum prenehanja dostopa do notranje informacije.
 • Uporabniki zbirke: Pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko podatki posredujejo naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES, 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES, 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti, 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe, 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve, 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku, 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona, 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti, 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti, 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov, 14. centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov, 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti. Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 488. člena ZTFI morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

34. Zbirka o določenih družbenikih oziroma imetnikih kvalificiranih deležev v določenih upravljavcih alternativnih investicijskih skladov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družbeniki, ki so fizične osebe in so med petimi največjimi družbeniki upravljavca alternativnih investicijskih skladov (v nadaljevanju AIS); fizične osebe, ki so imetnice kvalificiranih deležev v upravljavcu AIS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 40. in 126. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15; v nadaljevanju ZUAIS).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o fizični osebi, ki je med petimi največjimi družbeniki upravljavca AIS, vpisanem v register upravljavcev AIS na podlagi zahteve: ime in priimek, podatek o deležu v kapitalu upravljavca AIS ali deležu glasovalnih pravic; b) podatki o fizični osebi, ki je imetnica kvalificiranega deleža v upravljavcu AIS, vložniku zahteve za pridobitev/imetniku dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS: ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče fizične osebe ter podatek o številu in deležu delnic oziroma velikosti poslovnega deleža.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se lahko pod pogoji, določenimi v 299. členu ZUAIS, posredujejo naslednjim osebam Republike Slovenije ali države članice (prvi odstavek navedenega člena): 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti; 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA), Evropskemu bančnemu organu (v nadaljevanju EBA) ali Evropskemu organu za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljevanju EIOPA) za izvrševanje njihovih pristojnosti; 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (v nadaljevanju ESRB) za izvrševanje njegove pristojnosti; 4. sodišču, ki opravlja dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja upravljavca AIS ali v drugem podobnem postopku; 5. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti; 6. pritožbenemu organu ali sodišču, ki v zvezi s konkretno informacijo vodi postopek na področju dostopa do informacij javnega značaja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na podlagi 298. člena ZUAIS morajo člani sveta, direktor, zaposleni pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, revizorji in drugi strokovnjaki kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, razen informacij, ki so po navedenem ali drugem zakonu javno dostopne, pri čemer s prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja ta dolžnost varovanja informacij ne preneha. Teh zaupnih informacij ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. To velja tudi za informacije, ki se pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMO, EBO, EIOPO in ESRB. Prostori oziroma sredstva in informacijski sistem, kjer se nahajajo zaupne informacije, za katere se štejejo tudi osebni podatki, se varujejo z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno razpoložljivost, zaupnost in celovitost informacij. Mesta oziroma prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ter informacijski sistem, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko v njih ni zaposlenih, oziroma se drugače onemogoči nepooblaščenim osebam pristop do zaupnih informacij. Informacijski sistem se varuje pred nepooblaščenim dostopom ter okužbami z zlonamerno programsko opremo. Osebni podatki, ki se nahajajo v podatkovnih bazah na informacijskem sistemu, so dostopni le posameznim vnaprej določenim uporabnikom in to izključno tem uporabnikom prek sistema gesel za avtorizacijo in avtentikacijo, skladno s pravili dostopa, ki opredeljujejo pravice dostopa posameznega uporabnika, in z zagotovitvijo ustrezne sledljivosti. Izvedba neprepoznavnosti za nadaljnjo obdelavo oziroma uničenje (izbris) osebnih podatkov onemogoča restavriranje uničenih podatkov oziroma razpoznavanje njihove vsebine. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov oziroma zaupnih informacij so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih informacij Agencije za trg vrednostnih papirjev ter tudi v Pravilniku o ravnanju z dokumentarnim gradivom in o hranjenju dokumentarnega gradiva. Izvajanje celovite informacijske varnosti z implementacijo ter vzdrževanjem varnostnih in zaščitnih ukrepov pa urejajo Pravilnik o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij in na njegovi podlagi sprejeti akti (krovna varnostna politika, izvedbene varnostne politike in iz njih izhajajoči dokumenti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam