Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA
Sedež ali naslov: Verovškova ulica 55 A
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2013649000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA STRANK PO JAMSTVENI SHEMI ZA VLOGE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo pri podružnici dobroimetja (TRR, depozit, varčevanje, kredit – preplačilo).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje predpisanih aktivnosti (informiranje, poročanje, zavarovanje itd.) po določilih avstrijskega Zakona o jamstvu za vloge in terjatve vlagateljev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka komitenta, naslov, rojstni datum, kontaktni podatki, številka transakcijskega računa, podatki o poslu, število imetnikov, podatki o pooblaščencih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, Einlagensicherung der Banken & Bankiers, G.mb.h. (avstrijska družba za jamstva), Finanzmarktaufsicht (FMA), Oesterreichische Nationalbank (OeNB), zunanje revizijske hiše, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZAVAROVANJE KREDITOV ALI GARANCIJ, DANIH GOSPODARSKIM DRUŽBAM S POROŠTVOM IN/ALI PREMOŽENJEM POROKOV – FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična oseba, ki je porok in/ali zastavitelj kredita ali garancije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje višine in vrste zavarovanja terjatev do podružnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov in občina stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, kontaktni podatki (telefonska številka, fax, GSM, e-mail naslov), vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatki o premoženjskem stanju, podatki o lastništvu nepremičnin, podatki o prihodkih (plačilne liste), izpiski iz TRR, ZK izpiski, sklepi o dedovanju, sporazum o razvezi zakoncev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica; zunanja revizija, odvetniške pisarne, ki zastopajo podružnico; UPPD; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O NAGRAJENCIH IN SODELUJOČIH V NAGRADNIH IGRAH IN PROMOCIJSKIH AKCIJAH BKS BANK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah in promocijskih akcijah bančne podružnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje posameznikov o novostih, koristih, ki jih ponuja podružnica; prijava podatkov davčnemu uradu, skladno s predpisi ter obveščanje nagrajencev o novostih, koristih in ponudbi podružnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Sodelujoči: ime in priimek, naslov, pošta, poštna številka, telefon, e-naslov, podpis; Nagrajenci: ime, priimek, naslov, pošta, poštna številka, telefon, e-naslov, podpis, davčna številka, fotografija.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCE S KADROVSKEGA PODROČJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v bančni podružnici, bivši zaposleni v bančni podružnici, družinski člani zaposlenih, dijaki in študentje, zunanji pogodbeni sodelavci bančne podružnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urejanje pravic in obveznosti iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, urejanje pravic in obveznosti iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo, davčna številka, stalno prebivališče in začasno prebivališče, podatki o osebnem dokumentu, podatki o delovni knjižici, številka osebnega TRR, potrdilo o nekaznovanosti, stopnja šolske izobrazbe, poklicna / strokovna izobrazba, invalidnost, stopnja invalidnosti, delovna doba do zaposlitve v bančni podružnici, delovna doba v bančni podružnici in njenimi pravnimi prednicami (let, mesecev in dni), dodatna zavarovalna doba (let, mesecev in dni), ukvarjanje z dopolnilnim delom, ime drugega delodajalca in matična številka, naslov drugega delodajalca, e-mail naslov, fotografija na intranetu, sredstva delodajalca v uporabi delavca (službeni telefon - GSM, prenosni računalnik, osebno vozilo), podatki o najemnem razmerju za najemnike garažnega prostora (znamka vozila, barva, registrska številka, višina najemnine parkirnega mesta). 2. Podatki o zaposlitvi in delovnem mestu: datum sklenitve delovnega razmerja, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta pogodbe (nedoločen čas, določen čas, razlog za določen čas), poskusno delo (trajanje), delovni čas, razporeditev delovnega časa, poklic, ki ga opravlja delavec, potrebna strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, tarifni in plačilni razred, osnovna plača, pokojninsko zavarovanje, kraj opravljanja dela, konkurenčna klavzula, odpovedni rok, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o delovnem času (polni, krajši delovni čas od polnega), pooblastilo o podpisovanju. 3. Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; 4. Varstvo družinskih članov: trajanje porodniškega dopusta, trajanje očetovskega dopusta, čas trajanja dopusta za nego in varstvo otrok, vrsta odsotnosti z dela, odločba ustrezne institucije. 5. Podatki o letnem dopustu: delovno mesto, število odmerjenih dni letnega dopusta. 6. Obvezno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje: registrska številka, matična številka PRS, podlaga zavarovanja, šifra dejavnosti, registrska številka prijave potrebe po delavcu, datum pričetka zavarovanja, delovni in zavarovalni čas. 7. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ): upravičenec (ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčna številka), datum sklenitve – vstopa v PDPZ, upravičenci v primeru smrti zavarovanca, datum prenehanja vplačevanja premij, višina premij, način plačevanja premije, številka sklenjene police PDPZ. 8. Vzdrževani družinski člani: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, sorodstvo, stalno / začasno prebivališče 9. Obvezna delovna praksa dijakov in študentov: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, izobrazba, trajanje obvezne delovne prakse, višina nakazila regresa za prehrano, številka računa za nakazilo regresa. 10. Bivši delavci: ime in priimek, stalno prebivališče / začasno prebivališče, datum prenehanja delovnega razmerja, vzrok prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava Republike Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje, policija, sodišča; pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica; zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo nadzor nad poslovanjem bančne podružnice v Sloveniji; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA IZDANIH POTRDIL O VPLAČILU DENARNIH VLOŽKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zastopniki pravnih oseb v ustanavljanju oz. pooblaščene osebe za odprtje depozitnega računa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odprtje in vodenje depozitnega računa za sredstva ustanovnega kapitala.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, telefonska številka, e-mail, fax,številka osebnega računa, datum in kraj rojstva, davčna številka vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta, delovno razmerje, naziv delovnega mesta, delodajalec, višina vplačanega denarnega vložka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, Zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O DELU OSEB, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki delajo na bančni podružnici preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenega odnos preko posrednika – študentskega servisa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime študenta/dijaka; datum rojstva; stalno in začasno prebivališče; davčna številka; številka osebnega dokumenta; številka osebnega računa; izobraževalna ustanova; vpisna številka; letnik; trajanje statusa; vrsta dela; čas in kraj opravljanja dela; število opravljenih ur; plačilo na uro; celotno plačilo.
 • Uporabniki zbirke: Študentski servisi, s katerimi ima bančna podružnica sklenjena pogodbeno razmerje; pooblaščeni zaposleni bančne podružnice; zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem bančne podružnice v Sloveniji; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O UPORABNIKIH SEFOV IN DNEVNO NOČNIH TREZORJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki sefa, pooblaščene osebe, zakoniti zastopniki pravne osebe za dostop do sefa in uporabo dnevno nočnega trezorja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklenitev poslovnega razmerja za uporabo in dostop do sefa in za uporabo dnevno nočnega trezorja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum, kraj in država rojstva; naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka; telefon; elektronska pošta; vrsta, številka veljavnost in izdajatelj osebnega dokumenta, dejavnost uporabnika, številka sefa, številka stranke; kontaktna oseba; številka osebnega računa; podpis uporabnika, pooblaščenca sefa; podatki iz pogodbe o uporabi sefa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O STRANKAH S KREDITNIMI POSLI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke s kreditnimi posli (kreditojemalci, poroki, zastavitelji).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odobritev in izvedba kreditnih in garancijskih poslov, izdelava kreditne in garancijske pogodbe, ocena bonitete stranke, poročanje nadzornim organom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Kreditojemalec, sokreditojemalec: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov in občina stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, kontaktni podatki (telefonska številka, fax, GSM, e-mail naslov), vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta, status (zaposlen, študent, upokojenec, kmetovalec), izobrazba, poklic, delodajalec, naslov delodajalca, delovno mesto, trajanja zaposlitve, zakonski stan, število vzdrževanih družinskih članov, podatki o dohodkih (plačilne liste) in premoženjskem stanju, podatki o lastništvu nepremičnin, ZK izpiski, podatki o sklenjenih zavarovalnih poslih, podatki o imetju vrednostnih papirjev, podatki o varčevanjih, podatki o osebnih vozilih, podatki o trenutnih obveznostih, številka osebnega računa, promet na osebnem računu v določenem obdobju, podatki o izvršbah, podatki o obstoječem obligu, bonitetna ocena, številka stranke, namen kredita, vrednost investicije, podatki o hipoteki, vinkulacija zavarovanj, podatki iz kreditne pogodbe, podatki o reprogramih kredita, potrdilo in izjava delodajalca o osebnem dohodku ter odstopna izjava in izplačilna prepoved. 2. Porok: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov in občina stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, kontaktni podatki (telefonska številka, fax, GSM, e-mail naslov), vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta, status (zaposlen, študent, upokojenec, kmetovalec), izobrazba, poklic, delodajalec, naslov delodajalca, delovno mesto, trajanja zaposlitve, zakonski stan, število vzdrževanih družinskih članov, podatki o dohodkih (plačilne liste) in premoženjskem stanju, podatki o sklenjenih zavarovalnih poslih, podatki o trenutnih obveznostih, številka osebnega računa, promet na osebnem računu v določenem obdobju, podatki o izvršbah, podatki o obstoječem obligu, bonitetna ocena, številka stranke, namen kredita, vrednost investicije, potrdilo in izjava delodajalca o osebnem dohodku ter odstopna izjava in izplačilna prepoved. 3. Zastavitelj: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov in občina stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, kontaktni podatki (telefonska številka, fax, GSM, e-mail naslov), vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatki o lastništvu nepremičnin, ZK izpiski, vrednost investicije, podatki o hipoteki, vinkulacija zavarovanj.
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnice, ki zavarujejo kredite; Banka Slovenije; UPPDFT; Zunanja revizija; Informacijski sistem SISBON; Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank, AG, Bančna podružnica; Zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O PASIVNIH BANČNIH POSLIH FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki varčevalnih in depozitnih računov, zakoniti zastopniki na računih, pooblaščenci na računih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odprtje in vodenje varčevalnega ali depozitnega računa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; naslov stalnega ali začasnega prebivališča; davčna številka, datum, kraj in država rojstva, kontaktni podatki (telefon, gsm, elektronska pošta), status, vrsta, številka veljavnost in izdajatelj osebnega dokumenta, podatki iz pogodbe o odprtju in vodenju varčevalnega računa, podatki iz pogodbe o vezavi depozita, podatki iz pogodbe o namenskem premijskem varčevanju, številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: DURS; Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank, AG, Bančna podružnica; Zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna, obrazložena odločitev vodstva podružnice (po pisni seznanitvi zaposlenih o izvedbi videonadzora), ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, obiskovalci bančne podružnice in druge osebe, ki se nahajajo v video-nadzorovanem območju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa v oz. gibanja v video-nadzorovanem območju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank, AG, Bančna podružnica; Zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do video-nadzornega sistema je fizično in logično varovan s protivlomnim sistemom, kontrolo dostopov in osebnimi gesli. Dostop do sistema imajo le pooblaščene osebe. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov natančneje določa možnosti dostopanja do video-nadzornega sistema, namene in načine pregledovanja videoposnetkov ter vodenja evidence pregledanih videoposnetkov. Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O ČASU PRIHODA IN ODHODA Z DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z bančno podružnico; fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje prihoda in odhoda z dela zaposlenih, študentov, dijakov in drugih oseb, ki delajo v prostorih bančne podružnice na podlagi drugih pravnih naslovov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, organizacijska enota, datum, ura vstopa in izstopa, (namen začasnega izhoda), vzrok odsotnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank, AG, Bančna podružnica; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O PRAVICAH VSTOPA V POSLOVNE PROSTORE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z bančno podružnico; fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom; Pogodbeni sodelavci, ki opravljajo delo v prostorih bančne podružnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje obsega pravic zaposlenih, študentov, dijakov in oseb na podlagi drugih pravnih naslovov, glede gibanja po poslovnih prostorih bančne podružnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, organizacijska enota, evidenčna šifra zaposlenega/posameznika, številka kartice, pravice vstopa v prostor.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica; Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA UPORABNIKOV IN DOSTOPOV DO ELEKTRONSKE BANKE – POSLOVNI SUBJEKTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe poslovnega subjekta, pooblaščene osebe za poslovanje preko elektronske banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija uporabnika/ pooblaščenca, omogočanje storitev elektronskega bančništva, določanje dostopov in pravic uporabo elektronske banke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, EMŠO, datum in kraj rojstva, osebni dokument (vrsta, številka, izdajatelj), telefon, e-pošta, delovno razmerje (da, ne), naziv delovnega mesta, številka pametne kartice ali USB, datum izdaje pametne kartice ali USB, serijska številka potrdila o izdanem kvalificiranem digitalnem potrdilu, datum izdaje kvalificiranega digitalnega potrdila, veljavnost kvalificiranega digitalnega potrdila, podpis pooblaščene osebe za poslovanje z elektronsko banko, datum in kraj podpisa, podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, datum in kraj podpisa.
 • Uporabniki zbirke: Halcom d.d. in Halcom CA; sodišča, policija; Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank, AG, Bančna podružnica; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O TRAJNIH NALOGIH – POTROŠNIKI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična oseba – plačnik, ki je podružnico pooblastil za trajno izvrševanje plačilne transakcije na podlagi trajnega naloga in fizična oseba – prejemnik plačila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje plačilne transakcije na podlagi trajnega naloga in poročanje v zvezi z izvrševanjem plačilnih transakcij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, številka transakcijskega računa, referenca plačila, namen trajnega naloga, datum bremenitve računa, datum veljavnosti pooblastila, število bremenitev računa, znesek plačila.
 • Uporabniki zbirke: Banka Slovenija, UPPD, Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O KREDITNIH POSREDNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki delajo samostojno, ali zastopajo pravne osebe in v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica ter na podlagi pooblastila in pogodbenega razmerja s podružnico, izvajajo storitve posredovanja pri sklepanju kreditnih ter ostalih bančnih poslov, ki jih podružnica opravlja v okviru svoje dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti, izhajajočih iz sklenjenih pogodb; zbiranje kontaktnih podatkov za potencialno sklepanje pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posredniki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, rojstni datum, kraj rojstva, kontaktni podatki (telefon, fax, e-pošta), vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta; firma; drugi podatki iz pogodbe o kreditnem posredovanju. Pooblaščenci: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, rojstni datum, kraj rojstva, kontaktni podatki (telefon, fax, e-pošta), vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta; firma; vrsta pravnega razmerja s pogodbenim, kreditnim posrednikom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O NAJEMNIKIH SLUŽBENIH PARKIRNIH MEST

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podružnici, ki imajo sklenjeno pogodbo za najem službenega parkirnega mesta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun mesečnih najemnin za koriščenje službenih parkirnih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, številka pogodbe, drugi podatki iz najemne pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. ZBIRKA DOSTOPNIH PRAVIC UPORABNIKOV INFORMACIJSKEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v bančni podružnici – uporabniki informacijskega sistema bančne podružnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljanje dostopnih pravic v informacijskem sistemu bančne podružnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, uporabniško ime, delovno mesto, organizacijska enota, e-naslov, vrsta/obseg uporabniških pravic.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA FATCA (FATCA – obr.1, W8 in W9 form)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – komitenti, pooblaščenci, zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poročanje davčnemu organu ZDA na podlagi sporazuma med ZDA in Republiko Avstrijo ter na podlagi sporazuma med ZDA in Republiko Slovenijo o sodelovanju na področju FATCA; za namene plačila davka in zaradi preprečevanja izogibanju plačilu davka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država), državljanstvo, davčna rezidenca, rojstni datum, identifikacijska številka za davčne namene (TIN), kraj rojstva (če v ZDA), telefonska številka (če v ZDA), trajni nalog za nakazilo v ZDA in drugi dodatni znaki povezave z ZDA.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, IRS, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

19. EVIDENCA O DEJANSKIH LASTNIKIH PRAVNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dejanski lastniki pravnih oseb, s katerimi ima podružnica sklenjeno poslovno razmerje ali je v procesu sklepanja poslovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled stranke v skladu z ZPPDFT.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; Stalno prebivališče/Začasno prebivališče; Tip lastništva.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. PODATKI O IZTERJAVI SPORNIH TERJATEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki (fizične osebe, samostojni podjetniki, zakoniti zastopniki oz. ustanovitelji pravnih oseb).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izterjavo dolga dolžnikov, ki ne izpolnjujejo svojih obveznostih iz različnih poslovnih razmerij, ki jih imajo sklenjena z bančno podružnico.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, kontaktni podatki (telefonska številka, fax, GSM, e-mail naslov), vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta, delodajalec, naslov delodajalca, številka komitenta, podatki o poslovnem razmerju (številka TRR, številka kredita, višina terjatve), kratek opis poteka izterjave.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA ZADEV V SODNI IZTERJAVI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki bančne podružnice v sodni izterjavi, (tudi morebitni poroki in zastavitelji).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izterjavo dolga dolžnikov, ki ne izpolnjujejo svojih obveznostih iz različnih poslovnih razmerij, ki jih imajo sklenjena z bančno podružnico; vodenje evidence zadev v izterjavi; učinkovito vodenje postopkov izterjave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka stranke, št. TRR, podatki premoženju (premičnine, nepremičnine), podatki o delodajalcu; podatki o poslovanju s komitentom (dolžnikom): kreditna pogodba, pogodba o odprtju in vodenju TRR, opomini, notarski zapis; podatki o izvršbi: sklep o izvršbi, znesek izterjave, poročila izvršitelja, cenitvena poročila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica; Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG; drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (sodišča, državna tožilstva, Ministrstvo za pravosodje, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil); na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA SLUŽBENIH DIGITALNIH POTRDIL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podružnici, ki jim je izdano digitalno potrdilo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Naročanje, podaljševanje in preklicevanje digitalnih potrdil pooblaščenim zaposlenim.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o pooblaščeni osebi: ime in priimek, EMŠO ali datum rojstva, davčna številka, stalno prebivališče, vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta, telefon, elektronski naslov. Podatki o izdanem digitalnem potrdilu: ime in priimek pooblaščene osebe, serijska številka potrdila, številka izdane kartice, datum izdaje potrdila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. EVIDENCA POSREDOVANIH PONUDB ZAVAROVALNIŠKIH POSLOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki), ki imajo namen skleniti zavarovalno polico.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovanje ponudb zavarovalniških poslov na zavarovalnice in priprava internih poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o potencialnem zavarovancu in zavarovalcu: Priimek in ime, davčna številka, spol, naslov stalnega prebivališča, datum, kraj in država rojstva, spol, stan, kontaktni podatki (telefon;, fax, elektronska pošta), EMŠO, številka osebnega dokumenta, datum in kraj izdaje osebnega dokumenta, številka osebnega računa, podatki o zdravstvenem stanju, podatki o zavarovani nepremičnini, poklic, podatki o zaposlitvi zavarovanca. 2. Podatki o poslih: pričetek zavarovanja, potek zavarovanja, frekvenca plačevanja, cenik, zavarovalna doba, doba plačevanja, pristopna starost, številka ponudbe, zavarovalna vsota, višina premije, podatki o vinkulaciji, upravičenci, naložbeni del, posrednik.
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnice, s katerimi ima podružnica sklenjeno pogodbeno sodelovanje; Zunanja revizija; Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank, AG, Bančna podružnica; Zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. EVIDENCA UPORABNIKOV SLUŽBENIH GSM APARATOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v bančni podružnici, ki pridobijo v uporabo službeni gsm aparat oziroma številko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, za evidenco prejemnikov GSM aparatov in za druge namene, skladne z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, organizacijska enota, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica v kadrovski službi in računovodstvu, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, vodstvo podružnice, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. EVIDENCA POOBLASTIL ZA ODOBRAVANJE, AVTORIZIRANJE IN PODPISOVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v bančni podružnici, ki imajo pooblastila za odobravanje, avtoriziranje in podpisovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco odobrenih, avtoriziranih poslov in podpisanih pogodb za bančne produkte; za druge namene, skladne z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, delovno mesto, datum nastopa dela na delovnem mestu, organizacijska enota, vrsta pooblastila, obseg pooblastil, status pooblastila, veljavnost pooblastila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, vodstvo podružnice, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. EVIDENCA KREDITOV ZA ZAPOSLENE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki imajo pri bančni podružnici najet kredit ali leasing.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uresničevanje obveznosti, izhajajočih iz kreditne pogodbe; za druge namene, skladne z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o kreditojemalcu: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj in država rojstva, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, številka stranke, vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta, zakonski stan, državljanstvo, število vzdrževanih družinskih članov, dokazljivi prejemki, premoženjsko stanje, podatki o nepremičninah, mesečni stroški, trenutne obveznosti, podatki o osebnih vozilih, številka TRR, promet na osebnem TRR v določenem obdobju, podatki o zavarovanjih, podatki o drugih kreditih in/ali finančnih zakupih, podatki o lastništvu vrednostnih papirjev, podatki o varčevanjih, prodajne pogodbe, podatki o zavarovanjih kredita, bonitetna ocena, podatki iz kreditne pogodbe. 2. Podatki o sokreditojemalcih, porokih: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj in država rojstva, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, številka stranke, vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta, zakonski stan, državljanstvo, število vzdrževanih družinskih članov, dokazljivi prejemki, premoženjsko stanje, podatki o nepremičninah, mesečni stroški, trenutne obveznosti, podatki o osebnih vozilih, številka osebnega bančnega računa, promet na osebnem bančnem računu v določenem obdobju, podatki o zavarovanjih, podatki o drugih kreditih in/ali finančnih zakupih, višina obstoječega obliga, podatki o lastništvu vrednostnih papirjev, podatki o varčevanjih, prodajne pogodbe, podatki o zavarovanjih kredita, bonitetna ocena, podatki iz kreditne pogodbe. 3. Podatki o zastaviteljih: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj in država rojstva, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, številka stranke, vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta, podatki o lastništvu nepremičnin.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, vodstvo podružnice, zunanja revizija; zavarovalnice, ki zavarujejo kredite; Banka Slovenije; UPPD; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. EVIDENCE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki na kakršnikoli podlagi opravljajo delo v podružnici.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; izpolnjevanje določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča; - opravljeno usposabljanje za varno delo in preizkusi praktičnega znanja (kraj in datum preizkusa).
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, pooblaščeni zaposleni bančne podružnice, zunanji pogodbeni izvajalec za področje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. EVIDENCA NOVINARJEV, KI SODELUJEJO S PODRUŽNICO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Novinarji (radio, tv, časopisi, revije, spletni mediji), ki sodelujejo s podružnico.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje novinarjev o aktivnostih podružnice (objave za medije, vabila na dogodke) in pošiljanje odgovorov na novinarska vprašanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek novinarja, naziv medija, kontaktni podatki (telefon, fax, e-mail), delovno mesto oz. funkcija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. EVIDENCA IZOBRAŽEVANJ ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v bančni podružnici – udeleženci izobraževanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, za namen statističnih obdelav ter za druge namene, skladne z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, organizacijska enota, vrsta izobraževanja, trajanje izobraževanja, izvajalec izobraževanja, kotizacija oziroma šolnina.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica v kadrovski službi in računovodstvu, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, vodstvo podružnice, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. ZBIRKA PODATKOV O OSEBNIH STEČAJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti bančne podružnice – fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje skladnosti delovanja banke z Zakonom o finančnem poslovanjem, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic psameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum rojstva; EMŠO, davčna številka; naslov stalnega prebivališča; datum stečaja; stečajni upravitelj; opravilna številka; šifra postopka zaradi insolventnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. EVIDENCA ZUNANJE IZTERJAVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki – komitenti bančne podružnice (fizične osebe).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zunanja izterjava terjatev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dolžnika/poroka; datum rojstva; EMŠO, davčna številka; naslov stalnega prebivališča; vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta; vrsta poslovnega razmerja; številka stranke; kontaktni podatki (telefonska številka, fax, GSM, e-mail naslov), naziv delodajalca; Podatki o dolgu: glavnica, obresti, stroški in ostalo, znesek anuitete, valuta naložbe, pogodbena zapadlost naložbe, datum odpovedi naložbe, znesek zapadlih neplačanih terjatev, datum zapadlosti, preostanek dolga, znesek plačila, valuta plačila.
 • Uporabniki zbirke: Pogodbeni izvajalci zunanje izterjave; Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. EVIDENCA ZADEVNIH OSEB IN OSEB S PODROČIJ ZAUPNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so jim pri opravljanju investicijskih storitev kakorkoli dostopne zaupne informacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje skladnosti ravnanj zaposlenih s Kodeksom skladnosti poslovanja; omogočanje podatkov za nadzor Agencije za trg vrednostnih papirjev zaradi preprečevanja zlorabe notranjih informacij pri trgovanju s finančnimi instrumenti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, davčna številka; pravno razmerje, na podlagi katerega opravlja naloge/dolžnosti; delovne, poklicne ali druge naloge/dolžnosti; razlog uvrstitve na seznam; razlogi za dostop do notranjih informacij, vrsta notranjih informacij, datum pridobitve dostopa do notranjih informacij, način in raven dostopa do notranjih informacij, datum prenehanja dostopa do notranjih informacij; datum sestave seznama oseb; datum zadnje spremembe vsebine seznama; datum, do katerega se hrani seznam, navedba odgovorne osebe za sestavo seznama; podpis.
 • Uporabniki zbirke: Agencija za trg vrednostnih papirjev (na njihovo zahtevo); vodstvo podružnice, Pooblaščenec za spremljanje skladnosti poslovanja s predpisi in namestniki; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. EVIDENCA PRITOŽB IN PRIPOMB STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – komitenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Reševanje prejetih pritožb in pripomb strank; vodenje evidence o prejetih pritožbah in pripombah (mesečno, polletno in letno poročilo).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; vrsta in vsebina prejete pripombe ali pritožbe; oddelek, ki rešuje pritožbo; datum prejema pripombe ali pritožbe; datum rešitve pripombe ali pritožbe; odgovor stranki; potrebne organizacijske spremembe za reševanje pritožbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. ZBIRKA PODATKOV O ZAVRNJENIH POSLIH FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki želijo s podružnico skleniti določen posel, ki ni realiziran.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje in izvajanje poslov; interna statistična obdelava podatkov, ki jih podružnica uporablja izključno za lasten namen.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka; namen želenega financiranja in znesek; bonitetna ocena; razlog zavrnitve poslovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. EVIDENCA OPOMINOV – KREDITI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti bančne podružnice (fizične osebe).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti dolžnika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; naslov stalnega prebivališča; številka stranke; številka kreditne pogodbe; znesek zapadlih neplačanih terjatev, datum zapadlosti, preostanek dolga, znesek plačila, valuta plačila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica; Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. EVIDENCA OPOMINJEVALNEGA POSTOPKA NA TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – imetniki transakcijskih računov odprtih pri bančni podružnici.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje opominjevalnega postopka v primeru nedovoljenih negativnih stanj na transakcijskih računih fizičnih oseb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, številka transakcijskega računa, znesek nedovoljenega negativnega stanja.
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnice (v primeru neporavnanega dolga s strani komitenta); Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. EVIDENCA POSREDOVANIH PODATKOV UPRAVIČENIM TRETJIM OSEBAM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti in nekomitetni bančne podružnice – fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zakonskih obvez po posredovanju podatkov upravičenim tretjim osebam.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, datum posredovanja, vrsta posredovanih podatkov, nepooblaščena (upravičena) tretja oseba, ki so ji bili podatki posredovani, zakonska podlaga za posredovanje.
 • Uporabniki zbirke: Tretje osebe, ki imajo zakonsko podlago za zahtevek posredovanja podatka (sodišča, policija, UPPD, ATVP, DURS idr.); Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. EVIDENCA OBVESTIL O NEIZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične oseb – plačniki, ki imajo pri bančni podružnici odprt transakcijski račun.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje plačnikov o neizvršenih plačilnih transakcijah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek plačnika, naslov plačnika, številka transakcijskega računa plačnika, znesek plačila, namen plačila, datum plačila, ime in priimek prejemnika plačila, račun prejemnika plačila, referenca prejemnika plačila, ID soglasja, datum obvestila, razlog neizvršitve plačilne transakcije.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank, AG, Bančna podružnica; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. EVIDENCA PODATKOV REKLAMACIJ ZA TRANSAKCIJE, OPRAVLJENE S PLAČILNIMI KARTICAMI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki plačilnih kartic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Reševanje reklamacijskega postopka v zvezi s plačilnimi transakcijami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, podpis imetnika kartice, datum in kraj podpisa imetnika kartice, številka kartice, datum izdaje plačilne kartice, referenčna številka transakcije, datum transakcije, znesek transakcije.
 • Uporabniki zbirke: Procesni center Activa, Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

40. EVIDENCA PREJETIH SKLEPOV O IZVRŠBI – NODURS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki (imetnik računa, odprtega pri podružnici) in upniki; zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, katero v sklepu o izvršbi nastopa kot upnik ali dolžnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje in izvrševanje sklepov o izvršbi, poročanje v zvezi z evidenco in izvrševanjem sklepov o izvršbi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dolžnika, naslov dolžnika, davčna številka dolžnika, EMŠO dolžnika, račun dolžnika, ime in priimek upnika, račun upnika, EMŠO upnika, številka sklepa, datum sklepa, vrsta denarne obveznosti, znesek izvršbe, ime in priimek zakonitega zastopnika, datum rojstva zakonitega zastopnika, EMŠO zakonitega zastopnika, davčna številka zakonitega zastopnika.
 • Uporabniki zbirke: Tretje osebe, ki so na podlagi zakonskih predpisov upravičene do pridobitve podatkov (sodišča, davčni organi, policija, izvršitelji, odvetniki, upniki idr.); Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. SEZNAM AKTIVNIH ALARMNIH KOD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v bančni podružnici, zunanji, pogodbeni izvajalci del.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljanje dostopnih pravic v prostore bančne podružnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, organizacijska enota, e-naslov, alarmna koda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. EVIDENCA KLJUČARJEV IN NOSILCEV ŠIFER

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v bančni podružnici.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljanje dostopnih pravic v posebej varovane prostore bančne podružnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, organizacijska enota, pravica dostopa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

43. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zaposlene v podružnici; kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek; kraj rojstva; EMŠO; naslov; izobrazba; poklic; pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev; na katerem delovnem mestu se bo zaposlil pregledovani; datum opravljene izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto; pomembni podatki iz ocene tveganja; delovna oprema; predmeti dela; izpostavljenost tveganjem; posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec. 2. Zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime; datum rojstva; naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo; datum pregleda; izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; predlagano drugo delo; predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu). 3. Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek; EMŠO; naslov; izobrazba; poklic; od katerega dne je oseba zaposlena pri delodajalcu; od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu; datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda; datum opravljene izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto; pomembni podatki iz ocene tveganja; delovna oprema; predmeti dela; izpostavljenost tveganjem; posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec. 4. Zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime; datum rojstva; naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo; datum pregleda; izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zdravnik medicine dela, pooblaščena institucija za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov, Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank, AG, Bančna podružnica; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

44. EVIDENCA O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zaposlitev v bančni podružnici.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov potrebna v izbirnem postopku
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, rojstni datum, stalno in/ali začasno prebivališče, št. pošte, kraj, telefon, e-naslov, izobrazba, prijava na razpis, življenjepis, dokazila o izobrazbi, delovna doba, pretekle zaposlitve, strokovna znanja.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, osebe, pooblaščene s strani vodje kadrovske službe, vodstvo bančne podružnice, vodje oddelka ali službe, kjer je razpisano prosto delovno mesto ali za katero je potencialni kandidat primeren, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

45. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v bančni podružnici.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uresničevanje obveznosti po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti; osnova za izračun plačil za delo oz. v zvezi z delom; za zagotovitev nemotenega delovnega procesa, za različna statistična poročila ter za potrebe ugotavljanja disciplinske odgovornosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o delavcu: Ime in priimek, delovno mesto, številka kartice za vstop in evidentiranje. 2. Podatki o izrabi delovnega časa: skupno število ur, število opravljenih v času nadurnega dela 3. Registracija dogodkov: prihod, odhod, malica, službeni izhod/prihod, bolniški izhod/prihod, zasebni izhod/prihod 4. Podatki o vrsti odsotnosti: redni dopust, izredni dopust, boleznine (do 30 in nad 30 dni), nega in spremstvo, službena pot, izobraževanje, zdravniški pregled, splošno koriščenje, starševski dopust: porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, očetovski dopust itd.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, osebe, pooblaščene s strani vodje kadrovske službe, vodstvo bančne podružnice, zunanji računovodski servis za obračun plač zaposlenih, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

46. EVIDENCA PODATKOV O PLAČILIH ZA DELO IN V ZVEZI Z DELOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v bančni podružnici, drugi pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca izplačil v skladu z zakonskimi zahtevami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, naziv delovnega mesta, stroškovno mesto, izhodiščna plača, tarifni količnik, podatki o delovni dobi, podatki o opravljenem številu ur (s polnim ali s krajšim delovnim časom), izplačane bruto plače, odpravnine, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, božičnice in druga izplačila, bonitete, podatki o delovni uspešnosti delavca, podatki o obremenitvah mesečne plače zaradi administrativnih, sodnih in drugih prepovedi, nadomestila in dodatki po KP in IP, PDPZ, številke osebnih računov, vzdrževani družinski člani (priimek in ime, davčna številka, leto rojstva, sorodstveno razmerje), invalidnost, boleznina, poškodba, nega družinskega člana, porodniški dopust, očetovski dopust, podatki o davčnih olajšavah, letni podatki za dohodnino, podatki za ZPIZ.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZPIZ, zunanji računovodski servis za obračun plač, pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica v kadrovski službi in računovodstvu, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, vodstvo podružnice, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

47. EVIDENCA PODATKOV O UPORABI SLUŽBENIH VOZIL OZ. DRUGIH DELOVNIH SREDSTEV, DANIH V UPORABO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podružnici, ki imajo v delovna sredstva v službeno in/ali zasebno rabo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje uporabnikov sredstev, danih v uporabo, ugotavljanje in kontrola uporabe sredstev, danih v uporabo, plačilo računov uporabljenih delovnih sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o prevzemu delovnega sredstva v uporabo: ime in priimek uporabnika sredstva, tip sredstva, čas rabe sredstva, namen rabe, registrska številka vozila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

48. EVIDENCA PODATKOV O POTNIH NALOGIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v bančni podružnici.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun potnih nalogov, plačilo in knjiženje stroškov, spremljanje stroškov službenih poti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, naslov stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča; čas, relacija, dan potovanja, kraj potovanja, namen službene poti, datum službene poti, odredbodajalec; podatki za obračun: stroškovno mesto, datum in ura odhoda, datum in ura prihoda, število dnevnic, stroški na poti s prilogami, znesek izplačila, odsoten (dni, ur, minut), prevozni stroški skupaj, drugi stroški skupaj, skupaj stroški poti, predlagatelj obračuna, podpis odredbodajalca in prejemnika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

49. EVIDENCA PODATKOV O KONTAKTNIH OSEBAH PRI POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontaktne osebe pogodbenih partnerjev in potencialnih poslovnih partnerjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov za uresničevanje pogodbenih določil; zbiranje kontaktnih podatkov v procesu sklepanja pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, telefon, e-naslov, podjetje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

50. EVIDENCA PODATKOV O UPORABNIKIH TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV - POTROŠNIKI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – imetniki transakcijskega računa; zakoniti zastopniki, skrbniki imetnikov transakcijskih računov; pooblaščene osebe za poslovanje na transakcijskem računu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odprtje in vodenje transakcijskega računa, opravljanje plačilnih transakcij, odobritev in koriščenje rednega ali izrednega limita na transakcijskem računu, poročanje skladno z zakonodajo in predpisi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka, telefon, e-pošta, osebni dokument (vrsta, številka, veljavnost), EMŠO, status imetnika transakcijskega računa, podatki o zaposlitvi (naziv in naslov delodajalca, poklic, delovno mesto, trajanje zaposlitve na dan oddaje vloge za odprtje transakcijskega računa), razlog za odpiranje transakcijskega računa, povprečna višina osebnih prejemkov, naslov za prejemanje izpiskov, podpis imetnika računa, podpis zakonitega zastopnika ali skrbnika, podpis pooblaščene osebe, številka transakcijskega računa, vrsta transakcijskega računa, razlog odpovedi od pogodbe, znesek limita, ročnost limita, SISBON izpis (v primeru limita), podatki o prilivih na transakcijskem računu, podatki o skupni izpostavljenosti komitenta do banke.
 • Uporabniki zbirke: AJPES, UPPD; Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

51. EVIDENCA UPORABNIKOV IN DOSTOPOV DO SPLETNE IN MOBILNE BANKE – POTROŠNIKI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – uporabniki storitev spletne banke BKS Bank Net in BKS Mobilne banke: imetnik računa, pooblaščena oseba.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija uporabnika/ pooblaščenca, omogočanje storitev spletnega in mobilnega bančništva, določanje dostopov in pravic za uporabo spletne in mobilne banke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, datum rojstva, osebni dokument (vrsta, številka, izdajatelj), telefon, e-pošta, naslov za pošiljanje elementov prepoznave, številka transakcijskega računa, uporabniško ime, številka generatorja enkratnih gesel, podpis, datum in kraj podpisa.
 • Uporabniki zbirke: Halcom d.d. in Halcom CA; policija, sodišča; Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

52. EVIDENCA PODATKOV O IZDAJANJU IN VODENJU PLAČILNIH KARTIC

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – uporabniki Maestro in MasterCard plačilnih kartic (imetniki kartičnega računa, zakoniti zastopniki, pooblaščene osebe).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja in poslovanje s plačilnimi karticami, identifikacija imetnika kartice, obveščanje uporabnikov, poročanje v zvezi s kartičnimi transakcijami, reševanje reklamacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, ime in priimek na kartici, naslov stalnega/začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, kraj rojstva, podatki o rezidentstvu, telefon, e-naslov, EMŠO, osebni dokument (vrsta, izdajatelj, veljavnost), status imetnika kartice (zaposlen, nezaposlen), povprečna višina osebnih prejemkov, poklic, delovno mesto, delodajalec, trajanje zadnje zaposlitve, način prejema kartice, naslov za pošiljanje kartice, naslov za pošiljanje izpiskov, podatki o datumu poravnavanja obveznosti, številka transakcijskega računa, podpis imetnika kartice, podpis zakonitega zastopnika, datum in kraj podpisa, odobreni limit, veljavnost kartice, datum izdaje kartice, vrsta kartice, številka kartice, podatki o transakcijah (datum transakcije, znesek transakcije, ID transakcije, prodajno mesto), znesek porabe po kartici.
 • Uporabniki zbirke: INTESA SANPAOLO CARD procesiranje plačilnih kartic in razvoj d.o.o.; Banka Slovenije; Urad za preprečevanje pranja denarja; Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

53. EVIDENCA PODATKOV O PLAČILNIH TRANSAKCIJAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – plačnik/prejemnik plačila (komitenti in ne komitenti banke).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje plačilnih transakcij, poročanje podatkov v zvezi i izvršenimi plačilnimi transakcijami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, številka računa, znesek plačilne transakcije, številka osebnega dokumenta, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, bančna identifikacijska številka komitenta, datum transakcije, namen plačilne transakcije, referenca plačila.
 • Uporabniki zbirke: Banka Slovenije, UPPD, Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

54. EVIDENCA ZASTOPNIKOV IN POOBLAŠČENIH OSEB POSLOVNIH SUBJEKTOV - TRANSAKCIJSKIH RAČUNI POSLOVNIH SUBJEKTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakoniti zastopnik, pooblaščena oseba, ki odpira transakcijski račun, pooblaščena oseba za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu, pooblaščena oseba za gotovinsko poslovanje, kontaktna oseba.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odprtje in vodenje transakcijskega računa, opravljanje plačilnih transakcij, odobritev in koriščenje okvirnega kredita na transakcijskem računu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, država prebivališča, osebni dokument (vrsta, številka, izdajatelj, veljavnost), davčna številka, EMŠO, delovno razmerje, naziv delovnega mesta, telefon, naslov elektronske pošte, podpis zakonitega zastopnika, podpis pooblaščene osebe, kraj in datum podpisa.
 • Uporabniki zbirke: UPPD; Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

55. EVIDENCA PODATKOV STORITEV INVESTICIJSKEGA BANČNIŠTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so sklenile pogodbeno razmerje o opravljanju investicijskih storitev in poslov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnova za vzpostavitev pogodbenega razmerja med banko in stranko; odprtje trgovalnega računa, izvajanje določil zakonov o obdavčenju, (dnevne, mesečne in letne obdelave).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki s pogodbe o opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 1. Osebni podatki stranke: ime in priimek; datum, kraj in država rojstva; naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča; številka faksa; telefonska številka (doma, v službi, mobilni telefon); elektronska pošta; vrsta osebnega dokumenta; registrska številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista; EMŠO; davčna številka; davčna rezidenca; dejstvo, državljanstvo; številka transakcijskega računa; banka, pri kateri je odprt osebni račun; zaposlitev (status); stopnja izobrazbe; vir sredstev za izvršitev poslovnega razmerja; vrsta finančnih instrumentov oziroma produktov, v katere stranka vlaga; vrsta finančnih instrumentov in investicijskih storitev, s katerimi je stranka seznanjena; število poslov s finančnimi instrumenti, ki jih stranka opravi v enem letu; vir rednih dohodkov stranke; višina sredstev, ki bi jih stranka namenila za investicijske storitve oz. posle s finančnimi instrumenti v enem letu; ocena neto vrednosti strankinega premoženja; namen strankine naložbe; pričakovana ročnost unovčenja naložbe; stopnja tveganja, ki jo je stranka pripravljena sprejeti. 2. Osebni podatki pooblaščenca stranke: ime; priimek; datum, kraj in država rojstva; naslov stalnega in začasnega prebivališča; številka faksa; telefonska številka (doma, v službi, mobilni telefon); elektronska pošta; vrsta osebnega dokumenta; registrska številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista; EMŠO; davčna številka; državljanstvo. 3. Osebni podatki zakonitega zastopnika pravne osebe: ime; priimek; datum, kraj in država rojstva; naslov stalnega in začasnega prebivališča; številka faksa; telefonska številka (doma, v službi, mobilni telefon); elektronska pošta; vrsta osebnega dokumenta; registrska številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista; EMŠO; davčna številka; državljanstvo. 4. Osebni podatki pooblaščenca pravne osebe: ime; priimek; datum, kraj in država rojstva; naslov stalnega in začasnega prebivališča; številka faksa; telefonska številka (doma, v službi, mobilni telefon); elektronska pošta; vrsta osebnega dokumenta; registrska številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista; EMŠO; davčna številka; državljanstvo. 5. Osebni podatki osebe, pooblaščene za dajanje naročil za pravno osebo: ime; priimek; datum, kraj in država rojstva; naslov stalnega in začasnega prebivališča; številka faksa; telefonska številka (doma, v službi, mobilni telefon); elektronska pošta; vrsta osebnega dokumenta; registrska številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista; EMŠO; davčna številka; davčna rezidenca; državljanstvo; zaposlitev (status); stopnja izobrazbe; vrsta finančnih instrumentov oziroma produktov, v katere stranka vlaga; vrsta finančnih instrumentov in investicijskih storitev, s katerimi je stranka seznanjena; število poslov s finančnimi instrumenti, ki jih stranka opravi v enem letu; vir rednih dohodkov stranke; višina sredstev, ki bi jih stranka namenila za investicijske storitve oz. posle s finančnimi instrumenti v enem letu; ocena neto vrednosti strankinega premoženja; namen strankine naložbe; pričakovana ročnost unovčenja naložbe; stopnja tveganja, ki jo je stranka pripravljena sprejeti. 6. Osebni podatki dejanskega lastnika pravne osebe: ime; priimek; datum, kraj in država rojstva; naslov stalnega in začasnega prebivališča; državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: Banka Slovenije, ATVP, zunanja revizija, KDD, DURS, Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

56. EVIDENCA POSNETKOV TELEFONSKIH POGOVOROV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Klicatelji, stranke, zaposleni, ki kličejo na/z določenih telefonskih številk podružnice, ki se snemajo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba naročil strank, rekonstrukcija in preveritev že izvedenih ukrepov oziroma postopkov v zvezi z izvajanjem nalog oziroma naročil strank.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki telefonskih pogovorov, identifikacijska številka kličočega, čas klica; ime in priimek posameznika, ki zahteva poslušanje posnetka telefonskega pogovora, ime in priimek oseb, ki so posnetek telefonskega pogovora poslušale, telefonska številka linije, katere posnetek telefonskega pogovora je bil poslušan.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do sistema zvočnih posnetkov je fizično in logično varovan s protivlomnim sistemom, kontrolo dostopov in osebnimi gesli. Dostop do sistema imajo le pooblaščene osebe. Interni akti podružnice natančneje določajo možnosti dostopanja do sistema zvočnih posnetkov, namenov poslušanja zvočnih posnetkov ter vodenja evidence poslušanja zvočnih posnetkov. Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

57. EVIDENCA PODATKOV SISTEMA SISBON

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: A. Stranke podružnice – fizične osebe; fizične osebe, ki so v procesu sklepanja pogodbenega razmerja s podružnico, poroštvo fizičnih oseb pri sklenjenem poslu pravne osebe. B. Vsi imetniki pooblastila za dostopanje do informacijskega sistema SISBON. C. Fizične osebe, ki so oddale pisno Zahtevo posameznika za izpis osebnih podatkov iz sistema SISBON oziroma njihov pooblaščenec, na podlagi overjenega obrazca Pooblastilo (in pooblaščene osebe v bančni podružnici, ki so zahtevo vnesle v sistem) oziroma fizične osebe, ki so oddale poizvedbo preko spletne aplikacije Moj SISBON. D. Fizične osebe, ki so oddale pisno Zahtevo posameznika za popravek osebnih podatkov v SISBON v bančni podružnici, podatki o pooblaščeni osebi v bančni podružnici
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Informacijski sistem SISBON je vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnimi tveganji bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov, izvajanje nadzora nad upravljanjem kreditnega tveganja v bankah ter statističnega poročanja. A. V sistemu SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost ter korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti posameznikov – fizičnih oseb. Navedeni podatki so dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev. B. Za potrebe vključitve imetnikov pooblastila v sistem SISBON (dodeljevanje pooblastil); podaljševanje/ukinitev pooblastil. Za sodelovanje pri vseh nadgradnjah sistema SISBON, pri morebitni prekinitvi povezave obeh sistemov, za odpravo napak v okviru celotnega poročanja SISBON, za spremljanje upravičenosti vpogledov, za ažuriranje podatkov. C. Zahteva posameznika za izpis osebnih podatkov iz sistema SISBON. D. Za namen vnosa pritožbe v sistem SISBON (ročni vnos), za namen spremljanja reklamacije in odprave morebitne napake, za obveščanje posameznika o odpravi napake.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. Podatki o posameznikih, poslih in poslovnih dogodkih a. podatki o posamezniku: osebno ime, datum in kraj rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti),podatki o sodnih in davčnih izvršbah (datum prejema izvršljivega sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka). b. podatki o poslih: vrsta posla (transakcijski računi z odobrenim rednim in izrednim limitom, redni in izredni limiti, posojila, finančni zakupi, posli začasne prodaje oziroma odkupa, kartice z odloženim plačilom (vključno z obročnimi nakupi) in kreditne kartice ter poroštva drugim), datum sklenitve posla, oznaka valute, znesek ob odobritvi, znesek neodplačanega dela obveznosti, znesek anuitete oz. obroka, vrsta anuitete oz. obroka, odplačilna doba v mesecih, datum zapadlosti. c. poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla – pozitivni dogodki: datum plačila obveznosti, predčasno plačilo, sprememba odplačilnega obdobja, sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz. obroka. d. poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo – negativni dogodki: datum nastanka zamude, znesek obveznosti, s plačilom katere je oseba v zamudi, izterjave, izvršbe, odpoved posla zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti, blokiranje in deblokiranje transakcijskega računa in osebne kartice z odloženim plačilom, obdobje in vrsta moratorija. B. Seznam podatkov o pooblaščenih osebah v bančni podružnici za dostopanje do sistema SISBON a. Ime in priimek pooblaščene osebe v bančni podružnici; naslov sedeža zaposlitve: kraj, ulica in hišna številka, kontaktni podatki; podatki, ki se nanašajo na izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila (certifikata): cer datoteka (ime in priimek uporabnika, izdajatelj in veljavnost digitalnega kvalificiranega potrdila). C. Seznam zahtevkov za poizvedbo posameznika za izpis podatkov iz sistema SISBON v bančni podružnici oziroma preko spletne aplikacije MOJ SISBON a. Davčna številka posameznika fizične osebe, ki zahteva izpis podatkov, davčna številka pooblaščenca posameznika fizične osebe, število mesecev za katere posameznik fizična oseba zahteva izpis podatkov iz sistema SISBON, vrsta poizvedbe, ime in priimek pooblaščene osebe v bančni podružnici, ki je podatke iz zahtevke vnesla v sistem SISBON, datum vnosa zahteve v sistem SISBON. D. Podatki o oddanih pritožbah posameznikov osebno, preko portala Moj SISBON, v bančni podružnici in pri drugih uporabnikih SISBON a. Pregled zahtevkov: številka zahtevka, datum zahtevka, davčna številka posameznika, ki je oddal zahtevo, vrsta zahtevka (Moj SISBON ali osebno), številka zahtevka in status (oddan, v delu, zaključen), tip zahtevka, (netočni, neažurni, nepopolni podatki), status zahtevka (oddan, zaključen), rok za obvestilo (število dni), rok za popravek (število dni), datum zadnje spremembe. b. Podrobnosti o Zahtevku: ime, priimek in šifra pooblaščene osebe bančne podružnice, ki je v sistem vnesel podatke iz Zahteve, matični podatki fizične osebe, ki je oddala zahtevek (ime in priimek fizične osebe, naslov za obveščanje in način obveščanja), opis napake in način popravka, komentar k zahtevku s strani bančne podružnice, upravičenost zahteve (upravičeno, neupravičeno), razlog pritožbe, izvedena aktivnost (izveden popravek, izbrisan podatek, vrnjeno posamezniku, dopolnjen podatek, brez sprememb), datum o poslanem obvestilu posamezniku.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

58. EVIDENCA O PODATKIH, ZAHTEVANIH Z ZAKONOM O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti in nekomitenti podružnice (fizične osebe).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje in posredovanje podatkov Uradu za preprečevanje pranja denarja na njihovo zahtevo oz. v skladu Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu z 122. členom Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma-1 (ZPPDFT-1) se stranki ne sme razkriti, da so bili oz. bodo podatki in dokumentacija o stranki ali njeni transakciji posredovani Uradu RS za preprečevanje pranja denarj
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki iz 1. odstavka 137. člena Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma -1 (ZPPDFT-1), 2. do 15. točka: osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja osebnega dokumenta fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija; zakonitega zastopnika pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo; pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo in pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava iz 5. točke 3. člena tega zakona sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo ; osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva fizične osebe, ki pristopi k sefu ter datum in čas pristopa k sefu; namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke (zaposlitev, funkcija oz. podatek o strankinem osebnem, poklicnem ali drugem podobnem delovanju); datum sklenitve poslovnega razmerja oziroma datum; datum in čas izvedbe transakcije; znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; namen transakcije ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena in država v katero je izvršena transakcija; način izvedbe transakcije; podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; status politično izpostavljene osebe in podatki o premoženjskem stanju politično izpostavljene osebe; razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter vsi osebni podatki osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva, državljanstvo ter višina lastniškega deleža ali drug način nadzora dejanskega lastnika pravne osebe oziroma v primeru iz točke b prvega odstavka 37. člena Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava; naziv druge osebe civilnega prava iz 5. točke 3. člena Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma-1 (ZPPDFT-1) ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka ali EMŠO člana.
 • Uporabniki zbirke: Urad za PPDFT, Banka Slovenije, Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v podružnici so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

59. EVIDENCA PODATKOV O PASIVNIH BANČNIH POSLIH PRAVNIH OSEB (VEZANI DEPOZITI)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakoniti zastopniki pravnih oseb oz. pooblaščene osebe pravnih oseb za odprtje depozitnega računa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pogodbeno določenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe oz. pooblaščene osebe, naslov stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča, datum, kraj rojstva in država, davčna številka, vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta, delovno mesto oz. funkcija, podpis zakonitega zastopnika pravne osebe oz. pooblaščene osebe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, Banka Slovenije, UPPD, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

60. EVIDENCA PODATKOV O PREJEMNIKU, PLAČNIKU, DOLŽNIKU E-RAČUNA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakoniti zastopniki in pooblaščene osebe poslovnega subjekta, ki pri izmenjavi e-računov nastopa kot izdajatelj in/ali prejemnik e-računa ter fizične osebe, ki pri izmenjavi e-računov nastopajo kot prejemnik e-računa in/ali dolžnik/plačnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje storitve izdajanja in prejemanja e-računov, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, drugi nameni, skladni z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zakonitem zastopniku in pooblaščeni osebi poslovnega subjekta: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, e-naslov, davčna številka, številka certifikata, podpis zakonitega zastopnika in podpis pooblaščene osebe, datum in kraj podpisa. Podatki o prejemniku e-računa: ime in priimek, naslov prejemnika, država prejemnika, e-naslov, davčna številka, IBAN prejemnika, telefonska številka prejemnika, način plačila e-računa. Podatki o plačniku: naziv plačnika, naslov plačnika, oznaka države plačnika, identifikacija plačnika, IBAN plačnika. Podatki o dolžniku: identifikacija dolžnika, naziv dolžnika, rok plačila, skupni znesek za plačilo, oznaka valute, podatki o nakazilu.
 • Uporabniki zbirke: Bankart d.o.o., Halcom d.d., udeleženci Sistema E-račun (banke izdajateljev in prejemnikov e-računov) in izdajatelji e-računov. Pooblačeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

61. EVIDENCA PODATKOV O DAVČNEM REZIDENTSTVU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – imetniki računov (transakcijski račun, trgovalni račun, depozitni račun, varčevalni račun). Obvladujoče osebe – dejanski lastniki po ZPPDFT v pravnem subjektu, imetniku računa (poslovni račun, trgovalni račun, depozitni račun).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poročanje Finančni upravi RS za namen avtomatične izmenjave informacij (na podlagi Direktiva Sveta 2003/48/ES, ki je v slovenski pravni red prenesena v Zakonu o davčnem postopku), ki se uporabljajo v postopkih nadzora davčnih obračunov in davčnih napovedi zavezancev za davek; za namene plačila davka in zaradi preprečevanja izogibanju plačilu davka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Fizična oseba: ime in priimek imetnika računa, naslov (bivališče in naslov za vročanje), datum, kraj in država rojstva, kontaktni podatki, država rezidentstva za davčne namene, davčna številka rezidentstva (slovenska/tuja), razlog, zakaj (če) tuja davčna številka ni na razpolago. Obvladujoča oseba: ime in priimek obvladujoče osebe, naslov (bivališče in naslov za vročanje), datum, kraj in država rojstva, naziv in sedež subjekta, v katerem je obvladujoča oseba, kontaktni podatki, država rezidentstva za davčne namene, davčna številka rezidentstva (slovenska/tuja), razlog, zakaj (če) tuja davčna številka ni na razpolago.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, Finančna uprava RS; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice in matične banke v Avstriji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

62. EVIDENCA PODATKOV SISTEMA SISBIZ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: A. Osebni podatki o zaposlenih, pooblaščenih s strani bančne podružnice, za dostopanje do podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov. B. Osebni podatki o fizičnih osebah, pooblaščenih za dostopanje do sistema SISBIZ prek Info SISBIZ in Moj SISBIZ ter podatki o poizvedbah. C. Osebni podatki fizičnih oseb, ki so oddale Zahtevo poslovnega subjekta za popravek podatkov v SISBIZ v pisni obliki ali prek aplikacije Moj SISBIZ ter podatki o osebi, ki je zahtevo prevzela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: A. Za potrebe vključitve imetnikov pooblastila v sistem SISBIZ (dodeljevanje pooblastil); podaljševanje/ukinitev pooblastil. Za sodelovanje pri vseh nadgradnjah sistema SISBIZ, pri morebitni prekinitvi povezave obeh sistemov, za odpravo napak v okviru celotnega poročanja SISBIZ, za spremljanje upravičenosti vpogledov, za ažuriranje podatkov. B. Za potrebe nadzora nad dostopom v sistemu SISBIZ, spremljanja obsega in kontrola vpogledov. C. Za namen vnosa in pregleda zahtev za popravek podatkov in njihovega pravočasnega reševanja ter priprave odgovora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. Seznam podatkov o pooblaščenih osebah v bančni podružnici za dostopanje do sistema SISBIZ a. Ime in priimek pooblaščene osebe v bančni podružnici; naslov sedeža zaposlitve: kraj, ulica in hišna številka, kontaktni podatki; podatki, ki se nanašajo na izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila (certifikata): cer datoteka (ime in priimek uporabnika, izdajatelj in veljavnost digitalnega kvalificiranega potrdila). B. Seznam osebnih podatkov o opravljenih poizvedbah v sistemu SISBIZ prek Info SISBIZ in Moj SISBIZ a. šifra osebe, ime in priimek pooblaščene osebe, matična številka, naziv poslovnega subjekta, datum in čas poizvedbe, šifra poizvedbe, namen vpogleda in vrsta vpogleda. C. Seznam osebnih podatkov o oddanih pritožbah prek portala Moj SISBIZ, pri upravljavcu in v bančni podružnici a. Podatki o fizični osebi, ki je zahtevo oddala: • ime in priimek kontaktne/pooblaščene osebe; • telefon in e- naslov; b. Podatki o fizični osebi, ki je zahtevo prevzela: • član/upravljavec sistema; • prevzela oseba (ime in priimek).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci BKS Bank AG, Bančna podružnica, zaposleni delavci BKS Bank AG, ki izvajajo kontrolo nad poslovanjem podružnice v Sloveniji, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so zavarovane na več ravneh: varujejo se prostori, fizična, sistemska in aplikativna programska oprema. Računalniška oprema in podatki so shranjeni v poslovnih prostorih s sistemsko kontrolo dostopa, izven delovnega časa se zaklepajo in so varovani z alarmno napravo; vhod v poslovne prostore je varovan tudi s 24-urnim video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov, shranjenih v elektronski obliki, je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel ter dovoljen le pooblaščenim osebam. V banki se izvaja politika čiste mize in praznega zaslona. Tehnično logični postopki elektronskega zavarovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi. Podrobnejši opis zavarovanja osebnih podatkov v papirni in elektronski obliki vsebujejo interni pravilniki podružnice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam