Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ITW METALFLEX D.O.O. TOLMIN
Sedež ali naslov: POLJUBIN 89 E
Poštna številka: 5220
Kraj: TOLMIN
Matična številka: 5033454000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ 17/90), 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS 42/2002) in 8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04 s spremembami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni družbe ITW Metalflex, d.o.o. Tolmin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje obveznosti v skladu z delovno zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; dekliški priimek; spol; evidenčna številka zaposlenega; zakonski stan; narodnost; državljanstvo; enotna matična številka občana (EMŠO); davčna številka in davčni urad; kraj rojstva; stalno/začasno prebivališče (ulica, država, pošta, kraj); GSM/domači telefon; kategorija invalidnosti (po odločbi ZPIZ); stopnja izobrazbe; dokončana šola (naziv šole in smer); datum zaključka šole; pridobljen poklic (šifra po standardni klasifikaciji/šifrantu poklicev); ime/EMŠO/status otroka do 15. leta starosti; delo, ki ga delavec opravlja; delovni čas delavca (v urah na dan/teden); zavarovalna/delovna doba do zaposlitve pri delodajalcu; obdobje za katerega je pogodba o zaposlitvi sklenjena (določen/nedoločen čas); vrsta pogodbe (po ZDR/individualna); kraj opravljanja dela; datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; razlog prenehanja delovnega razmerja; dejavnost delodajalca; obdobni zdravniški pregled (datum napotitve, perioda), zdravstvene omejitve zaposlenega (vrsta in veljavnost omejitve, izdajatelj)
 • Uporabniki zbirke: ITW METALFLEX, d.o.o. Tolmin
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisno dokumentirani podatki se hranijo v ognjevarni omari, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjene. Podatki, ki so shranjeni v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo v ognjevarni omari), so zaščiteni z geslom za dostop v program, dodatno pa še z geslom za dostop na osebni računalnik zaposlenega. Vsak zaposleni se z pisno izjavo zaveže, da bo geslo v lokalno omrežje in prijavno geslo v informacijski sistem hranil v tajnosti in da bo s svojim delovanjem zagotovil, da njegovih gesel ne bo nihče zlorabil. Ob zaključku dela in zapustitvi pisarne, se je dolžan z omrežja odjaviti. Dostop do evidenc imajo le pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidence poškodbe pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 16. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ 17/90), 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS 42/2002) in 8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04 s spremembami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni družbe ITW METALFLEX, d.o.o. Tolmin, ki so se poškodovali pri delu; njihovi neposredni vodje in očividci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje obveznosti v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): : podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): : ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: priimek in ime; spol; enotna matična številka občana (EMŠO); stalno prebivališče (ulica, naselje, občina); datum rojstva; državljanstvo; zakonski stan; poklic; šolska izobrazba; vrsta zaposlitve (določen/nedoločen čas); število ur zaposlitve; dejavnost organizacije (šifra) - Podatki v zvezi s poškodovanim delavcem: ustreznost strokovne izobrazbe; čas (število let) opravljanja dela pred poškodbo; število ur dela na dan poškodbe; koliko ur je delal dan pred poškodbo; ali je bil poškodovan med rednim delom; ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu; ali je delovno mesto nevarno; ali je delovno mesto tehnično zavarovano; ali so bila uporabljena zaščitna sredstva; specifična aktivnost v času nezgode - Podatki v zvezi s poškodbo: kdaj se je poškodba pripetila (datum, dan v tednu, čas); kje se je poškodba pripetila (na delu, na poti na/z dela, na službeni poti); kraj nezgode (ulica, hišna št., poštna koda in kraj); delovno okolje; delovni proces; število umrlih na kraju dogodka; število poškodovanih na kraju dogodka; oblika – zunanji vzrok poškodbe; vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; opis poškodbe; vrsta poškodbe (lažja/težja); poškodovani del telesa; ali je bila nudena prva pomoč; pričakovano št. dni trajanja bolniškega staleža - Podatki o neposrednem vodji delavca: priimek in ime, stalno prebivališče (ulica, naselje, občina) - Podatki o očividcu: priimek in ime, stalno prebivališče (ulica, naselje, občina)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe delodajalca, Zavod za varstvo pri delu, Inšpektorat za delo, osebni zdravniki zaposlenih, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v poslovnih prostorih, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjeni. Podatki, ki so shranjeni v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo v ognjevarni omari), so zaščiteni z geslom za dostop v program, dodatno pa še z geslom za dostop na osebni računalnik zaposlenega. Vsak zaposleni se z pisno izjavo zaveže, da bo geslo v lokalno omrežje in prijavno geslo v informacijski sistem hranil v tajnosti in da bo s svojim delovanjem zagotovil, da njegovih gesel ne bo nihče zlorabil. Ob zaključku dela in zapustitvi pisarne, se je dolžan z omrežja odjaviti. Dostop do evidenc o zaposlenih imajo le pooblaščene pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 47. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ 17/90), 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS 42/2002) in 8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04 s spremembami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni družbe ITW Metalflex, d.o.o. Tolminki uživajo pravice iz naslova invalidskega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje obveznosti v skladu z delovno zakonodajo in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; rojstni datum; enotna matična številka občana (EMŠO); naslov stalnega prebivališča (kraj, pošta); izobrazba (zaključena šola, stopnja izobrazbe); delo, ki ga delavec opravlja/delovne razmere na delovnem mestu/zdravstvene zahteve delovnega mesta; datum priznanja pravice; datum začetka uveljavljanja pravice; vrsta pravice, ki se uveljavlja; omejitev, ki jo delavec invalid ima; datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe delodajalca, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: : Pisno dokumentirani podatki se hranijo v ognjevarni omari, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjene. Podatki, ki so shranjeni v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo v ognjevarni omari), so zaščiteni z geslom za dostop v program, dodatno pa še z geslom za dostop na osebni računalnik zaposlenega. Vsak zaposleni se z pisno izjavo zaveže, da bo geslo v lokalno omrežje in prijavno geslo v informacijski sistem hranil v tajnosti in da bo s svojim delovanjem zagotovil, da njegovih gesel ne bo nihče zlorabil. Ob zaključku dela in zapustitvi pisarne, se je dolžan z omrežja odjaviti. Dostop do evidenc imajo le pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 12. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ 17/90), 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS 42/2002) in 8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04 s spremembami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci družbe ITW METALFLEX, d.o.o. Tolmin, štipendisti, drugi občasni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): : podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - Podatki o delovnem času: možno število ur; skupaj opravljene ure (dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo in ure zaustavitev), skupaj neopravljene ure; neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije (ure letnega dopusta, ure dnevnega odmora, ure počitka ob praznikih, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije), neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih (ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta); neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - Podatki o plačah v bruto in neto zneskih: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom od polnega, za delo, daljše od polnega delovnega časa, za nadomestila plač, prejemki za delo po avtorskih pogodbah, podjemnih pogodbah, solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, drugo
 • Uporabniki zbirke: : pooblaščene osebe delodajalca, DURS, AJPES, ZPIZ, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo v ognjevarni omari) in so zaščiteni z geslom za dostop v program, dodatno pa še z geslom za dostop na osebni računalnik zaposlenega. Vsak zaposleni se z pisno izjavo zaveže, da bo geslo v lokalno omrežje in prijavno geslo v informacijski sistem hranil v tajnosti in da bo s svojim delovanjem zagotovil, da njegovih gesel ne bo nihče zlorabil. Ob zaključku dela in zapustitvi pisarne, se je dolžan z omrežja odjaviti. Dostop do evidenc imajo le pooblaščene osebe. Pisno dokumentirani podatki so anonimizirani in se hranijo v zaklenjenem arhivu pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: : ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam