Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BALMI TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: RONKOVA ULICA 037
Poštna številka: 2380
Kraj: SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 1876015000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem zavarovanju, Zakon o davčnem postopku, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju in njihovi družinski člani, bivši zaposleni ter pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se obdelujejo in shranjujejo za potrebe urejanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za potrebe urejanja zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, za namen izpolnjevanja davčnih zahtev.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivačišča, EMŠO, davčna številka, rojstni datum in kraj, državljanstvo, številka tekočega računa, delovno mesto, naloge, izobrazba, šolanja, dodatna izobraževanja, telefon, vrsta zaposlitve, delovne naloge in osnovna plača, datum zaposlitv, dopust po odločbi za leto, koriščen dopust, preostali dopust, datum začetke zavarovanja, delovna doba, datum prenehanja zavarovanja,
 • Uporabniki zbirke: računovoski servis-računovodkinja, pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavarovalnica, Davčna uprava RS in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah ter pogodbe in sklepi o dopustu tudi v elektronski obliki. Personalna mapa je sestavljena iz različnih potrdil in sicer: delovne kjige , M1/M2 obrazca, zdravniškega potrdila, potrdila o izpitih, izobraževanju, usposabljanju, diplomi, pogodbe o zaposlitvi ter sklepov o dopustu za vsako leto posebej. Prostor, v karetem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časa shranjena in zaklenjena v varovanih prostorih na sedežu družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo le direktor in od njega pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah in drugih prejemkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem zavarovanju, Zakon o davčnem postopku in Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju, bivši zaposleni in pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 10 let po preteku leta, na katerega se nanašajo. Osnovni podatki o izplačanih plačah se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, EMŠO, davčna številka, šifra davčne izpostave, rezidenstvo, krediti (odtegljaji), ime kreditorja, začasni in končni datum odplačila, vrsta kredita, znesek obroka, datum zaposlitve, dopust po odločbi za leto, koriščen dopust, preostali dopust, datum začetka zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja, delovni čas, število ur na delovni dan, delovni čas mesečno, osnovna bruto plača, davčna olajšava in olajšava za vzdrževane družinske člane, transakcijski račun, naziv banke, nadomestila za prevoz, prehrano, bolniška odsotnost, podatki o obračunanih plačah.
 • Uporabniki zbirke: Računovodski servis - računovodkinja, pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko oin invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavarovalnica, Davčna uprava RS, in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski in pisni obliki na sedežu družbe. Dostop do podatkov ima direktor, računovodkinja, poslovna sekretarka, komercialistka ter od direktorja pooblaščena oseba. Elektronska evidenca je varovana s sistemom gesel. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časashranjena v zaklenjenih in varovanih prostorih. Računalniki in ostala oprema je varovana s sistemom gesel (je programsko zaklenjena). Vsi podatki, ki jih obdeluje računovodkinja, se nahajajo na sedežu družbe. Računovdkinja prihaja na sedež družbe in nikoli ne iznaša nobenih podatkov iz poslovnih prostorov. Vsi podatki oz. listine se nahajajo v posebni pisarni in v tajništvu. Postopiki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z drugimi uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Obligacijski zakonik in ostali zakoni s področja dejavnosti ter seveda sklenjana pogodba.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovi partnerji (stranke-kupci, dobavitelji)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Glede na sklenjeno pogodbo za izvajanje dejavnosti in drugih storitev se podatki izključno obdelujejo za names
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo po zakonsko predvidenem roku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: poslovni partnerji, šifra oz. številka partnerja, zaporedna št. partnerja, firma - naziv (pravna/fizična oseba), kontaktna oseba (zastopnik oz. pooblaščenec), naslov, poštna številka, kraj, številka pogodbe, telefonska, fax, mobilna št. in e-mail naslov, ime, priimek naročnika, ID številka za DDV, matična številka, podatki o bančnih računih, poslovni dogodki.
 • Uporabniki zbirke: Računovodski servis - računovodkinja, Tržni inšpekcijski organ, pooblaščeni delavci družbe (poslovna sekretarka, komercialistka, itd.) in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev ali pogodbeno razmerje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POdatki se hranijo v elektronski in pisni obliki na sedežu družbe. Dostop do podatkov ima le direktor, poslovna sekretarka, komercialistka in od direktorja pooblaščena oseba. Elektronska evidenca je varovana s sistemom gesel. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki jevezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časa shranjena v zaklenjenih in varovanih prostorih. Računalniki in ostala opremaje varovana s sistemom gesel (je programsko zaklenjena). Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni astopnika iz 3.odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Obligacijski zakonik in ostali zakon s področja dejavnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Glede na sklenjeno pogodbo za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo po zakonsko predvidenem roku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: datum, ime priimek delavca/ke, opravljene ure na delovnem mestu, število ur s polnim ali skrajšanim delovnim časom, neopravljene ure, nadomestilo delodajalca, v breme drugih, brez nadomestila, število ur - zavarovalna doba, ure rednega letnega dopusta, praznične ure, bolniška.
 • Uporabniki zbirke: Računovodski servis - računovodkinja, pooblaščeni delavci družbe in napodlegi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago (drugi uporabniki v skaldu z zakonom o varstvu osebnih podatkov), osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavrovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Obligacijski zakonik in ostali zakoni s področja dejavnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci (fizične osebe).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namensko dejavnost družbe, za potrebe inšpekcijskega nadzora, poslovanja v skladu z zakoni, ki urejajo to področje poslovanja (Zakon o trgovini itd.), za potrebe vodenja evidenc itd.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za kupce: ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefon, GSM, e-pošta, datum rojstva, status, izobrazba, stil oblačenja, številka konfekcije moške/ženske, številka moške srajce.
 • Uporabniki zbirke: Računovodski servis - računovodkinja, Tržni inšpekcijski organ, pooblaščeni delavci družbe in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago (drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov), osebno privolitev ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o prejeti pošti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zako o delovnih razmerjih, Zakon o ovarstvu osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Obligacijski zakonik in ostali zakoni s področja dejavnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki naslavljajo pošto na podjetje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo namensko za dejavnost družbe, za potrebe inšpekcijskega nadzora, poslovanja v skladu z zakoni, ki urejajo to področje poslovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, za potrebe vodenja evidenc, skratka za potrebe poslovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo po zakonsko predvidenem roku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek pošiljatelja/naziv, zaporedna številka pošte, datum prejema pošte, vsebina dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago (drugi uporabniki v skaldu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam