Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MTS INTERNATIONAL D.O.O.
Sedež ali naslov: BEZENA 8A
Poštna številka: 2342
Kraj: RUŠE
Matična številka: 5835577000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izjajajo iz plač; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva; EMŠO; kraj rojstva; država rojstva; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega prebivališča; naslov začasnega prebivališča; izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajlcu; ime drugega delodajalca (matična številka); naslov drugega delodajalca; številka transakcijskega računa; telefonska številka; določitev dopusta; družinski člani; podatki iz določenih listin: osebna izkaznica, zdravstvena izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; poklic, ki ga opravlja delavec; strokovna usposobljenost potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; pripadajoči dopust. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi; način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja MTS International d.o.o.; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Statistični urad RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do odatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da morajo biti omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena ali fizično oziroma programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O REŠEVANJU KOLEKTIVNIH SPOROV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki jim je bil izrečen posamezen ukrep
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled izrečenih pisnih opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in izrečenih disciplinskih ukrepov posameznemu delavcu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum rojstva; stalno prebivališče in naslov; EMŠO; poklic; izobrazba; delovno mesto; datum in številka izrečenega ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkovpreko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podtkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena ali fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spemljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O DELAVCU: osebno ime; datum rojstva; EMŠO; kraj rojstva; država rojstva; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega oz. začasnega prebivališča; izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo; naslov drugega delodajalca; matična številka drugega delodajalca; številka transakcijskega računa; telefonska številka; določitev dopusta; družinski člani; podatki iz določenih listin: osebna izkaznica, zdravstvena izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list. PODATKI O PLAČAH IN NADOMESTLIH, KI BREMENIJO DELODAJALCA: plača za tekoči mesec; bruto plača za delo s polnim delovnim časom; bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega; bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); bruto nadomestila plač; zaostal izplačila in nadomestila plač; izredna izplačila (za delovno uspešnost, za uspešnost poslovanja, za mesec poročanja). PODATKI O DRUGIH STROŠKIH DELA: povračila stroškov v zvezi z delom; regres za letni dopust; jubilejna nagrada; dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev; plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje; solidarna pomoč; odpravnina; stroški izobraževanja delavcev; davki na izplačane plače; ostali stroški dela. PODATKI O ZAKONSKO DOLOČENIH PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST POSAMEZNIKOV: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja MTS International d.o.o.; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Statistični urad RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristopi do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s stistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena ali fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spemljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur; skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca; neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev; neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo plače; število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem oz. je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja MTS International d.o.o.; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve; Statistični urad RS; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena ali fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O KUPCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti; izpolnjevanje in knjiženje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; dejavnost; naslov; davčna številka; kraj prebivališča; transakcijski račun; telefonska številka; elektronska pošta (e-mail).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja MTS International d.o.o.; računovodski servis; davčna uprava RS; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena ali fizično oziroma programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum rojstva; EMŠO; kraj in naslov bivanja; šola; letnik šolanja; smer šolanja; status (dijak, študent); davčna številka; številka transakcijskega računa in naziv banke; datum opravljanja delovne prakse; prisotnost na delu; znesek nagrade; potni stroški; ime in priimek mentorja; delovni proces v katerem opravlja delovno prakso.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja MTS International d.o.o.; šola s katero je sklenjena pogodba o delovni praksi; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju; študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena ali fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam