Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: WRIGLEY D.O.O.
Sedež ali naslov: GMAJNA 10
Poštna številka: 1236
Kraj: TRZIN
Matična številka: 5525012000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • letno poročanje ZPIZ za pokojninsko zavarovanje, • letno poroča
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • kadrovski podatki v zvezi s plačami: datum povečanja plače, razlog povečanja, na delovnem mestu, uvajanja, ocene uspešnosti dela, • potni nalogi: ime, priimek, naslov, naziv delovnega mesta, registrska številka vozila, obdobje službene poti, stroški avtomobila (gorivo, parkirnina, cestnina, drugi stroški), ime in priimek nadrejenega, številka potnega naloga, datum službene poti, relacija službene poti, namen/ naloga službene poti, začetek poti (ura), konec poti (ura), % odbitka, dnevnica, začetno stanje (km) števca, končno stanje (km) števca, prevoženo službeno km, prevoženo zasebno km, datum izdaje in podpis odredbodajalca, ostali stroški, znesek skupaj za izplačilo, podpis zaposlenega in nadrejenega). • plače: ime in priimek, identifikacijska številka delavca, spol, EMŠO, zavarovalna doba, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), število ur delovne obveznosti, tarifni razred, porodniška, kraj, občina, stalno in začasno prebivališče, zakonski stan, član sindikata, prihod, delovna doba, invalidnost, datum prenehanja delovnega razmerja, krajevna pristojnost, bruto plača, znesek iz pokojninskega načrta, dodatek za minulo delo, nagrade/stimulacije, številka osebnega računa, olajšave za vzdrževane družinske člane, davčna številka, izplačane plače, za delo s polnim in skrajšanim delovnim časom in za nadurno delo, nadomestilo plače v breme organizacije, za začasno nezmožnost ali zadržanost od dela, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca, solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, številka TRR, ime banke, kjer je račun odprt. • podatki in spremembe o plači, plačanih prispevkih in obdobju zavarovanja (obrazec M4/M8): ime, priimek, EMŠO, trajanje zavarovanja pri zavezancu, število ur rednega delovnega časa, število ur za delo prek polnega delovnega časa, bruto plača, plačani prispevki, nadomestilo plače za ves čas zadržanosti z dela, zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem. • bonitete za uporabo službenega avtomobila v zasebne namene: ime, priimek, prevoženih manj kot 500km v zasebne namene v posameznem mesecu, navedba kdo krije stroške goriva za zasebne namene, podpis. • druge bonitete:darila,.. • potrdila o kreditni sposobnosti: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, znesek neto plače, odtegljaji, vrsta in številka osebega dokumenta. • administrativne prepovedi- krediti: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, znesek anuitete, število obrokov. • izvršbe: ime, priimek, naslov, davčna številka, znesek izterjave, opis prekrška. • SIP izplačila (nagrada zaposlenim enkrat letno): ime, priimek, bruto znesek. • jubilejna nagrada: ime, priimek, bruto znesek.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • Davčna uprava RS, • Centri za socialno delo, • izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja, • izvajalci nezgodnega zavarovanja, • banke, • Zavod RS za zaposlovanje, • zunanja revizijska hiša, • matična korporacija WM Wrigley Junior Company, Chicago, ZDA, • MORS za potrebe izvajanja zahtevkov za povračilo plače delavca, ki je bil prisoten na vojaških vajah, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna računovodska dokumentacija se nahaja v priročnem arhivu v zaklenjeni omari v prostorih finančno-računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija se nahaja v stalnem arhivu finančno- računovodskega oddelka v prostorih upravljavca. Prostori so tehnično varovani. • Elektronska zbirka (excelova tabela) s podatki o plačah se nahaja na zaščitenem računalniku v prostorih finančno- računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Elektronska zbirka (excelova tabela) s podatki o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju se nahaja na zaščitenem računalniku v prostorih finančno- računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Elektronska zbirka (excelova tabela) s podatki za SIP (Sales Incentive Plan) se nahaja na zaščitenem računalniku v prostorih finančno- računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Elektronska zbirka (excelova tabela) s podatki o jubilejnih nagradah se nahaja na zaščitenem računalniku v prostorih finančno- računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Elektronska zbirka podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih izplačilih v sistemu HR SAP, se nahaja na zaščitenem strežniku v Chicagu, ZDA. Prostori so fizično in tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, invalidi), • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaš
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, rojstni datum, spol, državljanstvo, jezik, poročni status, davčna št., zdravstvena št., EMŠO, država, organizacijska enota, delovno mesto, 40 urni delovnik, polovični delovni čas, invalidnost, določen/ nedoločen čas, poskusna doba, prejšnji delodajalci, ocene kompetenc, rezidentstvo, št. osebne izkaznice, št. potnega lista, datum izdaje, opomini zaradi slabše delovne uspešnosti, zamujanja, ipd., telefonske stevilke in ostali kontaktni naslovi, ocene uspešnosti dela, izhodni intervju (razlogi za odhod z delovnega mesta oz. podjetja, ipd.), izobrazba, • prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje: ime, priimek, naslov, davčna številka, skupna delovna doba, EMŠO, upravičenec, znesek zaposlenega, znesek Wrigleya. • prostovoljno nezgodno zavarovanje: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO; evidentirani podatki v primeru, da zaposleni plačuje premijo tudi za zakonca/partnerja: ime zakonca/ partnerja, priimek zakonca/ partnerja, naslov zakonca/ partnerja, davčna številka zakonca/ partnerja, EMŠO zakonca/ partnerja.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • izvajalci dodatnega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, • zunanja revizijska hiša, • DURS, • matična korporacija, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna kadrovska dokumentacija o zaposlenih delavcih (pogodbe, delavske knjižice, aneksi) se nahaja v priročnem arhivu v zaklenjeni omari v prostorih kadrovske službe. Prostori so tehnično varovani. • Pisna kadrovska dokumentacija o zaposlenih v državah JV Evrope (Hr, BiH, Sr, ČG, Alb, Kos, Mak) se nahaja v priročnem arhivu v zaklenjeni omari v prostorih kadrovske službe. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija o zaposlenih delavcih (socialna zavarovanja) se nahaja v priročnem arhivu v zaklenjeni omari v prostorih finančno-računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija o zaposlenih delavcih (socialna zavarovanja) se nahaja v stalnem arhivu finančno-računovodskega oddelka v prostorih upravljavca. Prostori so tehnično varovani. • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih delavcih v sistemu SAP HR, se nahaja na zaščitenem strežniku v Chicagu, ZDA. Prostori so fizično in tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Evidenca podatkov o tujcih, zaposlenih v Wrigley d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • tujci, ki so zaposleni v podjetju in opravljajo dejavnost pri upravljavcu z ustreznim dovoljenjem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev – tujcev, • vodenje internega telefonskega imenika, • statistična raziskovanja ter drugi uradni nameni.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime priimek, rojstni datum, spol, državljanstvo, jezik, poročni status, davčna št., zdravstvena št., EMŠO, država, organizacijska enota, delovno mesto, 40 urni delovnik, polovični delovni čas, invalidnost, določen/ nedoločen čas, poskusna doba, prejšnji delodajalci, ocene kompetenc, rezidentstvo, št. potnega lista, datum izdaje, opomini zaradi slabše delovne uspešnosti, zamujanja, ipd., telefonske stevilke in ostali kontaktni naslovi, ocene uspešnosti dela, izhodni intervju (razlogi za odhod z delovnega mesta oz. podjetja, ipd.) Delovno dovoljenje, fotokopija potnega lista, odločba o bivalnem dovoljenju, podatki o družinskih članih, • Splošni podatki: ime in priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), EMŠO, kraj in država rojstva, državljanstvo, poklic in strokovna izobrazba, delovno mesto, lokacija dela, številka potnega lista, veljavnost potnega lista, kraj izdaje potnega lista, davčna številka, naslov bivališča v RS (ulica, kraj, pošta), naslov bivališča v tujini (ulica, kraj, država), vrsta dovoljenja za bivanje v RS, trajanje dovoljenja za bivanje v RS, posebna znanja in delovne izkušnje, začetek dela, prenehanje dela, TUJ/EU-storitve Obrazec TUJ-2/1: • Firma in sedež prosilca, Območna služba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, • Podatki o prosilcu (1. Vlagatelj – firma, sedež, matična številka, šifra dejavnosti, upravna enota sedeža, šifra upravne enote; 2. Delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje (registrska številka PD obrazca); 3. Kraj opravljanja dela - na sedežu delodajalca, na terenu (lokacija); 4. Prošnja za dovoljenje za zaposlitev - nova zaposlitev, podaljšanje; 5. Doba, za katero se prosi za dovoljenje za zaposlitev od-do-), • Podatki o tujcu: priimek (priimek ob rojstvu), ime, spol, dan, mesec in leto rojstva, enotna matična številka tujca, davčna številka tujca, kraj in država rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča v Republiki Sloveniji, naslov prebivališča v tujini, vrsta in številka potne listine, kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja, vrsta dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji(kdaj je bilo izdano dovoljenje za prebivanje in do kdaj velja; tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje), stopnja strokovne izobrazbe, poklic, posebna znanja, delovne izkušnje, • Izjava tujca o dovoljenju uporabe podatkov za vodenje postopka, Obrazec TUJ/4/3: • Območna služba, delovodna številka, datum prijave, datum odjave, • Podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec): Firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime odgovorne osebe, EMŠO odgovorne osebe, prebivališče odgovorne osebe (ulica, kraj in poštna številka), • Številka pogodbe o zaposlitvi, • Podatki o tujcu: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka v RS, če jo ima, prebivališče v RS (ulica, kraj in poštna številka), vrsta in številka potne listine (kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja), delovno mesto, številka dovoljenja za zaposlitev, datum pričetka zavarovanja pri zavezancu za prijavo, začetek dela, prenehanje dela, Obrazec TUJ/EU – zap: • Območna služba, delovodna številka, datum prijave, datum odjave, • Podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec iz RS): Firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime kontaktne osebe, telefon kontaktne osebe, • Podatki o delavcu - državljanu EU: Priimek in ime, datum rojstva, spol: m/ž, EMŠO / ( SLO, če jo že ima, državljanstvo, številka potnega lista, strokovna izobrazba (naziv), opis del in nalog, prebivališče v RS (ulica, kraj in poštna številka), prebivališče v tujini (ulica, kraj in poštna številka, država), začetek zaposlitve, prenehanje zaposlitve, • Dovoljenje za zaposlitev: številka, delovodna številka, datum, veljavnost dovoljenja za zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: • Inšpektorat za delo, • izvajalci dodatnega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, • zunanja revizijska hiša, • DURS, • matična korporacija, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna kadrovska dokumentacija o zaposlenih delavcih- tujcih (pogodbe, delovna dovoljenja, aneksi) se nahaja v priročnem arhivu v zaklenjeni omari v prostorih kadrovske službe. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija o zaposlenih delavcih- tujcih se nahaja v priročnem arhivu v zaklenjeni omari v prostorih finančno-računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija o zaposlenih delavcih- tujcih se nahaja v stalnem arhivu finančno-računovodskega oddelka v prostorih upravljavca. Prostori so tehnično varovani. • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih delavcih- tujcih v sistemu SAP HR, se nahaja na strežniku v Chicagu, ZDA. Prostori so fizično in tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • hramba dokumentacije za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto po veljavni zakonodaji, • presoja napredovanj, plačilnih razredov, • obračun stroškov izobraževanja, • spremljanje razvoja in napredka zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime treninga, izvajalec, dolžina trajanja, klasifikacija, strošek. • spričevala, izkazi uspeha posameznega izobraževanja: ime, priimek, rojstni datum, stalno bivališče, dosežena stopnja formalne izobrazbe • prijavnice na seminarje: ime, priimek, rojstni datum, stalno bivališče, vrsta izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o izobraževanjih v sistemu HR SAP se nahaja na zaščitenem strežniku v Chicagu, ZDA. • Računovodska dokumentacija v zvezi z izobraževanji se nahaja v zaklenjeni omari v priročenem arhivu finančno- računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Računovodska dokumentacija v zvezi z izobraževanji se nahaja v stalnem arhivu finančno-računovodskega oddelka v prostorih upravljavca. Prostori so tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu, • drugi vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, • uveljavljanje olajšave za dohodnino zaposlenih zaradi vzdrževanih družinskih članov, • odmera letnega dopusta zaposlenih, . • obdarovanje otrok zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, leto rojstva, davčna številka, sorodstveno razmerje, vrsta in kraj šole, kontakt v sili • podatki z obrazca M-DČ: -zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, reg. št. zavezanca, datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime. -družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava, odjava, sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, družinski član (ZZVZZ: člen 20), sorodstvo (za otroke: ali so zakonski, nezakonski, posvojenci), (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno št., št. in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto) (podatek za prijavo otrok do 18 leta ni potreben), -kraj in datum prijave ter vložnik. • podatki z obrazca MF_DURS obr. DOHZAP št. 7: - davčni zavezanec (zaposlen pri upravljavcu): ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni št., poštni številki; - vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče (ulica, hišna št., pošta), davčna št., EMŠO, sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Centri za socialno delo, • Davčna uprava RS, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna računovodska dokumentacija o vzdrževanih družinskih članih se nahaja v priročnem arhivu v zaklenjeni omari v prostorih finančno-računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija o vzdrževanih družinskih članih se nahaja v stalnem arhivu finančno-računovodskega oddelka v prostorih upravljavca. Prostori so tehnično varovani. • Elektronska zbirka podatkov o vzdrževanih družinskih članih v sistemu HR SAP, se nahaja na zaščitenem strežniku v Chicagu (ZDA). • Excelova tabela s podatki o vzdrževanih družinskih članih se nahaja na zaščitenem računalniku v oddelku financ in računovodstva. Prostori so tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi, • ime, priimek, znesek, specifikacija.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni zdravnik medicine dela in športa, • pooblaščene zdravstvene ustanove, ki za upravljavca izvajajo zdravstvene preglede, • ZZZS (ob prvem nastopu dela), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna računovodska dokumentacija o zdravstvenih pregledih delavcev (računi za preglede) se nahaja v zaklenjeni omari v priročnem arhivu v prostorih finančno-računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija o zdravstvenih pregledih delavcev (računi za preglede) se nahaja v stalnem arhivu finančno-računovodskega oddelka v prostorih upravljavca. Prostori so tehnično varovani. • Elektronska zbirka podatkov o zdravstvenih pregledih v sistemu HR SAP, se nahaja na zaščitenem strežniku v Chicagu, ZDA. Prostori so fizično in tehnično varovani. • Pisna dokumentacija o zdravstvenih pregledih delavcev (seznami napotenih delavcev, ipd.) se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih splošne službe. Prostori so tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, datum rojstva, stopnja oz. vrsta izobrazbe, delovno mesto, vrsta preizkusa, uspešnost preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja se nahaja v zaklenjeni omari v priročnem arhivu v prostorih splošne službe. Prostori so tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z liste kandidatov: ime, priimek, naslov, pošta, delovno mesto, za katerega kandidat kandidira, • podatki z življenjepisa: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, telefonska številka (stacionarna ali GSM), e-poštni naslov, stopnja dosežene izobrazbe, znanje jezikov, druga znanja, delovno mesto, za katerega kandidira, delovne izkušnje, prejšnje zaposlitve, hobiji, cilji, interesi v zvezi z delom, priporočila prejšnjih delodajalcev ali drugih inštitutcij, dokazila o izobrazbi (naziv izobraževalne institucije, uspeh, pridobljeni strokovni naziv, datum začetka, konca študija).
 • Uporabniki zbirke: • Zavod RS za zaposlovanje, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o iskalcih zaposlitve (ponudbe, življenjepisi, ipd.) se nahaja v zaklenjeni omari v priročnem arhivu v prostorih kadrovske službe. Prostori so tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa, • nadzor nad bolniškim staležem, • obračunavanje dopusta, • uveljavljanje študijskega ali letnega dopusta, • obračunavanje plač in drugih osebnih prejemkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z lista odsotnosti: ime, priimek, redno delo, letni dopust, izredni plačani dopust, neplačani dopust, izostanek, orožne vaje, tečaj, porodniški dopust, državni praznik, skupaj ur, delovni dnevi, dni z obračunanimi dnevnicami, dni z obračunano prehrano, • podatki z obračuna ur: ime, priimek, redno delo, praznik, službena pot, letni dopust, izredni dopust, boleznina 90%, boleznina 100%, porodniški dopust, nega 80%, boleznina nad 30 dni, boniteta, prevoz na delo, prehrana, prevoženo km na dan, stimulacija, poračun za preteklo leto, študijski dopust, nadurno delo, • podatki z odločbe o dopustu: ime, priimek, pripadajoči dopust v dnevih za tekoče leto, razdelitev skupnega števila dni po kategorijah, osnovni dopust, dopust za vzdrževanega družinskega člana, dopust za delovno dobo, datum in podpis, podpis direktorja podjetja. • ostali podatki vezani na izrabo delovnega časa: možno število delovnih ur/ mesečni fond ur (s polnim delovnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, dejansko opravljene ure, ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev zdravstvenega zavarovanja, drugo-neopravljene ure z nadomestilom plače iz sredstev zdravstvenega zavarovanja, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta ali skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom-neopravljene ure brez nadomestila plač- ure na delu, daljšem od delovnega časa, daljša bolniška, porodniška (vnos obdobja na). • odločbe o porodniškem/ očetovskem dopustu: ime, priimek, naslov, datum odsotnosti zaradi porodniške/ očetovskega dopusta/ nege. • potrdilo delodajalca o zaposlitvi (za porodniški/ očetovski dopust): ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, bruto plača zadnjih 12 mesecev.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • ZPIZ, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna računovodska dokumentacija o izrabi delovnega časa se nahaja v priročnem arhivu v zaklenjeni omari v prostorih finančno-računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija o izrabi delovnega časa se nahaja v stalnem arhivu finančno-računovodskega oddelka v prostorih upravljavca. Prostori so tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o terjatvah do fizičnih oseb in plačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni (prodaja rabljenih osnovnih sredstev).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prodaja rabljenih osnovnih sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • izdani račun: ime, priimek, naslov, davčna številka, datum izdaje računa, številka izdanega računa, datum odpošiljanja blaga, opis osnovnega sredstva, znesek računa, stopnja in znesek DDV, znesek skupaj za plačilo, žig in podpis.
 • Uporabniki zbirke: • DURS, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna računovodska dokumentacija (računi) se nahaja v priročnem arhivu v zaklenjeni omari v prostorih finančno-računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija se nahaja v stalnem arhivu finančno- računovodskega oddelka v prostorih upravljavca. Prostori so tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih in najemnih pogodbah ter pogodbah o osebnem dopolnilnem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela oziroma dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih, najemnih pogodb, pogodb o osebnem dopolnilnem delu in drugih pogodb, • hramba dokumentacije zaradi zahtev zakonodaje, • hramba podatkov po davčnih predpisih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • avtorska pogodba: ime, priimek, naslov, davčna številka, TRR, vrsta dela, znesek avtorskega honorarja, podpis, številka pogodbe. • najemna pogodba: podatki o najemniku (ime, priimek, naslov, matična številka, davčna številka), številka pogodbe, datum pogodbe, veljavnost pogodbe, pogodbeni znesek, ime in priimek zastopnika; podatki o najemodajalcu: ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka TRR. • pogodba o osebnem dopolnilnem delu: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, predmet pogodbe, pogodbeno izplačilo, trajanje pogodbenega razmerja, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna računovodska dokumentacija (računi, REK obrazci, potrdila o izplačilih, ipd.) se nahaja v priročnem arhivu v zaklenjeni omari v prostorih finančno- računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija se nahaja v stalnem arhivu finančno- računovodskega oddelka v prostorih upravljavca. Prostori so tehnično varovani. • Pisni arhiv pogodb se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih splošne službe. Prostori so tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje podatkov za plačilo študentskega dela, • izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta in kraj dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, št. opravljenih ur, urna postavka, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice, leto vpisa, letnik, semester, status, redni/izredni.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • DURS, • zunanja revizijska hiša, • matična korporacija WM. Wrigley Junior Company, Chicago, ZDA (preveriti!), • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna računovodska dokumentacija (računi, napotnice, evidenca ur, ipd.) se nahaja v priročnem arhivu v zaklenjeni omari v prostorih finančno-računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija se nahaja v stalnem arhivu finančno- računovodskega oddelka v prostorih upravljavca. Prostori so tehnično varovani. • Elektronska zbirka podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije sistema SAP HR, se nahaja na zaščitenem strežniku v Chicagu, ZDA. Prostori so fizično in tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih in o potencialnih poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kontaktne osebe pogodbenih partnerjev ter potencialni pogodbeni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namene izvajanja pogodb, • zbiranje kontaktov za potencialno sklepanje pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, zaposlitev, delovno mesto, datum rojstva, naloge po pogodbi, telefonska številka, kontaktni naslov
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka kontaktov se nahaja na zaščitenem strežniku v prostorih upravljavca, uporablja pa jo oddelek prodaje. Prostori so tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o uporabi telefona, mobitela, avtomobila oz. drugih sredstev danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo tudi v zasebne namene.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje uporabnikov sredstev danih v uporabo, • mesečno spremljanje porabe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o predaji osnovnega sredstva v uporabo: ime in priimek, telefonska številka zaposlenega, ki je prevzel osnovno sredstvo v uporabo, vrsta osnovnega sredstva (mobitel, prenosni računalnik, pisarniški material, vstopne kode in ključi, kreditne kartice, avtomobili, drugo), število kosov, inventarna številka sredstva, datum izročitve, datum vrnitve, potrditve o prejemu (podpis zaposlenega in osebe, ki odobri izročitev), datum predaje oz. prevzema osnovnega sredstva v uporabo.
 • Uporabniki zbirke: • DURS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija (izjave o uporabi osnovnih sredstev) se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih splošne službe. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija (računi) se nahaja v priročnem arhivu v zaklenjeni omari v prostorih finančno-računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija se nahaja v stalnem arhivu finančno- računovodskega oddelka v prostorih upravljavca. Prostori so tehnično varovani. • Elektronska zbirka podatkov o uporabi osnovnih sredstev v sistemu SAP HR, se nahaja na zaščitenem strežniku v Chicagu, ZDA. Prostori so fizično in tehnično varovani. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o nagrajencih in sodelujočih v nagradnih igrah Wrigley d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah in promocijskih akcijah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sodelujoči: izvedba žrebanja za nagrade, • nagrajenci: prijava dohodnine davčnemu uradu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • sodelujoči: ime, priimek, naslov, telefon, bivališče, datum rojstva, e-mail. • nagrajenci: ime, priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna računovodska dokumentacija se nahaja v priročnem arhivu v zaklenjeni omari v prostorih finančno-računovodskega oddelka. Prostori so tehnično varovani. • Pisna računovodska dokumentacija se nahaja v stalnem arhivu finančno- računovodskega oddelka v prostorih upravljavca. Prostori so tehnično varovani. • Pisna dokumentacija o sodelujočih v nagradnih igrah se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih oddelka marketinga. Prostori so tehnično varovani. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in v Operacijskem predpisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o prijavljenih na elektronske novice spletnih strani podjetja Wrigley

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci spletnih strani Wrigley
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje obvestil na naveden elektronski naslov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov; - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ogrevani in zaklenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam