Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: IBIKO D.O.O.
Sedež ali naslov: MESTNI TRG 3
Poštna številka: 3210
Kraj: SLOVENSKE KONJICE
Matična številka: 5684919000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje; osebna privolitev posameznika, Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju IBIKO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije, za DURS, za ZZZS, za ZPIZ, za sodišča, za AJPES, za banke, za kreditodajalce, statistična raziskovanja, kjer identiteta delavcev ne sme biti razvidn
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: ime in priimek; identifikacijska številka delavca; spol; EMŠO; zavarovalna doba; poklic; šolska izobrazba; strokovna izobrazba; strokovna usposobljenost; delovno mesto; delovni čas (ur tedensko); število ur delovne obveznosti; tarifni razred; porodniška; kraj; občina; stalno in začasno prebivališče; prihod; delovna doba; invalidnost; datum prenehanja delovnega razmerja; številka osebnega računa; olajšave za vzdrževane družinske člane; davčna številka. b)Podatki o delovnem času in njegovi izrabi: možno število delovnih ur/mesečni fond ur (s polnim delovnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, dejansko opravljene ure, ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev zdravstvenega zavarovanja; drugo-neopravljene ure z nadomestilom plače iz sredstev zdravstvenega zavarovanja, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta ali skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom-neopravljene ure brez nadomestila plač- ure na delu, daljšem od delovnega časa c)Podatki o plačah- izplačane plače, za delo s polnim in skrajšanim delovnim časom in za nadurno delo, nadomestilo plače v breme organizacije, za začasno nezmožnost ali zadržanost od dela, druga nadomestila-nadomestila neto plače v breme drugih, prejemki delavca, solidarnostno pomoč, odpravnino,jubilejne nagrade, regres za letni dopust, drugo.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, sodišča, AJPES, banke, kreditodajalci, pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenca o plači zaposlenega delavca, ki se nahaja na računalniškem sistemu za obračun plač, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov in posebnim varovanjem podatkov nosilcev in kopij podatkov. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniškem sistemu in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se zaklepajo v omaro. Trajni dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvo osebnih podatkov, ki ga je sprejelo podjetje Kadis d.o.o., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam