Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOM LUKAVCI
Sedež ali naslov: Lukavci 9
Poštna številka: 9242
Kraj: Križevci pri Ljutomeru
Matična številka: 505120700
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci doma, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda. Kodrian dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov Doma Lukavci
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o uporabnikih storitev fizioterapije v socialno varstvenem zavodu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev fizioterapije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe doma, za izdelavo statističnih analiz
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o upravičencu: ime in priimek, spol, napotna diagnoza, vrsta fizioterapevtskih storitev
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci doma - fizioterapevtke, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari fizioterapije, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov Doma Lukavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o uporabnikih storitev zdravstvene nege v socialno varstvenem zavodu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do sotritev zdravstvene nege
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe doma, za izdelavo statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta uporabnikov ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o upravičencu: ime in priimek, rojstni podatki, spol, enotna matična številka, podatki o bivališču, negovalna in medicinska diagnoza, kategorija stanovalcev po zahtevnosti stopnje zdravstvene nege, postopki in medicinsko tehnični posegi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci doma - vodja zdravstvene nege, zdravstveni tehniki, socialna delavka, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v ambulantah na posameznih oddelkih zavoda. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov Doma Lukavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uporabnikih storitev institucionalnega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev institucionalnega varstva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe doma in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljajo tako, da identiteta uporabnika ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o upravičencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, enotna matična številka, stopnja izobrazbe, podatki ki se nanašajo na družinska razmerja (podatki o družinski skupnosti, razmerje članov do uporabniki), podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o podatki o pokojnini in drugih prejemkih, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci doma - vodja zdravstvene nege, zdravstveni tehniki, fizioterapevt, delovni terapevt, socialna delavka, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni socialne delavke zavoda. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov Doma Lukavci
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra); podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljen ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo; neopravljen ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma Lukavci, vodja računovodstva, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda. Kodrian dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov Doma Lukavci
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki zaposlenega delavca: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma Lukavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov Doma Lukavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti, delavci, katerih delavna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma Lukavci, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v tajništvu zavoda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov Doma Lukavci
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. VIDEO NADZOR NA LOKACIJAH: Notranje kamere: Notra

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v zavodu, varovanci doma, poslovni partnerji, drugi obiskovalci poslovnih prostorov javnega zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopnje varnosti pri delu in vabosti ljudi ter premoženja, agotavljanje osebnega varstva varovancev doma.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis, (slika), datum in čas vstopa-izstopa v oziroma iz prostorov nadzorovanih z video nadzorom. Občutljivi osebni podatki se ne zbirajo.
 • Uporabniki zbirke: Osebi podatki pridobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom. V posebnih primerih MNZ RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu s določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v zavodu DOM LUKAVCI, Lukavci št. 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZoVOP (Ur. L RS št. 94-2007 uradno prečiščeno besedilo). Prostori zavoda so varovani s proti vlomnimi in proti požarnimi alarmnimi napravami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. VIDEONADZOR zajema območja in prostore: ENOTA CD: 2 x zunanja kamera dvorišče V.ODD., 5 x notranja kamera hodniki na oddelku, 3 x notranja kamera skupni prostori na oddelku.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v zavodu • varovanci zavoda • drugi obiskovalci varovanih prostorov zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorice javnega zavoda o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v javnem zavodu Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ) Objekt na lokaciji Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru je varovan s proti požarnim in proti vlomnim alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. VIDEONADZOR zajema območja in prostore: Nova bivalna enota 2 kameri: 1. Kamera-zunanja, pokriva glavni vhod/izhod enote 2. Kamera- notranja pokriva vstopni hodnik s stopniščem prehoda v I. etažo.

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorice javnega zavoda Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru o uvedbi video nadzornega nadzora v prostorih zavoda na lokaciji nova bivalna enota Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru. • Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v javnem zavodu Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v zavodu • varovanci zavoda • drugi obiskovalci varovanih prostorov zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorice zavoda o uvedbi video nadzora in pravilnika praviloma ne hranijo, lahko pa se v določenih primerih hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorice javnega zavoda o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v javnem zavodu Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ) Prostori kjer se nahaja video server so varovani s proti vlomnim in proti požarnim alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. VIDEONADZOR zajema območja in prostore na varovanem oddelku za duševno bolne osebe (VODBO):Zunanje kamere (1 kamera): Pokriva dvorišče oddelka VODBO Notranje kamere (4 kamere): Pokrivajo dnevni prostor oddelka VODBO Notranje kamere (2 kameri): Pokri

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorice javnega zavoda Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru o uvedbi video nadzornega nadzora v prostorih zavoda – oddelka VODBO, na lokaciji Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru. • Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v javnem zavodu Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v zavodu • varovanci in stanovalci zavoda • drugi obiskovalci varovanih prostorov zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorice zavoda o uvedbi video nadzora in pravilnika praviloma ne hranijo, lahko pa se v določenih primerih hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorice javnega zavoda o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v javnem zavodu Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ) Objekt na lokaciji Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru je varovan s proti požarnim in proti vlomnim alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. VIDEONADZOR zajema območja enote Ljutomer, Mestni breg 1b, 1c, in 1d.ZUNANJE KAMERE: (7 kamer) Pokrivajo dostop na območje enote s parkiriščem, glavne in stranske vode-izhode v objekte enote.

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorice javnega zavoda Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru o uvedbi video nadzornega nadzora na območju enote Ljutomer, Mestni breg 1b, 1c, in 1d. • Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v javnem zavodu Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v zavodu • varovanci in stanovalci zavoda • drugi obiskovalci varovanih prostorov zavoda • Potencialni storilci kaznivih dejanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorice zavoda o uvedbi video nadzora in pravilnika praviloma ne hranijo, lahko pa se v določenih primerih hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorice javnega zavoda o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v javnem zavodu Dom Lukavci, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ) Zbirka osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora, se nahaja v zaklenjenem prostoru enote, dostop na video server je omogočen samo z elektronskim geslom pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam