Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALPEKS, D.O.O.
Sedež ali naslov: KIDRIČEVA C. 5
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 5318823000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O PRENEHANJU POGODB O ZAPOSLITVI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V ALPEKS, D.O.O., KI JIM JE PRENEHALO DELOVNO RAZMERJE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: EVIDENCA JE VZPOSTAVLJENA ZARADI POTREBE PO TRAJNEM HRANJENJU PODATKOV
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ, OBČINA IN DRŽAVA ROJSTVA, STALNO IN ZAČASNO BIVALIŠČE, KRAJ DELA, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DATUM PRENEHANJA ZAPOSLITVE , VZROK PRENEHANJA ZAPOSLITVE
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENA OSEBA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJAJO ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH. ZBRIKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE VODI V ROČNO-PERSONALNIH MAPAH, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA V KOVINSKO OGNJEVARNO OMARO. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O DELOVNIH NEZGODAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V ALPEKS, D.O.O. NA PODLAGI POGODBE O ZAPOSLITVI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: SPREMLJANJE, REALIZACIJA IN UVAJANJE NOVIH UKREPOV ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, POSREDOVANJE PODATKOV ZA REALIZACIJO ZDRAVSTVENEGA, INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA TER IZPLAČILO MOREBITNIH ODŠKODNIN.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O POŠKODOVANEM DELAVCU, DELU, KI GA JE OPRAVLJAL V ČASU POŠKODBE, NARAVI POŠKODBE, PODLAGI ZAVAROVANJA
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA PIZ, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, POOBLAŠČENE ZAVAROVALNICE, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV , KI SE VODI V ROČNO-PERSONALNIH MAPAH, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA V KOVINSKO OGNJEVARNO OMARO. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU ALPEKS, D.O.O. NA PODLAGI POGODBE O ZAPOSLITVI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE NAMENE, ZA IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI, ZA DRUGE URADNE NAMENE
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ, OBČINA IN DRŽAVA ROJSTVA, STALNO IN ZAČANO BIVALIŠČE, KRAJ DELA, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DELOVNE NALOGE, DELOVNI ČAS, TRAJANJE ZAPOSLITVE, DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA, DELOVNA DOMA, POKOJNINSKA DOBA, TRR DELAVCA,
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZPIZ, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE. NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEMU RAZMERJU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE VODI V ROČNO,PERSONALNIH MAPAH, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA V KOVINSKO OGNJEVARNO OMARO. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE POOBLAŠČENI DELAVCI. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV. DOSTOP DO PODATKOV, KI SO SHRANJENI V RAČUNANIŠKIH DATOTEKAH IMA SAMO POOBLAŠČENA OSEBA Z VSTOPNIM GESLOM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O OSEBNIH PREJEMKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V ALPEKS, D.O.O. NA PODLAGI POGODBE O ZAPOSLITVI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA OBRAČUN PLAČ, ZA DRUGE OBRAČUNE ( DOHODNINA, M4), ZA STATISTIČNE NAMENE, REFUNDACIJE BOLEZNIN
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: BTTO PLAČA, PRISPEVKI DELOMALCA, NETTO PLAČA, PRISPEVKI DELODAJALCA, DAVEK NA PLAČO, POVRAČILA STROPKOV V ZVEZI Z DELOM, REGRES, JUBILEJNE NAGRADE, PLAČILA ZA PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ODPRAVNINE
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, DURS, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBITEV PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJAJO ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH. ZBIRKA, KI SE VODI V ROČNIH MAPAH, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA V KOVINSKO OGNJEVARNO OMARO. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE POOBLAŠČENI DELAVCI. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): M4, DOHODNINA
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V ALPEKS, D.O.O., NA PODLAGI POGODBE O ZAPOSLITVI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZAGOTAVLJANJE NADZORA VSTOPOV IN IZSTOPOV V POSLOVNE PROSTORE V INTERESU ZAVAROVANJA OSEB IN PREMOŽENJA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: POSNETEK POSAMEZNIKA, DATUM IN ČAS VSTOPA IN IZSTOPA IZ PROSTORA
 • Uporabniki zbirke: NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE - V PRIMERU ODTUJITVE PREMOŽENJA ALI OGROŽANJA VARNOSTI ZAPOSLENIH - UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DOSTOP DO ZBIRKE IMAJO SAMO POOBLAŠČENI DELAVCI USTREZNIH STROKOVNIH SLUŽB, KI ROKUJEJO S TEMI PODATKI SKLADNO Z NAMENI ZBIRANJA
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA DELAVCEV PREKO NAPOTNIK ŠTUDENTSKEGA SERVISA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI-ŠTUDENTJE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE PLAČILA ŠTUDENTSKEGA DELA NA OSNOVI EVIDENCE OPRAVLJENIH UR
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠT. OSEBNEGA DOKUMENTA
 • Uporabniki zbirke: ŠTUDENTSKI SERVISI IN NA PODALI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH. ZBIRKA, KI SE VODI V ROČNO-PERSONALNIH MAPAH, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA V KOVINSKO OGNJEVARNO OMARO. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODARKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V ALPEKS, D.O.O., NA PODLAGI POGODBE O ZAPOSLITVI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBDOBNO PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA ZAPOSLENIH
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMER, EMŠO, STALNO PREBIVALIŠČE, POKLIC, IZOBRAZBA, DELOVNO MESTO, OCENA O IZPOLNJEVANJU ZDRAVSTVENIH ZAHTEV
 • Uporabniki zbirke: POOBPLAČENI DELAVEC UPRAVLJALCA, POOBLAŠČENI ZDRVNIK UPRAVLJALCA, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO A PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU, KOV NJIH NI ZAPOSLENIH. ZBIRKA, KI SE VODI V ROČNO-PERSONALNIH MAPAH, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA V KOVINSKO OGNJEVARNO OMARO. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE (PDPZ)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENO ALPEKS, D.O.O., KI SO VKLJUČENI V POKOJNINSKI NAČRT
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PRIDOBITEV PRAVIC IZ PDPZ PO ZAKONU O PIZ IN PRIDOBITEV OLAJŠAVE.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, DATUM ROJSTVA, STALNO PREBIVAIŠČE, DATUM VSTOPA/IZSTOPA V/IZ POKOJNISNEGA NAČRTA, ŠTEVILKA POLICE
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI UPRAVLJALEC, IZVAJALEC POKOJNINSKEGA NAČRTA, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE VODI V ROČNO-PERSONALNIH MAPAH, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA V KOVINSKI OGNJEVARNO OMARO. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE POOBLAŠČENI DELAVCI. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKO SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam