Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Cesta Zore Perello-Godina 2
Naziv ali firma: ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 5000025
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Delniška knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji upravljavca osebnih podatkov, ki so fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačevanje dividend, obveščanje delničarjev ter pristojnih davčnih organov, ugotavljanje lastništva drubže, računovodske, finančne in statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov, število in vrsta delnic, delež, številka osebnega računa in naziv banke
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali v pogodbneme razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca oseb, ki jim je prenehalo delovno razmerje pri upravljavcu osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pri upravljavcu zaposlene osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uradne namene, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo in statistične raziskave in obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kadrovska številka, priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, stalno in/ali začasno bivališče, ulica in hišna številka, pošta, država, družinski člani, vrsta in kraj šolanja, stopnja in smer izobrazbe, evidenca opravljenih izobraževanj, delovna doba, delovno razmerje, datum vstopa, datum izstopa, delovno mesto, delež delovnega časa, število točk, vrste plačila, TRR in banka, datum nakazila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. SONI obrazec: Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, katerim so dostopne notranje informacije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene, določene z zakonom, statistične namene, zaradi kontrole/pregleda dostopa do informacij
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in priimek, EMŠO, stalno in/ali začasno prebivališče, zaposlitev, delovne, poklicne ali druge naloge ter dolžnosti, pravno razmerje na podlagi katerega opravlja naloge ali dolžnosti, razlog uvrstitve na seznam, razlogi za dostop do notranje informacije, vrsta notranje informacije, datum pridobitve dostopa do notranje informacije, način in nivo dostopa do notranje informacije, datum pisne seznanitve osebe, datum prenehanja dostopa do informacije.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca avtorskih in podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo sklenjeno avtorsko ali podjemno pogodbo z upravljavcem osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi ponovnega kontaktiranja izvajalcev, sledljivosti ter za statistične raziskave in obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, davčna številka, stalno oz. začasno bivališče, datum sklenitve avtorske oz. podjemne storitve, vrsta pogodbe, TRR račun, naziv banke
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebnih privolitvi posameznika ali v pogodbneme razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o osebah, ki iščejo zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, od katerih je upravljavec prejel vlogo za sprejem v delovno razmerje, vlogo za opravljanje dela preko študenstkega servisa ali vlogo za opravljanje obvezne prakse
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi kontaktiranja kandidatov za zaposlitev pri upravljavcu, obveščanja o izbranih kandidatih in morebitnega ponovnega kontaktiranja v primeru neuspešne izbire oz. ponovne potrebe po dodatni delovni sili pri upravljavcu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kontaktni naslov, zaključena šola, stopnja izobrazbe, poklic, področje dela, datum vloge
 • Uporabniki zbirke: Hčerinske družbe upravljavca osebnih podatkov. Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Kadrovska evidenca in obračun plač

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi in statističnih raziskav, za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kadrovska številka, priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, stalno in/ali začasno prebivališče: ulica in hišna številka, pošta, občina, država, družinski člani, vrsta in kraj šolanja, stopnja in smer izobrazbe, evidenca opravljenih izobraževanj, delovna doba, delovno razmerje (določen/nedoločen čas), datum vstopa, delovno mesto, delež delovnega časa, število točk, TRR in banka, vrste plačila, datum nakazila.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljalec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca štipendistov in prijavljenih na natečaj Istrabenzov Up

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti upravljavca osebnih podatkov in prijavljeni na natečaj Istrabenzov Up
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izpolnjevanja pogodb in štiendiranju in ponovnega kontaktiranja prijavljenih na natečaj Istrabenzov Up
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, stalno in/ali začasno prebivališče, datum sklenitve pogodbe o štipendiranju, smer študija, TRR račun in naziv banke, e-mail in ocena naloge v primeru prijavljenih na natečaj Istrabenzov Up.
 • Uporabniki zbirke: Hčerinske družbe upravljavca osebnih podatkov. Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nima zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje statstičnih raziskav, pripravo in izvedbo aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti varstva pri delu pri upravljalcu ter za reševanje odškodninskih zahtevkov, ki bodo iz tega izvirali
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu, vir in vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema ter ali je bila uporabljena, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nima zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev in o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi in zagotavljanje zdravstvenih pregledov zaposlenih ter opravljanje usposabljanj za varno delo ter preizkusov praktičnega znanja zaposlenih skladno z ZVZD.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, delovno mesto, datum opravljenega zdravstvenega pregleda, datum naslednjega zdravstvenega pregleda, datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkusa praktičnega znanja ter datum naslednjega usposabljanja za varno delo in preizkusa praktičnega znanja.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o članih nadzornega sveta.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta upravljavca osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklicevanje sej nadzornega sveta, izplačevanje plačil skladno s skupščinskimi sklepi, obveščanje pristojnih organov, računovodske, finančne in statistične namene ter izpolnjevanje obveznosti po ZGD in ZSDU.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenčna številka, priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče, številka TRR in banka, vrste prejemka, datum nakazila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca prejemkov članov organov vodenja in nadzora Skupine.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani organov vodenja in nadzora Skupine upravljavca osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Skladno z zahtevo nadzornega sveta družbe upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, funkcija, mandat funkcije, osebni prejemki in drugi prejemki iz naslova opravljanja funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljavca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam