Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUŠ D.D.
Sedež ali naslov: Pohorska ulica 9
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1552538000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodba o skelnitvi naročniškega razmerja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prodaja TK storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: podatki se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: varujejo se prostori, oprema in sistemsko programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezuje se z uradnimi zbirkami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi TS RPL d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, za statistične namene in za druge namene v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva in EMŠO, kraj in država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, invalidnost, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se hrani v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam, dokumentacija (pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in drugi dokumenti) se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari v računovodstvu, ostala dokumentacija pa v omarah. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omarah imajo vsi zaposleni, do podatkov v zaklenjeni ognjevarni omari ima le direktor družbe oz. oseba, ki jo le-ta pooblasti. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven dleovnega časa primerno varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o stroških dela in drugih osebnih prejemkih zaposlencev se nanaša na vse zaposlene, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum, kraj in država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime, matična številka in naslov drugega delodajalca, številka TRR na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi (bruto plača za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, bruto izplačilo za nadurno delo, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti pooslovanja, plača, zaostalao izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; Podatki o drughih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcdv, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca (plačani prispevki za PIZ, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, za zaposlovanje) in prispevki v breme zavarovanca (plačani prispevki za PIZ, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, za zaposlovanje).
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo podjetja, ZPIZ, DURS, ZZZS, Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca študentov / dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo pri delniški družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uproabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, naslov bivališča, davčna številka, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo podjetja, vsei zaposleni v računovodstvu, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca drugih prejemkov fizičnih oseb, ki niso zaposleni

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca posameznikov, na katere se nanaša evidenca o drugih prejemkoih fizičnih oseb zajema fizične osebe, ki jim družba odobri kakršnokoli vrsto izplačila v denarju, bonih ali naravi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb in izplačila po teh pogodbah, druga izplačila, za statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca zajema: ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, naslov bivališča, davčna številka, telefonska številka, davčno izpostavo, številko partije ŽR, HV in TR pri bankah za nakazila prejemnikov, bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo podjetja, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca delničarjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so imetniki delnic delniške družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za potrebe vodenja delniške knjige, izplačila dividend ter za druge namene skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o dohodnini ter druge relevantne zakonodaje s področja delniškega prava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, naslov bivališča, davčna številka, identifikacijska številka, številka TRR ali HV pri banki.
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam