Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EXPERT D.O.O.
Sedež ali naslov: Ljubljanska cesta 3a
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5557534000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca izvajalcev del po avtorskih, najemnih, podjemnih in drugih delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklenjene pogodbe z izvajalci del po avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodbah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki z družbo Expert d.o.o. sklenejo pogodbo o delu, pogodbo o avtorskem honorarju in drugo pogodbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V evidenco se vpisujejo podatki, ki so v skladu s SRS 2006 potrebni za sestavo verodostojne listine, na podlagi katere se vrši vnos v poslovne knjige. Namen evidence je urejanje pravic in obveznosti dogovorjenih v pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo najmanj 10.let po zaključenem poslu - predmetu pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev v skladu z določbami 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov 8stalno ali začasno prebivališče), davčna številka, EMŠO, delovne naloge, transakcijski račun in banka pri kateri je račun odprt, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba družbe Expert d.o.o. odgovorna za zbirko podatkov drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori , v katerih se nahaja zbirka podatkov ter dokumentacija, ki se nanaša na zbirko se zaklepajo in so v času izven delovnega časa varovani tudi z alarmnim sistemom pod nadzorom. Elektronske zbirke so zaščitene z vstopnimi gesli do katerih dostopa le pooblaščena oseba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o kupcih in dobaviteljih - imenik poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Slovenski računovodski standardi 2006, Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1 ur. l. RS št. 42/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje poslovnih knjig - analitično evidentiranje terjatev in obveznosti do kupcev in dobaviteljev ter urejanju pravic in obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): najmanj 10 let po zaključlenem poslu - predmetu pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv pravne osebe oziroma ime in priimek fizične osebe, ID- davčna številka, naslov , e-mail naslov , poštna številka in kraj, kontaktna oseba( pri pravnih osebah ) za fizične osebe - stalne sodne izvedenece in tolmače: -EMŠO, davčna šteivlka, priimek in ime, strokovni naziv, naslov ,pošta in kraj, transakcijski račun in banka pri kateri je TRR odprt.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Expert d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je elektronska v ustreznem programu za vodenje poslovnih knjig in je varovana z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odsavka 5. člena Zakona ovarstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o štipendistih, študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o štipendiranju , Napotnica servisa za opravljanje dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti štipendistov in študentov
 • Rok hrambe (neobvezno): najmanj 10.let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, davčna številka ,transakcijski račun, pogodbene obveznsoti , trajanje in obseg dela, napotnica, evidenčni list opravljanja dela
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe Expert d.o.o., Pooblaščena družba za izvajanje varnosti pri delu, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi elektronsko in na podlagi podpisane dokumentacije. Dostop do podatkov ima le pooblaščena oseba družbe Expert d.o.o. Prostori so ustrezno zavarovani, postopki in ukrepi za zavarovanje pa so doočeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur. l. RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Expert d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznsoti delavcev i zdelovnega razmerja ter uveljavljanja pravic iz sistema socialnegazavarovanja, zagotavljanje statističnega spremljnja, za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenci se vpisujejo podatki v skladu s 13. čelnom Zakona oevidencah na področju dela in soiclane varnosti: osebno ime,datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva,davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, invalidnost , delna upokojitev,dopolnilno delo pri drugem delodajalcu
 • Uporabniki zbirke: pooblaščena oseba družbe Expert d.o.o., ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS, Drugi uporabniki v skladu z ZOVP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov( del te zbirke) se vodi v personalnih mapah in se izven delovnega časa kot tudi med njim ( če se ne uporablja) zaklepa v ognjevarno omaro- sef, dostop imajo le pooblaščene osebe družbe Expert d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Expert d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi un urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil, socialnega in zdravstvenega zavarovanja, za zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki v skladu s 16. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti - podatki o delavcu ( povzeti iz evidence o zaposelnih delavcih) katerim se doda še številka transakcijskega računa in naziv banke pri kateri je odprt ter podatki o stroških dela in prispevkih za socilano varnost za poseameznega delavca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba družbe Expert d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povvezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom ( Ur. l. RS št. 3/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi Expert in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Usposobljenost delavcev s področja ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, vrsta, način in preiodičnost usposabljanja zavarstvo pred požarom, vrsta in datum opravljenega izpita.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Expert d.o.o. , družba pooblaščena za izvajanje storitev usposabljanja , rugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se hrani v registratorju, ki je zaklenjen v ognjevarno kovinsko omaro -sef. dostop ima le pooblaščena oseba družbe Expert d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave zuradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po določbi 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam