Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERMO-TEHNIKA HLADILNI, OGREVALNI IN ENERGETSKI SISTEMI, D.O.O. BRASLOVČE
Sedež ali naslov: ORLA VAS 027A
Poštna številka: 3314
Kraj: BRASLOVČE
Matična številka: 5364817000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. List SFRJ št. 17/90, Ur. List RS št. 10/91, 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ, 7. člen, izjava zaposlenega delavca)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, rojstni datum, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur na teden), oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen čas, pripravnik), zavarovalna doba, skupna delovna doba do vstopa v delovno razmerje, zakonski stan, znanje tujih jezikov, narodnost, državljanstvo, potrebni pogoji strokovnosti za delo, datum vstopa v podjetje, datum izstopa iz podjetja (vzrok), reg. številka delovne knjižice, družinski člani, ki jih preživlja (ime in priimek, sorodstveno razmerje), podatki o izobraževanju, tečajih, izpitih, rokih opravljanja izpitov, rokih ponovnega opravljanja tečajev, izpitov, podatki o dodatnem prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju, o opravljenem zdravniškem pregledu, o koriščenju vseh vrst dopustov, prisotnosti na delu, odsotnosti z dela, prostih dnevih, delo na dan nedelje, prostih dni, delo na dan praznika, vključitvi v kolektivno nezgodno zavarovanje, naziv podjetja po prenehanju delovnega razmerja, elektronski naslov, spletni naslov, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Sodišča, Center za socialno delo, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, Davčni urad, Zavod za zdravstveno varstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega delavca v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ 17/90, Ur.list RS-stari št.10/91, RS št. 17/91, RS št.13/93 in 66/00- ZZPPZ), 12,člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, - delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), - podatki o delovnem času: možno število ur ( s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure – dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije – ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje – ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, - neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, - podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije – za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila in povračila stroškov – nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: Sodišča, Center za socialno delo, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, Davčni urad, Zavod za zdravstveno varstvo,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega delavca v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu ter v omarah v računovodskem sektorju ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca prijavljenih in s strani zavoda za zaposlovanje napotenih kandidatov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ št. 17/90, Ur.l RS št. 10/91, 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ, Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni in napoteni kandidati
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, rojstni datum, kraj rojstva, davčna številka, občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, dosedanje delovno mesto, zavarovalna doba, skupna delovna doba do vstopa v delovno razmerje, zakonski stan,znanje tujih jezikov, narodnost, državljanstvo, potrebni pogoji strokovnosti za delo, elektronski naslov, spletni naslov, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Za interno uporabo, Zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari direktorja ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca POGODBENIH STRANK-KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke, kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, državljanstvo,enotna matična številka občana, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, poštna številka, pošta, telefonska številka, predmet pogodbe, elektronski naslov, spletni naslov
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v računovodstvu in v komerciali ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca TOŽENIH IN TOŽEČIH STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS 86/04
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tožene in tožeče stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, državljanstvo, enotna matična številka občana, davčna številka stalno in začasno prebivališče, poštna številka, pošta, telefonska številka, predmet pogodbe, elektronski naslov, spletni naslov, predmet, tožbe, vrednost tožbe
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ št. 17/90, Ur.list RS št.10/91, 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ, 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka,rojstni datum, kraj rojstva, davčna številka, občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur na teden), oblika delovnega razmerja (določen nedoločen čas, pripravnik) zavarovalna doba - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, - narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, - podatki o poškodbi pri delu (kdaj se je pripetila nesreča, datum dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča. Na delovnem mestu, na edini poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov, je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnica, Zdravstveni dom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. List SFRJ 17/90, Ur.list RS št. 10/91, 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ, 47.člen,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi s preostalo delovno zmožnostjo oziroma z neposredno nevarnostjo, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, rojstni datum, kraj rojstva, davčna številka, občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur na teden), oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), datum priznanja pravice, začetek uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, Zavod za zdravstveno varstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega delavca v zaklenjeni vodotesni in ograjeni omari ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, rojstni datum, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, elektronski naslov, spletni naslov, telefonska številka. predmet sodelovanja
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v komerciali in računovodstvu ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca bivših zaposlenih delavcev-upokojencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bivši zaposleni delavci-upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen povabila na razna srečanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni omejitve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalni in začasno prebivališče, elektronski naslov, spletni naslov, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca poslovnih sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen pošiljanja raznih obvestil, voščil, itd.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas namena za katerega se obdelujejo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, elektronski naslov, spletni naslov, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS 86/04
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen urejanja medsebojnih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, enotna matična številka občana, kraj dela, elektronski naslov, spletni naslov, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca DOLŽNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov /Ur.list RS 86/04/
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen urejanja medsebojnih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, elektronski naslov, spletni naslov, telefonska številka, predmet dolga, višina dolga
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6.,18. in 19. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30 in 32. člena ZVOP -1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatke o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalisko zavarovanje Slovenije, Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, sodišča...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. in 20. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (1) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o organizatorju stavke: – naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki: – število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, – število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, – število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, – razlogi za stavko, – ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), – trajanje stavke, – število izgubljenih delovnih dni, – ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, – ocena rezultatov stavke. (2) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: – ime sindikalne organizacije, – naslov sindikalne organizacije, – število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov: – vrsta delovnega spora, – razlogi za delovni spor, – ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: Statistični urad RS, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, FURS, §Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam