Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Banka Slovenije
Sedež ali naslov: Slovenska 35
Poštna številka: 1505
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5023912000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov iz pogodb z zunanjimi pogodbenimi partnerji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, s katerimi sklepamo pogodbe (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe), zastopniki pogodbenih partnerjev in osebe, izvajalci in odgovorne osebe po posameznih pogodbah (svetovanje, vzdrževanje..).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco pogodbenih partnerjev, izvajalcev in odgovornih oseb po posameznih pogodbah in upravljanje pogodbenih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za fizične osebe (obvezni podatki: priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, prebivališče, spol, davčna številka, in neobvezni podatki: EMŠO, številka osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta). Za pravne osebe: ime in priimek zastopnika, izvajalca oz. odgovorne osebe po posamezni pogodbi.
 • Uporabniki zbirke: Delavci Banke Slovenije, ki so odgovorni za posamezno pogodbo s strani BS in osebe, ki so sodelovale pri njeni pripravi in usklajevanju ter osebe, ki kontrolirajo obveznost plačila po posameznih pogodbah.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Zbirke osebnih podatkov v elektronski obliki. Dostop do podatkov je zavarovan s sistemom dostopnih pravic in je omejen na avtorizirane uporabnike registra. Razpoložljivost se zagotavlja z redno izdelavo varnostnih kopij. Krovna varnostna politika informacijskega sistema Banke Slovenije in njej podrejeni interni predpisi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Štipendisti Banke Slovenije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti Banke Slovenije, bivši štipendisti, ki so prekinili štipendijsko razmerje in se v BS niso zaposlili.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o štipendiranju Banke Slovenije ter za namene raziskovanja štipendiranja v RS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa, leto in letnik študija, v katerem je študent začel prejemati štipendijo, naziv fakultete, ime izobraževalnega programa in smeri, višina štipendije in dodatkov, študijski uspeh (višina povprečne ocene letnika).
 • Uporabniki zbirke: Znotraj Banke Slovenije imajo dostop zaposleni v odseku Kadri in izobraževanje ter pooblaščene osebe v oddelku Notranje finance in kontroling. Izven Banke Slovenije imajo dostop Javni sklad Republike Slovenije za ravoj kadrov in štipendije, AJPES in SURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika razvoja informacijskih sistemov, Pravilnik o upravljanju dostopov v Banki Slovenije, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kontrole pristopa z integrirano biometrično kontrolo na treh prehodih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v banki in določeni obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iz varnostnih razlogov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in čas vstopa in izstopa v oz. iz varovanega območja oz. prostor, ki je varovan s pristopno kontrolo.
 • Uporabniki zbirke: Odsek Varovanje v upravi hiše in Uporabniki na pisno zahtevo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v zaklenjenih omarah, omejeno število vnaprej določenih oseb za dostop do strojne in programske opreme, posebna varnostna cona itd.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kandidatov za prosta delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki se prijavijo na prosta razpisana delovna mesta ter kandidati, ki pošljejo ponudbo brez predhodnega razpisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje najbolj primernega kandidata za razpisano delovno mesto ter kasnejše obveščanje kandidatov o možnosti zaposlitve na drugo prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, dejanska izobrazba, delovne izkušnje, potrdilo o diplomiranju ter različna druga potrdila, ki jih prilagajo k vlogi (potrdilo o znanju tujih jezikov, izjava o nekaznovanosti, priporočila itd.).
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v odseku Kadri in izobraževanje ter direktorji oddelkov, ki razpisujejo prosto delovno mesto, člani izbirne komisije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika razvoja informacijskih sistemov, Pravilnik o upravljanju dostopov v Banki Slovenije, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o obiskovalcih varovanega območja BS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci banke (poslovne stranke, izvajalci del).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iz varnostnih razlogov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno, začasno bivališče, številka in vrsta osebnega dokumenta, razlog in datum ter čas prihoda in odhoda z varovanega območja.
 • Uporabniki zbirke: Odsek Varovanje v upravi hiše, ostali uporabniki na pisno zahtevo in policija na pisno zahtevo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omejeno število vnaprej znanih oseb, ki lahko dostopajo do podatkov. Tiskani podatki v zaklenjenih omarah, dostop do informatiziranih podatkov preko osebnih gesel. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Administrativni postopki varovanja podatkov v elektronski obliki zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o zaposlenih in bivših zaposlenih v Banki Slovenije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Banki Slovenije, bivši zaposleni v Banki Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni priimek, datum in kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka in davčna izpostava, stalno in začasno prebivališče, dejanska in zahtevana izobrazba, delovna in zavarovalna doba, datum sklenitve delovnega razmerja, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, delovni čas: polni ali krajši delovni čas, razporeditev (organizacijska enota in delovno mesto), osebni prejemki (tarifni količnik in tarifni razred), bančni račun, invalidnost, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, fotografija, ocena delovne uspešnosti, podatki o drugem delodajalcu, če delavec dela s krajšim delovnim časom ali dopolnilno delo. Darila in obljuba koristi, ki jih prejme zaposleni v zvezi z opravljanjem dela; zasebni finančni posli zaposlenega z vrednostnimi papirji, ki so povezani z izvajanjem nalog Evrosistema, vključno z vrsto vrednostnega papirja in vrsto posla; ime, priimek in zaposlitev ožjih družinskih članov zaposlenega, kadar bi ta zaposlitev lahko vodila v konflikt interesov zaposlenega in BS; zunanje aktivnosti zaposlenega, ki bi lahko vodile v konflikt interesov zaposlenega in BS; podatki o novem delodajalcu in vsebini dela pri novem delodajalcu. Podatki o vzdrževanih družinskih članih v primeru uveljavljanja davčne olajšave in drugih pravic iz delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v odseku Kadri in izobraževanje, pooblaščeni delavci banke, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije, Kodeks Banke Slovenije ter Pravilnik o delu pooblaščenca za skladnost poslovanja. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika razvoja informacijskih sistemov, Pravilnik o upravljanju dostopov v Banki Slovenije, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o novoimenovanih članih upravljalnih organov in kvalificiranih imetnikih v bankah in hranilnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Novoimenovani člani upravljalnih organov bank/hranilnic; člani poslovodstev potencialnih kvalificiranih imetnikov; osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika predlagane na mesto člana višjega vodstva banke/hranilnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotovitev izpolnjevanja pogojev za: opravljanje funkcije člana upravljalnega organa banke ali hranilnice, pridobitev kvalificiranega deleža v banki, hranilnici.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, bivališče, izobrazba in delovne izkušnje (ustrezne listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev), prejšnje zaposlitve in življenjepis, izpiski (potrdila) o nekaznovanosti zaradi kaznivih dejanj po 38. in 53. členu ZBan-2 ter 3. in 4. členu Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (Ur. list RS, št. 73/15), fotokopija osebnega dokumenta po 2.2 točki Vprašalnika VPR, ki je priloga Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Ur. list RS, št. 73/15).
 • Uporabniki zbirke: Odsek Licenciranje, inšpektorji upravitelji, samostojni analitiki in vodstvo oddelka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omejitev dostopa do programske opreme in dokumentacije, ki se hrani v varnostni omari. Zbirke osebnih podatkov se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, proti vlomni sistem ter video nadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): AJPES - Poslovni register Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka odločb o prekršku

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obdolženci v postopku o prekršku, predlagatelji, drugi udeleženci v postopku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje postopka, evidenco oseb v postopkih o prekršku ter statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za obdolžence osebno ime, za poročene ženske tudi dekliški priimek, datum, kraj in občina rojstva, EMŠO, naslov prebivališča (stalnega, začasnega), državljanstvo, poklic, zaposlitev, naziv in sedež pravne osebe in enotno identifikacijsko številko za pravne osebe; za predlagatelje, druge udeležence v postopku, osebno ime, naslov prebivališča (stalnega, začasnega), naziv in sedež pravne osebe.
 • Uporabniki zbirke: Osebe, ki so do podatkov upravičene na podlagi zakona. Osebe, ki so na strani Banke Slovenije udeležene v postopkih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Zbirke osebnih podatkov v elektronski obliki. Dostop do podatkov je zavarovan s sistemom dostopnih pravic in je omejen na avtorizirane uporabnike registra. Zagotovljeno je sledenje dostopa do podatkov. Razpoložljivost se zagotavlja z redno izdelavo varnostnih kopij. Krovna varnostna politika informacijskega sistema Banke Slovenije in njej podrejeni interni predpisi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca delavcev razporejenih na delovno dolžnost

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Določeno število delavcev banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje določenih nalog v okviru civilne obrambe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, stalno, začasno bivališče, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Vodja in namestnik vodje obrambnih priprav ter upravitelj obrambnega načrta in posamezne Uprave za obrambo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje podatkov po Zakonu o tajnih podatkih (Ur. list RS, št. 135/03) in uredbe o varovanju tajnih podatkov (Ur. list RS, št. 74/2005).Vzpostavljeno je varnostno območje II. Stopnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov iz kreditnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni BS in drugi kreditojemalci stanovanjskih kreditov BS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco dolžnikov in upravljanje odobrenih stanovanjskih kreditov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obvezni podatki: priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, prebivališče, višina kredita, EMŠO, številka osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci, ki so pooblaščeni za dostop do podatkov zaradi obdelave vračanja kreditov in osebe, ki so sodelovale pri pripravi in odobravanju kreditov Podatki se tretjim (Zavarovalnica) posredujejo na podlagi soglasja posameznika ali na z zakonom upravičeno vlogo ostalim tretjim osebam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov o prodaji oz. najemu stanovanj v lasti BS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni BS in drugi kupci/najemniki stanovanj v lasti BS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco kupcev stanovanj in obveznosti do SOD in upravljanje konkretnih pogodbenih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obvezni podatki: priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, prebivališče, spol, davčna številka, višina kredita Neobvezni podatki: EMŠO, številka osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci, ki so sodelovali pri pripravi pogodb in delavci v Računovodstvu, ki imajo vpogled v obračun kupnine oz. najemnine.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka podatkov o članih nadzornih svetov bank in hranilnic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornih svetov bank in člani nadzornih svetov hranilnic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotovitev izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije članov nadzornih svetov bank in hranilnic.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, bivališče, izobrazba in delovne izkušnje (ustrezne listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev), prejšnje zaposlitve in življenjepis, izpiski (potrdila) o nekaznovanosti zaradi kaznivih dejanj (po 2. točki prvega odstavka 72. člena ZBan-1, v povezavi z 2. točko prvega odstavka 63. člena ZBan-1), izjava, da ni član uprave podjetja, ki je v stečaju, prisilni poravnavi, likvidaciji ali pod izredno upravo, izjava o morebitnem sodelovanju v upravnih in nadzornih organih drugih pravnih oseb, izjava o neudeleženosti v določenih postopkih ali kapitalskih in drugih udeležbah v pravnih osebah, povezanih z banko.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorji upravitelji, samostojni analitiki in vodstvo oddelka NBP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omejitev dostopa do programske opreme – podatki/dokumentacija se hrani v varnostni omari. Notranji pravni akti ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, proti vlomni sistem ter video nadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev, postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Sodni register, GVIN-"pajek", IPO in imenik davčnih zavezancev ipd. baze.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Praktikanti v Banki Slovenije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti Banke Slovenije, ki v skladu s Pogodbo o štipendiranju v Banki Slovenije opravljajo obvezno prakso ter drugi študentje in dijaki, ki jim je banka omogočila opravljanje praktičnega usposabljanja z delom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz podpisane Pogodbe o štipendiranju v Banki Slovenije ter izvajanje praktičnega usposabljanja z delom skladno s sklenjeno pogodbo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa, vrsta in program izobraževanja, letnik vpisa, izobrazba, ocena prakse, evidenca delovnega časa, višina izplačane nagrade.
 • Uporabniki zbirke: Znotraj Banke Slovenije imajo dostop mentor, določeni zaposleni v oddelku Organizacija in kadri, Uprava hiše, Informacijska tehnologija ter v oddelku Notranje finance in kontroling, z namenom izpolnjevanja pogodbeno določenih obveznosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika razvoja informacijskih sistemov, Pravilnik o upravljanju dostopov v Banki Slovenije, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Podatki o delavcih, ki upravljajo z depoji bankovcev in direktnimi dvigi, pologi gotovine v BS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bančni delavci depotnih bank (samo za delavce, ki upravljajo z depoji bankovcev BS).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje depotnega poslovanja in kontrola poslovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, zaposlitev pri delodajalcu, službeni kontaktni podatki (e-naslov in/ali službena telefonska številka).
 • Uporabniki zbirke: Direktor oddelka GP, namestnik direktorja GP, vodja odseka Trezor v GP, GP izvajalci kontrole poslovanja pri depojih bankovcev BS, zaposleni delavci oddelka GP, ki dostopajo do aplikacije depotnega poslovanja BS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v oddelkih se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki se zagotavlja z administrativnimi in tehnično-logičnimi kontrolami. Uporablja se sistem dostopnih pravic, identifikacija in avtentikacija uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, avtomatsko zaklepanje ekrana, sistem beleženja dogodkov. Notranji pravni akti, ki določajo način varovanja osebnih podatkov v elektronski obliki, so: Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca zadržanih oseb do prihoda policije ter evidenca oseb, zoper katere je varnostnik uporabil fizično silo, sredstva za vklepanje in vezanje, plinski razpršilec ali strelno orožje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci banke, proti katerim varnostnik uporabi navedene ukrepe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iz varnostnih razlogov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, rojstni podatki, stalno ali začasno bivališče Razlog zadržanja ali uporabe fizične sile, vklepanja, vezanja, plinskega razpršilca ali strelnega orožja Razlog, način kraj in čas uporabe fizične sile, strelnega orožja, vklepanja, vezanja, plinskega razpršilca ali pridržanja do prihoda Policije Morebitne telesne poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: Odsek Varovanje v upravi hiše in Policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v zaklenjenih omarah, dostop do informatiziranih podatkov preko osebnih gesel. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Administrativni postopki varovanja podatkov v elektronski obliki zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Plače zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Banki Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plače zaposlenega.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, matična številka zaposlenega, davčna številka, bruto plača, neto plača, prispevki in davki, obračunana bolniška odsotnost, podatki o posojilih, podatki o povračilu in porabi sredstev za prehrano na delu, podatki o povračilih stroškov za prevoz na delo in iz dela.
 • Uporabniki zbirke: Referent (in namestniki) obračuna plač, direktor oddelka in zaposleni v oddelku Računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v oddelkih se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v Banki Slovenije, v Republiki Sloveniji ter v tujini

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Banki Slovenije in bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje udeležbe na različnih oblikah strokovnega izpopolnjevanja iz katerega izhajajo določene pravice in obveznosti delavca ter evidenca stroškov strokovnega izpopolnjevanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kadrovska številka, organizacijska enota, naziv izobraževanja, kraj izobraževanja, cena izobraževanja, začetek in konec izobraževanja, organizator izobraževanja in stroški izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v odseku Kadri in izobraževanje, direktorji oddelkov v Banki Slovenije ter organizatorji strokovnih izpopolnjevanj v Sloveniji in tujini.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika razvoja informacijskih sistemov, Pravilnik o upravljanju dostopov v Banki Slovenije, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami oziroma javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

18. Evidenca izobraževanja ob delu zaposlenih v Banki Slovenije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Banki Slovenije, ki nadaljujejo s študijem ob delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja ob delu v primeru sofinanciranja dela šolnine s strani Banke Slovenije oziroma vodenja ažurne evidence o pridobljenem strokovnem nazivu zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, stalno in začasno prebivališče, organizacijska enota, delovno mesto, stopnja strokovne izobrazbe.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v odseku Kadri in izobraževanje, pooblaščene osebe v oddelku Notranje finance in kontroling ter direktorji oddelkov v Banki Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika razvoja informacijskih sistemov, Pravilnik o upravljanju dostopov v Banki Slovenije, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami oziroma javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Podatki iz videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci banke, obiskovalci in ostali, ki se nahajajo na varovanem področju BS, ki je pokrito z videonadzorom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti oseb in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slika, datum in čas vstopa in izstopa, v izjemnih primerih lahko ostali osebni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Varnostniki Banke Slovenije v odseku Varovanje, pooblaščene osebe Banke Slovenije po 14. členu Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki zbranimi prek telefonskega in videonadzornega sistema Banke Slovenije, Policija na pisno zahtevo in le določene posnetke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisno obvestilo po 74. členu ZVOP. Fizično in logično zaklenjen dostop do videonadzornega sistema - protivlomni sistem, protivlomna vrata, kontrola pristopa, osebna gesla. Le vnaprej določene osebe imajo dostop do sistema. Določen način pregledovanja posnetkov telefonskega sistema po 14. členu Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, zbranimi prek telefonskega in videonadzornega sistema Banke Slovenije. Evidenca pregledovanja videoposnetkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Plan neprekinjenega poslovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so predvideni za izvajanje kritičnih poslovnih procesov z vidika razpoložljivosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotovitev kontaktnih podatkov o zaposlenih, ki so predvideni za izvajanje kritičnih poslovnih procesov BS v primeru izrednih razmer.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, telefonska številka (fiksno omrežje), telefonska številka mobilnega telefona, naslov začasnega/stalnega bivališča.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorne osebe v organizacijskih enotah, vodstvo banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v elektronski obliki. Varovanje zajema administrativne in tehnično-logične varnostne kontrole. Administrativni postopki varovanja določajo in urejajo notranje pravne akte (Varnostna politika ISBS, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnikov z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic za uporabnike na internih spletnih straneh, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Zbirka podatkov iz spisov o postopkih, v katerih je udeležena Banka Slovenije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tožniki oz. toženci in ostale osebe udeležene v postopku oziroma na katere se nanaša postopek.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco oseb v sporu z BS in sodelovanje v postopkih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, za poročene ženske tudi dekliški priimek, datum, kraj in občina rojstva, EMŠO, naslov prebivališča (stalnega, začasnega), državljanstvo, poklic.
 • Uporabniki zbirke: Osebe, ki so do podatkov upravičene na podlagi zakona in osebe, ki v imenu Banke Slovenije sodelujejo v postopkih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca o prisotnosti zaposlenih (Evidenca o izrabi delovnega časa)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Banki Slovenije ter posamezniki, ki so že prenehali delovno razmerje v Banki Slovenije, študenti in dijaki na obvezni praksi, študenti in dijaki, ki delajo preko ŠS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo z namenom uveljavljanja pravic zaposlenih, obračun plač, za interne statistične namene ter za zagotovitev varnosti zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka, številka identifikacijske kartice, trenutna zaposlitev, čas prihoda in odhoda z dela ter vrsta odsotnosti, podatki o številu ur.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki so določeni zaposleni v oddelku Organizacija in kadri, vodje oddelkov ter referenti, ki urejajo prisotnosti po organizacijskih enotah in pooblaščene osebe v oddelku Notranje finance in kontroling.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika razvoja informacijskih sistemov, Pravilnik o upravljanju dostopov v Banki Slovenije, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Zbirka podatkov o kvalificiranih lastnikih in odgovornih osebah menjalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12; v nadaljevanju ZDP-2) ter drugi in tretji odstavek 3. člena Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 30/13).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kvalificirani lastnik in odgovorna oseba nebančnega subjekta, ki opravlja dejavnost menjalniškega poslovanja in je za ta namen pridobil dovoljenje Banke Slovenije (v nadaljevanju: menjalec).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotovitev izpolnjevanja pogojev za pridobitev in ohranjanje dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov v zvezi s kvalificiranim lastnikom menjalca in odgovorno osebo menjalca ter vodenje evidence subjektov z dovoljenjem za opravljanje menjalniških poslov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno/začasno bivališče, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Odsek Plačilni sistemi in storitve in vodstvo oddelka Plačilni in poravnalni sistemi (v nadaljevanju: PPS). Na zahtevo se podatki posredujejo Finančni upravi Republike Slovenije (12. člen ZDP-2). Zaradi pridobitve potrdil o predhodni nekaznovanosti odgovornih oseb in kvalificiranih lastnikov menjalca se podatki posredujejo Ministrstvu za pravosodje (drugi odstavek 9. člena ZDP-2).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v PPS se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih, so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter video nadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture Banke Slovenije, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev). Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca sklenjenih podjemnih ter avtorskih pogodb na področju opravljanja storitev strokovnega izpopolnjevanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki opravljajo delo na podlagi podpisanih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika na podlagi določb v pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, številka tekočega računa posameznika in ime banke.
 • Uporabniki zbirke: Vodja odseka in zaposleni v odseku Kadri in izobraževanje ter pristojni v oddelkih Notranje finance in kontroling ter Uprava hiše, ki na podlagi podatkov izvajajo izplačilo ter pristojni v Pravnem oddelku in generalna sekretarka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Člani knjižnice Banke Slovenije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani knjižnice Banke Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Možnost sposojanja in evidentiranja iznosa knjig iz knjižnice v Banki Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, telefonska številka, poklic, stopnja izobrazbe, zaposlitev oziroma potrdilo o statusu študenta in evidenčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v Banki Slovenije, ki delajo v odseku Publicistika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so v elektronski obliki. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Register transakcijskih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Ur.l.RS, št. 58/09, 34/10, 9/11 in 32/12; v nadaljevanju ZPlaSS).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo pri bankah in hranilnicah odprte transakcijske račune in osebe, ki poizvedujejo o podatkih iz registra transakcijskih računov fizičnih oseb (prosilci oziroma upravičene osebe).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ker je v skladu z 238. členom ZPlaSS upravljanje registra transakcijskih računov dne 1. 7. 2010 prevzela Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, vodi Banka Slovenije le še evidenco podatkov iz Registra transakcijskih računov na dan 30. 6. 2010 in evidenco podatkov o poizvedovalcih (prosilcih/upravičenih osebah), ki so poizvedovali po podatkih iz Registra transakcijskih računov (o podatkih do 30. 6. 2010). Namen obdelave podatkov v navedeni zbirki je zagotavljanje teh podatkov (podatkov iz Registra transakcijskih računov na dan 30. 6. 2010) upravičencem in vodenje evidence o vpogledih v podatke iz Registra transakcijskih računov – podatki o prosilcih (upravičenih osebah).
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o imetniku transakcijskega računa: ime, priimek in naslov prebivališča imetnika, ki je fizična oseba, davčna številka imetnika. Podatki o transakcijskem računu: številka računa, naziv in matična številka ponudnika, ki vodi transakcijski račun, oznaka vrste računa, ki je določena s predpisom iz šestega odstavka 144. člena ZPlaSS, podatek, da sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju, datum odprtja računa, datum zaprtja računa. Podatki o prosilcu (upravičeni osebi): ime, priimek in naslov prosilca.
 • Uporabniki zbirke: Odsek Plačilne infrastrukture in vodstvo oddelka Plačilni in poravnalni sistemi (v nadaljevanju: PPS). V skladu s tretjim odstavkom 146. člena ZPlaSS lahko pridobijo podatke iz registra naslednje osebe:  osebe, ki so na podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova upravičene predlagati postopek izvršbe ali zavarovanja zoper imetnika transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje, ali z drugim zakonom, ki določa postopek prisilne izvršitve terjatev,  sodišča in drugi organi, ki opravljajo dejanja v postopku izvršbe ali drugih postopkih, ki jih vodijo v okviru svojih pristojnosti,  ponudniki plačilnih storitev iz 1., 5. in 6. točke prvega odstavka 17. člena ZPlaSS za namen izvrševanja sklepov o izvršbi,  imetnik transakcijskega računa lahko pridobi podatke, ki se nanašajo nanj,  druge osebe, za katere drug zakon določa pravno podlago in namen posredovanja osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v PPS se fizično varujejo v zakljenjenem pisarniškem pohištvu. Podatki so shranjeni v prostorih s sistemsko kontrolo dostopa do le-teh. Aplikativna oprema onemogoča dostop do podatkov v računalniškem sistemu nepooblaščenim osebam v in izven Banke Slovenije. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture Banke Slovenije, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o upravljanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev). Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca članov delovnih teles Banke Slovenije (odbori, komisije in delovne skupine)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so imenovane v delovna telesa Banke Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za vodenje evidence oseb, ki so pooblaščene za določene naloge v delovnih telesih Banke Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, oddelek oz. zunanja institucija, delovno mesto, funkcija v delovnem telesu (predsednik, vodja, član, namestnik).
 • Uporabniki zbirke: Dostop do interne spletne strani imajo vsi zaposleni v Banki Slovenije, razen za zaupne zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca dežurstev in pripravljenosti na domu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki jim je odrejeno dežurstvo oziroma pripravljenost na domu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za vodenje evidence zaposlenih, ki jim je odrejeno dežurstvo oziroma pripravljenost na domu in so upravičeni do izplačila dodatka oziroma nadomestila plače.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, oddelek, delovno mesto, datum dežurstva oz. pripravljenosti na domu, opravljene ure dežurstev oz. pripravljenosti na domu.
 • Uporabniki zbirke: Dostop do interne spletne strani imajo vsi zaposleni v Banki Slovenije, pisne odredbe pa prejmejo izvajalci, direktorji, določeni zaposleni v OK in NFK.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Zbirka osebnih podatkov, pridobljenih v postopkih, ki jih vodi Banka Slovenije v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. in 27. člen Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11 in 32/12; v nadaljevanju ZPlaSS); 5. odstavek 137. člena ZPlaSS v povezavi s 26. členom ZPlaSS, 137č. člen ZPlaSS; 169. člen ZPlaSS v povezavi s 26. in 27. členom ZPlaSS; 204. člen ZPlaSS; 5., 6. in 7. člen Sklepa o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, hibridna plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo (Uradni list RS, št. 73/09); točki b) in c) 5. člena Sklepa o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja, družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo ter dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za izdajo elektronskega denarja (Uradni list RS, št. 30/11) v povezavi s 5. in 6. členom Sklepa o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, hibridna plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo; 13. člen Sklepa o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja, družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo ter dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za izdajo elektronskega denarja; ter 5. 6. in 7. člen Sklepa o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba (Uradni list RS, št. 73/09).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani poslovodstva plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja in klirinških družb, osebe, neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, izdajanjem elektronskega denarja oziroma opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema, ter fizične osebe, ki so imetniki kvalificiranih deležev v plačilnih institucijah, družbah za izdajo elektronskega denarja in klirinških družbah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotovitev izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije članov poslovodstva, oseb, neposredno odgovornih za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, izdajanjem elektronskega denarja oziroma opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema in imetnikov kvalificiranih deležev v plačilnih institucijah, družbah za izdajo elektronskega denarja in klirinških družbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki, ki se nanašajo na člane poslovodstva plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja in klirinških družb: - ime in priimek, - datum rojstva, - državljanstvo, - stalno prebivališče, - članstvo v strokovnih organih drugih družb ali institucij, - zaposlitve na vodilnih mestih v zadnjih desetih letih, - dosedanje zaposlitve, - podatki o delovnih izkušnjah, - dokazilo, da član poslovodstva ni član organa nadzora plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja oziroma klirinške družbe, - dokazilo, da član poslovodstva v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, - dokazilo, da član poslovodstva v zadnjih dveh letih ni bil na prestajanju zaporne kazni zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje, - dokazilo, da članu poslovodstva ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, ki še traja, - izjava člana poslovodstva, da v zadnjih dveh letih ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom kot član poslovodstva ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij. b) Podatki, ki se nanašajo na osebe, neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, izdajanjem elektronskega denarja oziroma opravljanjem storitev upravljanja plačilnega sistema: - dokazilo o končani izobrazbi te osebe in o njenih delovnih izkušnjah na relevantnem področju, - dokazilo o izkušnjah te osebe z vodenjem poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti, kot je oziroma bo dejavnost plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja oziroma klirinške družbe, oziroma z vodenjem drugih primerljivih poslov. c) Podatki, ki se nanašajo na fizične osebe, imetnike kvalificiranih deležev plačilne institucije oziroma klirinške družbe: - fotokopija osebnega dokumenta imetnika kvalificiranega deleža ; - izjava imetnika kvalificiranega deleža o premoženjskem stanju, s pooblastilom, da Banka Slovenije navedbe v izjavi preveri pri pristojnih organih; - podatke o viru sredstev za naložbo v kvalificirani delež in obrazložitev sposobnosti financiranja izvedbe poslovnega načrta plačilne institucije oziroma klirinške družbe. d) Podatki, ki se nanašajo na fizične osebe, imetnike kvalificiranih deležev družbe za izdajanje elektronskega denarja: - overjena fotokopija osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) imetnika kvalificiranega deleža; - vrednost nameravanega nakupa kvalificiranega deleža in opis zagotavljanja virov sredstev za nakup kvalificiranega deleža.
 • Uporabniki zbirke: Odsek Plačilni sistemi in storitve in vodstvo oddelka Plačilni in poravnalni sistemi (v nadaljevanju: PPS).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v PPS se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih, so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter video nadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture Banke Slovenije, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o upravljanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev). Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Podatki, zbrani prek telefonskega sistema Banke Slovenije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci banke in ostali, ki kličejo na stacionarne številke: 47 19 188, 47 19 199, 47 19 217, 47 19 568, 47 19 576, 47 19 628, 47 19 629, 47 19 630, 47 19 631, 47 19 632, 47 19 633, 47 19 634, 47 19 635, 47 19 636, 47 19 638 in 47 19 639.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iz poslovnih namenov zaradi zagotavljanja dokazov o poslovni komunikaciji pri izvajanju finančnih transakcij ter poslovno varnostnih namenov v zvezi z varovanjem Banke Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o klicatelju: glas; - podatki o osebi, ki je telefonski klic sprejme: glas - podatki o klicu: datum, čas in trajanje klica (najmanj do sekunde natančno).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Banke Slovenije po 13. členu Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki zbranimi prek telefonskega in videonadzornega sistema Banke Slovenije, Policija na pisno zahtevo in le določene posnetke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ustno obvestilo o snemanju pred pričetkom telefonskega pogovora. Fizično in logično zablokiran dostop do telefonskega sistema – protivlomni sistem, protivlomna vrata, kontrola pristopa, osebna gesla. Določen način pregledovanja posnetkov telefonskega sistema po 13. členu Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki zbranimi prek telefonskega in videonadzornega sistema Banke Slovenije. Evidenca pregledovanja posnetkov telefonskega sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Pridobitev ocene izraženosti kompetenc, psiholoških ocen in razvojnih potencialov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na različnih delovnih mestih v Banki Slovenije, kandidati za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Rezultati bodo uporabljeni z namenom presoje kompetenc kandidata za zaposlitev ter načrtovanja in razvoja kariere zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, podatki o izobrazbi, delovno mesto, izraženost kompetenc, psihometrična ocena zaposlenih, timske vloge ali drugi sorodni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Podatki so pridobljeni, zbrani in obdelani interno ali s pomočjo zunanjega pogodbenega izvajalca. Do individualnih podatkov, rezultatov merjenja, končnih obdelanih podatkov in povzetkov, lahko dostopajo zaposleni v odseku Kadri in izobraževanje, ki aktivno sodelujejo pri organizaciji in izpeljavi pridobivanja psihometričnih ocen zaposlenih, ocenjevanju izraženosti kompetenc in razvojnih potencialov ter nadaljnji obdelavi končnih podatkov. Rezultate lahko kot povratno informacijo prejmejo tudi ocenjeni zaposleni, v obliki povzetka pa tudi njihovi nadrejeni, direktor oddelka Organizacija in kadri ter za vodilne zaposlene tudi Vodstvo banke. Pri zunanjih izvajalcih bodo podatke zbirali in obdelovali zgolj za namene projekta zaposleni, ki so neposredno vpeti v aktivnosti projekta kot izvajalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika razvoja informacijskih sistemov, Pravilnik o upravljanju dostopov v Banki Slovenije, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. : Centralna zbirka uporabnikov informacijskega sistema Banke Slovenije in njihovih dostopnih pravic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki informacijskega sistema Banke Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljanje dostopnih pravic v informacijskem sistemu Banke Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, uporabniško ime, matična številka zaposlenega, organizacijska enota, e-naslov, interna telefonska številka, številka sobe, fotografija.
 • Uporabniki zbirke: Vsi uporabniki informacijskega sistema Banke Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so šifrirani. Dostop do podatkov je zavarovan s sistemom dostopnih pravic in je omejen na avtorizirane uporabnike registra. Razpoložljivost se zagotavlja z redno izdelavo varnostnih kopij. Krovna varnostna politika informacijskega sistema Banke Slovenije in njej podrejeni interni predpisi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Centralna zbirka revizijskih sledi v informacijskem sistemu Banke Slovenije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki informacijskega sistema Banke Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obravnava varnostnih incidentov in izvajanje preventivnih aktivnosti varovanja informacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, uporabniško ime, IP naslov, e-naslov, prometni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Varnostni inženir v oddelku Informacijska tehnologija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do revizijskih sledi je zavarovan s sistemom dostopnih pravic in je omejen na avtorizirane uporabnike registra. Celovitost podatkov je zagotovljena z digitalnim podpisom. Krovna varnostna politika informacijskega sistema Banke Slovenije in njej podrejeni interni predpisi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Zbirka podatkov o delu dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti na delu, ali ki so zaključili z delom preko ŠS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnitev pogodbene obveznosti - plačilo študentskega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, matična številka študenta, pričetek dela, status, datum odobritve, vrsta dela, število opravljenih ur, urna postavka, skupni znesek izplačil.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorne osebe v oddelkih OK, IT in NFK, študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika razvoja informacijskih sistemov, Pravilnik o upravljanju dostopov v Banki Slovenije, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Zbirka podatkov o tekmovanju Generacija €uro

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in mentorji, ki sodelujejo na tekmovanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba tekmovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, e-naslov, šola, naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v OK in Sektorju 1 ter uporabniki Internet strani BS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika razvoja informacijskih sistemov, Pravilnik o upravljanju dostopov v Banki Slovenije, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Evidenca o spremljanju porabe delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so sklenili delovno razmerje v Banki Slovenije, razen ožjega vodstva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za spremljanje porabe delovnega časa v oddelkih, uskladitev s (pod)funkcijami ESCB in za interne statistične namene (integrirano planiranje in poročanje).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka zaposlenega, organizacijska enota, elementi (poslovni procesi, aktivnosti zaposlenega, projekti, delovne naloge) na katerih se beleži poraba delovnega časa, datum od do (mesec, leto), opravljene neto ure, opombe v zvezi z opravljenimi urami, imena in priimki vodij in namestnikov za potrditev opravljenih ur.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki so določeni zaposleni v oddelkih Organizacija in kadri ter Notranje finance in kontroling, vodje oddelkov ter zaposleni (osebna evidenca porabe delovnega časa).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v elektronski obliki. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika računalniške komunikacijske infrastrukture - Oddaljeni dostop do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Zbirka - Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01), 5.1. člen Statuta Evropske centralne banke in Evropskega sistema centralnih bank
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gospodinjstva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi statističnih obdelav
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, spol in starost članov gospodinjstev, naslov prebivališča
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v odseku Finančne institucije in trgi ter Statistične metode in tehnična podpora
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Sistem obveščanja o kršitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZBan-2 (Uradni list RS 25/15).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji, kršitelji in sodelujoči pri kršitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za pregled prejete prijave o kršitvah predpisov iz drugega odstavka 9. člena ZBan-2.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let od zaključka postopkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za prijavitelje: osebno ime, naslov prebivališča, zaposlitev, kontaktni podatki (telefon in / ali elektronski naslov). Za kršitelje in sodelujoče pri kršitvi: osebno ime, zaposlitev, kontaktni podatki (telefon in / ali elektronski naslov).
 • Uporabniki zbirke: Osebe, ki so do podatkov upravičene na podlagi zakona. Osebe, ki so na strani Banke Slovenije udeležene v postopkih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Zbirke osebnih podatkov v elektronski obliki se varujejo z omejitvijo dostopa do podatkov in z revizijsko sledjo dostopov do podatkov. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o sprejemu in obravnavi prijav kršitev, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /Ur. list RS, št. 40/06/ - Zakon o varnosti in zdravju pri delu /Ur. list RS, št. 43/11/
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Vsi zaposleni delavci - Delavci, ki so se poškodovali na delu ali poklicno oboleli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Ugotavljanje in spremljanje zdravstvenega stanja delavcev zaradi izvajanja pogodbe o zaposlitvi in druge uradne namene in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. - Spremljanje poškodb in poklicnih bolezni zaradi izvajanja pogodbe o zaposlitvi in druge uradne namene in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): - Neomejeno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): - Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca zdravstvenih pregledov : Naziv podatka: - priimek in ime, - EMŠO, - spol - stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, pošta, občina, šifra občine, država, šifra države), - poklic, - šolska izobrazba, - strokovna izobrazba, - datum opravljenega predhodnega zdravstvenega pregleda, - datum opravljenega obdobnega zdravstvenega pregleda, - datum predvidenega naslednjega usmerjenega obdobnega zdravstvenega pregleda, - zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto. Evidenca poškodb pri delu : Naziv podatka: - priimek in ime, - spol - EMŠO, - državljanstvo, - oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), - poklic, ki ga opravlja zaposleni, - naziv delovnega mesta, - delovni čas, - delo, ki ga je opravljal poškodovanec, ko se je zgodila nezgoda, - ure dela pred nezgodo, - ali je poškodovanec že prej utrpel poškodbo pri delu, - datum prijave nezgode, - datum in ura nezgode, - kraj nezgode (ulica, hišna številka, kraj, pošta), - vzrok nezgode, - dejavnost poškodovanca v času nezgode, - vrsta poškodbe, - oblika poškodbe, - poškodovani del telesa, - način poškodbe, - materialni povzročitelji poškodbe, - opis nezgode, - bolniški stalež zaradi poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: - Strokovni pooblaščeni delavci in direktorji njihovih oddelkov. - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Zbirke osebnih podatkov v papairnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so : Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne portrebe. - Varovanje osebnih popdatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte /Varnostna politika strežniške ihn komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporaba interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika računalniške komunikacijske infrastrukture – Oddaljeni dostop do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev/, postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. Seznam generalnih skrbnikov in njihovih namestnikov pri članih in vključenih dajalcih kreditov sistema informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Generalni skrbniki in njihovi namestniki pri članih in vključenih dajalcih kreditov sistema informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vključitve generalnega skrbnika in njegovega namestnika člana ali vključenega dajalca kreditov v SISBON. Za obveščanje s strani generalnega skrbnika v BS (obveščanje o: nadgradnjah, testiranju, morebitnem nedelovanju sistema, napačnih davčnih številkah ali matičnih podatkih, sklicih sestankov, reklamacijah pri članih, izterjavo zapadlih neplačanih obveznosti, itd).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek generalnega skrbnika in namestnika generalnega skrbnika; - naslov sedeža zaposlitve: kraj, ulica in hišna številka, telefonska in fax številka, e-naslov; - podatki, ki se nanašajo na izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila (certifikata): cer datoteka (ime in priimek uporabnika, izdajatelj in veljavnost digitalnega kvalificiranega potrdila).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BS, - na podlagi zakonske zahteve: nadzorni, inšpekcijski ali revizijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v BS, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo BS. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. Seznam podatkov o opravljenih poizvedbah prek portala Moj SISBON

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so dostopale do lastnih podatkov preko spletne aplikacije Moj SISBON.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje obsega vpogledov, za potrebe evidentiranja izvedenih poizvedb posamezne fizične osebe v primeru reklamacij, ki ga mora zagotoviti upravljavec sistema, za namene anonimiziranega statističnega poročanja na BS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - šifra poizvedbe, - čas poizvedbe, - šifra uporabnika (FO), - ime in priimek fizične osebe, ki je izvedla poizvedbo (dostopala do podatkov), - davčna številka fizične osebe, na katero se nanašajo podatki poizvedbe, - vrsta vpogleda, (po matičnih podatkih fizične osebe, po posameznem članu SISBON), - tip vpogleda, - izpis vpogleda (da/ne).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BS, - na podlagi zakonske zahteve: nadzorni, inšpekcijski ali revizijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v BS, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo BS. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. Seznam podatkov o opravljenih poizvedbah prek portala SISBON DOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Generalni skrbniki in njihovi namestniki vključenih dajalcev kreditov SISBON, ki so pooblaščeni za dostop do podatkov o fizičnih osebah prek spletne aplikacije SISBON DOM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe evidentiranja izvedenih poizvedb pooblaščenih oseb vključenih dajalcev kreditov, ki jo mora zagotoviti upravljavec sistema, za namen izdaje računov in statistično anonimizirano poročanje na BS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - šifra poizvedbe, - čas poizvedbe, - šifra generalnega skrbnika / namestnika generalnega skrbnika, ki dostopa do podatkov, - ime in priimek generalnega skrbnika / namestnika generalnega skrbnika, ki dostopa do podatkov, - davčna številka posameznika, o katerem je bil izvršena poizvedba, - naziv vključenega dajalca kreditov v SISBON, - indikator obstoja matičnim podatkov, - indikator uspešnosti prikaza poizvedbe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BS, - na podlagi zakonske zahteve: nadzorni, inšpekcijski ali revizijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v BS, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo BS. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

43. Seznam podatkov o oddanih pritožbah posameznikov prek portala Moj SISBON, pri upravljavcu in pri članih SISBON

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so oddale pisno Zahtevo komitenta za popravek osebnih podatkov v SISBON, podatki o pooblaščeni osebi pri upravljavcu ali članu SISBON, ki je prevzela Zahtevo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen spremljanja obsega in razloga pritožb, njihovega pravočasnega reševanja in za namen anonimiziranega poročanja za BS za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pregled zahtevkov: - številka zahtevka, - član SISBON (matična številka člana)/upravljavca, - datum zahtevka, - davčna številka posameznika, ki je oddal zahtevo, - vrsta zahtevka (Moj SISBON ali osebno), - številka zahtevka in status (oddan, v delu, zaključen), - tip zahtevka, (netočni, neažurni, nepopolni podatki) - status zahtevka (oddan, zaključen) - rok za obvestilo (število dni) - rok za popravek (število dni) - datum zadnje spremembe. Podrobnosti o Zahtevku: - ime, priimek in šifra pooblaščene osebe člana SISBON/upravljavca, ki je v sistem vnesel podatke iz Zahteve, - matični podatki fizične osebe, ki je oddala zahtevek (ime in priimek fizične osebe, naslov za obveščanje in način obveščanja), - opis napake in način popravka, - komentar k zahtevku s strani člana SISBON, - upravičenost zahteve (upravičeno, neupravičeno), - razlog pritožbe, - izvedena aktivnost (izveden popravek, izbrisan podatek, vrnjeno komitentu, dopolnjen podatek, brez sprememb), - datum o poslanem obvestilu komitentu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BS, - na podlagi zakonske zahteve: nadzorni, inšpekcijski ali revizijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v BS, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo BS. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

44. Seznam zahtev za izpis osebnih podatkov iz SISBON pri članih SISBON ali upravljavcu sistema SISBON

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so oddale pisno Zahtevo komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON (v nadaljevanju: zahteva) in pooblaščene osebe pri članu SISBON/upravljavcu, ki so zahtevo v sistem SISBON vnesle.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje tiskanja zahtev, ki so jih v sistem vnesli člani SISBON ali upravljavec, za namen spremljanja obsega tiskanja, za spremljanje statusov nenatisnjen/natisnjen v primeru reklamacije posameznika fizične osebe in za statistično anonimizirano poročanje BS o obsegu poizvedb v SISBON.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz pisne zahteve: - ime in priimek komitenta, - datum in kraj rojstva ter naslov, - davčna števila in telefon, - obdobje s podatkom o tem, kdo kdaj in s kakšnim namenom je dostopal do komitentovih podatkov, - naslov za pošiljanje pošte. Nenatisnjeni zahtevek v okviru aplikacije SISBON: - davčna številka in rojstni datum posameznika fizične osebe, za katero je zahtevan izpis podatkov, - davčna številka pooblaščenca posameznika fizične osebe, - število mesecev za katere posameznik fizična oseba zahteva izpis podatkov iz sistema SISBON, - vrsta poizvedbe, - član SISBON in ime in priimek pooblaščene osebe pri članu/upravljavcu, ki je podatke iz zahtevke vnesla v sistem SISBON, - datum vnosa zahteve v sistem SISBON. Natisnjeni zahtevek v okviru aplikacije SISBON: - davčna številka posameznika fizične osebe, ki je zahtevala izpis podatkov, - davčna številka pooblaščenca posameznika fizične osebe, - ime in priimek posameznika fizične osebe, - vrsta poizvedbe, - član SISBON in ime in priimek pooblaščene osebe pri članu/upravljavcu, ki je podatke iz zahtevke vnesla v sistem SISBON, - število tiskanj, - datum izpisa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BS, - na podlagi zakonske zahteve: nadzorni, inšpekcijski ali revizijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v BS, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo BS. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

45. Evidenca podatkov poslovanja KRD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni Banke Slovenije, ki v skladu s Pogodbo o sofinanciranju podiplomskega študija dobijo delno pokrite stroške študija. Zunanji recenzenti, ki za Banko Slovenije opravijo recenzijo člankov za delovne zvezke. Nagrajenci Banke Slovenije za najboljša magistrska in doktorska dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz podpisane Pogodbe o sofinanciranju podiplomskega študija in Pogodbe o recenziranju. Za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz naslova podeljevanja nagrad.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov, državljanstvo, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa, vrsta in program študija, letnik vpisa, stroški študija, potek študija.
 • Uporabniki zbirke: Znotraj Banke Slovenije imajo dostop zaposleni v odseku Kadri in izobraževanje ter pooblaščene osebe v oddelku Notranje finance in kontroling in Sektorju 1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika razvoja informacijskih sistemov, Pravilnik o upravljanju dostopov v Banki Slovenije, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

46. Zbirka osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvrševanja sklepov o izvršbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki nastopajo kot stranke v postopku izvršbe (praviloma nastopajo v vlogi upnika).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje aktivnosti, ko Banka Slovenije nastopa v vlogi organizacije za plačilni promet in je v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju dolžna izvršiti sklep o izvršbi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, matična številka, davčna številka. V posameznem sklepu o izvršbi so lahko navedeni še kateri drugi osebni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v Banki Slovenije, ki so udeleženi v aktivnostih izvrševanja sklepov o izvršbah.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

47. Podatki o delavcih, ki opravljajo prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na pooblaščene osebe, ki izvajajo prevoze gotovine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iz varnostnih razlogov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, fotografija, EMŠO, prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: Odsek varovanja v oddelku Uprava hiše.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Omejeno število vnaprej določenih oseb za dostop do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

48. Osebni podatki, ki se posredno vključujejo v poročilo o velikih izpostavljenostih bank in hranilnic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Banka mora poročati izpostavljenost do skupine povezanih oseb v primeru, da izpostavljenost presega s predpisom določene omejitve, pri čemer mora posamično navesti člane skupine povezanih oseb. V primeru, da je član skupine povezanih oseb fizična oseba, mora banka navesti tudi fizično osebo. Fizična oseba je lahko vključena v skupino povezanih strank na podlagi povezav iz naslova obvladovanja (npr. ima več kot 50 % glasovalnih pravic oz. delež v kapitalu pravne osebe) ali/in ekonomskih povezav.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za namen spremljanja velike izpostavljenosti bank do skupin povezanih oseb. V primeru, da je fizična oseba del skupine povezanih strank, do katere banka izkazuje veliko izpostavljenost, mora banka v poročilo vključiti tudi fizično osebo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: Ime in priimek osebe, koda osebe (lahko davčna številka ali banki lastna koda), država bivališča, sektor (prebivalstvo). Finančni podatki: Originalna izpostavljenost, neplačana izpostavljenost, (–) Prilagoditve vrednosti in rezervacije, (–) Izpostavljenosti, odbite od kapitala, Vrednost izpostavljenosti pred uporabo izvzetij in CRM (skupna vsota), Vrednost izpostavljenosti pred uporabo izvzetij in CRM (v % sprejemljivega kapitala), Vrednost izpostavljenosti po uporabi izvzetij in CRM (skupna vsota), Vrednost izpostavljenosti po uporabi izvzetij in CRM (v % sprejemljivega kapitala).
 • Uporabniki zbirke: Banka Slovenije, Sektor Nadzor bančnega poslovanja ter ostali sektorji v skladu s pravicami do dostopa podatkov v analitični bazi. Dostop do podatkov je omejen z dostopnimi pravicami.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poročilo bank, ki vsebuje osebne podatke, se zbira v elektronski obliki. Podatki se hranijo v bazi podatkov, do katerih imajo uporabniki omejen dostop. Do podatkov dostopajo lahko le uporabniki, ki jim je dostop omogočen, in sicer le z uporabo certifikata (na identifikacijski kartici Banke Slovenije) ter z dostopnim geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije in v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

49. Izpostavljenost do fizičnih oseb, ki so v posebnem razmerju z banko

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so v posebnem razmerju z banko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za namen spremljanja izpostavljenosti banke do oseb v posebnem razmerju z banko in njihovih družinskih članov v skladu s 149. členom Zban-2 z namenom spremljanja obravnave tveganj pri poslovanju z osebami v posebnem razmerju z banko.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1 Naziv posamezne stranke, ki je oseba v posebnem razmerju z banko 2 Matična številka - pri pravnih osebah, davčna številka - pri fizičnih osebah, BIC oz. SWIFT koda - pri bankah 3 Oznaka osebe v posebnem razmerju z banko: (a) član uprave banke (b) član nadzornega sveta banke (c) prokurist banke (d-a) ožji družinski član člana uprave banke (d-b) ožji družinski član člana nadzornega sveta banke (d-c) ožji družinski član prokurista banke (e) član višjega vodstva banke (f) pravna oseba, katere član uprave, član nadzornega sveta oziroma prokurist je hkrati član uprave, član nadzornega sveta ali prokurist banke (g-a) pravna oseba, v kateri ima član uprave banke oziroma njegov ožji družinski član kvalificiran delež (g-b) pravna oseba, v kateri ima član nadzornega sveta banke oziroma njegov ožji družinski član kvalificiran delež (g-b) pravna oseba, v kateri ima prokurist banke oziroma njegov ožji družinski član kvalificiran delež (h) imetnik kvalificiranega deleža v banki (i) pravna oseba, v kateri ima banka kvalificiran delež (j) član uprave, član nadzornega sveta, član drugega organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist pravne osebe iz točk (h) in (i) (k) druga oseba, ki jo banka opredeli kot osebo v posebnem razmerju z banko Če je ista oseba z banko povezana na dva načina, banka v polje "oznaka osebe" poroča obe vrsti povezav (npr. f, h). 4 Znesek neposredne izpostavljenosti, ki ni zmanjšan za oslabitve in rezervacije 5 Znesek posredne izpostavljenosti iz naslova kreditnih zavarovanj, prejetih za zavarovanje neposrednih izpostavljenosti do drugih strank banke 6 Seštevek izpostavljenosti iz stolpcev 4 in 5.
 • Uporabniki zbirke: Banka Slovenije, Sektor Nadzor bančnega poslovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poročilo bank, ki vsebuje osebne podatke, se trenutno zbira le v pisni obliki. Poročilo se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. V bodoče se bodo podatki posredovali po elektronski poti. Dostop do podatkov bo omejen z dostopnimi pravicami. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije in v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

50. Izpostavljenost do fizičnih oseb, ki so del skupine povezanih oseb in jih banke vključujejo v poročilo Izpostavljenost tveganju koncentracije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Banka mora poročati Banki Slovenije o celotni izpostavljenosti do posameznih strank ali skupin povezanih strank, kadar ta dosega ali presega 10 % sprejemljivega kapitala banke. V primeru, da je član skupine povezanih oseb fizična oseba, mora banka navesti tudi fizično osebo. Fizična oseba je lahko vključena v skupino povezanih strank na podlagi povezav iz naslova obvladovanja (npr. ima več kot 50 % glasovalnih pravic oz. delež v kapitalu pravne osebe) ali/in ekonomskih povezav.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za namen spremljanja tveganja nastanka velike koncentracije do posamezne stranke ali skupine povezanih strank.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki:  Ime in priimek stranke  Davčna številka. Finančni podatki  Znesek neposredne izpostavljenosti, ki ni zmanjšan za oslabitve in rezervacije  Znesek izpostavljenosti, nezmanjšan za oslabitve in rezervacije, ki izhaja iz upoštevanja osnovnih izpostavljenosti posla na podlagi "metode vpogleda" v skladu z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 1187/2014  Znesek posredne izpostavljenosti iz naslova kreditnih zavarovanj, prejetih za zavarovanje neposrednih izpostavljenosti do drugih strank banke  Znesek posredne izpostavljenosti, ki predstavlja posredno izpostavljenost do izdajateljev premoženja (vrednostnih papirjev), ki služi kot zavarovanje  Znesek posredne izpostavljenosti , ki predstavlja posredno izpostavljenost do dajalcev osebnih jamstev (npr. jamstva države, garancije bank, poroštva pravnih in fizičnih oseb)  Znesek posredne izpostavljenosti, ki predstavlja posredno izpostavljenost iz naslova drugih vrst kreditnih zavarovanj (npr. zastave zavarovalnih polic, zastave kapitalskih deležev, zastave ali odstopa terjatev)  Seštevek izpostavljenosti iz stolpcev 3 in 5.
 • Uporabniki zbirke: Banka Slovenije, Sektor Nadzor bančnega poslovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poročilo bank, ki vsebuje osebne podatke, se trenutno zbira le v pisni obliki. Poročilo se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. V bodoče se bodo podatki posredovali po elektronski poti. Dostop do podatkov bo omejen z dostopnimi pravicami. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije in v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

51. Izpostavljenost do fizičnih oseb v skladu s Sklepom o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic ter pripadajočim navodilom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: 10 fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (prebivalstvo) in 10 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (podjetniki) in nimajo matične številke. Kriterij za navedbo fizičnih oseb: prvih 10, merjeno z izpostavljenostjo posamezne banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za namen spremljanja izpostavljenosti bank do posameznih komitentov. Fizične osebe banke v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic poročajo v agregatu, le prvih 10 največjih izpostavljenosti navedejo poimensko.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: Ime in priimek osebe. Finančni podatki: bilančne terjatve banke do posameznega komitenta, zunajbilančne obveznosti banke do posameznega komitenta izpostavljenost banke, oznaka skupine komitenta (od A do E, glede na boniteto), oblika zavarovanja terjatve po šifrantu (BV- bančna vloga, VP- vrednostni papirji, J- nepreklicno jamstvo banke, H- zastava nepremičnin, Z- zavarovalnica ( navesti naziv zavarovalnice), P- porok (navesti število porokov), D- drugo (navesti obliko zavarovanja).
 • Uporabniki zbirke: Banka Slovenije, Sektor Nadzor bančnega poslovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poročilo bank, ki vsebuje osebne podatke, se zbira le v pisni obliki. Poročilo se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije in v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

52. Zbirka obrazcev izjav o prevzemu identifikacijske kartice in/ali digitalnih potrdil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki digitalnega potrdila BS – zaposleni v BS in zunanji pogodbeni izvajalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preverjanje identifikacijskih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, številka osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: Delavci prijavne službe Help-desk v oddelku Informacijska tehnologija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izjave se hranijo v papirni obliki v registratorju, ki se nahaja v zaklenjeni železni omari v pisarni direktorja oddelka Informacijska tehnologija.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

53. Zbirka podatkov za izplačilo zajamčenih terjatev Moja Delnica

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti BPH Moja Delnica.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo zajamčenih terjatev v skladu z ZTFI.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Davčna številka, država davčnega rezidentstva, EMŠO, vrsta komitenta, naziv komitenta, kratek naziv komitenta, priimek, ime, naslov, kraj, pošta, država komitenta, država rojstva, znesek zajamčene terjatve, opombe, indikator začasnega zadržanja izplačila, bančni račun komitenta.
 • Uporabniki zbirke: Nova Ljubljanska banka d. d. Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, kot banka prevzemnica v skladu z ZTFI in ZBan-1, z odločbo določena s strani Banke Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter Navodilo za primopredajo in brisanje pomnilniških medijev), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

54. SISBON – sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki o fizičnih osebah, ki imajo pri članu ali več članih iz 15. člena ZCKR izpostavljeno pogodbeno obveznost iz poslov, navedenih v 7. členu ZCKR, ali nameravajo vzpostaviti tovrstno obveznost kot potencialni dolžnik nasproti kateremu od članov sistema SISBON.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON zbirajo in obdelujejo le za namen: - izvajanje statističnega raziskovanja, ki ga opravlja Banka Slovenije, na podlagi zakona, ki ureja Banko Slovenije, ter na podlagi 5. člena Protokola (št. 4) o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (UL C št. 326 z dne 26.10.2012, str. 230, v nadaljnem besedilu: Statut ECSB in ECB), zaradi izvajanja njenih nalog, zlasti na pdoročju vodenja denarne politike, zagotavljanja finančne stabilnosti in makrobonitetnega nadzora in upravljanja tveganj, - izvajanja nadzora Banke Slovenije in Evrospke centralne banke nad bankami v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, Uredbo 575/2013/EU in Uredbo 1024/2013/EU, oziroma nadzora nad drugimi subjekti, ki ga izvaja Banka Slovenije v skladu z drugimi zakoni, - učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih v zvezi s sklepanjem in izvajanjem kreditnega posla s fizično osebo, - vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditira¬nje ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolže¬nosti fizičnih oseb, - ocenjevanja kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za tega člana ali vključenega dajalca kreditov ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla in - reklamacije, izterjave, revizije in posodabljanja podat¬kov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o fizični osebi: - osebno ime; - datum in kraj rojstva; - naslov stalnega in začasnega prebivališča; - davčna številka, če je kreditojemalec vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, oziroma za tujo fizično osebo, ki ni vpisana v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, druga podobna identifikacijska oznaka, ki jo tej fizični osebi dodeli organ druge države, v kateri ima fizična oseba svoje prebivališče; - podatki o osebnem stečaju fizične osebe, in sicer o: o začetku in končanju postopka osebnega stečaja; o začetku postopka za odpust obveznosti in o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti. Podatki o kreditnih poslih, ki jih sklepajo kreditodajalci s fizičnimi osebami kot kreditojemalci: 1. pri kreditih, poslih finančnega zakupa, začasne prodaje oziroma odkupa, pri obročnih nakupih oziroma nakupih z odloženim plačilom: - datum sklenitve pogodbe; - znesek odobrenega kredita; - znesek neodplačanega dela obveznosti; - znesek in vrsta posamezne anuitete oziroma obroka; - odplačilna doba in - podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zastava oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja); 2. pri poslih, odobrenih v zvezi s prekoračitvijo na plačilnem računu: - datum odprtja plačilnega računa; - podatek, ali je odobreno posojilo za redno ali izredno prekoračitev stanja na tem računu, znesek odobrenega posojila ter obdobje, za katerega je posojilo odobreno, in - podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zastava oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja); 3. pri poslih, odobrenih v zvezi s plačilnimi instrumenti z odloženim plačilom obveznosti: - datum izdaje plačilnega instrumenta; - znesek odobrene mesečne porabe in - podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zastava oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja); 4. če kreditojemalec zamudi z izpolnitvijo obveznosti na podlagi posameznega kreditnega posla iz 1. do 3. točke v znesku, ki presega 25 eurov, in je obdobje zamude daljše od 90 dni: - datum nastanka zamude; - znesek obveznosti, s plačilom katerih je kreditojemalec v zamudi; - podatek, ali je bil zaradi prisilne izterjave obveznosti zoper kreditojemalca začet postopek sodne izvršbe; - podatek, ali je bil zaradi zamude kreditojemalca pri izpolnitvi obveznosti iz kreditnega posla v skladu s pogodbo kreditojemalcu onemogočena ali omejena uporaba plačilnega računa ali plačilnega instrumenta, ter podatek o ponovni sprostitvi uporabe računa ali plačilnega instrumenta in - podatek, da je bil sklenjen dogovor o odlogu plačila obveznosti, in obdobje odloga; 5. spremembe podatkov iz 1. do 4. točke zaradi poslovnih dejanj ali drugih dogodkov, ki nastanejo med trajanjem poslovnega razmerja na podlagi teh poslov, ki ne pomenijo položaja iz prejšnje točke, in sicer: - podatek, ali je kreditodajalec predčasno odstopil od pogodbe, vključno z datumom zaključka posla in podatkom, ali je kreditodajalec zaradi predčasnega odstopa pristopil k izterjavi neodplačanega dela obveznosti; - znesek neodplačanega dela obveznosti, ki je predmet izterjave; - datum plačila obveznosti in podatek o predčasnem plačilu; - sprememba odplačilnega obdobja in - sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oziroma obroka; 6. podatki o davčnih, upravnih in sodnih izvršbah pri banki: - datum prejema izvršljivega sklepa o izvršbi ter o dejanjih med postopkom izvršbe: odlog plačila obveznosti, v zvezi s katero se opravlja izvršba, prekinitev izvršilnega postopka ter prenehanje odloga oziroma nadaljevanje izvršilnega postopka; - znesek neodplačanega dela obveznosti, v zvezi s katero se opravlja izvršba, in - datum zaključka postopka izvršbe z opredelitvijo statusa terjatve ob zaključku: popolno poplačilo obveznosti, ustavitev izvršbe (umik), vrnitev sklepa izdajatelju. Podatki o prevzetih poroštvih fizičnih oseb za obveznosti kreditojemalca, ki je fizična oseba ali poslovni subjekt: 1. o poroku: - z navedbo podatkov iz prve točke podatkov o kreditnih poslih; 2. o poroštvu: - datum prevzema poroštva in - glede obveznosti kreditojemalca, za katerega je oseba dala poroštvo, z navedbo podatkov iz 1. in 4. točke podatkov o kreditnih poslih; 3. o spremembi podatkov iz 1. in 2. točke podatkov o kreditnih poslih zaradi poslovnih dejanj ali drugih dogodkov, ki nastanejo med trajanjem poroštva, in sicer: - datum plačila obveznosti, za katero je dano poroštvo s strani kreditojemalca ali poroka; - podatke o predčasnem plačilu obveznosti, za katero je dano poroštvo; - sprememba odplačilnega obdobja za izpolnitev obveznosti kreditojemalca in - sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oziroma obroka v zvezi z obveznostjo, za katero je dano poroštvo. Kreditodajalci, ki niso člani sistema izmenjave informacij, če izpolnjujejo tehnične pogoje in varnostne zahteve za dostop do sistema izmenjave informacij, ki jih določi Banka Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vključeni dajalci kreditov), lahko dostopajo izključno do naslednjih podatkov o zadolženosti posamezne fizične osebe, ki je izrazila interes za sklenitev kreditnega posla, o: - znesku neodplačanega dela obveznosti iz kreditnega posla; - znesku obveznosti, s plačilom katerih je potrošnik v zamudi; - znesku neodplačanega dela obveznosti, v zvezi s katero se opravlja sodna ali davčna izvršba pri banki, in - znesku neodplačanega dela obveznosti, za katero je banka začela postopek izterjave, vključno s podatki o omejitvi uporabe ali o onemogočeni uporabi plačilnega računa zaradi izterjave in o ponovni odpravi omejitev.
 • Uporabniki zbirke: - Osebe, ki so pri članih sistema iz 15. člena Zakona o centralnem kreditnem registru pooblaščene za dostopanje do sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb, zaradi ocenjevanja kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za tega člana ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla in zaradi reklamacije komitenta, izterjave komitenta, revizije in posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij, - pooblaščene osebe pri vključenih dajalcih kreditov iz tretjega odstavka 19. člena Zakona o centralnem kreditnem registru z možnostjo dostopanja do omejenega obsega podatkov, kot jih opredeljuje 1. do 4. točka tretjega odstavka 19. člena Zakona o centralnem kreditnem registru, - pooblaščeni delavci BS, ki so pri Banki Slovenije pooblaščeni za dostopanje do informacij v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb za namen reševanja reklamacije Komitenta – posameznika in posodabljanja njegovih matičnih podatkov ali zaradi pregledovanja in obdelave teh podatkov, vključno z elektronsko obdelavo, za namen izvajanja nadzora nad upravljanjem kreditnega tveganja v bankah ter statističnega poročanja, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v BS, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo BS. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Zbirka osebnih podatkov v papirni obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega varovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logistične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Varnostna politika razvoja informacijskih sistemov, Pravilnik o upravljanju dostopov v Banki Slovenije, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentifikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): V sistem SISBON so vključeni podatki o osebnem stečaju, podatkovni vir je Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

55. Zbirka osebnih podatkov za preprečevanje nasprotja interesov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v sektorju Nadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izogib konfliktu interesov, skladno s Kodeksom ravnanja zaposlenih v BS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega, oddelek, delovno mesto v BS, subjekt nadzora, kjer je možnost nastanka konflikta interesov, delovno mesto v navedeni banki, predviden način obvladovanja potencialnega konflikta interesa.
 • Uporabniki zbirke: Direktor NBP (nosilec), izvršni direktor sektorja Nadzor, direktorica SNR, pravna svetovalka, strateška svetovalka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjeni železni omari. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije, načela Kodeksa ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije, sklep SBS. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

56. Seznam osebnih podatkov o oddanih pritožbah (zahtevah za popravek podatkov) prek portala Moj SISBIZ in prek pisne zahteve za popravek podatkov oddane pri upravljavcu in pri članih SISBIZ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki fizičnih oseb, ki so oddale Zahtevo poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov (SISBIZ) v pisni obliki prek obrazca ali prek aplikacije Moj SISBIZ, podatki o fizični osebi, ki je Zahtevo osebno prevzela pri Članu/Upravljavcu sistema SISBIZ, in podatki o fizični osebi, ki je vnesla Zahtevek v sistem SISBIZ pri Članu/Upravljavcu sistema.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov zbirajo in obdelujejo v BS le za namen: - spremljanja evidence zahtev za popravek podatkov in njihovega pravočasnega reševanja, - priprave odgovora, - evidentiranja in zagotovitve revizijske sledi pri reševanju zahtev za popravek podatkov, - statističnega spremljanja obsega zahtev za popravek podatkov v SISBIZ in anonimiziranega poročanja BS za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o fizični osebi, ki je oddala pisno zahtevo: - ime in priimek kontaktne osebe; - elektronski naslov in telefonska številka; - ime in priimek odgovorne osebe. Podatki o fizični osebi, ki je pisno zahtevo prevzela (pri članu/upravljavcu sistema SISBIZ): - ime in priimek. Podatki o fizični osebi, ki je zahtevo vnesla v sistem SISBIZ: - ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov pooblaščene osebe pri poslovnem subjektu; - ime in priimek pooblaščene osebe pri članu/upravljavcu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci BS; na podlagi zakonske zahteve: nadzorni, inšpekcijski ali revizijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v BS, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo BS. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

57. Seznam generalnih skrbnikov in njihovih namestnikov sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov - SISBIZ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki o fizičnih osebah, pooblaščenih s strani upravljavca in članov sistema za dostopanje do sistema SISBIZ.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov zbirajo in obdelujejo v BS le za namen: - vključitve in ukinitve generalnega skrbnika in njegovega namestnika posameznega člana in upravljavca v sistem SISBIZ (dodelitev/odvzem pooblastila), - priprave liste za obveščanje, - obveščanja generalnih skrbnikov in namestnikov o nadgradnjah, morebitnem nedelovanju sistema, obveščanju o spremembi zakonodaje ali načinu poročanja, sklicu sestankov in zagotavljanju izmenjave informacij pri reševanju zahtev poslovnega subjekta za popravek podatkov v SISBIZ med člani in upravljavcem, - statističnega spremljanja obsega pooblaščenih oseb za dostopanje do sistema SISBIZ.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o fizični osebi: - ime in priimek generalnega skrbnika in namestnika generalnega skrbnika pri članu/upravljavcu sistema; - naslov zaposlitve: kraj, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj pošte, telefonska številka, fax številka in elektronski naslov; - ime in priimek odgovorne osebe pri članu/upravljavcu sistema.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci BS; na podlagi zakonske zahteve: nadzorni, inšpekcijski ali revizijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v BS, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo BS. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

58. Seznam osebnih podatkov o opravljenih poizvedbah v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov prek sistema SISBIZ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki o fizičnih osebah, pooblaščenih za dostopanje do sistema SISBIZ in podatki o poizvedbah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov zbirajo in obdelujejo v BS le za namen: - nadzora nad dostopom, - spremljanja obsega poizvedb in izdaje računov, - evidentiranja izvedenih poizvedb pooblaščenih oseb za dostopanje, - statističnega anonimiziranega poročanja za potrebe BS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o fizični osebi in poizvedbi: - šifra poizvedbe, - naziv in matična številka poizvedovalca ter ime in priimek pooblaščene osebe, ki opravlja poizvedbo o zadolženosti poslovnega subjekta, - podatki o vpogledanemu poslovnemu subjektu: matična in davčna številka, - vrsta poizvedbe, - namen poizvedbe, - datum in čas poizvedbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci BS; na podlagi zakonske zahteve: nadzorni, inšpekcijski ali revizijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v BS, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo BS. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

59. Seznam osebnih podatkov oseb iz Vlog za prijavo oziroma preklic digitalnega potrdila

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki o fizičnih osebah, ki so v Vlogah za prijavo/preklic digitalnega potrdila opredeljeni kot odgovorne osebe poslovnih subjektov in kot imetniki digitalnega potrdila, in sicer: - s pravicami generalnega skrbnika pri uporabniku Info SISBIZ, - z uporabniškimi pravicami SISBIZ B2B, - s pravicami pooblaščene osebe Moj SISBIZ, za vzpostavitev dostopa do spletnih aplikacij v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov (SISBIZ).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov zbirajo in obdelujejo v BS le za namen: - realizacije zahtev za vzpostavitev/preklic dostopa do aplikacij Moj SISBIZ, Info SISBIZ, SISBIZ B2B, - izdaje (pred)računov, - statističnega anonimiziranega poročanja za potrebe BS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o fizični osebi : - ime in priimek odgovorne osebe ter njegova funkcija, - ime in primek, telefonska številka in elektronski naslov imetnika digitalnega potrdila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci BS; na podlagi zakonske zahteve: nadzorni, inšpekcijski ali revizijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v BS, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo BS. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

60. Seznam fizičnih oseb, ki v imenu državnih organov zahtevajo izpis podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov iz sistema izmenjave informacij SISBIZ in podatkov o osebah in poslovnih subjektih, na katere se poizvedba nanaša

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki v imenu državnih organov zahtevajo izpis podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov iz sistema izmenjave informacij SISBIZ in podatkov o osebah in poslovnih subjektih, na katere se poizvedba nanaša.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov zbirajo in obdelujejo v BS le za namen: - zagotavljanja posredovanja izpisov na zahtevo uradnih organov v zahtevanih rokih, - spremljanja obsega poizvedb, - statističnega anonimiziranega poročanja za potrebe BS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poizvedbi za izpis podatkov: - naziv državnega organa in naslov; - opravilna številka ali druga uradna evidenčna številka; - ime in priimek sodnika ali druge uradne osebe; - podatki o poslovnem subjektu: naziv, davčna in matična številka; - ime in priimek fizične osebe, ki je v povezavi s poslovnim subjektom na katerega se nanaša poizvedba za izpis podatkov o zadolženosti; - ime in priimek fizične osebe, davčna številka in rojstni datum (EMŠO).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci BS; na podlagi zakonske zahteve: nadzorni, inšpekcijski ali revizijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v BS, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo BS. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

61. Seznam fizičnih oseb, ki v imenu državnih organov zahtevajo izpis podatkov fizičnih oseb iz sistema izmenjave informacij (SISBON) in podatkov o osebah, na katere se zahteva nanaša

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki v imenu državnih organov zahtevajo izpis podatkov fizičnih oseb iz sistema izmenjave informacij (SISBON) in podatkov o osebah, na katere se zahteva nanaša.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb SISBON zbirajo in obdelujejo v BS le za namen: - zagotavljanja posredovanja izpisov na zahtevo uradnih organov v zahtevanih rokih, - spremljanja obsega vpogledov, - statističnega anonimiziranega poročanja za potrebe BS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zahtevi za izpis podatkov: - naziv organa in naslov; - opravilna številka ali druga uradna evidenčna številka; - davčna števila organa; - ime in priimek sodnika ali druge uradne osebe; - ime in priimek osebe, na katero se zahteva za izpis podatkov nanaša, davčna številka in rojstni datum (EMŠO).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci BS; na podlagi zakonske zahteve: nadzorni, inšpekcijski ali revizijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v BS, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo BS. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Zbirke osebnih podatkov v papirnati obliki se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu in v železnih omarah. Notranji pravni akti, ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, protivlomni sistem ter videonadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije), postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

62. Zbirka podatkov o dajalcih potrošniških kreditov v obliki finančnega zakupa nepremičnin in kreditnih posrednikov za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Člani poslovodstva, prokuristi in odgovorne osebe dajalcev potrošniških kreditov; - člani poslovodstva in prokuristi posrednikov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo dovoljenj za opravljanje storitev: - dajanje potrošniških kreditov v obliki finančnega zakupa nepremičnin in - posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali - izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - izobrazba in delovne izkušnje (ustrezne listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev), - izpisek iz kazenske evidence ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da dajalec kredita oziroma vložnik, član poslovodstva, prokurist dajalca kredita oziroma vložnika in odgovorna oseba: - niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper pravni promet ali zoper premoženje oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja; - zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več.
 • Uporabniki zbirke: Odsek Licenciranje, inšpektorji, vodstvo oddelka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omejitev dostopa do programske opreme in dokumentacije, ki se hrani v varnostni omari. Zbirke osebnih podatkov se fizično varujejo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu. Notranji pravni akti ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, proti vlomni sistem ter video nadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v banki Slovenije, postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

63. Zbirka posnetkov sej OFS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Odbora za finančno stabilnost in od članov OFS pooblaščene osebe iz AZN, ATVP, MF in BS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Seje OFS se snemajo na nosilce zvoka in ti zvočni zapisi so sestavni del zapisnika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zvočni zapisi sej OFS, ki se hranijo na nosilcu zvoka (CD plošča), s pripadajočimi zapisniki sej OFS.
 • Uporabniki zbirke: Člani OFS in od članov OFS pooblaščene osebe iz AZN, ATVP, MF in BS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omejitev dostopa do zvočnih posnetkov s pripadajočimi zapisniki. Zapisniki so fizično varovani tako, da se hranijo v zaklenjenem pisarniškem pohištvu. Zvočni zapisi sej OFS se hranijo na dveh ločenih mestih, zavarovanih pred požarom. En izvod zvočnega zapisa zadevne seje OFS se hrani v železni omari v pisarni odseka Makrobonitetni razvoj in ESRB, drug izvod zvočnega zapisa zadevne seje OFS pa v ognjevarni omari v prostoru varnostnega območja v BS. V obeh ognjevarnih železnih omarah se vodi evidenca vsebine in evidenčni list o vnosu ter iznosu zvočnih zapisov v/iz železne omare, ter o osebi ki je to opravila. Vstopanje v prostor varnostnega območja BS je v pristojnosti oddelka UH, ki tudi vodi evidenco o tem kdaj in kdo je vstopil/izstopil v/iz prostora varnostnega območja. Zaposleni iz odseka Makrobonitetni razvoj in ESRB v prostor varnostnega območja lahko vstopi le v spremstvu pristojnega zaposlenega UH. Ognjevarno železno omaro v prostoru varnostnega območja lahko odpira in zapira izključno pristojni zaposleni iz odseka Makrobonitetni razvoj in ESRB. Notranji pravni akti ki določajo način fizičnega zavarovanja osebnih podatkov s strani zaposlenih so: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Pravilnik o hišnem redu Banke Slovenije, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v Banki Slovenije ter načela Kodeksa Banke Slovenije. Tehnično področje fizičnega varovanja v banki zajema še protipožarni sistem, sistem pristopne kontrole, proti vlomni sistem ter video nadzor. Za izvajanje nadzora je Banka Slovenije pridobila licenco za varovanje premoženja za lastne potrebe. Varovanje osebnih podatkov v elektronski obliki zajema administrativne, tehnično-logične in fizične vrste varnostnih kontrol. Administrativni postopki varovanja zajemajo notranje pravne akte Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Banki Slovenije, Varnostna politika strežniške in komunikacijske infrastrukture, Varnostna politika uporabe interneta v Banki Slovenije, Varnostna politika oddaljenega dostopa do informacijskega sistema Banke Slovenije, Pravilnik o urejanju pravic dostopov do računalniških virov, Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v banki Slovenije, postopke, varnostno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter vodstveni nadzor. Tehnično logični postopki varovanja zajemajo požarne pregrade, varno izmenjavo sporočil s šifriranjem podatkov, identifikacijo in avtentikacijo uporabnika z osebnim uporabniškim imenom in geslom, sistem dostopnih pravic, avtomatsko zaklepanje ekrana ter sistem beleženja dogodkov in revizijskih sledi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam