Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Slovenska 41
Naziv ali firma: PDU d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 5858089
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Seznam povezanih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe povezane z družbo za upravljanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V seznamu POV/1 se vpisujejo naslednji podatki o povezani osebi in načinu povezanosti: zaporedna številka, datum nstanka povezanosti, datum vnosa spremembe, datum nastanka premembe, ime in priimek fizične osebe oziroma firma pravne osebe, naslov stalnega bivališča oziroma sedež pravne osebe (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država), datum rojstva oziroma matična številka pravne osebe, oznako vrste povezanosti osebe z družbo za upravljanje s pomočjo šifranta; v seznamu POV/NAL se vpisujejo podatki o naložbah sredstev investicijskega sklada s pravno osebo, ki je povezana z družbo za upravlajnje: zaporedna številka povezane osebe iz seznama POV/1, ime investicijskega sklada, firma, sedež in matična številka družbe za upravljanje, datum pravnega posla, vrsta pravnega posla, vrsta in obseg sredstev, ki so predmet pravnega posla, na način, kot določa Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih paprijev in javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu, opis razlogov za takšno naložbo, in sicer z uporabo šifranta, ki je sestavni del splošnega akta iz drugega odstavka 4. člena tega sklepa.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, vlagatelji v vzajemne sklade PDU
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o vzajemnem skladu:Ime vzajemnega sklada, fizma, sedež in matična številka družbe za upravljanje; podatki o lastniku investicijskega kupona: ime in priimek oziroma firma imetnika, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država) oziroma sedež, EMŠO oziroma matična številka, davčna številka, drugi podatki potrebni po Zakonu o preprečeavnju pranja denarja, povezani z identifikacijo imetnika, drugo (telefon, ipd.), oznaka povezanosti imetnika z družbo za upravljanje, in sicer z uporabi šifranta iz sklepa, ki ureja podrobnejšo vsebino in način izdelave seznama povezanih oseb; podatko o vplačilih in izplačilih: datum nakazila na posebni denarni račun (četrti odstavek 131. člena ZISDU-1), znesek vplačila, datum preračuna vplačil v enote premoženja, vrednost enote premoženja na dan preračuna vplačila, nakupna vrednost enote premoženja na dan preračuna, število enot premoženja, pridobljenih z vplačilom, datum zahteve za izplačilo, število enot premoženja vzajemnega sklada oziroma višina denarnega zneska, katerega izplačilo se zahteva, vrednost enote premoženja na dan preračuna izplačila, odkupna vrednost enote premoženja na dan preračuna, datum izplačila, znesek izplačila; podatki o stanju: skupni znesek vseh nakazil, skupno število vseh vplačanih enot premoženja vzajemnega sklada, skupni znesek vseh izplačil, skupno število vseh izplačanih enot premoženja vzajemnega sklada, razlika med vsemi izplačili in nakazili, saldo enot premoženja po vseh vplačilih in izplačilih, vrednost salda enot premoženja vzajemnega sklada (po vrednosti enote na dan izdela izpisa iz evidence oziroma vrednost enote na dan, na katerega se izpis nanaša).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam