Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HARTON D.O.O.
Sedež ali naslov: OB LAZNIŠKEM POTOKU 7
Poštna številka: 2341
Kraj: LIMBUŠ
Matična številka: 1917501000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3.1 Zakon o delovnih ratmerjih, Ur. l. RS, št. 42/2002 3.2 Zakon o davčnem postopku – ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 54/04), 3.3 Zakon
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju/družbi HARTON, d. o. o., Ob Lazniškem potoku 7, 2341 Limbuš.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in podjemnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1 ter varovane s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 5.1 priimek in ime, 5.2 EMŠO, 5.3 rojstni datum, 5.4 davčna številka, 5.5 stalno in začasno prebivališče, 5.6 številka osebnega računa, 5.7 podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v KAD, 5.8 podatki o vzdrževanih družinskih članih, 5.9 podatki o zavarovanih družinskih članih, 5.10 podatki o številu otrok do 15. leta otrokove starosti, zaradi pravice do letnega dopustusta. 5.11 podatki o plači in drugih osebnih prejemkih (osnovni količnik, količnik o napredovanju, dodatki na delovno mesto, dodatki na naziv, delovna doba, bonitete, - jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, regres, nadurno delo, mentorstvo), 5.12 podatki o doseženi stopnji izobrazbe, 5.13 podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodb o izobraževanju, 5.14 podatki o službenih in diplomatskih potnih listih, 5.15 podatki o izrabi letnega dopusta, 5.16 podatki o odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe ali nege družinskega člana, 5.17 podatki o razporeditvi na delovno dolžnost, 5.18 drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: 9.1 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 9.2 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 9.3 AJPES.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki o zaposlenih delavcih se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): -3.1 Zakon o davčnem postopku – ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 54/04), -3.2 Zakon o izvršbi in zavarovanju - ZIZ (Uradni list RS, št. 51/98, 72/98, 11/99 – odločba US, 89/99, 11
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi/podjetju HARTON, d. o. o., Ob Lazniškem potoku 7, 2341 Limbuš
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač in drugih osebnih prejemkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 5.1 ime in priimek, 5.2 naslov prebivališča, 5.3 občina prebivališča, 5.4 številka osebnega računa, 5.5 delovno razmerje, 5.6 davčna številka, 5.7 šifra davčnega urada, 5.8 dejstvo ali je oseba davčni zavezanec ali ne, 5.9 stroškovno mesto, 5.10 vrsta obračuna, 5.11 bruto izplačan znesek, 5.12 drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 6.2 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 6.3 Ministrstvo za finance, 6.4 AJPES, 6.5 DURS, 6.6 Statistični urad Republike Slovenije, 6.7 Sodišča, 6.8 Sindikati, 6.9 Banke, 6.10 Prejemniki preživnin, 6.11 Zavarovalnice, 6.12 Upniki zaposlenih (v izvršilnem postopku).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki o plačah in drugih prejemkih se hranijo v rednikih, ki se nahajajo v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA OPRAVLJENIH UR

 • Pravna podlaga (neobvezno): -3.1 Zakon o davčnem postopku – ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 54/04),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi/podjetju HARTON d. o. o., Ob Lazniškem potoku 7, 2341 Limbuš
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač in drugih osebnih prejemkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -5.1 ime in priimek -5.2 datum rojstva -5.3 delovno mesto -5. 4 Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: -7.1 pooblaščeni delavci upravljavca -7.2 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije -7.3 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -7.4 Zavod RS za zaposlovanje -7.5 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve -7.6 Statistični urad RS -7.7 drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): -3.1 Zakon o davčnem po
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi/podjetju HARTON, d. o. o., Ob Lazniškem potoku 7, 2341 Limbuš
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač in drugih osebnih prejemkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -5.1 ime in priimek -5.2 enotna matična številka – EMŠO ali datum rojstva, če nima EMŠ-oja -5.3 kraj, občina in država rojstva in državljanstvo -5.4 delovno mesto -5.5 poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, -5.6 delovno mesto -5.7 delovni čas (ur tedensko) -5.8 invalid in kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen -5.9 ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen -5.10 ukvarjanje z dopolnilnim delom -5.11 številka transakcijskega računa delavca -5.12 bruto in neto plača delavca -5.13 bruto in neto zaostala izplačila in nadomestila plač -5.14 izredna izplačila v bruto in neto znesku -5.15 povračila stroškov v zvezi z delom -5.16 regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev--5.17 plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje -5.18 solidarnostna pomoč, odpravnina -5.19 stroški izobraževanja delavcev -5.20 davki na izplačane plače -5.21 ostali stroški dela -5.22 prispevki v breme delodajalca in prispevki v breme zavarovanca
 • Uporabniki zbirke: -6.1 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije -6.2 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -6.3 Zavod RS za zaposlovanje -6.4 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve -6.5 Statistični urad RS -6.6 drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni knjigovodje – obračun plač upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O USPOSABLANJU DELAVCEV ZA VARNO DELO IN PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA TER USPOSOBLJENOSTI ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): -3.1 Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD, Ur. l. RS, št. 56/1999 in 64/
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi/podjetju HARTON, d. o. o., Ob Lazniškem potoku 7, 2341 Limbuš, pogodbeni delavci, najeti delavci (posredovanje delavcev).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -5.1 Ime in priimek -5.2 datum in kraj rojstva -5.3 stalno ali začasno prebivališče -5.4 poklic, izobrazba -5.5 vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varnost pri delu in varstvo pred požarom ter datumom zdravniškega pregleda -5.6 datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela -5.7 podatki o strokovni izobrazbi delavca -5.8 podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge -5.9 opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu -5.10 roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela in za varstvo pred požarom -5.11 vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog -5.12 podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu in požarne varnosti, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse, zapisnik o preizkusih znanja delavcev
 • Uporabniki zbirke: -6.1 pooblaščeni delavec družbe HARTON, d. o. o., Ob Lazniškem potoku 7, 2341 Limbuš -6.2 izvajalci usposabljanja -6.3 drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Spričevala o preizkusu znanja iz varstva pri delu in iz varstva pred požarom se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3.1 Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD, Ur. l. RS, št. 56/1999 in 64/
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi/podjetju HARTON, d. o. o., Ob Lazniškem potoku 7, 2341 Limbuš pogodbeni delavci, najeti delavci (posredovanje delavcev).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -5.1 ime in priimek -5.2 enotna matična številka občana – EMŠO oz. datum rojstva, če nima EMŠ-oja -5.3 državljanstvo -5.4 stalno prebivališče -5.5 številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce) -5.6 invalidnost in vrsta invalidnosti -5.7 poklic -5.8 šolska izobrazba, strokovna usposobljenost -5.9 stroškovno mesto -5.10 datum zaposlitve -5.11 delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca, napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta, morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: -6.1 pooblaščeni delavec družbe HARTON, d. o. o., Ob Lazniškem potoku 7, 2341 Limbuš -6.2 pooblaščeni zdravnik družbe HARTON, d. o. o., Ob Lazniškem potoku 7, 2341 Limbuš -6.3 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja ter zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih zdravniških pregledih se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam