Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: COMETT, ZAVOD ZA POMOČ IN NEGO NA DOMU
Sedež ali naslov: Tbilisijska 57 b
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5996856000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v zavodu COMETT, delavci, ki delajo v zavodu COMETT po pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, delavci, ki opravljajo študentsko delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbirka se vodi za potrebe delodajalca, namene uveljavljanja pravic iz delovnega razmerja, socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja in zaradi inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum in kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), izobrazba, ali je delavec invalid, stopnjo invalidnosti, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, avtorske pogodbe, datum nastopa dela, ali je pogodba sklenjena za nedoločen čas ali za določen čas in koliko časa, poklic, ki ga opravlja delavec, naziv delovnega mesta, število ur rednega tedenskega delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, osnovna plača, številka osebnega računa, podatki o vzdrževanih družinskih članih, delovna doba, število dni dopusta, podatki o prenehanju pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Delodajalec, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, drugi, ki izkažejo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov, drugi na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v posebnem registratorju, registratorji pa so shranjeni v zaklenjenih omarah na sedežu zavoda. Prostori, v katerih se hranijo registratorji so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi v delovnem času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci delodajalca in pooblaščeni delavci pri pogodbenih sodelavcih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljalec nima zastopnika iz 3. odstv. 5. čl. ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v zavodu COMETT, delavci, ki delajo v zavodu COMETT po pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, delavci, ki opravljajo študentsko delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbirka se vodi za potrebe delodajalca
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum in kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), izobrazba, ali je delavec invalid, stopnjo invalidnosti, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, avtorske pogodbe, ali je pogodba sklenjena za nedoločen čas ali za določen čas in koliko časa, poklic, ki ga opravlja delavec, naziv delovnega mesta, število ur rednega tedenskega delovnega časa, število dni bolniškega dopusta, mesec in leto odsotnosti iz dela zaradi bolezni, število dni rednega dopusta, mesec in leto izrabe rednega letnega dopusta, število dni izrednega dopusta, mesec in leto izrabe izrednega letnega dopusta, število dni neplačanega dopusta, mesec in leto izrabe neplačanega dopusta, mesec in leto druge odsotnosti z dela, številka osebnega računa, podatki o vzdrževanih družinskih članih, delovna doba, bruto plača, neto plača, podatki o drugih stroških dela, prispevki v breme delodajalca, prispevki v breme zavarovanca.
 • Uporabniki zbirke: Delodajalec, delavec, DURS in AJPES, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, drugi, ki izkažejo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov, drugi na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v posebnem registratorju, kjer se vodijo mesečne plačilne liste, registratorji, v katerih se vodijo plačilne liste pa se hranijo na sedežu zavoda v zaklenjenih omarah. Osebni podatki se kot evidenca vodijo računalniško, računalniški sistem pa je zaščiten s sistemom gesel in virusno zaščito. Prostori, v katerih se hranijo registratorji s plačilnimi listami zaposlenih so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi v delovnem času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniške zbirke podatkov, diskete in zgoščenke se hranijo na enak način kot papirni nosilci oebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci delodajalca in pooblaščeni delavci pri pogodbenih sodelavcih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljalec nima zastopnika iz 3. odstv. 5. čl. ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka o evidenci delovnega časa, izrabi letnega dopusta in drugih odsotnostih z dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v zavodu COMETT, delavci, ki delajo v zavodu COMETT po pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, delavci, ki opravljajo študentsko delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbirka se vodi za potrebe delodajalca, namene uveljavljanja pravic iz delovnega razmerja, socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja in zaradi inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, ura, dan, mesec in leto prihoda na delo, ura, dan, mesec in leto odhoda z dela, dan izrabe rednega letnega dopusta, dan izrabe izrednega letnega dopusta, dan izrabe neplačanega dopusta, dan odsotnosti iz dela zaradi bolezni, dan druge odsotnosti z dela
 • Uporabniki zbirke: Delodajalec, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, drugi, ki izkažejo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov, drugi na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki o prisotnosti na delu in odsotnosti iz dela se hranijo v posebnih registratorjih, ki so shranjeni v zaklenjenih omarah na sedežu zavoda. Osebni podatki se kot evidenca vodijo računalniško, računalniški sistem pa je zaščiten s sistemom gesel in virusno zaščito. Prostori v katerih se hranijo registratorji so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi v delovnem času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniške zbirke podatkov, diskete in zgoščenke se hranijo na enak način kot papirni nosilci osebnih podatkov. Podatki o odsotnosti iz dela se hranijo in so evidentirani tudi na plačilnih listah v okviru zbirke o stroških dela. Dostop do osebnih podatkov imajo samo delavci delodajalca in pooblaščeni delavci pri pogodbenih sodelavcih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljalec nima zastopnika iz 3. odstv. 5. čl. ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka o uporabnikih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbirka se vodi za potrebe upravljalca, izpolnjevanje uporabniških storitev, davčne namene, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja in zaradi inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, naslov stalnega bivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka ), naslov začasnega bivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka ), datum in kraj rojstva, davčna številka, EMŠO, podatki o zdravstvenem stanju, telefonska številka, telefonska številka drugih kontaktnih oseb, uradni zaznamki
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec, uporabniki oz. naročniki storitev, DURS, drugi, ki izkažejo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov, drugi na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v posebnih osebnih mapah, ki so shranjene v visečih mapah, viseče mape pa so shranjene v ognjevarni zaklenjeni omari. V primeru, da gre za občutljive podatke je to na osebnih mapah posebej označeno, in sicer z velikima tiskanima črkama OP v rdeči barvi. Osebni podatki se kot evidenca vodijo računalniško, računalniški sistem pa je zaščiten s sistemom gesel in virusno zaščito. Prostori v katerih se hranijo osebne mape so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi v delovnem času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniške zbirke podatkov, diskete in zgoščenke se hranijo na enak način kot papirni nosilci osebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo samo delavci delodajalca in pooblaščeni delavci pri pogodbenih sodelavcih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljalec nima zastopnika iz 3. odstv. 5. čl. ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam