Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HARMONIJA - MASAŽE, VLASTA KELEMINA S.P.
Sedež ali naslov: Kotlje 165
Poštna številka: 2394
Kraj: Kotlje
Matična številka: 3109399000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih njihovih plač in prejemkov v zvezi z delom ter drugih stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistične analize, za druge v zakonu določene namene in za upravljavce pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek. enotna matična številka občana, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj v tujini, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, zavarovalna doba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), št. transakcijskega računa na katerega se izplačujejo plače in drugi prejemki; podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi dejavnost organizacije (šifra), osnova za plačo, številka osebnega računa in banke, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom); skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo; neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; neopravljene ure brez nadomestila plače; ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa podatki o plačah; izplačane plače: bruto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, izplačane nagrade; plače iz dobička; neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; nadomestilo neto plače v breme delodajalca (za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestila neto plače v breme drugih); dodatna denarna izplačila iz naslova delovne uspešnosti,izredno izplačilo, neto plače iz dobička; podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , DURS Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi. Poleg tega pa tudi zunanji pogodbeni sodelavci s področja računovodstva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poslovnih partnerjih in sklenjenih najemnih ter drugih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev poslovnih partnerjev in pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje razmerij s poslovnimi partnerji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pogodbe se hranijo največ deset let po poteku leta, v katerem so bile uporabljene za davčne namene (po 63. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 21/06 in 30. členu Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999, 30/2002).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, status zavezanca za DDV, osebni račun, banka, telefonska številka, elektronski naslov, kontaktna oseba pri upravljavcu, podatki za posamezni posel oz. v posamezni pogodbi: predmet pogodbe, pogodbena vrednost, rok izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi. Poleg tega pa tudi zunanji pogodbeni sodelavci s področja računovodstva in vzdrževanja informacijskega sistema.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izdanih in prejetih računih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 21/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji oziroma ponudniki in uporabniki storitev (kontaktne osebe pravnih oseb).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, računovodsko knjiženje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, številka računa, datum izdaje računa, kraj izdaje računa, datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, rok plačila, datum valute, davčna številka (ID za DDV), postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija obračunanega DDV z osnovami, skupni znesek računa.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi. Poleg tega pa tudi zunanji pogodbeni sodelavci s področja računovodstva in vzdrževanja informacijskega sistema.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev strank
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev/vsi kupci izdelkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzdrževanje kontakta s strankami (reklamacije, plačilo računov ), za obveščanje strank o novih storitvah/izdelkih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi. Poleg tega pa tudi zunanji pogodbeni sodelavci s področja računovodstva in vzdrževanja računalniške opreme.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam