Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PAGIS RAČUNALNIŠTVO IN GRAFIKA D.O.O.
Sedež ali naslov: ULICA NIKOLAJA PIRNATA 016
Poštna številka: 5280
Kraj: IDRIJA
Matična številka: 1639137000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI DELAJO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE (ŠTUDENTI, DIJAKI)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki, ki opravljajo dela v podjetju PAGIS d.o.o, Idrija na podlagi napotnice pooblaščene organizacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dela študentov in dijakov ter uveljavljanje pravic in dolžnosti, ki izvirajo iz te pogodbe ter za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • datum in kraj rojstva • stalno prebivališče • vrsta dela • urna postavka • šola • izobrazba • druga znanja, delovne izkušnje • dokazilo o zdravstveni zmožnosti za opravljanje začasnega, občasnega dela • drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z opravljanjem dela.
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v podjetju, po pooblastilu direktorja podjetja • pooblaščeni računovodski servis • Študentski servis, ki je izdal napotnico • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se nahaja v računovodskem servisu. Napotnice se shranjujejo v register prejetih računov, ki se izven delovnega časa zaklepa v omaro v pisarni računovodstva. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o Zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.5.2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARNO DELO IN ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju PAGIS d.o.o, Idrija.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom ter urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebno ime • datum in kraj rojstva • stalno in začasno prebivališče • izobrazba • zaposlitev • vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pri delu in pred požarom • vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita.
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v podjetju, po pooblastilu direktorja podjetja • izvajalci usposabljanja • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se nahaja na sedežu podjetja. Vodi se v personalnih mapah in se izven delovnega časa zaklepa v omaro v pisarni. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o Zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.5.2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju PAGIS d.o.o, Idrija.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebno ime • datum in kraj rojstva • stalno in začasno prebivališče • izobrazba • delovno mesto • napotnica oz. Zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca • datum zadnjega pregleda • podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v podjetju, po pooblastilu direktorja podjetja • pooblaščeni zdravnik družbe, • Zavod za zdravstveno zavarovanje, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se nahaja na sedežu podjetja. Vodi se v personalnih mapah in se izven delovnega časa zaklepa v omaro v pisarni. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o Zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.5.2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O KUPCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci oziroma naročniki storitev podjetja Pagis d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdajo računa na podlagi pogodbe oziroma izvršenega naročila.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • naslov • telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v podjetju, po pooblastilu direktorja - pooblaščeni računovodski servis - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi delno računalniško, delno ročno se nahaja v računovodskem servisu. Računalniški del je zaščiten z gesli in je dostopen samo zaposlenim v računovodskem servisu. Del ki se vodi ročno - v registrih izdanih računov, se izven delovnega časa zaklepa v omaro v pisarni računovodstva. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o Zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.5.2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O ZUNANJIH SODELAVCIH Z AVTORSKIMI POGODBAMI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci podjetja PAGIS d.o.o, Idrija.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje avtorske pogodbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • enotna matična številka občana, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v podjetju, po pooblastilu direktorja podjetja • Ministrstvo za finance RS • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi delno računalniško, delno ročno se nahaja v računovodskem servisu. Računalniški del je zaščiten z gesli in je dostopen samo zaposlenim v računovodskem servisu. Del ki se vodi ročno - pogodbe, se izven delovnega časa zaklepa v omaro v pisarni računovodstva. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o Zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.5.2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam