Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: K.K. KRAS KABINE D.O.O.
Sedež ali naslov: Kraška ulica 7
Poštna številka: 6210
Kraj: Sežana
Matična številka: 5482216000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca videoposnetkov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Varovanje zaposlenih in premoženja družbe.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi, ki se gibajo po transportnih poteh znotraj družbe K.K. Kras Kabine d.o.o.: obiskovalci, poslovni partnerji, zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo, za varovanje zaposlenih ter drugih, ki vstopajo v podjetje ter za varovanje premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 14 dni in se, v kolikor ni prišlo do vdora, samodejno izbrišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika oz. prevoznega sredstva brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja K.K. Kras Kabine d.o.o., - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Posnetki se hranijo v serverju. Po 14 dneh se samodejno uničijo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o usposabljanju iz varnosti pri delu ter varstva pred požari

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe K.K. Kras Kabine d.o.o., študenti in dijaki na delovni praksi, delavci dobaviteljev storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - Datum in kraj rojstva, - Datum pričetka dela, - Opis del, - Podatki o strokovni izobrazbi - Zapisnik o preskusu znanja.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja K.K. Kras Kabine d.o.o., - Izvajalci usposabljanja, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v kadrovski službi podjetja K.K. Kras Kabine d.o.o. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 43. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR Ur. L. RS, št. 42/02), 3., 19., 20., 24., 27. člen ter 7. točka 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD Ur. L. RS, št. 56/99, 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti poškodovanca in urejanje formalnih postopkov v zvezi s poškodbo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - kraj rojstva, - naslov, - poklic, - šolska izobrazba, - kraj dela, - delovno mesto, - delovni čas, - zavarovalna doba, - invalidnost, - delo ki ga je delavec opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, narava poškodbe, poškodovani del telesa, vir nesreče, vzrok nesreče
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja K.K. Kras Kabine d.o.o., - Osebni zdravnik delavca, - Strokovni sodelavec za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, - Pooblaščeni zdravnik podjetja K.K. Kras Kabine d.o.o., - Inšpekcija dela, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v primernih omarah v pisarni kadrovskega delavca, dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca štipendistov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o kadrovski štipendiji.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti podjetja K.K. Kras Kabine d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti štipendistov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - kraj rojstva, - naslov, - naziv izobraževalne inštitucije, - program in smer šolanja, - letnik šolanja, - podatki in dokazila o opravljenih študijskih obveznostih, - pričetek in konec šolanja, - bivališče v času šolanja, - številka TRR in ime banke, - višina štipendije, - telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja K.K. Kras Kabine d.o.o., - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v primernih omarah v pisarni kadrovskega delavca, dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop v bazo podatkov je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o kandidatih za zaposlitev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev kandidata.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati prijavljeni na objavljena prosta delovna mesta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma za opravljanje dela v podjetju K.K. Kras Kabine d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno oz. do kandidatove zahteve za izbris.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - rojstni datum, - državljanstvo, - kraj rojstva, - naslov, - poklic, - šolska izobrazba, - strokovna izobrazba, - strokovna usposobljenost ter druga funkcionalna znanja, - podatki o delovnih izkušnjah in zaposlitvah, - telefonska številka, - naslov elektronske pošte, - drugi podatki, ki jih posameznik navede v svoji prošnji oziroma v življenjepisu.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja K.K. Kras Kabine d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v primernih omarah v pisarni kadrovskega delavca, dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca študentov/dijakov na delovni praksi.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika, sporazum o opravljanju delovne prakse.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo pri K.K. Kras Kabine d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela ter za urejanje pravic dijakov in študentov na delovni praksi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo deset let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca študentov in dijakov vsebuje naslednje podatke: - ime in priimek, - datum in kraj rojstva, - naziv izobraževalne inštitucije, - program in smer ter letnik šolanja, - EMŠO, - Naslov bivališča, - Davčna številka, - Telefonska številka, - Številka GSM telefona
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja K.K. Kras Kabine d.o.o., - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Osebni podatki se hranijo v ustreznih omarah v pisarni kadrovskega delavca; dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o stroških dela ter plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o stroških dela in drugih osebnih prejemkih zaposlencev se nanaša na vse zaposlene pri podjetju K.K. Kras Kabine d.o.o., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o stroških dela in drugih osebnih prejemkih zaposlencev vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu s 16. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njenimi spremembami in sicer: a) podatki o delavcu: - ime in priimek, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - tarifni razred, faktor, - povprečje za bolniško, - davčne olajšave, - ure bolniške, - članstvo v sindikatu, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); - številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki in banka pri katerem je odprt; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila), - plača, - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - zavarovalna oz. delovna doba, - zavarovani družinski člani (ime in priimek, matična številka, davčna številka, naslov), - izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, kilometrina, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, ure skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom), - nadomestilo plače v breme delodajalca, - nadomestilo plače v breme drugih, - ostali stroški dela ter drugi dodatki in prejemki; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci K.K. Kras Kabine d.o.o., - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - DURS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje, - Center za socialno delo, - Statistični urad RS, - AJPES, - Banke, pri katerih imajo zaposleni odprt TRR za nakazilo plače, - Drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirke osebnih podatkov se hranijo v zaklenjeni vodoodporni ter ognjevarni omari v kadrovski službi ter v zaklenjenih omarah v pisarni finančno računovodskega sektorja. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št.40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o izrabi delovnega časa se nanaša na vse zaposlene pri K.K. Kras Kabine d.o.o., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o izrabi delovnega časa vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu z 18. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njenimi spremembami in sicer: - podatke o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci K.K. Kras Kabine, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - DURS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirke osebnih podatkov se hranijo v zaklenjeni vodoodporni ter ognjevarni omari v kadrovski službi ter v zaklenjenih omarah v pisarni finančno računovodskega sektorja. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe ter kandidati za zaposlitev v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - Enotna matična številka občana (EMŠO), - Davčna številka, - Kraj, občina in država rojstva, - Datum rojstva, - Državljanstvo, - Stalno in začasno prebivališče, - Invalidnost, - Kraj dela, - Poklic, - Šolska izobrazba, - Strokovna izobrazba, - Strokovna usposobljenost, - Datum zaposlitve, - Šifra dejavnosti, - Panoga dejavnosti in registrska številka zavezanca, - Delovno mesto - opis, - Opis delovnega procesa, - Delovna oprema in predmeti dela, - Izpostavljenost tveganjem, - Osebna varovalna oprema, - Posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, - Neustreznost delovnega mesta oz. pripombe delodajalca, - Napotnica oz. zdravniška spričevala o oceni delovne zmožnosti delavca, - Izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, - Morebitne omejitve oz. njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, - Razlog morebitne nepodanosti ocene, - Predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci K.K. Kras Kabine, - Pooblaščeni zdravnik družbe, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Zdravniška spričevala se hranijo v osebnih mapah zaposlenih v ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na vse zaposlene pri podjetju K.K. Kras Kabine d.o.o., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti raz
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - ime in priimek, - datum rojstva, - kraj in občina rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - strokovna izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - zavarovalna doba, - oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), - dejavnost delodajalca (šifra), - plačilni razred in faktor, - številka TRR, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), - Pooblaščeni delavci K.K. Kras Kabine d.o.o., - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS), - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Zavod RS za zaposlovanje, - Statistični urad RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim v in izven rednega delovnega časa. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku, je kodiran. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v pisarni, ostala dokumentacija pa v omarah. Dostop do osebnih podatkov, ima le odgovorni za kadrovske zadeve, oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Varovanje oseb in premoženja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek posameznika, podjetje katerega zastopa, čas prihoda in odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja K.K. Kras Kabine d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v vratarnici.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam