Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MECOM ELEMENTI D.O.O.
Sedež ali naslov: Stegne 23
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5816513000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kot določa zakon ZEPDSV, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in druge uradne namene;
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca , naslov ter matična številka pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo: c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi;
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarivanje, Sodišča, Banke;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so hranjeni v ognjevarni omari, ki je zaprta s posebno ključavnico, dostop do ključa ima samo določeno število zaposlenih. Osebni podatki se hranijo v elektronski obliki in sicer ima dostop do te zbirke le zaposleni v kadrovski službi. Dostop je omejen s posebno kodo oziroma geslom;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam