Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UNIVERZA NA PRIMORSKEM ŠTUDENTSKI DOMOVI
Sedež ali naslov: MUZEJSKI TRG 2
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 1810014008
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06 – ZEPDSV), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju z Univerzo na Primorskem in so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06 – ZEPDSV), 16. člen
 • Rok hrambe (neobvezno): Od dneva poškodbe (oz. najkasneje v treh dneh po poškodbi), do dneva, ko delovno razmerje delavcu preneha.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra). Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi; koliko ur je delal tistega dne; ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat; narava poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna; podlaga zavarovanja. Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva); kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo); koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov (je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu).
 • Uporabniki zbirke: Odgovorne osebe in pooblaščene osebe Univerze na Primorskem na podlagi Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005); drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalnih mapah v zaklenjeni vodo-tesni in ognjevarni omari na rektoratu in članicah, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 – ZViS-UPB3), 81. a člen Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06 – ZEPDSV), 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju z Univerzo na Primorskem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, povezane z uresničevanjem sistema pl
 • Rok hrambe (neobvezno): Od dneva, ko delavec sklene delovno razmerje, do dneva, ko mu delovno razmerje preneha.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca (za delavke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, stalno in začasno bivališče ter drugi kraj, iz katerega delavec prihaja na delo, enotno matično številko občana, davčno številko delavca, kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, vlogo za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca, sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, poročilo komisije, soglasje senata, sklep o izvolitvi, doba izvolitve, habilitacijsko področje, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na teden, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorne osebe in pooblaščene osebe Univerze na Primorskem na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005) ; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalnih mapah v zaklenjeni vodo-tesni in ognjevarni omari na rektoratu in članicah, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 – ZViS-UPB3), 81. a člen Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06 – ZEPDSV), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju z Univerzo na Primorskem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, povezane z uresničevanjem sistema pla
 • Rok hrambe (neobvezno): Od dneva, ko delavec sklene delovno razmerje, do dneva, ko mu delovno razmerje preneha.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca (za delavke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, stalno in začasno bivališče ter drugi kraj, iz katerega delavec prihaja na delo, enotno matično številko občana, davčno številko delavca, kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, vlogo za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca, sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, poročilo komisije, soglasje senata, sklep o izvolitvi, doba izvolitve, habilitacijsko področje, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na teden, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi, tedenski pedagoški obveznosti, opravljenih delovnih urah po mesecih, letnem dopustu in njegovi izrabi, odsotnosti zaradi strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, odsotnosti zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o delovni ter zavarovalni dobi, poprejšnje soglasje za dopolnilno delo, soglasje za sklenitev pogodbe o delu, podatki o določitvi plače oziroma honorarja, o bruto plači oziroma honorarju, o izplačani plači (osnovna plača, delovna uspešnost, drugo) oziroma honorarju, o izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust), o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja, število napredovanj.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorne osebe in pooblaščene osebe Univerze na Primorskem na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005); drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodo-tesni in ognjevarni omari na rektoratu in članicah, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06 – ZEPDSV), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, invalidi dela, ki uveljavljajo na Univerzi na Primorskem
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od dneva pridobitve pravice iz invalidskega zavarovanja, do dneva, ko delovno razmerje delavcu preneha.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj , občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor (javni, zasebni, mešani); datum priznanja pravice; datum začetka uveljavljanja pravice; vrsta pravice, ki se uveljavlja; datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorne osebe in pooblaščene osebe Univerze na Primorskem na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005); drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalnih mapah v zaklenjeni vodo-tesni in ognjevarni omari na rektoratu in članicah, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca študentov prijavljenih na razpis za bivanje v študentskem domu, dijaškem domu ali pri zasebniku s subvencijo in njihovih družinskih članih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o subvencioniranju nastanitev (Ur. l. RS, št. 22/01), 26. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje prijavljeni na razpis za bivanje v študentskem domu, dijaškem domu ali pri zasebniku s subvencijo ter družinski člani teh študentov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe evidentiranja prošenj študentov za bivanje v študentskem domu, dijaškem domu ali pri zasebniku s subvencijo. Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo na način, da identiteta študenta ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od dneva prijave na razpis za bivanje v študentskem domu, dijaškem domu ali pri zasebniku do sprejema.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, davčna številka, enotna matična številka občana, državljanstvo, zaposlitev, izpis iz evidence iskalcev zaposlitve, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefonska številka, vpis na visokošolsko organizacijo, študijski program, vrsta študija, letnik študija, način študija, vrsta vpisa, študijsko leto prvega vpisa na študij v tekočem šolskem letu, študijsko leto prvega vpisa na katerikoli študij, število let in mesecev subvencioniranega bivanja, prekinitve študija, učni oziroma študijski uspeh v predhodnem izobraževanju, priimki in imena družinskih članov, sorodstveno razmerje do študenta, davčne številke družinskih članov, enotne matične številke občanov za družinske člane, status družinskih članov, višina dohodkov družinskih članov, vrsta dohodkov družinskih članov.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorne osebe in pooblaščene osebe Univerze na Primorskem na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005); drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Pravilnikom o subvencioniranju nastanitev (Ur. l. RS, št. 22/01).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodo-tesni in ognjevarni omari na članici, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca študentov vseljenih v študentske domove in njihovih porokov ter študentov, ki jim je bil izdan sklep za vselitev v dijaške domove.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o subvencioniranju nastanitev (Ur. l. RS, št. 22/01, 35/06), 26. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje vseljeni v študentski dom ter poroki teh študentov ter študenti, ki jim je bil izdan sklep za vselitev v dijaške domove.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe evidentiranja vs
 • Rok hrambe (neobvezno): Od dneva izdaje sklepa o vselitvi v študentski dom, dijaški dom ali k zasebniku, do izselitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra, priimek in ime, spol, enotna matična številka občana, državljanstvo, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefonska številka, fakulteta, letnik študija, organ, ki je študenta napotil na vselitev, datum odobritve pravice do subvencioniranega bivanja, datum podpisa nastanitvene pogodbe oziroma datum vselitve, datum izselitve, bolezen, priimek in ime poroka, datum rojstva poroka, naslov stalnega prebivališča poroka, ime organizacije v kateri je zaposlen porok, davčna številka poroka , enotna matična številka občana poroka.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorne osebe in pooblaščene osebe Univerze na Primorskem na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005); drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05) in Pravilnikom o subvencioniranju nastanitev (Ur. l. RS, št. 22/01, 35/06).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodo-tesni in ognjevarni omari na članici, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca študentov s sklenjeno tripartitno pogodbo za bivanje pri zasebnikih s subvencijo in njihovih porokih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o subvencioniranju nastanitev (Ur. l. RS, št. 22/01, 35/06), 1. odst. 32. člena.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje s sklenjeno tripartitno pogodbo za bivanje pri zasebnikih s subvencijo ter poroki teh študentov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe evidentiranja študentov s sklenjeno tripartitno pogodbo za bivanje pri zasebnikih s subvencijo in njihovih porokih. Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo na način, da identiteta študenta ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od dneva sklenitve tripartitne pogodbe za bivanje pri zasebnikih s subvencijo, do njene prekinitve oziroma prenehanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra, priimek in ime, spol, enotna matična številka občana, državljanstvo, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefonska številka, fakulteta, letnik študija, datum podpisa nastanitvene pogodbe, višina najemnine, priimek in ime poroka, datum rojstva poroka, kraj rojstva poroka, naslov stalnega prebivališča poroka, ime organizacije v kateri je zaposlen porok, priimek in ime zasebnika, davčna številka zasebnika, naslov stalnega prebivališča zasebnika, naslov na katerem oddaja nepremičnino, lastništvo nepremičnine, ime in naslov banke v kateri ima zasebnik odprt osebni račun, številka osebnega bančnega računa zasebnika, davčna številka stanodajalca, enotna matična številka občana stanodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorne osebe in pooblaščene osebe Univerze na Primorskem na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005); drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05) in Pravilnikom o subvencioniranju nastanitev (Ur. l. RS, št. 22/01, 35/06).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodo-tesni in ognjevarni omari na članici, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.1.2005).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam