Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): BARAGOVA 5
Naziv ali firma: AC - SVETOVANJE IN NALOŽBE D.D.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5885035000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA ZBIRKA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, družinski člani zaposlenih delavcev, bivši zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja pravic in
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 4.1 kadrovski podatki: 1. priimek in ime 2. datum rojstva 3. kraj rojstva 4. država rojstva 5. EMŠO 6. davčna številka 7. državljanstvo 8. naslov stal. prebivališča: kraj, ulica, hišna št., poštna št.,šifra občine, država 9. naslov zač. prebivališča: kraj, ulica, hišna št., poštna št., šifra občine, država 10. datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi 11. datum nastopa dela 12. vrsta sklenjene pogodbe ( nedoločen, določen čas) 13. razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas 14. poklic, ki ga delavec opravlja 15. strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi 16. naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela za katerega je delavec sklenil pog. o zap. 17. število ur tedenskega rednega delovnega časa 18. razporeditev delovnega časa 19. kraj, kjer delavec opravlja delo 20. ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo 21. osnovna bruto plača (št. točk delovnega mesta + znesek uskladitve) 22. plačilni razred 23. točke na pogoje dela 24. dodatki po sklepu 25. tarifni razred 26. zahtevnostna skupina 27. % dodatka za minulo delo 28. dnevna karta primestni, medkrajevni promet 29. dnevna karta mestnega prevoza 30. datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi 31. način prenehanja pogodbe o zaposlitvi 32. starost 33. poklicna oz. strokovna izobrazba, kvalifikacija 34. stopnja izobrazbe 35. strokovni naziv 36. tuji jeziki 37. kopije spričeval, diplom 38. delovne izkušnje 39. razporeditve 40. stroškovno mesto oz. organizacijska enota 41. delovna knjižica 42. podatki o prejšnjih zaposlitvah 43. krajevna skupnost 44. običajno prebivališče 45. vstopno in izstopno postajališče 46. številka in vrsta osebnega dokumenta 47. delovna doba pri delodajalcu 48. skupna delovna doba 49. beneficirana doba 50. doba na zavodu za zaposlovanje 51. dokupljena delovna doba 52. oznaka: aktiven, pasiven, čakanje, porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, očetovski dopust, KP, IP, pogodbeni delavec, pripravnik 53. telefonska številka, GSM 54. elektronski naslov 55. št. pristopne izjave dodatnega pokojninskega zavarovanja 56. št. police dodatnega pokojninskega zavarovanja 57. št. police prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 4.2. podatki o plačah in nadomestilih plač - poleg podatkov od zap. št. 1-9 in št. 33 še: 58. številka transakcijskega računa 59. bruto plača za delo s polnim ali krajšim delovnim časom 60. bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) 61. bruto nadomestila, ki bremenijo delodajalca 62. bruto in neto izredna izplačila, ki ne predstavljajo redne mesečne plače (delovna uspešnost posameznika, uspešnost poslovanja podjetja) 63. povračila stroškov v zvezi z delom (nadomestilo za prevoz, prehrana, ) 64. jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči 65. regres za letni dopust 66. stroški izobraževanja 67. ostali stroški dela 68. znesek dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 69. prispevki v breme delodajalca 70. prispevki v breme zavarovanca 71. akontacija dohodnine 72. davki na izplačane plače 73. rezident, nerezident 74. davčna izpostava 75. prvi, drugi delodajalec 76. dohodninska olajšava (vzdrževani družinski člani, drugo) 77. kolektivno nezgodno zavarovanje 78. podatki o odtegljajih od plače (upravno izplačilna prepoved, sklepi ipd.) 79. višina izplačila oz. nakazila na TR 80. višina bruto in neto prejemka na drugih podlagah 81. višina dajatev na drugih podlagah 4.3 podatki o izrabi delovnega časa- poleg podatkov zap. št. 1 še: 82. dnevni podatki o številu ur 83. skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa 84. opravljene ure nadurnega dela 85. neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca oz. sredstev, ki jih delodajalec refundira, z oznako vrste nadomestila 86. neplačane ure 4.4 podatki o opravljanju usposabljanja za varno delo – poleg podatkov št. 1,2,3,36 še: 87. roki pridobivanja in preizkus znanja delavca za varno opravljanje, vodenje, nadzorovanje del/nalog 88. podatke o morebitnem prerazporejanju delavca na druga dela/naloge in izvedba dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu 89. seznam oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkus znanja delavcev (ime priimek, strokovna izobrazba, poklicna funkcija) 4.5. podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih - poleg podatkov št. 1,5,8,13,14,36 še: 90. napotnica 91. zdravniška spričevala z oceno delovne zmožnosti, omejitve pri delu 92. roki v katerih mora biti delavec poslan na predhodne, specialne, občasne in druge 93. zdravstvene preglede 94. datum zadnjega pregleda 95. posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo delavci izpolnjevati za določeno delo 4.6. podatki o izobraževanju pri delu 96. vrsta izobraževanja (pogodba, seminar, tečaj) 4.7 podatki o družinskih članih zaposlenih- podatki pod št. 1,2,5,8 še: 97. občina rojstva 98. rojstni list 99. priimek in ime staršev 4.10 podatki o iskalcih zaposlitve prijavljenih na razpis za objavljeno delovno mesto in drugih iskalcih - poleg podatkov zap. številk 1,8 še: 100. podatki iz CV
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščene osebe AC – SVETOVANJE IN NALOŽBE d.d.., Ljubljana, • Pooblaščene osebe AUTOCOMMERCE, d.d., Ljubljana, ki so pogodbeni obdelovalec te zbirke, • Pooblaščene osebe KOMPLAST d.o.o., Ljubljana, Podsmreka 3, ki je pogodbeni obdelovalec podatkov za poglavje 4.4, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so fizično varovani v sklopu centralnega sistema varovanja s strani za to pooblaščene družbe in onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni v ognja varni in proti vlomno zaščiteni omari, delovne postaje na katerih se obdelujejo ali hranijo osebni podatki pa izklopljene. Osebni podatki in programska oprema s katero se le ti obdelujejo, so zapisani v datotekah na strežnikih, ki se nahajajo v posebej varovanih prostorih. Dostop do teh prostorov je omejen in registriran. Vpogled in obdelava osebnih podatkov je omogočena le pooblaščenim osebam. Podroben opis postopkov in ukrepov zavarovanja je zapisan v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti informacijskega sistema in v Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti Autocommerce, d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA FIZIČNIH OSEB NASTALA NA DRUGIH PODLAGAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo z delodajalcem odnos nastal na drugih podlagah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz sklepov organov družbe, sklepov poslovodstva družbe ipd..
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. priimek in ime 2. datum rojstva 3. prebivališče: kraj ulica, hišna št., poštna št.) 4. davčna izpostava 5. EMŠO 6. davčna številka 7. strokovni naziv 8. števila osebnega računa 9. funkcija: poslovodni organ, predsednik NS, član NS 10. čas trajanja pogodbenega odnosa 11. višina bruto in neto plačila po sklepu organa 12. višina bruto in neto pogodbeno dogovorjenega plačila 13. akontacija dohodnine
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščene osebe AC – SVETOVANJE IN NALOŽBE, d.d., Ljubljana, • Pooblaščene osebe AUTOCOMMERCE, d.d., Ljubljana, ki so pogodbeni obdelovalec te zbirke. • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so fizično varovani v sklopu centralnega sistema varovanja s strani za to pooblaščene družbe in onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni v ognja varni in proti vlomno zaščiteni omari, delovne postaje na katerih se obdelujejo ali hranijo osebni podatki pa izklopljene. Osebni podatki in programska oprema s katero se le ti obdelujejo, so zapisani v datotekah na strežnikih, ki se nahajajo v posebej varovanih prostorih. Dostop do teh prostorov je omejen in registriran. Vpogled in obdelava osebnih podatkov je omogočena le pooblaščenim osebam. Podroben opis postopkov in ukrepov zavarovanja je zapisan v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti informacijskega sistema in v Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti Autocommerce, d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. PRAVNA ZBIRKA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo z družbo odnos nastal na zakonski ali pogodbeni podlagi (povezane osebe; osebe, ki so jim dostopne notranje informacije; delničarji; fizične osebe s katerimi družba sklepa pogodbe v zvezi z opravljanjem dejav
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc - zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti (po določilih Zakona o gospodarskih družbah, Obligacijskega zakonika, Zakona o trgu vredn
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. priimek in ime 2. stalno prebivališče: kraj ulica, hišna št., poštna št. 3. EMŠO 4. status osebe: redna zaposlitev oz. delovne, poklicne ali druge naloge 5. pravno razmerje na podlagi katerega posameznik opravlja dolžnosti 6. razlogi uvrstitve na seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije 7. vrsta notranje informacije 8. datum pridobitve dostopa do notranje informacije 9. način in nivo dostopa do notranje informacije 10. datum pisne seznanitve posameznika o uvrstitvi na seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije 11. datum prenehanja dostopa do notranje informacije 12. opis načina povezave osebe z družbo 13. davčna številka 14. naziv banke 15. številka osebnega računa 16. telefonska številka, GSM, 17. število delnic 18. bruto znesek dividende 19. davčni odtegljaj 20. neto znesek izplačila dividende in datum izplačila 21. višina pogodbenega plačila in datum plačila oz. prenosa vrednostnih papirjev
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščene osebe AC – SVETOVANJE IN NALOŽBE d.d., Ljubljana • Delničarji (podatki iz 4. točke pod zap. št. 17 in 20) • Agencija za trg vrednostnih papirjev (podatki iz 4 točke pod zap. št. 1 do 11) • Davčna uprava Republike Slovenije (podatki iz 4. točke pod zap. št. 18 do 20) • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so fizično varovani v sklopu centralnega sistema varovanja s strani za to pooblaščene družbe in onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni v omarah, delovne postaje na katerih se obdelujejo ali hranijo osebni podatki pa so izklopljene. Osebni podatki in programska oprema s katero se le ti obdelujejo, so zapisani v datotekah na strežniku, dostop do tega prostora je omejen in registriran. Vpogled in obdelava osebnih podatkov je omogočena le pooblaščenim osebam. Podroben opis postopkov in ukrepov zavarovanja je zapisan v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ARHIVSKA ZBIRKA PODATKOV »BORZNO POSREDNIŠKE DRUŽBE«

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke za katere je družba opravljala storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po ZTVP (borzno posredovanje, upravljanje s finančnim premoženjem, storitve investicijskega svetovanja in storitve v zvezi s prenosi vrednostnh papirjev v KDD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje arhive evidenc zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti po določilih Zakona o trgu vrednostnih papirjev in podzak
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 4.1. Evidenca strank: 1. priimek in ime stranke 2. vrsta storitve, ki jo je družba opravljala za stranko 3. stalno prebivališče: kraj ulica, hišna št., poštna št. 4. telefonska številka, GSM 5. EMŠO 6. datum in kraj rojstva 7. davčna številka 8. številka računa nematerializiranih vrednostnih papirjev 9. izobrazba oz. poklic 10. vrsta in številka osebnega dokumenta, naziv izdajatelja dokumenta 11. ime banke in številka osebnega računa za nakazilo denarnih sredstev iz poslovanja 12. v primeru, da ima stranka pooblaščenca: ime in priimek, naslov, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, izobrazba oz. poklic, vrsta in številka osebnega dokumenta ter naziv izdajatelja 13. datum sklenitve pogodbe s stranko 14. datum prenehanja pogodbe sklenjene s stranko 15. datum vpisa v evidenco strank 16. razlog oz. namen odprtja računa vrednostnih papirjev 17. izkušnje na področju naložbv vrednostne papirje 18. finančne zmožnosti stranke 4.2. Evidenca naročil in poslov: 1. zaporedna številka naročila 2. vrsta računa 3. ime in priimek oz. šifra borznega posrednika, ki je izvršil naročilo 4. ime in priimek stranke 5. številka računa nematerializiranih vrednostnih papirjev 6. način izročitve naročila 7. datum in natančen čas izročitve naročila, če je bilo naročilo v poslovalnici BPD, ki ne izvršuje naročil oz. v poslovalnici pravne osebe, ki v imenu in za račun BPD zbira naročila 8. datum in natančen čas, ko je naročilo prispelo na sedež BPD oz. v poslovalnico BPD, ki izvršuje naročila 9. vrsta naročila 10. tip naročila 11. časovna veljavnosti naročila 12. oznaka vrednostnega papirja 13. naročena količina 14. odklonitev z navedbo razloga za odklonitev ter datum in ura obvestila o odklonitvi; preklic z navedbo datuma in ure preklica; sprememba naročila z navedbo zaporedne številke novega naročila 15. datum in čas sklenitve posla 16. način izvršitve naročila 17. izvršena količina v lotih 18. cena po kateri je bilo naročilo izvršeno
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščene osebe AC – SVETOVANJE IN NALOŽBE d.d.., Ljubljana, • uporabniki na podlagi izrecne zahteve, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo nosilci osebnih podatkov so fizično varovani v sklopu centralnega sistema varovanja s strani za to pooblaščene družbe in onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Prostor (arhiv) v katerem se nahajajo materialni nosilci podatkov (dokumentacija) se zaklepa (tekom delovnega časa in izven delovnega časa), dostop do tega prostora je omejen in registriran. Delovne postaje na katerih se hranijo osebni podatki pa so izven delovnega časa izklopljene. Osebni podatki in programska oprema s katero se le ti hranijo, so zapisani v datotekah na strežniku, dostop do tega prostora je omejen in registriran. Vpogled osebnih podatkov je omogočena le pooblaščenim osebam. Podroben opis postopkov in ukrepov zavarovanja je zapisan v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam