Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Majer 7
Naziv ali firma: VARSTVENO DELOVNI CENTER ČRNOMELJ
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8340
Kraj: Črnomelj
Matična številka: 1657674000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o uporabnikih, ki so vključeni v Varstveno delovni center Črnomelj, njihovih starših, sorodnikih oz. zakonitih zastopnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - uporabniki socialno varstvenih storitev v VDC Črnomelj - starši oz. zakoniti zastopniki uporabnikov - sorodniki uporabnikov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja socialno varstvene dejavnosti, določene z Zakonom o socialnem varstvu, za načrtovanje politike socialnega varstva, spremljanje stanja ter za raziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o uporabniku: - priimek in ime, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega bivališča, narodnost, evidenca začasnega bivališča, datum vstopa in izstopa iz VDC - številka osebne izkaznice, številka potnega lista, davčna številka, številka zdravstvene kartice, številka pokojninske zadeve, številka hranilne knjižice in banke - evidenca o odvzemu poslovne sposobnosti uporabnikov in seznam staršev, ki imajo podaljšane roditeljske pravice - izobrazba, stopnja prizadetosti (izvid, mnenje) - evidenca prisotnosti in odsotnosti, evidenca opravljenega dela in višina izplačanih nagrad - individualni program z evalvacijo, poročila - zdravstveni kartoni - imena izbranega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa - evidenca uporabnikov razporejenih v ustrezno nego - seznam zdravstvenih izkaznic in zdravstvenih kartic - poimenski seznam inkontinentnih uporabnikov - evidenca odvajanja in kopanja uporabnikov - evidenca o vrsti prehrane in število obrokov uporabnikov - evidenca uporabnikov, ki imajo epileptične napade - evidenca menstruacije uporabnic - evidenca predpisane terapije za uporabnike - evidenca o specialističnih pregledih, na katere so uporabniki naročeni - knjiga – predaja službe (opažanja o posameznih uporabnikih) - ortopedski pripomočki uporabnikov - evidenca prejetih in izdanih narkotikov za uporabnike - evidenca prevezov, aplikacij zdravil – mazil, injekcij · podatki o starših oziroma zakonitih zastopnikih - priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, zakonski stan, šolska izobrazba, poklic, zaposlitev, telefonske številke, podatki o socialno ekonomskem stanju družine · podatki o sorodnikih - priimek in ime, rojstni podatki, stalno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, telefonske številke
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC Črnomelj - pooblaščeni delavci Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v varovanem prostoru v ognjevarni, zaklenjeni omari - dostop do računalniških programov je možen z vnosom gesla, ki ga imajo pooblaščeni delavci - vsi delavci podpišejo izjavo o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · Vsi zaposleni v zavodu · Delavci na podlagi pogodbe o delu · Delavci na podlagi avtorskih pogodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe delodajalca, za uveljavljanje pravic delavca, na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · plače zaposlenih · krediti – administrativne prepovedi zaposlenih · davčna številka zaposlenih · EMŠO zaposlenih · naslov prebivališča zaposlenih · podatki o vzdrževanih družinskih članih za dohodnino · osebni prejemki na podlagi pogodbe o delu · ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, ŽR
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC Črnomelj - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov - Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zaposlovanje RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - osebne mape zaposlenih se hranijo v varovanem prostoru v ognjevarni, zaklenjeni omari - dostop do računalniških programov je možen z vnosom gesla, ki ga imajo pooblaščeni delavci - vsi delavci podpišejo izjavo o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v Varstveno delovnem centru Črnomelj - zavarovani in vzdrževani družinski člani – otroci - delavci, ki opravljajo delo po pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za potrebe zavoda ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · Podatki o zaposlenih: priimek in ime; dekliški priimek; očetovo ime; datum rojstva; spol; EMŠO; zakonski stan; kraj in občina rojstva; narodnost; državljanstvo; zadnji plačilni razred; zadnja šolska izobrazba; poklic; vrsta delovnega razmerja, delovni kraj; delovni čas; status; datum opravljenega strokovnega izpita; ocena sposobnosti za opravljanje dela (specialni zdravniški pregled); delovno mesto; datum nastopa zaposlitve; serijska in registerska številka delovne knjižice ter datum izdaje; številka osebne izkaznice; davčna številka; disciplinski ukrepi; stalno in začasno prebivališče; občina stalnega prebivališča; telefon; napredovanja; izobraževanje (šolanje); dodatna izobraževanja; šolnina pri dodatnem izobraževanju; pridobivanje naziva; projektna dela; mentorstva; izpiti iz varstva pri delu; vozniški izpiti; izpiti iz higienskega minimuma; datum in vzrok prenehanja delovnega razmerja; podatki o letnem dopustu; izjave – pooblastila delavcev; podatki o delovni dobi; · Evidenca prisotnosti na delovnem mestu; seznam uporabnikov delovnih oblačil in obutve; · Otroci: ime in priimek otroka; sorodstveno razmerje; rojstni datum; EMŠO; · Delavci, ki opravljajo delo po pogodbi: ime in priimek; prebivališče (ulica, pošta, občina, davčna številka; EMŠO); številka žiro računa ali TR; njihovi podatki o prejemki;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC Črnomelj, - pooblaščeni delavci Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - osebne mape zaposlenih se hranijo v varovanem prostoru v ognjevarni, zaklenjeni omari - dostop do računalniških programov je možen z vnosom gesla, ki ga imajo pooblaščeni delavci - vsi delavci podpišejo izjavo o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam