Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): STRUŽEVO 66
Naziv ali firma: EXOTERM - IT, D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 1775421000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah dela na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnkoli drugi pravni podlagi opravljao dela za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)podatki o delavcu; osebno ime-datum rojstva, če oseba nima EMŠO,-kraj rojstva,-država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,-enotna matična številka občana-davčna številka-državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država)-naslov začasnega prebivališča(ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država-izobrazba,-ali je delavec invalid,-kategorija invalidnosti-, ali je delavec delno upokojen,-ali delavec opravlja dopolnilno delo-naslov drugega delodajalca (in matična ševilka) pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,-ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnino delo-naslov drugega delodajalca pri katerem delavec opravlja dopolnino delo(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj);b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci)-vrsta delovnega dovoljenja-datum izdaje delovnega dovoljenja,-datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja-organ, ki je izdal delovno dovoljenjec)podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenive pogodbe o zaposlitvi,-datum nastopa dela,-vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,-razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,-poklic, ki ga opravlja delavec,-strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,-naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,-število ur tedenskega rednega delovnega časa,- razporeditev delovnega časa,-kraj kjer delavec opravlja delo,-ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo,č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:datum prehanja pogodbe o zaposlitvi,-število ur tedenskga rednega delovnega časa,-razporeditev delovnega časa, kraj kjer delavec opravlja delo,-ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurečno klavzulo;č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi; datum prehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: -upravni organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom(Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, Inšpektorat za delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov-nosilici podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatkov v papiranti obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI, KI SO V DELOVNEM RAZMERJU NA PODLAGI SKLENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI, ALI NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI OPRAVLJAJO DELO ZA DELODAJALCA IN OSEBE, KI PRI DELODAJALCU OPRAVLAJO DELO ZARADI USPOSABLJANJA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, IZVAJANJE POGODB ZA OPRAVLJANJE DELA ZA DELODAJALCA NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI, IZVAJANJE POGODB ZA DELO ZARADI USPOSABLJANJA, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30.Č IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A)PODATKI O DELAVCU:OSEBNO IME TER,DATUM ROJSTVA, B)PODATKI O USPOSABLJANJU:DELOVNO MESTO,-DATUM OPRAVLJENEGA USPOSABLJANJA ZA VARNO DELO IN PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA,DATUM PREDIVIDENGA NASLEDNJEGA USPOSABLJANJA IN PREIZKUSA C)POŽARNA VARNOST
 • Uporabniki zbirke: UPRAVNI ORAGANI, OZIROMA DRUGE ORGANIZACIJE, KI SO ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENE Z ZAKONOM, DIREKTOR, VODJA OBRATA, KONTROLA KAKOVOSTI,OSEBA ZADOLŽENA ZA VARSTVO PRI DELU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA JA ZAVAROVANA V SKLADU Z INTERNIM PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV-NOSILCI PODATKOV V ELEKTRONSKI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH, DOSTOP DO NJIH PA JE ZAŠČITEN S SISTEMOM GESEL, PODATKI V PAPIRNATI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJJEO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O KANDIDATIH ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KANDIDATI ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZBIRANJE KANDIDATOV ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA PRI RAZPISU PROSTEGA DELOVNEGA MESTA, IZBIRANJE PRIMERNIH KANDIDATOV ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno): DO 3 MESECE PO OBJAVI RAZPISA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -IME IN PRIIMEK,-NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA,-DATUM ROJSTVA,-KRAJ ROJSTVA,-SPOL,-TELEFONSKA ŠTEVILKA,POKLIC,-IZOBRAZBA,-DODATNA ZNANJA,-DELOVNE IZKUŠNJE,-DOSEDANJE ZAPOSLITVE,-HOBIJI,FOTOKOPIJE PRILOG,-OSTALI PODATKI, KI JIH KANDIDATI NAVAJAJO V PISNI OBLIKI NA PROŠNJAH,-DATUM PROŠNJE
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, PROKURIST, TAJNICA DRUŽBE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA JE ZAVAROVANA V SKLADU Z INTERNIM PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV-NOSILCI PODATKOV V ELEKTRONSKI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH, DOSTOP DO NJIH PA JE ZAŠČITEN S SISTEMOM GESEL, PODATKI V PAPIRNATI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI, KI SO V DELOVNEM RAZMERJU NA PODLAGI SKLENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI, ALI NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI OPRAVLJAJO DELO ZA DELODAJALCA IN OSEBE, KI PRI DELODAJALCU OPRAVLJAJO DELO ZARADI USPOSABLJANJA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, IZVAJANJE POGODB ZA OPRAVLJANJE DELA ZA DELODAJALCA NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI, IZVAJANJE POGODB ZA DELO ZARADI USPOSABLJANJA, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-A
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A)PODATKI O DELAVCU;-OSEBNO IME,-DATUM ROJSTVA,-NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA B)PODATKI O USPOSABLJANJU:DELOVNO MESTO,-DATUM OPRAVLJENEGA PREGLEDA,-DATUM PREDVIDENEGA NASLEDNJEGA PREGLEDA C)DODATNI PODATKI IZ NAPOTNICE:-DEKLIŠKI PRIIMEK,-EMŠO,-IZOBRAZBA,-STOPNJA IZOBRAZBE,-POKLIC,-DATUM ZAPOSLITVE,-DELOVNO MESTO,-DATUM ZAPOSLITVE NA TRENUTNEM DELOVNEM MESTU,-DATUM IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA,-OPIS DELOVNEGA MESTA,-DELOVNA OPREMA,-PREDMETI DELA,-IZPOSTAVLJENOST TVEGANJEM,-UKREPI,OSEBNA VAROVALNA OPREMA,-POSEBBNE ZDRAVSTVENE ZAHTEVE,-NEUSTREZNOST DELOVNEGA MESTA,-PRIPOMBE DELODAJALCA,-KRAJ IZDAJE NAPOTNICE,-DATUM IZDAJE NAPOTNICE, D)DODATNI PODATKI IZ ZDRAVNIŠKEGA SPRIČEVALA:-STATUS IZPOLNJEVANJA POSEBNIH ZDRAVSTVENIH ZAHTEV Z MOREBITNIMI OMEJITVAMI,-PREDLAGANO DRUGO DELO,-RAZLOG ZA MOREBITNO NEIZDANO OCENO,-PREDLAGANI UKREPI,-KRAJ ZDRAVNIŠKEGA PREGLEDA,-DATUM ZDRAVNIŠKEGA PREGLEDA
 • Uporabniki zbirke: -UPRAVNI ORGANI OZIROMA DRUGE ORGANIZACIJE, KI SO ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENE Z ZAKONOM,DIREKTOR DRUŽBE, PROKURIST, OSEBA ZADOLŽENA ZA VARSTVO PRI DELU, OZG OE ZD KRANJ, GOSPOSVETSKA 10, 4000 KRANJ, TAJNICA DRUŽBE, OBRAČUNOVALCI UR
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA JE ZAVAROVANA V SKLADU Z INTERNIM PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV-NOSILCI PODATKOV V ELEKTRONSKI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH, DOSTOP DO NJIH PA JE ZAŠČITENE S SISTEMOM GESEL, PODATKI V PAPIRNATI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PDOAKTOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI, KI SO V DELOVNEM RAZMERJU NA PODLAGI SKLENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI, ALI NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI OPRAVLJAJO DELO ZA DELODAJALCA IN OSEBE, KI PRI DELODAJACLU OPRAVLAJO DELO ZARADI USPOSABLJANJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, IZVAJANJE POGODB ZA OPRAVLJANJE DELA ZA DELODAJALCA NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI, IZVAJANJE POGODB ZA DELO ZARADI USPOSABLJANJA, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITVENIH PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A)PODATKI O DELAVCU:IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ, OBČINA IN DRŽAVA ROJSTVA, STALNO IN ZAČASNO BIVALIŠČE, KRAJ DELA, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DELOVNE NALOGE, DELOVNI ČAS (V URAH NA TEDEN),ZAVAROVALNA DOBA, DEJAVNOST PODJETJA(ŠIFRA);B)PODATKI O POŠKODBI:DELO, KI GA JE DELAVEC OPRAVLJAL, KO SE JE ZGODILA POŠKODBA, KOLIKO UR JE DELAL TISTEGA DNE, KO SE JE ZGODILA POŠKODBA PRI DELU, ALI JE DELAVEC KDAJ PREJ DOŽIVEL POŠKODBO PRI DELU IN KOLIKOKRAT, NARAVA POŠKODBE, POŠKODOVANI DEL TELESA, ALI JE BILA POŠKODBA SMRTNA, PODLAGA ZAVAROVANJA;PODATKI O POŠKODBI PRI DELU:KDAJ SE JE ZGODILA POŠKODBA, KJE SE JE ZGODILA NESREČA, ŠTEVILO POŠKODOVANIH OSEB, KOLIKO OSEB JE IZGUBILO ŽIVLJENJE, ALI SE JE PODOBNA NESREČA ZGODILA ŽE PREJ NA ISTEM DELOVNEM MESTU, VIR NESREČE, VZROK NESREČE,ALI JE BILO UGOTOVLJENO, DA JE DELAVEC NA DELOVNEM MESTU OGROŽEN, UPORABA OSEBNIH VARSTVENIH SREDSTEV(ALI JE BILA ODREJENA UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV, ALI SO BILA UPORABLJENA ZAŠČITNA SREDSTVA, ALI SO BILI IZVEDENI SPLOŠNI IN POSEBNI UKREPI ZA VARSTVO PRI DELU)
 • Uporabniki zbirke: -UPRAVNI ORGANI OZIROMA DRUGE ORGANIZACIJE, KI SO ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENE Z ZAKONOM, DIREKTOR, PROKURIST,OSEBA ZADOLŽENA ZA VARSTVO PRI DELU, TAJNICA DRUŽBE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA JE ZAVAROVANA V SKLADU Z INTERNIM PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV-NOSILCI PODATKOV V ELEKTRONSKI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH, DOSTOP DO NJIH PA JE ZAŠČITEN S SISTEMOM GESEL, PODATKI V PAPIRNATI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O POTNIH NALOGIH ZA SLUŽBENO POTOVANJE Z OBRAČUNOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI, KI SO V DELOVNEM RAZMERJU NA PODLAGI SKLENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI, ALI NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI OPRAVLJAJO DELO ZA DELODAJALCA IN OSEBE, KI PRI DELODAJALCU OPRAVLAJO DELO ZARADI USPOSABLJANJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, IZVAJANJE POGODB ZA OPRAVLJANJE DELA ZA DELODAJALCA NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI, IZVAJANJE POGODB ZA DELO ZARADI USPOSABLJANJA, OBRAČUN POTNIH STROŠKOV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A)NALOG ZA SLUŽBENO POTOVANJE:-ŠTEVILKA NALOGA,-IME IN PRIIMEK DELAVCA,-DELOVNO MESTO,-NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA,-DATUM ODHODA, URA ODHODA,-PO NALOGU,-CILJ ODHODA,-NALOGA,-DATUM PRIHODA,-TRAJANJE POTOVANJA,-UPORABLJENA PREVOZNA SREDSTVA,-PLAČNIK POTNIH STROŠKOV,-VIŠINA DNEVNICE,-POSEBNI DODATKI,-PREDUJEM,-DATUM PREJEMA PREDUJMA,-KRAJ IZDAJE,-DATUM IZDAJE B)PREDLOG OBRAČUNA POTNIH STROŠKOV:-IME IN PRIIMEK PREDLAGATELJA,-NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA PREDLAGATELJA,-ČAS ODHODA,-ČAS PRIHODA,-ČAS ODSOTNOSTI,-ŠTEVILO DNEVNIC,-ZNESEK DNEVNIC,-SPECIFIKACIJA PREVOZNIH STROŠKOV,- SPECIFIKACIJA DRUGIH STROŠKOV,-ZNESEK PREDUJMA,-DATUM PREDUJMA,-SPISEK PRILOG,-PRILOGE,-KRAJ OBRAČUNA,-DATUM OBRAČUNA, C)OBRAČUN POTNIH STROŠKOV:-VIŠINA ODOBRENEGA IZPLAČILA,-PLAČNIK IZPLAČILA,-IME LIKVIDATORJA,-VIŠINA IZPLAČILA,-IME BLAGAJNIKA,-DATUM IZPLAČILA
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, PROKURIST, VODJA FRS, TAJNICA DRUŽBE, OBRAČUN OD
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA JE ZAVAROVANA V SKLADU Z INTERNIM PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV-NOSICLI PODATKOV V ELEKTRONSKI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH, DOSTOP DO NJIH PA JE ZAŠČITEN S SISTEMOM GESEL, PODATKI V PAPIRNATI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIM EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O USPOSABLJANJU DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA, ZAKONSKE PODLAGE, KI PREDPISUJEJO POTREBNE KVALIFIKACIJE ZA OPRAVLJANJE DOLOČENEGA DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI, KI SO V DELOVNEM RAZMERJU NA PODLAGI SKLENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI, ALI NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI OPRAVLJAJO DELO ZA DELODAJALCA IN OSEBE, KI PRI DELODAJALCU OPRAVLAJO DELO ZARADI USPOSABLJANJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, IZVAJANJE POGODB ZA OPRAVLJANJE DELA ZA DELODAJALCA NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI, IZVAJANJE POGODB ZA DELO ZARADI USPOSABLJANJA, ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA OZIROMA POTREBNEGA IZOBRAŽEVANJA DELAVCEV
 • Rok hrambe (neobvezno): DOKLER DELAVEC NE PRENEHA OPRAVLJATI DELO ZA DELODAJALCA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -IME IN PRIIMEK DELAVCA,. DELOVNO MESTO DELAVCA,-NAZIV USPOSABLJANJA,-KVALIFIKACIJA PRIDOBLJENA Z USPOSABLJANJEM,-IZVAJALEC USPOSABLJANJA,-OBDOBJE USPOSABLJANJA
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR , PROKURIST, TAJNICA DRUŽBE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA JA ZAVAROVANJA V SKLADU Z INTERNIM PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV-PODATKI V PAPIRNATI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI, KI SO V DELOVNEM RAZMERJU NA PODLAGI SKLENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI, ALI NA KAKRŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI OPRAVLJAJO DELO ZA DELODAJALCA IN OSEBE, KI PRI DELODAJALCU OPRAVLJAJO DELO ZARADI USPOSABLJANJA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, IZVAJANJE POGODB ZA OPRAVLJANJE DELA ZA DELODAJALCA NA KAK
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A)PODATKI O DELAVCU:-OSEBNO IME,-DATUM ROJSTVA, ČE OSEBA NIMA EMŠO,-KRAJ ROJSTVA,- DRŽAVA ROJSTVA, ČE JE KRAJ ROJSTVA V TUJINI,-ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA,-DAVČNA ŠTEVILKA,-DRŽAVLJANSTVO,-NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA(ULICA, HIŠNA ŠTEVIKA, KRAJ, POŠTNA ŠTEVILKA, ŠIFRA OBČINE, OBČINA, ŠIFRA DRŽAVE, DRŽAVA),-NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA (ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, KRAJ, POŠTNA ŠTEVILKA,ŠIFRA OBČINE, OBČINA,ŠIFRA DRŽAVE, DRŽAVA),-IZOBRAZBA,-ALI JE DELAVEC INVALID,-KATEGORIJA INVALIDNOSTI,-ALI JE DELAVEC DELNO UPOKOJEN,-ALI DELAVEC OPRAVLJA DOPOLNILNO DELO PRI DRUGEM DELODAJALCU,-IME DRUGEGA DELODAJALCA(IN MATIČNA ŠTEVILKA), PRI KATEREM DELAVEC OPRAVLJA DOPOLNINO DELO,-NASLOV DRUGEGA DELODAJALCA PRI KATEREM DELAVEC OPRAVLJA DOPOLNILNO DELO(ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, POŠTNA ŠTEVILKA, KRAJ)B)PODATKI O ŠTEVILU UR:-SKUPNO ŠTEVILO OPRAVLJENIH DELOVNIH UR S POLNIM DELOVNIM ČASOM IN S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM OD POLNEGA Z OZNAKO VRSTE OPRAVLJENEGA DELOVNEGA ČASA,-OPRAVLJENE URE V ČASU NADURNEGA DELA,-NEOPRAVLJENE URE,ZA KATERE SE PREJEMA NADOMESTILO PLAČE IZ SREDSTEV DELODAJALCA, Z OZNAKO VRSTE NADOMESTILA,-NEOPRAVLJENE URE, ZA KATERE SE PREJEMA NADOMESTILO PLAČE V BREME DRUGIH ORGANIZACIJ ALI DELODAJALCEV IN ORGANOV Z OZNAKO VRSTE NADOMESTILA,-NEOPRAVLJENE URE, ZA KATERE SE NE PREJEMA NADOMESTILO PLAČE,-ŠTEVILU UR PRI DELIH NA DELOVNEM MESTU, ZA KATERA SE ŠTEJE ZAVAROVALNA DOBA S POVEČANJEM, OZIROMA NA KATERIH JE OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE, Z OZNAKO VRSTE STATUSA DODATNI PODATKI;C)DOPUST:-ŠTEVILO DNI DOPUSTA,-ŠTEVILO IZKORIŠČENIH DNI,-ŠTEVILO DNI DOPUSTA IZ PRETEKLEGA LETA:D)MESEČNA SPECIFIKACIJA ŠTEVILA OPRAVLJENIH IN NEOPRAVLJENIH DELOVNIH UR PO DNEVIH
 • Uporabniki zbirke: UPRAVNI ORGANI OZIROMA DRUGE ORGANIZACIJE, KI SO ZA UPORABO PODATKOV POOBLAŠČENE Z ZAKONOM, DIREKTOR DRUŽBE OBRAČUNOVALKE UR
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA JE ZAVAROVANJA V SKLADU Z INTERNIM PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV-NOSILCI PODATKOV V ELEKTRONSKI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH, DOSTOP DO NJIH PA JE ZAŠČITEN S SISTEMOM GESEL, PODATKI V PAPIRNATI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI, KI SO V DELOVNEM RAZMERJU NA PODLAGI SKLENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI, ALI NA KAKŠNIKOLI DRUGI PRAVNI PODLAGI OPRAVLJAJO DELA ZA DELODAJALCA IN OSEBE, KI PRI DELODAJALCU OPRAVLJAJO DELO ZARADI USPOSABLJANJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, IZVAJANJE POGODB ZA OPRAVLJANJEE DELA ZA DELODAJALCA NA KAKŠ
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A)PODATKI O DELAVCU:OSEBNO IME,-DATUM ROJSTVA, ČE OSEBA NIMA EMŠO-KRAJ ROJSTVA, -DRŽAVA ROJSTVA, ČE JE KRAJ ROJSTVA V TUJINI,-ENOTNA METIČNA ŠTEVILKA OBČANA,-DAVČNA ŠTEVILKA,-DRŽAVLJANSTVO,-NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA (ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, KRAJ, POŠTNA ŠTEVILKA, ŠIFRA OBČINE, OBČINA, ŠIFRA DRŽAVE, DRŽAVA), -NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA(ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, KRAJ, POŠTNA ŠTEVILKA, ŠIFRA OBČINE, OBČINA, ŠIFRA DRŽAVE, DRŽAVA,, -NASLOV ZAČASNEGA PRIBIVALIŠČA (ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, KRAJ, POŠTNA ŠTEVILKA, ŠIFRA OBČINE, OBČINA, ŠIFRA DRŽAVE, DRŽAVA)-IZOBRAZBA,-ALI JE DELAVEC INVALID,-KATEGORIJA INVALIDNOSTI-ALI JE DELAVEC DELNO UPOKOJEN,- ALI DELAVEC OPRAVLJA DOPOLNILNO DELO PRI DRUGEM DELODAJALCU,-IME DRUGEGA DELODAJALCA (IN MATIČNA ŠTEVILKA), PRI KATEREM DELAVEC OPRAVLJA DOPOLNILNO DELO,-NASLOV DRUGEGA DELODAJALCA PRI KATEREM DELAVEC OPRAVLJA DOPOLNILNO DELO (ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, POŠTNA ŠTEVILKA, KRAJ);ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA, NA KATEREGA SE IZPLAČUJEJO PLAČE IN OSTALI PREJEMKI;B)PODATKE O PLAČAH IN NADOMESTILIH PLAČ, KI BREMENIJO DELODAJALCA,PLAČA ZA TEKOČI MESEC, IZPLAČANA V SKLADU S KOLEKTIVNO POGODBO OZIROMA POGODBO O ZAPOSLITVI:-BRUTO PLAČA ZA DELO S POLNIM DELOVNIM ČASOM,- BRUTO PLAČA ZA DELO S POLNIM DELOVNIM ČASOM,-BRUTO PLAČA ZA DELO S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM OD POLNEGA,-BRUTO IZPLAČILA ZA DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA(NADURNO DELO),-BRUTO NADOMESTILA PLAČ, KI BREMENIJO DELODAJALCA; ZAOSTALA IZPLAČILA IN NAOMESTILA PLAČ, KI BREMENIJO DELODAJALCA, IZPLAČAN V SKLADU S KOLEKTIVNO POGODBO OZIROMA POGODBO O ZAPOSLITVI: ZAOSTALA IZPLAČILA IN NADOMESTILA PLAČ, KI BREMENIJO DELODAJALCA IZPLAČANA V SKLADU S KOLEKTIVNO POGODBO OZIROMA POGODBO O ZAPOSLITVI, -BRUTO ZAOSTALA IZPLAČILA IN NADOMESTILA PLAČ:IZREDNO IZPLAČILO(IZPLAČILO PO DRUGIH OSNOVAH,KI NE PREDSTAVLJA REDNE MESEČNE PLAČE):-BRUTO IZPLAČILA NA PODLAGI OEBNE DELOVNE USPEŠNOSTI,-DODATNA DENARNA IZPLAČILA IZ NASLOVA USPEŠNOSTI POSLOVANJA, NETO PLAČA (ZA MESEC POROČANJA, ZA ZAOSTALA IZPLAČILA, NADOMESTILA PLAČ IN ZA IZREDNA IZPLAČILA):PLAČA,-ZAOSTALO IZPLAČILO,-NADOMESTILO PLAČE,-IZREDNO IZPLAČILO) PODATKE O DRUGIH STROŠKIH DELA:-POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM,-REGRES ZA LETNI DOPUST,-JUBILEJNA NAGRADA, DODATNA PLAČILA,NAMENJENA SOCIALNI VARNOSTI DELAVCEV,-PLAČILA ZA PROSTOVOLJNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE,-SOLIDARNSOTNA POMOČ,-ODPRAVNINA,-STROŠKI IZBORAŽEVANJA DELAVCEV, DAVKI NA IZPLAČANE PLAČE,OSTALI STROŠKI DELA Č)PODATKI O ZAKONSKO DOLOČENIH PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST ZA POSAMEZNEGA DELAVCA:PRISPEVKI V BREME DELODAJALCA:-PLAČANI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, PLAČANI PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE,-PLAČANI PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO,-PLAČANI PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE, PRISPEVKI V BREME ZAVAROVANCA,PLAČANI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE,-PLAČANI PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVNJE,-PLAČANI PRISPEVKI ZA STARŠEVKO VARSTVO,-PLAČANI PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE;PRISPEVKI V BREME ZAVAROVANCA:PLAČANI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE,-PLAČANI PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVNJE,-PLAČANI PRISPEVKI ZA STARŠEVKO VARSTVO,-PLAČANI PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE DODATNI PODATKI: D) KREDITI ŠTEVILKA, POGODBE, DATUM, POGODBE, VRSTA ODTEGLAJJA, TIP KREDITA , ZNESEK OBROKA, VIŠINA KREDITA , ŠTEVILO OBROKOV , STATUS OLAJŠAVE PRI DOHODNINI; E)VZDRŽEVANI DRUŽINSKI ČLANI: PRIIMEK IN IME, DATUM ROJSTVA, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠIFRA SORODSTVA;F)PODATKI ZA KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE:-ŠTEVILKA POGODBE, DATUM PRISTOPA, DATUM ZAČETKA ZAVAROVANJE, DATUM IZRAČUN DOB, LETA DEL. DOBE NA DAN PRISTOPA, VZROK PREKINITVE, POKOJNINSKA DOBA NA DATUM PRISTOPA(LET MESECEV), PREMIJSKI RAZRED,-ZNESEK PREMIJE DELODAJALCA, ZNESEK PREMIJE ZAPOSLENEGA;G)DELVANA DOBA:-STATUS ZAPOSLITVE, LETNA DELOVNA DOBA, DELOVNA DOBA V PODJETJU
 • Uporabniki zbirke: UPRAVNI ORGANI OZIROMA DRUGA ORGANIZCAIJE, KI SO ZA UPRABO OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENE Z ZAKONOM, DIREKTOR, PROKURIST, OBRAČUN OD, VODJA FRS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA JE ZAVAROVANA V SKLADU Z INTERNIM PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV-NOSILCI PODATKOV V ELEKTRONSKI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH, DOSTOP DO NJIH PA JE ZAŠČITEN S SISTEMOM GESEL, PODATKI V PAPIRANTI OBLIKI SO V VAROVANIH PROSTORIH
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam