Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DVORNIK D.O.O.
Sedež ali naslov: CELJSKA CESTA 51
Poštna številka: 2380
Kraj: SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5680905000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. DELOVNA SREDSTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -zaposleni delavci pri podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -za vodenje evidence uporabnikov delovnih sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -identifikacijski podatki (ime in priimek, matična številka, šifra delovnega mesta), telefonska številka, mobitel.
 • Uporabniki zbirke: - podjetje DVORNIK d.o.o., -dugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: -dostop za vodenje evidence podatkov imajo za to pooblaščene osebe; -dostop do računalniške aplikacije je varovan z uporabniškimi imeni in gesli; -pogodbe in podatki o delovnih sredstvih ter ostala dokumentacija z osebnimi podatki je shranjena v varovanih poslovnih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KUPCI IN DOBAVITELJI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za vzpostavljanje stikov s kupcem oz. dobaviteljem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -identifikacijski podatki (ime in priimek pedstavnika kupca oz. dobavitelja, izobrazba, oz.naziv, zaposlitev), -drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: -podjetje DVORNIK d.o.o., -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: -dostop do računalniških aplikacij je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel, pogodbe o medsebojnem sodelovanju so shranjene v varovanih in zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbik.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. PLAČE ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -zaposleni delavci v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -za izračun in izplačilo plač in drugih prejemkov, -za druge namene določene po zakonu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -identifikacijski podatki (ime in priimek, EMŠO, davčna številka), -osebni podatki (datum in kraj ojstva, bivališče, družinski člani, davčne olajšave, delovno mesto, izobrazba, strokovna usposobljenost, ocenitev in razporeditev, delovna doba, številka osebnega računa, delovni čas), -mesečni obačun plače, -ure in vrednosti (redno delo, dodatki, nadomestila v breme podjetja, nadomestila v breme drugih izplačevalcev, podaljšan delovni čas, -višina drugih prejemkov iz delovnega razmerja in povračil stroškov v zvezi z delom, -zneski odtegljajev.
 • Uporabniki zbirke: -podjetje DVORNIK d.o.o., -pravne in fizične osebe, za katere daje vlogo oz. soglasje delavec, drugi uporabniki, ki imajo za pidobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: -dostop do ačunalniške aplikacije Kadovska evidenca in Plače je varovan s sistemom uporabniškega imena in gesla, -prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih; -preko sistema obveznega vnosa varnostne šifre za vstop v poslovno stavbo imajo dostop do poslovnih prostorov podjetja izven delovnega časa samo pooblaščene osebe; -dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki delajo na področju obračuna plač in kadrovske evidence.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, -za namene statistike, -za druge namene določene v zakonih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -identifikacijski podatki (ime in priimek, spol, davčna številka, kraj, naslov stalnega in začasnega prebivališča, telefonska številka, fotografija); -podatki o zdravstvenem stanju/invalidnosti (zdavstvene omejitve za delo, kategoija invalidnosti, začetek, opravljeni zdravniški pregledi, -datum in vrsta pregleda); -podatki o zaposlitvi (datum vstopa v družbo, podatek o zavaovalni, pokojninski ter posebnih dobah); -podatki o stokovni izobrazbi in znanjih (strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, podatki o funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in izobraževanja, -opravljen tečaj iz varstva pri delu.
 • Uporabniki zbirke: -podjetje DVORNIK d.o.o., -dugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov v evidence zaposlenih imajo samo za to pooblaščene osebe, dostop do računalniške aplikacije Plače je zavarovan z uporabniškimi imeni in gesli, personalne mape so shranjene v zaklenjenih omarah in varovanih prostorih podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam