Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: E.T.C. ELEKTRO TRGOVINSKI CENTER D.O.O.
Sedež ali naslov: BRATUŽEVA ULICA 13a
Poštna številka: 5290
Kraj: ŠEMPETER PRI GORICI
Matična številka: 5309719000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP, Zkon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbenih obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev (30. in 32. člen ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, enotna matična številka, telefonska številka, datum in kraj rojstva, spol, davčna številka, izobrazba, podatki o prejšnjih zaposlitvah, podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, podatki o prenahanju pogodbe o zaposlitvi, podatki o usposabljanju za varno delo ter opravljenih preizkusih s področja varnosti pri delu, evidenca o opravljenih zdravstvenih pregledih, podatki o številki transakcijskih računov za zaposlene, plačilna sposobnost zaposlenih, višina plačila za dodatno zdravstveno zavarovanje, morebitni krediti ter druge obremenitve osebnih dohodkov, ki jih zaposleni prejemajo pri delodajalcu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v družbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da je prostor, kjer se nahajajo fizične zbirke osebnih podatkov zaposlenih, posebno varovan. Dostop v prostor je dovoljen le osebam, katerim je z aktom o sistemizaciji dovoljen vstop v prostor. V varovane prostore nezaposlene osebe ne smejo vstopati brez prisotnosti pooblaščenega delavca. Dostop v varovan prostor je možen le z uporabo ključa, ki ga hrani pooblašena oseba. Poleg tega so zbirke osebnih podatkov posebej varovane v omari, ki je vedno zaklenjena, ključ pa hrani pooblaščena oseba. Personalne mape delavcev se hranijo v zakljenjenih omarah v prostorih direktorja na sedežu družbe E.T.C. d.o.o.. Dostop v varovani prostor je dopusten le v delovnem času, izven le-tega pa le na podlagi izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe Pooblaščena oseba skladno s tem pravilnikom je direktor družbe E.T.C. d.o.o. Nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami oziroma se le v primeru, v kolikor to nalaga zakon.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. člena 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam