Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PLAMA-G.E.O.,D.O.O., PODGRAD
Sedež ali naslov: Podgrad 17
Poštna številka: 6244
Kraj: PODGRAD
Matična številka: 5042275000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in njihovi družinski člani, ki so zavarovani po njih, bivši zaposleni in njihovi družinski člani, ki so bili zavarovani po njih, bivši zaposleni, ki so se upokojili-upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, za v zakonu druge določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo podlaga za zavarovanje, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, strokovna izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, strokovna usposobljenost, delovno mesto, opis dela, delovni čas (ur tedensko), urnik dela (enoizmensko,dvo ali večizmensko,deljen delovni čas,gibljiv/nestalen urnik) ,zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra in naziv)
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe PLAMA-G.E.O.,d.o.o., Podgrad - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS - Medicina dela za družbo - SRSVZI - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca oz. tajništvu družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači in drugih prejemkih zaposlenega delavca, evidenca sejnin članov in predsednika nadzornega sveta družbe, evidenca nagrad študentov na praksi, evidenca avtorskih honorarjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni in upokojenci, do prenehanja delovnega razmerja v družbi, člani in predsednik nadzornega sveta družbe, študenti na praksi, fizične osebe, ki so jim bili izplačani avtorski honorarji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil p
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o delovnem času: - možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke - skupaj neopravljene ure - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure brez nadomestila plače - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo plače iz dobička neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila nadomestila neto plače v breme drugih neto plače iz dobička prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca odstotek povečanja - podatki o izplačanih sejninah - podatki o izplačanih nagradah študentom na praksi - podatki o izplačanih avtorskih honorarjih fizičnim osebam - podatki o banki in številki transakcijskega računa za nakazilo plač, in drugih prejemkov - podatki o relaciji - podatki o odtegljajih od plače - podatki o članstvu v sindikate
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe PLAMA-G.E.O.,d.o.o., Podgrad - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS - DURS - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu in računovodstvu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti de
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravljal ob nezgodi koliko ur je delal tistega dne ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat narava poškodbe poškodovani del telesa ali je bila poškodba smrtna podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo koliko oseb se je skupaj poškodovalo koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu vir nesreče vzrok nesreče ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe PLAMA-G.E.O.,d.o.o., Podgrad -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS - Medicina dela zastopnik za družbo - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca oz. tajništvu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, za v zakonu druge določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice - začetek zaposlitve pri delodajalcu - davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe PLAMA-G.E.O.,d.o.o., Podgrad - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS - SRSVZI - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni, omari v pisarni kadrovskega delavca oz. tajništvu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o družbenikih v družbi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družbeniki družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic družbenikov, ki izhajajo iz pravic družbenikov
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, matična številka pravne osebe, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o nominalni vrednosti poslovnega deleža družbenika - podatki o številu glasov družbenika - podatki o nominalni vrednosti družbenika izraženi v % - podatki o prejetih dividendah
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe PLAMA-G.E.O.,d.o.o., Podgrad -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) - DURS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu in raćunovodstvu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci – fizične in pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje računovodsko-komercialne dokumentacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno .
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek fizične osebe, ime pravne osebe, matična številka pravne osebe, davčna številka fizične osebe, identifikacijska številka pravne osebe, naslov kupca, dejavnost kupca (šifra), številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: -komerciala, nabava, vodja proizvodnje in montaž, tehnološka priprava dela, tajništvo podjetja, zastopniki pravne službe podjetja, računovodska služba družbe PLAMA-G.E.O.,d.o.o., Podgrad -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v bazi podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji – fizične in pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje računovodsko-komercialne dokumentacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek fizične osebe, ime pravne osebe, matična številka pravne osebe, davčna številka fizične osebe, identifikacijska številka pravne osebe, naslov dobavitelja, dejavnost dobavitelja (šifra), številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: -nabavna služba, vodja proizvodnje in montaž, tehnološka priprava dela, komerciala, tajništvo podjetja, zastopniki pravne službe podjetja, računovodska služba družbe PLAMA-G.E.O.,d.o.o., Podgrad -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v bazi podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam