Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PUŠNIK-NOVLJAN d.o.o.
Sedež ali naslov: Turkova ulica 8
Poštna številka: 8000
Kraj: Novo mesto
Matična številka: 5785588000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov-pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju-Zakon o zdravstveni dejavnosti-pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja-Pogodba o ZZZS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - uporabniki zobozdravstvenih storitev-pacientov - uporabniki specialističnih storitev okulistika z ortoptiko in operativa-pacienti - uporabniki-naročniki očesnih pripomočkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - določen v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; uveljavljanje pravic posameznika na katerega se posamezni podatki nanašajo - oblikovanje delovnih nalogov za pripomočke za vid - obračunavanje naročilnic za pripomočke za vid
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto-napotnice, do izpolnitve pogodbenih obveznosti, trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - enolična identifikacija ( EMŠO ali rojstni podatki ) - ime in priimek - naslov stalnega prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država ) - številka zdravstvenega zavarovanja - davčna številka fizične in pravne osebe - telefon - anamneza - diagnoze o prebolelih boleznih - diagnoze - zobozdravstveni status - pri otrocih podatkih o starših - podatki o zdravstvenem stanju pred operacijo - podatki o vrsti operacije - potek operacij - okulistični izvidi - terapija - mnenja o zdravstvenem stanju - vrsta pripomočka
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v družbi, zdravniki, zobne asistentke, medicinske sestre-asistentke, poslovodje, optiki - pacienti sami - ZZZS - zavarovalnice - invalidske komisije - trgovine s specializiranimi pripomočki, optike - izbrani, napotni zdravniki, specialisti - zobozdravstveni laboratoriji - vzdrževalci software računalniške opreme - računovodstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so v podatkovnih bazah, kartotekah, čakalnih knjigah. Kartotečne omare so zaklenjene, podatkovne baze so zakodirane in dostopne z gesli in uporabnišikimi imeni. Poslovni prostori so v odsotnosti zaposlenih zaklenjeni in alarmno varovani -G7, predvidoma bodo tudi video nadzorovani. Tehnično imajo dstop do podatkov samo zaposleni, ki se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zavežejo tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij. Vsi podatki se vodijo v skladu z Zakonom o zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami, oz le v primeru, ko to nalaga zakon. ( Zakon o zdravstvenem varstu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti ) - povezava z ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o delovnih obveznosti-prisotnosti na delovnem mestu, o letnem dopustu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v očesni ambulanti, zaposleni v zobozdravsveni ambulanti, zaposleni v optiki Novo mesto, Zaposleni v optiki Zadružna 33 Črnomelj, Čistilka;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajane pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uvejavljanja pravic posameznika ( izraba delovnega časa, letnega dopusta, odsotnost iz dela, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, država, občaina, EMŠO številka, državljanstvo, spol, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, številka osebne izkaznice, datum izdaje osebne izkaznice, občina izdaje osebne izkaznice, številka transakcijskega računa - vrsta končane šole, poklicna, strokovna izobrazba, tpnja šolske izobrazbe, stopnja strokone usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe - datum delovnega dne, število delovnih ur na dan, teden, mesec, izraba letnega dopusta, različne vrste odsotnosti iz dela ( izobraževanje, bolniška) - podatki za obračun letnega dopusta, število dni letnega dopusta
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v firmi Pušnik-Novljan - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije -Zavod za zdravstveno varstvo - računovodski servis Mira Kotnik sp. Kidričeva 3a, Slovenj Gradec - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - zbirka evidenca o delovnih obveznostihv posebni mapi. Zbirka se vodi ročno in na računalniku- MS excel-dostop z geslom, originalna dokumentacija je v mapi in v sefu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstaka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela in osebnih dohodkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za obračunavanje vseh vrst stroškov (plače, kotizacije, šolanje), potnih nalogov, dnevnic, prevoza na delo za posameznika na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, država, občaina, EMŠO številka, državljanstvo, spol, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, številka osebne izkaznice, datum izdaje osebne izkaznice, občina izdaje osebne izkaznice, številka transakcijskega računa - Tip zaposlitve, rang zaposlenega, področje, kraj dela
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v družbi Pušnik Novljan - računovodski servis Mira Kotnik sp. Kidričeva 3a, Slovenj Gradec - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - zbirka osebnih podatkov zaposlenih je v posebni mapi. Zbirka se vodi ročno in v računalniku-MS excel-dostop z geslom, originalna dokumentacija je v mapi in v sefu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstaka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o pacientih okulistična ambulanta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - uporabniki zdravstvenih storitev-pacienti-fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - določen v Zakonu o zdravstven
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - enolična identifikacija, EMŠO, rojstni podatki, - ime in priimek – naslov stalnega prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), številka zdravstvenega zavarovanja, davčna številka fizične in pravne osebe, telefon, anamneza, diagnoze o prebolelih boleznih, diagnoze, okulistični izvid, pri otrocih podatki o starših, podatki o zdravstvenem stanju pred operacijo, podatki o vrsti operacije, potek operacij, terapija, mnenja o zdravstvenem stanju, vrsta pripomočka, datum izdaje recepta in naročilnice, napotnice
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v družbi Pušnik-Novljan - okulistična ambulanta - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - pacient sami - osebni, napotni zdravnik, specialisti - invalidske komisije Zdravnik mora varovati kot tajnost podatke o osebah, dejstvih oziroma bolezenskih stanjih, diagnozah, terapijah, o pacientih, razen v kolikor iz volje stranke ne izhaja kaj drugega. Predpisi s področja zdravstvene zakonodaje in upravnih postopkih določajo, kdaj in v kakšnem obsegu je zdravnik dolžan dati podatke iz prejšnjega odstavka ZZZS oz. Drugemu pristojnemu državnemu organu oz. Upravičencem. Dolžnost iz prvega odstavka tega člena veže tudi zaposlene pri družbi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se nahajajo v vpisnikih in knjigam in podatkovnih bazah (Hipokrat, Access, SQL, MSWORKS, čakalne knjige), ki jih družba vodi v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravinikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja - zavarovanje zdravstvenega arhiva in s tem tudi osebnih podatkov strank je zakonsko urejeno z zakonom o zdravstveni dejavnosti in podzakonskimi predpisi. -tehnično lahko do podatkov dostopajo samo zdravnik in zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oz se le v primeru, v kolikor to nalaga zakon – Zakon o zdravstvenem varstu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstaka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o kupcih - optika

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - uporabniki optičnih storitev-fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - določen v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovaju - uveljavljanje pravice posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - enolična identifikacija, EMŠO, rojstni podatki, - ime in priimek – naslov stalnega prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), številka zdravstvenega zavarovanja, davčna številka fizične in pravne osebe, telefon, diagnoze, pri otrocih podatki o starših, vrsta pripomočka, datum izdaje očesnega pripomočka
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Pušnik-Novljan d.o.o.-zaposleni v optiki, okulistični ambulanti - kupci sami
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se nahajajo v vpisnikih in knjigah in podatkovnih bazah (HelioEyeSight-Elab), ki jih družba vodi v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja -tehnično lahko do podatkov dostopajo samo zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij. -podatki so v podakovnih bazah, kartotekah, kartotečne omare so zaklenjene, podatkovne baze so zakodirane in dostopne z gesli in uporabniškimi imeni. Poslovni prostori so v odsotnosti zaposlenih zaklenjeni in predvidoma alarmno varovani- družba G7, GVS, predvidoma bodo tudi video nadzorovani. - pravilnik o varstvu osebnih podatkov sprejet dne 15.nov.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oz se le v primeru, v kolikor to nalaga zakon – Zakon o zdravstvenem varstu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstaka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o pacientih zobozdravstvena ambulanta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - uporabniki zdravstvenih storitev-pacienti-fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - določen v Zakonu o zdravstv
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - enolična identifikacija, EMŠO, rojstni podatki, - ime in priimek – naslov stalnega prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), številka zdravstvenega zavarovanja, davčna številka fizične in pravne osebe, telefon, anamneza, diagnoze o prebolelih boleznih, diagnoze, zobozdravstveni status, pri otrocih podatki o starših, podatki o zdravstvenem stanju pred operacijo, podatki o vrsti operacije, potek operacij, terapija, mnenja o zdravstvenem stanju, vrsta pripomočka, datum izdaje recepta in naročilnice, napotnice, predlog zobnoprotetične rehabilitacije, delovni nalog za zobotehnični laboratorij
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v družbi Pušnik-Novljan-zobozdravstvena ambulanta - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - pacient sami - zobozdravstveni laboratorij - nadzorni zdravnik ZZZS-ja Zobozdravnik mora varovati kot tajnost podatke o osebah, dejstvih oziroma bolezenskih stanjih, diagnozah, terapijah, o pacientih, razen v kolikor iz volje stranke ne izhaja kaj drugega. Predpisi s področja zdravstvene zakonodaje in upravnih postopkih določajo, kdaj in v kakšnem obsegu je zdravnik dolžan dati podatke iz prejšnjega odstavka ZZZS oz. Drugemu pristojnemu državnemu organu oz. Upravičencem. Dolžnost iz prvega odstavka tega člena veže tudi zaposlene pri družbi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se nahajajo v vpisnikih in knjigam in podatkovnih bazah (Hipokrat, Digora, čakalne knjige), ki jih družba vodi v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravinikom o obrazcihin listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja - zavarovanje zdravstvenega arhiva in s tem tudi osebnih podatkov strank je zakonsko urejeno z zakonom o zdravstveni dejavnosti in podzakonskimi predpisi. -tehnično lahko do podatkov dostopajo samo zdravnik in zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij -podatki so v podakovnih bazah, kartotekah, čakalnih knjigah. Kartotečne omare so zaklenjene, podatkovne baze so zakoirane in dostopne z gesli in uporabniškimi imeni. Poslovni prostori so v odsotnosti zposlenih zaklenjeni in alarmno varovani- družba G7, GVS, predvidoma bodo tudi video nadzorovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oz se le v primeru, v kolikor to nalaga zakon – Zakon o zdravstvenem varstu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstaka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajane pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namenein zauvejavljanjapravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, država, občaina, EMŠO številka, državljanstvo, spol, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, številka osebne izkaznice, datum izdaje osebne izkaznice, občina izdaje osebne izkaznice, številka transakcijskega računa - vrsta končane šole, poklicna, strokovna izobrazba, tpnja šolske izobrazbe, stopnja strokone usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum sklenitve delovnega razmerja v družbi, število delovnih ur na teden, delovno razmerja, vrsta izmenskega dela, vrstadelovnega časa, datum razporeditve na delovno mesto, število delovnih ur na dan - Tip zaposlitve, rang zaposlenega, področje, kraj dela - podatki za obračun letnega dopusta, število dni letnega dopusta, strost zaposlenega, stopnja invalidnosti -podatki za obračun delovne dobe, datum prve sklenitve delovnega razmerja, številka delvne knjižice, vzrok prenehanjaa delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba v tujini, delovna doba na zavodu, kupljena delovna doba, delovna doba do vstopa v družbo, skupna delovna doba v družbi, skupna celotna delovna doba
 • Uporabniki zbirke: - direktor firme Pušnik-Novljan - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - računovodski servis Mira Kotnik sp. Kidričeva 3a, Slovenj Gradec - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - zbirka osebnih podatkov zaposlenih je v posebni mapi. Zbirka se vodi ročno, originalna dokumentacija je v mapi in v sefu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstaka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam