Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SIEMENS d.o.o.
Sedež ali naslov: Letališka cesta 29c
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5622395000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti upravljavca osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o štipendiranju, za statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna št., spol, v, stalno in začasno bivališče,smer študija, št. osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine. (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra zaposlenega, ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna št., spol, vrsta zaposlitve (določen, nedoločen čas), stalno in začasno bivališče, izobrazba, poklic, delovno mesto, oddelek, delovna doba do vstopa v podjetje, delovna doba v podjetju, skupna delovna doba, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prekinitve delovnega razmerja,dodatno pokojninsko zavarovaje, vzdrževani družinski člani, EMŠO in davčna št. vzdrževanih družinskih članov, delovni čas (tedenski) , število dni letnega dopusta, število dni lanskega dopusta, število dni izkoriščenega in neizkoriščenega dopusta , št. osebnega računa, datum opravljenega zdravniškega pregleda, datum opravljanja varstva pri delu, prevoz na delo, davčne olajšave, plača zaposlenega.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine. (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, šifra, stalni naslov, EMŠO, davčna št., osnova za plačo, delovni čas (možni število ur v mesecu), dejansko opravljene ure, ure odsotnosti z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka zaradi praznikov, skupaj neopravljene ure v breme druge organizacije, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, ure porodniškega dopusta, nagrade, neto izplačilo Podatki o plači:izplačane plače: za delo s polnim delovnim časom, krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo plače Neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestila neto plače v breme podjetja, nadomestila neto plače v breme drugih organizacij Prejemki delavca: regres, jubilejne nagrade, odpravnine
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Davčna uprava RS - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine. (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci poškodovani pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno bivališče, strokovna izobrazba, delovno mesto. Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, datum, podlaga zavarovanja, ali je poškodba smrtna. Podatki o poškodbi: datum, ura, kraj nesreče, število poškodovanih oseb, vzrok nesreče.
 • Uporabniki zbirke: - Inšpektorat RS za delo - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine. (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Remont 2013/Personal

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Strojniki, inženirji, specialisti, varilci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev vstopne kartice NEK, varnostno preverjanje po ZVISJV UPB2 Ur.i. RS, št 102/04 in ZVISJV-C, Ur.l. RS, št. 60/11 (120.člen ZVISJV)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime • Priimek • Št. Osebne ali potnega lista • Spol • Državljanstvo • Začasno bivališče (hotel) • Datum prihoda/odhoda • Delodajalec • Appendix 7.1 (izjava o soglasju za varnostno preverjanje) • Appendix 7.2 (vprašalnik za varnostno preverjanje) • GGL (good guy letter – samo tujci) • Podtrdilo od ministerstva za pravosodje in javno upravo (neizbrisane pravnomočne obsodbe zaradi naklepnih kaznivih dejanj, prekrški zoper javni red in mir z elementi nasilja – samo SLO) • Potrdilo Okrajno in okrožno sodišče (tekoči kazenski postopki suma na kazniva dejanja – samo SLO) • Potrdilo Davčne uprave RS (poravnane davčne obveznosti – samo SLO) • Zdravstveni izvid (delovna sposobnost) • Pooblastilo za policijo • Pooblastilo za sovo • Banka (prezadolženost), od tujcev tega ponavadi ne dobim
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec os. podatkov in varnost NEK (samo nekatere, ostali samo na zahtevo).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki in dokumenti se nahajajo na internem disku, do katerega ima dostop omejeno število ljudi. Okrožnica SIE-PA-20
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca uživalcev pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci - invalidi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja, druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, kategorija invalidnosti, datum nastanka invalidnosti, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine. (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, interni akti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki dostopajo do prostorov, nad katerimi se izvaja videonadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja upravljalca ter nadzor vstopa in izstopa v ali iz poslovnih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek vidoenadzora, datum in čas vstopa oziroma izstopa v ali iz poslovnih prostorov.
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo družbe, vodja informatike, ostali zaposleni s pisnim pooblastilom poslovodstva družbe; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine. (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca daril in poslovnih kosil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki prejemajo darila ali druge oblike gostoljubja od podjetja Siemens d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje notranjih predpisov družbe, upoštevanje davčne in protikorupcijske zakonodaje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, delodajalec in davčna številka obdarjenca/povabljenca, vrednost in označba darila/gostoljubja, ki ga je obdarjenec/povabljenec prejel, datum, kraj in priložnost ob kateri je prejel darilo/gostoljubje ter ime obdarovalca.
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo družbe, ostali zaposleni s pooblastilom poslovodstva; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine. (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca uporabnikov službenih mobilnih telefonov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, katerim je dodeljena mobilna številka za službene in privat namene.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sporočanje osebnih podatkov uporabnika službenega mobilnega telefona operaterju mobilne telefonije zaradi ločenega izstavljanja računov –(uporabnik plača znesek mesečne porabe nad zneskom limita mesečne porabe, ki je določen s sklepom).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca številk, ločenih računov, limitne skupine zaposlenega, ime in priimek, davčna številka zaposlenega, naslov, št. osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: Operater mobilne telefonije – MOBITEL, telekomunikacijske storitve, d.d., Vilharjeva 23, Ljubljana, Pooblaščeni delavci Siemensa d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Arhiv podatkov je zaklenjen, dostop do njih pa ima omejeno število oseb.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca zaposlenih s pravico dostopa do tajnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki imajo stik s tajnimi podatki po Zakonu o tajnih podatkih in z opravljenim ustreznim usposabljanjem po omenjenem zakonu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje obsega pravic zaposlenih za dostop do tajnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek zaposlenega, delovno mesto, datum opravljanja usposabljanja, stopnja tajnosti podatkov, do katere ima zaposleni dostop, številka dovoljenja, datum izdaje dovoljenja, datum veljavnosti dovoljenja.
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo družbe, vodja informatike, ostali zaposleni s pisnim pooblastilom poslovodstva družbe; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine. (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov povezanih državnih uradnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državni uradniki,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje tveganj povezanih s konfliktom interesov in koruptivnih ravnanj pri poslovanju družbe Siemens in/ali njenih poslovnih partnerjev v zvezi z izvedbo posamične pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se arhivirajo skupaj s pogodbami, katerih priloge so posamične zbirke.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek državnega uradnika, naziv njegove pozicije in pristojnosti.
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo družbe in tajništvo poslovodstva, vodja pravne službe, vodja službe za zagotavljanje skladnosti poslovanja, tehnični in komercialni vodje oddelkov ter ostali zaposleni s pisnim pooblastilom poslovodstva družbe; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine. (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Fizični prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo – dostop je omogočen le pooblaščenim osebam. Prav tako je prostor opremljen s posebno alarmno napravo, ki se vključi ob odsotnosti osebja v prostoru. Podatki se v fizični obliki nahajajo v posebni omari, ki se zaklepa. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Adrema slovenskih novinarjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Novinarji, fotografi in uredniki slovenskih medijev, segmentirani glede na vsebinsko področje, ki ga pokrivajo (npr. IT, avtomobilizem, energetika, gospodarstvo…).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje sporočil in drugih informacij za medije, vabljenje na strokovne in družabne dogodke v organizaciji Siemensa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, funkcija, ime uredništva, ime medija, naslov medija, telefonska številka, elektronska pošta
 • Uporabniki zbirke: Vodja CC, tajništvo direktorice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov ima omejeno število zaposleneih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Seznam izbranih predstavnikov poslovnih partnerjev Siemensa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Seznam izbranih predstavnikov poslovnih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vabljenje na strokovne in družabne dogodke Siemensa, pošiljanje strokovnih in promocijskih gradiv.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, podjetje ali ustanova, naslov, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Vodja CC, tajništvo direktorice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov ima omejeno število zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Seznam poslovnih partnerjev za divizijo Diagnostika

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi poslovni partnerji divizije Diagnostika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za poslovne namene: kontaktiranje, obveščanje,...
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov podjetja kjer je oseba zaposlena, funkcija v podjetju, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni divizije Diagnostika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so dostopni omejenemu ptevilu zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. SAP baza kupcev in dobaviteljev in zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni Kupec/dobavitelj kot fizična oseba
 • Namen obdelave osebnih podatkov: 1.) Avtomatska sprovedba plačil npr. Potnih nalogov 2.) Baza podatkov za izstavitev računov na fizične osebe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek , ime podjetja, naslov, št.transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Računovodstvo za sprovedbo plačil
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaposlenim z dostopom do programa SAP se omejuje pravice, tako da ne morejo vsi SAP uporabniki spreminjati podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov zaposlenih in pravočasno pošiljanje zaposlenih na te preglede.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra, ime in priimek, oddelek, stroškovno mesto, začetek dela, delovno mesto, opis delovnega mesta, obdobni ali predhodni zdravstveni pregled, delo na višini, opombe (npr. managerski pregled)
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Fizični prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo - dostop je omogočen le pooblaščenim osebam. Prav tako je prostor opremljen s posebno alarmno napravo, ki se vključi ob odsotnosti osebja v prostoru. Podatki se v fizični obliki nahajajo v posebni omari, ki se zaklepa. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje opravljenih usposabljanj za varno delo in preizkusov praktičnega znanja ter pravočasno pošiljanje zaposlenih na ta usposabljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra, priimek in ime, datum zaposlitve, stroškovno mesto, datum opravljenega usposabljanja iz varstva pri delu + požarne varnosti, datum opravljenega tečaja iz prve pomoči, datum opravljenega usposabljanja iz varnega dela z elektriko, datum opravljenega usposabljanja iz ionizirajočih sevanj.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Fizični prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo - dostop je omogočen le pooblaščenim osebam. Prav tako je prostor opremljen s posebno alarmno napravo, ki se vključi ob odsotnosti osebja v prostoru. Podatki se v fizični obliki nahajajo v posebni omari, ki se zaklepa. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanje zaposlenih ter analize stroškov in kompetenc zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, divizija / oddelek, naziv izobraževanja, datum izobraževanja, kraj izobraževanja, izvajalec izobraževanja, namen izobraževanja, cena izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, divizije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov ima omejeno število zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca uporabnikov službenih vozil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje uporabnikov službenih vozil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Znamka vozila, registrska številka, ime in priimek uporabnika
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, računovodstvo, centralna nabava
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov ima omejeno število zaposlenih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Adrema prejemnikov elektronske verzije revije hi!tech

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vodje vzdrževanja, tehnologije, proizvodnih procesov, zaposleni v proizvodnji, tehnologi pri Siemensovih kupcih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe pošiljanja elektronske verzije revije za inovacije hi!tech
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek Elektronska pošta Podjetje Naslov
 • Uporabniki zbirke: Vodja službe za korporativno komuniciranje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so dostopni samo uporabniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Adrema prejemnikov tiskane verzije revije hi!tech

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Direktorji, člani uprave ali srednje vodstvo, zaposleni pri Siemensovih kupcih in poslovnih partnerjih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe pošiljanja tiskane verzije revije za inovacije hi!tech
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek Podjetje Naslov
 • Uporabniki zbirke: Vodja službe za korporativno komuniciranje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so dostopni samo uporabniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Adrema prejemnikov vabil na poslovne dogodke Siemensa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Direktorji, člani uprave ali srednje vodstvo, zaposleni pri Siemensovih kupcih in poslovnih partnerjih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe pošiljanja elektronske verzije revije za inovacije hi!tech
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek Elektronska pošta Podjetje Naslov Telefon
 • Uporabniki zbirke: Vodja službe za korporativno komuniciranje, tajništvo uprave, vodje divizij
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so dostopni samo uporabnikom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uvljavljanje davčne olajšave zaposlenega, za statistična raziskovanja, druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek vzdrževanega člana, datum rojstva, davčna št., spol
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava Republike Slovenije - Kadrovska služba - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine. (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca podatkov o potnih nalogih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in zunanji zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za evidentiranje službenih poti, za potrebe izvrševanja izplačil potnih nalogov, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ter šifra zaposlenega, naslov zaposlenega, številka potnega naloga, podatek o stroškovnem mestu zaposlenega, podatki o službeni poti – čas (datum in ura) prihoda in odhoda, kraj odhoda, namen odhoda, način odhoda, uporaba prevoznega sredstva, registrska številka avtomobila, število prevoženih kilometrov, število dnevnic, podatki o ostalih stroških nastalih na službeni poti (hotel, parkirnina,....), podatki o odobriteljih posamezne faze potnega naloga, podatki o statusu potnega naloga,
 • Uporabniki zbirke: Vsak zaposleni zase, kadrovska služba, računovodstvo, določene osebe na divizijah.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsak zaposleni ima dostop do svojih podatkov, sicer pa ima dostop do vseh podatkov kadrovska služba, vodstvo, računovodstvo, dostop do podatkov zaposlenih iz svojih divizij pa njihovi nadrejeni in potrjevalci potnih nalogov in dopustov v sistemu RIS.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki delajo po avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje avtorske, podjemne ali druge pogodbe in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra delavca, ime in priimek, EMŠO, davčna št., naslov stalnega bivališče, TRR delavca, podatki o rezidentstvu, davčni urad in izpostava, predmet pogodbe, znesek izplačila.
 • Uporabniki zbirke: - Avtorska agencija - Davčna uprava Republike Slovenije - Kadrovska služba - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine. (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca dijakov, študentov in zunanjih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, dijaki, zunanji zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, napotnice, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra zaposlenega, ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna št., spol, vrsta zaposlitve (določen, nedoločen čas), stalno in začasno bivališče, izobrazba, poklic, delovno mesto, oddelek, delovna doba do vstopa v podjetje, delovna doba v podjetju, skupna delovna doba, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prekinitve delovnega razmerja,dodatno pokojninsko zavarovaje, vzdrževani družinski člani, EMŠO in davčna št. vzdrževanih družinskih članov, delovni čas (tedenski) , število dni letnega dopusta, število dni lanskega dopusta, število dni izkoriščenega in neizkoriščenega dopusta , št. osebnega računa, datum opravljenega zdravniškega pregleda, datum opravljanja varstva pri delu, prevoz na delo, davčne olajšave, plača zaposlenega.
 • Uporabniki zbirke: - Kadrovska služba - Študentski servis - Agencija za zaposlovanje - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori celotnega podjetja so varovani na različne načine. (kontrola dostopa, alarmne naprave, centralni sistem zaklepanja). Dostop do kritičnih delov infrastrukture je omejen samo na nekaj pooblaščenih oseb. Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirko osebnih podatkov, ki se hrani v personalnih mapah, se zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Aplikativna programska oprema je zavarovana na več nivojih. Dostop do zbirke osebnih podatkov je omogočen samo pooblaščenim osebam in je varovan z gesli, ki so kriptirani in personalizirana. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, dijaki, študenti in zunanji zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za evidentiranje prihodov, odhodov in odstotnosti, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ter šifra zaposlenega, podatki o številu opravljenih ur (rednih in službenih poti), podatki o viških in manjki ur, podatki o številu dni dopusta, o izrabi izrednega dopusta, o koriščenju viškov ur, podatki o številu neopravljenih ur, za katere se prejema nadomestilo plače izv sredstev delodajalca, podatki o številu neopravljenih ur za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij
 • Uporabniki zbirke: Vsak zaposleni zase, kadrovska služba, določene osebe na divizijah.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsak zaposleni ima dostop do svojih podatkov, sicer pa ima dostop do vseh podatkov kadrovska služba, vodstvo, računovodstvo, dostop do podatkov zaposlenih iz svojih divizij pa njihovi nadrejeni in potrjevalci potnih nalogov in dopustov v sistemu RIS.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam