Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEA, PODJETJE ZA RAZVOJ IN APLIKACIJE ELEKTRONSKE IN PROGRAMSKE OPREME, D.O.O.
Sedež ali naslov: FINŽGARJEVA ULICA 001
Poštna številka: 4248
Kraj: RADOVLJICA
Matična številka: 5444063000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, pogodba o zaposlitvi, pisna privolitev zaposlenih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, dokumentiranje, planiranje in analiziranje delovnih aktivnosti, povezanih z delavci
 • Rok hrambe (neobvezno): neomejeno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, dekliški priimek, EMŠO, davčna št., spol, datum rojstva, država, občina in kraj rojstva, državljanstvo, stalno bivališče (naslov, občina), telefonska številka, pristojna davčna izpostava, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi (določen, nedoločen čas), vrsta delovnega razmerja, delovni čas, datum vstopa v delovno razmerje, datum izstopa v delovno razmerje, delovno mesto, zgodovina razporeditev na delovna mesta, tekoča redna delovna doba v podjetju, predhodna delovna doba izven podjetja, predhodni delodajalec (naziv), podatki o plači (plačilni razred, točke za plačo), dopust, delovna knjižica (datum izdaje, serijska številka, registrska številka, občina izdaje), formalna izobrazba (vrsta šole, stopnja izobrazbe, stopnja strok. usposobljenosti, število let šolanja, znanja pridobljena v podjetju in izven njega (nazivi tečajev in izobraževanj), podatki o zdravstvenih pregledih (datum, sposobnost za delo), podatki o izobraževanjih s področja varstva pri delu (vrsta, datum), družinski člani zaposlenih in bivših zaposlenih (priimek, ime, spol, rojstni datum, EMŠO), podatki o zaposlenih, vključenih v kolektivno prostovoljno dodatno zavarovanje (ime, priimek)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci LEA, d.o.o., Lesce, kot je to določeno v internem aktu podjetja SA-U-00-07 Navodila o varstvu osebnih podatkov; ZZZS, ZPIS in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo na strežniku podjetja LEA v informacijskem sistemu Perftech.Largo in so varovani z gesli. Dostop do strežnika je omejen izključno na pooblaščene osebe. Varstvo osebnih podatkov in dostop do njih natančneje določajo interna Navodila o varstvu osebnih podatkov podjetja LEA z dne 3.1.2006. Nekateri sklopi podatkov se vodijo vzporedno v pisni obliki in so shranjeni v zaklenjenih omarah pri pooblaščenih osebah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika po tretjem odstavku 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam