Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZID GRADBENIŠTVO D.O.O.
Sedež ali naslov: Vrtojbenska cesta 7a
Poštna številka: 5290
Kraj: ŠEMPETER PRI GORICI
Matična številka: 5706530000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti Zakon o zaposlovanju in delu tujcev Zakon o tujcih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, bivši zaposleni, upokojenci,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanje pravic posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo, urejanje statusa posameznika(delovna dovoljenja, zavarovanja,...), urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ...
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju delovnega razmerja, nekateri podatki povezani z delovnimi razmerji se hranijo trajno v skladu z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delavčeva osebna številka, datum rojstva, občina in država rojstva, spol, EMŠO, davčna številka, država, državljanstvo, stalni naslov, začasni naslov, datum prihoda v podjetje, datum odhoda iz podjetja, vzrok odhoda, doba na firmi, doba pred firmo, skupaj delovna doba, enota, poklic, tarifni razred, delovno mesto, številka in datum veljavnosti delovnega dovoljenja, način delovnega razmerja (poln ali polovični delovni čas), delovno razmerje (določen ali nedoločen čas), lanski dopust, dopust po odločbi, dopust koriščen letos, ure za koriščenje, olajšava za dohodnino, tedenski fond ur, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, zadnji zdravstveni pregled, naslednji zdravstveni pregled, izobraževanje v RS,ime otroka, EMŠO otroka, davčna otroka, rojstni datum otroka, omejitve, kategorija invalidnosti, datum nastanka invalidnosti, naloge in delo pred invalidnostjo, omejitve na invalidnost, številka transakcijskega računa ali hranilne knjižice
 • Uporabniki zbirke: Zavo za zaposlovanje Slovenije, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, Center za socialno delo Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčni urad R Slovenije, poobčlaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov, Sodišča, Upravna enota Nova Gorica in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbneme razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno - v matični knjigi delavcev in osebnih mapah zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Zbirka osebnih podatkov se vodi tudi v računalniški obliki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZID GRADBENIŠTVO d.o.o., Vrtojbenska cesta 7a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, Matična številka: 5706530000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti(UL,l.RS 40/06,16.člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi, bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejtive pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. PODATKI O ZAPOSLENIH: priimek in ime, ul. stalnega bivališča, kraj stalnega bivališča, ul. začasnega bivališča, kraj začasnega bivališča, datum rojstva, zaposlen od, status, šifra in naziv občine, šifra in naziv krajevne skupnosti, šifra in naziv stroškovnega mesta, šifra in naziv delovnega mesta, šifra in naziv DURS, šifra in anziv ZPIZ, šifra in naziv plačilnega razreda, šifra in naziv tarifnega razreda, plača po KP, glavna zaposlitev B. DOPUSTI IN ODSOTNOSTI:priimek in ime, datum in kraj rojstva, odločba, datuum odločbe, dopust za leto, letni dopust tekočega leta(po odločbi, izkoriščen, za porabo), letni dopust preteklega leta (neizkoriščen, izkoriščen, za porabo) C. KREDITI IN ODTEGLJAJI: priimek in ime, šifra in naziv kreditodajalca, številka pogodbe, datum prejema pogodbe, partija, obroki, odplačano, vrsta odtegljaja, oznaka odtegljaja, trajni odtegljaji,trajni odtegljaj, denarne enote, zneski, obroki D. OSNOVE ZAPOSLENIH: priimek in ime, stroškovno mesto, naziv stroškovnega mesta, količnik, relativno razmerje, osnovna plača, pogoji okolja, vodstveni dodatek, korekcijski faktor, tarifni razred, urna osnova preteklega leta za obračun refundiranih bolniških odsotnosti, cena prevoza na delo in iz dela, podatki o benificirani delovni dobi, tekoča zaposlitev ( datum začetka, poskkusno delo do, datum prekinitve, razlog prekinitve), pretekla delovna doba, obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, olajšave za dohodnino, številka transakcijskega računa delavca E. PODATKI O PLAČAH IN NADOMESTILIH PLAČ, KI BREMENIJO DELODAJALCA: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu z pogodbo o zapolitvi (plačilni list delavca), bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim delovnim časom, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa, bruto nadomestilo plač, ki bremenijo delodajalca, bruto izplačila za dodatke ( pogoji okolja, izmensko delo, nočno delo, nedeljsko delo, delo na praznik,...) neto plača F. PODATKI O DRUGIH STROŠKIH DELA: povračilo stroškov v zvezi z delom, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, solidarnostne pomoči, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje G. PODATKI O ZAKONSKO DOLOČENIH PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST ZA POSAMEZNEGA DELAVCA: prispevki za ZPIZ,, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za starševsko varstvo, prispevki za zaposlovanje H. ZBIRNI PREGLEDI IZPLAČIL: poročilo o odtegljajih delavcev, obračun stroškov dela delavcev po stroškovnih mestih, podatki za obrazec M4/M8, direktne odobritve po bankah(TRR), podatki o letni prijavi dohodnine za delavce
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zvod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenij, DURS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR.l.RS št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih in v arhivu kadrovskega sektorja družbe. Dostop v bazo podatkovvodenih v računalniku je zavarovan z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence, direktor in prokurist družbe. Prostori v katerih se nahaj zbirka in ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepakjo. Zaklepajo se tudi ko v njih ni pooblaščenih delavcev, ki imajo dostop do zbirke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZID GRADBENIŠTVO D.O.O., Vrtojbenska cesta 7a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, Matična številka: 5706530000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o usposabljanju in preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( ZVZD)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in dolžnosti s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O DELAVCU: ime in priimek, datum rojstva, izobrazba, delovno mesto,, datum zaposlitve, datum prerazporeditve na drugo delovno mesto, datum zadnjega preizkusa znanja, predvideni datum naslednjega preizkusa znanja, rezultati zadnjega preizkusa znanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe ZID GRADBENIŠTVO d.o.o., , morebitni zunanji izvajalci usposabljanja, kooperanti in podizvajalci družbe ZID GRADBENIŠTVO d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so hranjeni v osebnih mapah zaposlenih v prostorih družbe. Prostori so po prenehanju delovnga časa zklenjeni. Zaklepajo se tudi v času, ko v v njih ni pooblaščenih delavcev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZID GRADBENIŠTVO d.o.o., Vrtojbenska cesta 7a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI Matična številka: 570653000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v družbi ZID GRADBENIŠTVO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in dolžnosti s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): V času zaposlitve v družbi ZID GRADBENIŠTVO d.o.o.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime zaposlenega, datum rojstva in EMŠO, naslov stalnega ali začasnega bivališča, izobrazba, datum zaposlitve, datum zadnjega pregleda, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto , morebitne zdravstvene omejitve za delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe ZID GRADBENIŠTVO d.o.o., Pooblaščeni zdravnik družbe: SPECIALISTIČNA AMBULANTA MEDICINE DELA, MITJA GALA, dr.med.,spec.med.dela, prometa in športa, Ulica Nikole Tesle 3,5290 ŠEMPETER PRI GORICI, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ( v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so hranjeni v osebnih mapah zaposlenih v prostorih družbe. Prostori so po prenahenju delovnega časa zaklenjeni. Zaklepajo se tudi, ko v njih ni pooblaščenih oseb družbe.Zbrika osebnih podatkov se vodi tudi v računalniški obliki..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZID GRADBENIŠTVO d.o.o., Vrtojbenska 7a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI Matična številka: 5706530000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o službenih potovanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV PODATKA: ime in priimek prejemnika, delovno mesto, bivališče, datum potovanje, po nalogu, kraj potovanja, namen potovanja, čas potovanja, način potovanja (službeni avtomobil osebni avtomobil, letalo, avtobus, vlak), prevozni in drugi stroški, odsotnost (dni, ur, minut), število dnevnic, po EUR, skupaj EUR, priloge, predujem EUR, datum odobritve, odsredbodajalec, blagajnik, prejemnik
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugiuporabniki v skladu z azkonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so hranjeni v registratorjih in v računalniški obliki v poslovnih prostorih družbe. Po končanem delovnem času se prostori zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v prostorih ni pooblaščenih oseb.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZID GRADBENIŠTVO D.O.O., Vrtojbenska cesta 7a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, Matična številka: 5706530000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca poškodb pri delu in poklicnih boleznih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v podjetju ZID GRADBENIŠTVO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in dolžnosti s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: podatki o delavcu - ime in priimek, državljanstvo, datum rojstva in EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, poškodovani del telesa, diagnoza poškodbe, predhodne bolezni poškodovanca, predhodne fizične ali psihične težave poškodovanca, podatki o prijavitelju poškodbe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delevci družbe ZID GRADBENIŠTVO d.o.o., Pooblaščeni zdravnik družbe: SPECIALISTIČNA AMBULANTA MEDICINE DELA, MITJA GALA, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa, Ul.Nikole Tesle 3,5290 ŠEMPETER PRI GORICI, , Druge zdravstvene ustanove, ki so vključene v proces zdravljenja, Osebni zdravniki poškodovancev, Zavod za pojninsko in invalidsko zavarovanje ( v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo). Drugi uporabniki (npr. Zavarovalnica, Inšpektorat za delo,....)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podati so hranjeni v osebnih mapah zaposlenih in registratorjih, ki so shranjeni v zaprtih lesenih omarah v poslovnih prostorih. Dostop do omar imajo le pooblaščeni delavci. Po končanem delovnem času se poslovni prostori zaklepajo. Zaklepajo se tudi, ko v njih ni pooblaščenih delavcev, ki imajo ključ od poslovnih prostorov.Osebni podatki se hranijo v računalniški obliki, do katerih imajo dostop le za to pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZID GRADBENIŠTVO d.o.o., Vrtojbenska cesta 7a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, Matična št. : 570653000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaposlitev novih delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o razpisanem delovnem mestu, ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, tel.številka ali mobitel, naslov, e-pošta, dosežena izobrazba, poklic, znanje tujih jezikov, državljanstvo, podatki o stalnem bivališču ( ulica, hišna številka, občina, kraj, pošta), podatki o začasnem bivališču ( ulica, hišna številkaobčina, kraj, pošta), pretekle delovne izkušnje, druga znanj in izkušnje, razna usposabljanja, zdravstveno stanje (invalidnost), prošnja za zaposlitev, življenjepis, kopija diplome in raznih drugih potrdil, možnost pričetka dela....
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni kadrovski delavci družbe ZID GRADBENIŠTVO d.o.o. in Zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v registratorjih in av arhivu kadrovske službe ter v računalniku v podslovnih prostorih družbe. Dostop do teh podatkov imajo pooblaščeni kadrovski delavci družbe ZID GRADBENIŠTVO d.o.o.. Prostori družbe se po končanem delovnem času zaklepajo. Poslovni prostori se zaklepajo tudi ko v njih ni pooblaščenih oseb. Ključ od poslovnih prostorov imajo samo pooblaščeni delavci družbe ZID GRADBENIŠTVO d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZID GRADBENIŠTVO D.O.O., Vrtojbenska 7a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI Matična številka: 5706530000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca izjav delavcev kooperantov o seznanitvi s tveganji za poškodbe oz. okvare zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci kooperantov podjetja ZID GRADBENIŠTVO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in dolžnosti s področja varnsoti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): V času dela pri podjejtu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejtive pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: priimek in ime - naziv kooperanta, pri katerem je delavec zaposlen - delo, za katerega je delavec seznanjen s tveganji - datum seznanitve - podpis
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja ZID GRADBENIŠTVO d.o.o. in pooblaščeni delavci delavci kooperanta
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebni podatki se hranijo v registratorjih v lesenih omarah v poslovnih prostorih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZID GRADBENIŠTVO D.O.O., Vrtojbenska 7a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,Matična številka: 570653000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci, ki delajo po podjemni pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz podjemnih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitev pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV PODATKA: ime in priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, bnaziv banke,pri kateri je odprt TRR, predmet pogodbe, dodatni material, rok izvedbe posla, bruto znesek za uro dela, rok plačila, datum sklenitve pogodbe, datum veljavnosti pogodbe (od), datum poteka pogodbe (do), odpovedni rok pogodbe. IZPLAČILO: obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz drugegapogodbenega razmerja (neto izplačilo, dohodek, normirani stroški, davčna osnova, davčni odtegljaj po splošni stopnji, prispevki za socialno varnost, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, datum izplačila), obračun posebnega davka na določene prejemke (osnova, znesek davka za plačilo, datum izplačila)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja ZID GRADBENIŠTVO d.o.o., DURS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebi podatki se hranijo v registratorjih v zaprtih omarah v poslovnih prostorih podjetja ZID GRADBENIŠVO d.o.o. in v arhivu kadrovskega sektorja. Dostop v bazo podatkov , ki so vodeni v računalniku, imajo le za to pooblaščene osebe, ki vodijo kadrovske evidence.Poslovni prostori v katerih se nahaja zbirka in ostala dokumentacija, vezana na zbirko se po končanem delovnem času zaklepajo. Zaklepajo se tudi ko v njih ni pooblaščenih oseb.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZID GRADBENIŠTVO d.o.o., Vrtojbenska 7a, 5290 ŠEMPETER pri GORICI, Matična številka: 5706530000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam