Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VEPLAS, VELENJSKA PLASTIKA, D.D.
Sedež ali naslov: CESTA SIMONA BLATNIKA 11
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 5099021000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 32. in 33. člen Zakona o varstvu pred požarom
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI DRUŽBE, ŠTUDENTI IN DIJAKI NA DELOVNI PRAKSI IN POČITNIŠKEM DELU, DELAVCI PO POGODBI O DELU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI S PODROČJA VARNOSTI PRI DELU
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32.- člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS,. Št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, STALNO ALI ZAČASNO PREBIVALIŠČE DATUM PRIČETKA IN MOREBITNEGA KONCA DELA, POKLIC, IZOBRAZBA, OPIS DEL IN NALOG Z VIDIKA VARSTVA PRI DELU, ROKI PRIDOBIVANJA IN PREIZKUS ZNANJA DELAVCEV ZA VARNO OPRAVLJANJE DELA, VODENJE IN NADZOROVANJE DEL IN NALOG, PODATKI O MOREBITNI IZVEDBI DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA IN UGOTAVLJANJA S PODROČJA VARSTVA PRI DELU, ZAPISNIK O PREIZKUSU ZNANJA DELAVCEV
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS. št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni pisarni kadrovske službe družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V skladu s 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list, št. 86/04) je zastopnik za obdelavo podatkov direktor družbe
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca izvajalcev del po podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Podjemna pogodba, sklenjena v skladu z določili Obligacijskega zakonika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo podjemno pogodbo in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb za družbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova podjemnih in avtorskih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalni ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, predmet pogodbe, trajanje dela, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Zavod RS za zaposlovanje - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS štev. 86/04) oziroma drugi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podjemne in avtorske pogodbe se hranijo v zaklenjenih omarah v družbi. Dostop do podatkov imajo le s strani direktorja pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V skladu s 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list, št. 86/04) je zastopnik za obdelavo podatkov direktor družbe
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek b) enotna matična številka občana c) spol d) datum rojstva e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina) f) poklic g) šolska izobrazba h) podlaga zavarovanja - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni pisarni kadrovske službe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V skladu s 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list, št. 86/04) je zastopnik za obdelavo podatkov direktor družbe
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA VIDEOPOSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno se v času obstoja posnetkov v zaklenjeni omarici družbe, monitor dostopen le pooblaščenim osebam s strani direktorja. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V skladu s 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list, št. 86/04) je zastopnik za obdelavo podatkov direktor družbe
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.list RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev - uveljavljenje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur - skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa. - opravljene ure v času nadurnega dela - neopravljene ure, za katere se sprejem nadomestilo plače iz sredstev delodajalca , z oznako vrste nadomestila
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. - Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS štev. 86/04) oziroma drugi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni pisarni kadrovske službe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V skladu s 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list, št. 86/04) je zastopnik za obdelavo podatkov direktor družbe
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, itd.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o delovnem času: a) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, b) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, c) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, e) neopravljene ure brez nadomestila plače, f) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) nadomestilo plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, c) nadomestila plače v breme drugih, d) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni pisarni službe računovodstva, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V skladu s 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list, št. 86/04) je zastopnik za obdelavo podatkov direktor družbe
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. List RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi, b) koliko ur je delal tistega dne, c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, d) narava poškodbe, e) poškodovani del telesa, f) ali je bila poškodba smrtna, g) podlaga zavarovanja, - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo, d) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, e) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, f) vir nesreče, g) vzrok nesreče, h) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, i) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni pisarni kadrovske službe družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V skladu s 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list, št. 86/04) je zastopnik za obdelavo podatkov direktor družbe
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač - Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, če ni EMŠO, kraj rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in matična številka drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo )ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz.pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa- nadurno delo, bruto nadomestila, ki bremenijo delodajalca, zaostala plačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala plačila in nadomestila plač, izredno izplačilo/izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/bruto izplačilo na podlagi delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača/za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, dodatki na izplačane plače, ostali stroški dela: d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. - Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS štev. 86/04) oziroma drugi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v pisarni kadrovske službe družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V skladu s 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list, št. 86/04) je zastopnik za obdelavo podatkov direktor družbe
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 32. IN 33. ČLEN ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM IN ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI DRUŽBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE PREVENTIVNIH UKREPOV VARSTAVA PRED POŽAROM
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, STALNO ALI ZAČANSO PREBIVALIŠČE, POKLIC, IZOBRAZBA, VRSTA, NAČIN IN PERIODIČNOST USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM TER DATUM ZDRAVNIŠKEGA PREGLEDA
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI, IZVAJALCI USPOSABLJANJA, DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V MAPI V ZAKLENJENI PISARNI KADROVSKO SPLOŠNE SLUŽBE, KODIRAN PRISTOP V BAZO PODATKOV VODENIH V RAČUNALNIKU. POSTOPKI IN UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, SPREJETEM DNE 26.9.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V SKLADU S TREJIM ODSTAVKOM PETEGA ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV JE ZASTOPNIK ZA OBDELAVO PODATKOV DIREKTOR DRUŽBE
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA NA PODROČJU DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. ČLEN ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKOV IZ 30. IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas(ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalidnost, ime drugega delodajalca, pri katerem je (je bil) delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra delodajalca)
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI DRUŽBE, DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V OSEBNI MAPI V ZAKLENJENI PISARNI KADROVSKO SPLOŠNE SLUŽBE, KODIRAN PRISTOP V BAZO PODATKOV VODENIH V RAČUNALNIKU. POSTOPKI IN UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, SPREJETEM DNE 26.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIK IZ TRETJEGA ODSTAVKA PETEGA ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV JE DIREKTOR DRUŽBE.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam