Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA BRDA
Sedež ali naslov: TRG 25. MAJA 2
Poštna številka: 5212
Kraj: DOBROVA V BRDIH
Matična številka: 5881781000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. osebni podatki zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP, Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Občini Brda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbenih obveznosti, oz. trajno, če se to izkaže za potrebno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev (30. in 32. člen ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, enotna matična številka, državljanstvo, datum in kraj rojstva, spol, davčna številka, izobrazba, podatki o prejšnjih zaposlitvah, podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, podatki o prenahanju pogodbe o zaposlitvi, podatki o številki transakcijskih računov za zaposlene, višina plačila za obvezno zdravstveno zavarovanje, morebitne obsodbe za kazniva dejanja, hramba delovne knjižice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v družbi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da je prostor, kjer se nahajajo fizične zbirke osebnih podatkov zaposlenih, posebno varovan. Dostop v prostor je dovoljen le osebam, katerim je z aktom o sistemizaciji dovoljen vstop v prostor. V varovane prostore nezaposlene osebe ne smejo vstopati brez prisotnosti pooblaščenega delavca. Dostop v varovan prostor je možen le z uporabo ključa, ki ga hrani pooblašena oseba. Poleg tega so zbirke osebnih podatkov posebej varovane v omari, ki je vedno zaklenjena, ključ pa hrani pooblaščena oseba. Personalne mape delavcev se hranijo v zakljenjenih omarah v prostorih župana Občine Brda. Dostop v varovani prostor je dopusten le v delovnem času, izven le-tega pa le na podlagi izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe Pooblaščena oseba skladno s tem pravilnikom je župan Občine Brda.. Nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami oziroma se le v primeru, v kolikor to nalaga zakon.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač ter za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja insocialnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev (30. in 32. člen ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, bančni račun, plača in prispevki
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe na Občini Brda, ZZZS, ZPIZ, Zavod RS za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da je prostor, kjer se nahajajo fizične zbirke osebnih podatkov občanov, posebno varovan. Dostop v prostor je dovoljen le osebam, katerim je z aktom o sistemizaciji dovoljen vstop v prostor. V varovane prostore nezaposlene osebe ne smejo vstopati brez prisotnosti pooblaščenega delavca. Dostop v varovan prostor je možen le z uporabo ključa, ki ga hrani pooblašena oseba. Poleg tega so zbirke osebnih podatkov posebej varovane v omari, ki je vedno zaklenjena, ključ pa hrani pooblaščena oseba. Registratorji s podatki se hranijo v zakljenjenih omarah v prostorih župana Občine Brda. Dostop v varovani prostor je dopusten le v delovnem času, izven le-tega pa le na podlagi izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe Pooblaščena oseba skladno s tem pravilnikom je župan Občine Brda..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami oziroma se le v primeru, v kolikor to nalaga zakon
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca razpisov za delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni na razpis za delovno mesto
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje ter pregled nad razpisi za delovna mesta
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev (30. in 32. člen ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, obvezno zavarovanje, bančni račun, izobrazba, obsodbe za kazniva dejanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Občini Brda, ZPIZ, Zavod RS za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da je prostor, kjer se nahajajo fizične zbirke osebnih podatkov občanov, posebno varovan. Dostop v prostor je dovoljen le osebam, katerim je z aktom o sistemizaciji dovoljen vstop v prostor. V varovane prostore nezaposlene osebe ne smejo vstopati brez prisotnosti pooblaščenega delavca. Dostop v varovan prostor je možen le z uporabo ključa, ki ga hrani pooblašena oseba. Poleg tega so zbirke osebnih podatkov posebej varovane v omari, ki je vedno zaklenjena, ključ pa hrani pooblaščena oseba. Registratorji s podatki se hranijo v zakljenjenih omarah v prostorih župana Občine Brda. Dostop v varovani prostor je dopusten le v delovnem času, izven le-tega pa le na podlagi izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe Pooblaščena oseba skladno s tem pravilnikom je župan Občine Brda..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami oziroma v primeru, v kolikor to nalaga zakon
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca prijavljenih v obvezno zdravstveno zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani Občine Brda, ki niso zavarovani iz drugega naslova
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo ter shranjujejo za potrebe plačevanja, ki so brez sredstev za preživljanje
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, potrdilo o brezposelnosti
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Brda, Zavod RS za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da je prostor, kjer se nahajajo fizične zbirke osebnih podatkov občanov, posebno varovan. Dostop v prostor je dovoljen le osebam, katerim je z aktom o sistemizaciji dovoljen vstop v prostor. V varovane prostore nezaposlene osebe ne smejo vstopati brez prisotnosti pooblaščenega delavca. Dostop v varovan prostor je možen le z uporabo ključa, ki ga hrani pooblašena oseba. Poleg tega so zbirke osebnih podatkov posebej varovane v omari, ki je vedno zaklenjena, ključ pa hrani pooblaščena oseba. Registratorji s podatki se hranijo v zakljenjenih omarah v prostorih župana Občine Brda. Dostop v varovani prostor je dopusten le v delovnem času, izven le-tega pa le na podlagi izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe Pooblaščena oseba skladno s tem pravilnikom je župan Občine Brda..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca novorojenčkov in vlog za prispevek za novorojenčke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji vlog za prispevek za novorojenčke ter novorojenčki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za presojo upravičenosti do prispevka za novorojenčka.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev (30. in 32. člen ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva novorojenčka in staršev, EMŠO, davčna številka, bančni račun staršev, izpis iz matične knjige novorojenčka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe na Občini Brda
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da je prostor, kjer se nahajajo fizične zbirke osebnih podatkov občanov, posebno varovan. Dostop v prostor je dovoljen le osebam, katerim je z aktom o sistemizaciji dovoljen vstop v prostor. V varovane prostore nezaposlene osebe ne smejo vstopati brez prisotnosti pooblaščenega delavca. Dostop v varovan prostor je možen le z uporabo ključa, ki ga hrani pooblašena oseba. Poleg tega so zbirke osebnih podatkov posebej varovane v omari, ki je vedno zaklenjena, ključ pa hrani pooblaščena oseba. Registratorji s podatki se hranijo v zakljenjenih omarah v prostorih župana Občine Brda. Dostop v varovani prostor je dopusten le v delovnem času, izven le-tega pa le na podlagi izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe Pooblaščena oseba skladno s tem pravilnikom je župan Občine Brda..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odst. 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o vlagateljih za znižano plačilo vrtca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji vlog za znižano plačilo vrtca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izračun upravičenosti do znižanega plačila vrtca
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev (30. in 32. člen ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, bančni račun, plače in drugi dohodki, od DURS-a pridobimo katastrski dohodek, odločbo o dohodnini, dohodek dosežen z opravljanjem dejavnosti ter potrdilo o višini zavarovalne osnove
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe na Občini Brda
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da je prostor, kjer se nahajajo fizične zbirke osebnih podatkov občanov, posebno varovan. Dostop v prostor je dovoljen le osebam, katerim je z aktom o sistemizaciji dovoljen vstop v prostor. V varovane prostore nezaposlene osebe ne smejo vstopati brez prisotnosti pooblaščenega delavca. Dostop v varovan prostor je možen le z uporabo ključa, ki ga hrani pooblašena oseba. Poleg tega so zbirke osebnih podatkov posebej varovane v omari, ki je vedno zaklenjena, ključ pa hrani pooblaščena oseba. Registratorji s podatki se hranijo v zakljenjenih omarah v prostorih župana Občine Brda. Dostop v varovani prostor je dopusten le v delovnem času, izven le-tega pa le na podlagi izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe Pooblaščena oseba skladno s tem pravilnikom je župan Občine Brda..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo u uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odst. 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca vlagateljev za socilano pomoč

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji vlog za dodelitev socialne pomoči
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izračuna upravičenosti do dodelitve socialne pomoči
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, bančni račun, plače in drugi dohodki, katastrski dohodek, odločba o dohodnini, dohodek dosežen z opravljanjem dejavnosti
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe na Občini Brda
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da je prostor, kjer se nahajajo fizične zbirke osebnih podatkov občanov, posebno varovan. Dostop v prostor je dovoljen le osebam, katerim je z aktom o sistemizaciji dovoljen vstop v prostor. V varovane prostore nezaposlene osebe ne smejo vstopati brez prisotnosti pooblaščenega delavca. Dostop v varovan prostor je možen le z uporabo ključa, ki ga hrani pooblašena oseba. Poleg tega so zbirke osebnih podatkov posebej varovane v omari, ki je vedno zaklenjena, ključ pa hrani pooblaščena oseba. Registratorji s podatki se hranijo v zakljenjenih omarah v prostorih župana Občine Brda. Dostop v varovani prostor je dopusten le v delovnem času, izven le-tega pa le na podlagi izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe Pooblaščena oseba skladno s tem pravilnikom je župan Občine Brda..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3.odst. 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o potrdilu za prodajo sadja na tržnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prodajalci sadja na tržnicah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje podatkov ter evidenca o prodajalcih sadja na tržnicah
 • Rok hrambe (neobvezno): 5
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, stalno prebivališče, posestni list
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe na Občini Brda
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da je prostor, kjer se nahajajo fizične zbirke osebnih podatkov občanov, posebno varovan. Dostop v prostor je dovoljen le osebam, katerim je z aktom o sistemizaciji dovoljen vstop v prostor. V varovane prostore nezaposlene osebe ne smejo vstopati brez prisotnosti pooblaščenega delavca. Dostop v varovan prostor je možen le z uporabo ključa, ki ga hrani pooblašena oseba. Poleg tega so zbirke osebnih podatkov posebej varovane v omari, ki je vedno zaklenjena, ključ pa hrani pooblaščena oseba. Registratorji s podatki se hranijo v zakljenjenih omarah v prostorih župana Občine Brda. Dostop v varovani prostor je dopusten le v delovnem času, izven le-tega pa le na podlagi izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe Pooblaščena oseba skladno s tem pravilnikom je župan Občine Brda..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z javnimi knjigami ter uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, bančni račun, stavbna površina
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe na Občini Brda, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da je prostor, kjer se nahajajo fizične zbirke osebnih podatkov občanov, posebno varovan. Dostop v prostor je dovoljen le osebam, katerim je z aktom o sistemizaciji dovoljen vstop v prostor. V varovane prostore nezaposlene osebe ne smejo vstopati brez prisotnosti pooblaščenega delavca. Dostop v varovan prostor je možen le z uporabo ključa, ki ga hrani pooblašena oseba. Poleg tega so zbirke osebnih podatkov posebej varovane v omari, ki je vedno zaklenjena, ključ pa hrani pooblaščena oseba. Registratorji s podatki se hranijo v zakljenjenih omarah v prostorih župana Občine Brda. Dostop v varovani prostor je dopusten le v delovnem času, izven le-tega pa le na podlagi izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe Pooblaščena oseba skladno s tem pravilnikom je župan Občine Brda..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo s podatki iz javnih knjig ter uradnih evidenc
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odst. 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca prijaviteljev škode zaradi naravne nesreče

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so utrpele škodo ob naravni nesreči
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Presoja upravičenosti do povračila škode zaradi naravne nesreče
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, bančni račun, površina zemljišč
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe na Občini Brda
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljalec osebnih podatkov zagotavlja, da je prostor, kjer se nahajajo fizične zbirke osebnih podatkov občanov, posebno varovan. Dostop v prostor je dovoljen le osebam, katerim je z aktom o sistemizaciji dovoljen vstop v prostor. V varovane prostore nezaposlene osebe ne smejo vstopati brez prisotnosti pooblaščenega delavca. Dostop v varovan prostor je možen le z uporabo ključa, ki ga hrani pooblašena oseba. Poleg tega so zbirke osebnih podatkov posebej varovane v omari, ki je vedno zaklenjena, ključ pa hrani pooblaščena oseba. Registratorji s podatki se hranijo v zakljenjenih omarah v prostorih župana Občine Brda. Dostop v varovani prostor je dopusten le v delovnem času, izven le-tega pa le na podlagi izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe Pooblaščena oseba skladno s tem pravilnikom je župan Občine Brda..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo s podatki iz javnih knjig ter uradnih evidenc
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odst. 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam