Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
Sedež ali naslov: VINARSKA UL. 6
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5054141000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač ter nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, - šolska izobrazba, strokovna izobrazba, poklic, strokovna usposobljenost, kraj dela, organizacijska enota, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko) dodatno izobraževanje, napredovanja v nazive, napredovanja v razrede, pogodbe o zaposlitvi, aneksi k pogodbi, - podatki o delovnem času a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupraj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme CSGM- ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odstonosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme CSGM, drugo d) neopravljne ure z nadomestilom plače v breme drugih e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otrok, ure skrajšanega delovnega časa staršev otrok f) neopravljene ure brez nadomestila plače g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa (nadurno delo) - podatki o plačah: a)izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače od dobička c)neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme CSGM: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) neto plače iz dobička f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci CSGM - drugi uporabniki v skladu z ZVOP 1 (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za šolstvo in šport, Mestna občina Maribor)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v rednikih in mapah v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu CSGM, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalnikih računovodstva Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami pri Ministrstvu za šolstvo in šport Republike Slovenije
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5 člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; - Za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta delavca ni razvidna;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, - kraj dela, organizacijska enota, poklic, končana šola, strokovna/poklicna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), azvarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalidnost, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, zavarovani družinski člani - delovna knjižica, - udeležba na usposabljanjih.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci CSGM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v pravni službi CSGM, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku pravne službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca udeležencev izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova napredovanja v nazive in plačilne razrede. Za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta udeleženca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, starost, stopnja strokovne izobrazbe, naslov ustanove, kjer je udeleženec zaposlen in davčna številka ali stalno in začasno prebivališče in davčna številka udeleženca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CSGM. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o državni statistiki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari v pravni službi CSGM. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Varnost pri delu-zdravstveni pregledi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice iz delovnega razmerja in Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, naslov - izobrazba, poklic - nastop dela in datum zaposlitve na zadnjem delovnem mestu, - datum zadnjega preventivnega pregleda, - datum opravljene Izjave o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, - pomembni podatki iz ocene tveganja: a) kratek opis delovnega procesa b) delovna oprema, c) predmeti dela, č) izpostavljenost tveganjem, d) izvedeni ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, e) osebna varovalna oprema, f) posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, g) kategorija delavcev, za katero je delovno mesto neustrezno, h) pripombe delodajalca, - zdravniško spričevalo a) osebni podatki:ime in priimek, rojstni podatki, delovno mesto b) izpolnjevanje oziroma omejitve glede izpolnjevanja pogojev za opravljanje delovnega mesta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CSGM Drugi uporabniki v skladu z ZVOP 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v rednikih v zakljenjeni ognjevarni omari v pravni službi CSGM. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z evidencami za notranji nadzor po sistemu HACCP
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Varnost pri delu in požarna varnost

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Usposabljanje delavcev iz področja varstva pri delu in požarne varnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, podpis, datum usposabljanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CSGM. Drugi uporabniki v skladu z ZVOP 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v rednikih v zaklenjeni ognjevarni omari v pravni službi CSGM. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih opodatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Notranji nadzor po sistemu HACCP

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki pri opavljanju dela prihajajo v stik z živili
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preprečevanje okužb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, ki ga opravlja, poklic, datum opravljenega izpita iz higiene živil in osebne higiene
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CSGM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v rednikih v zaklenjeni ognjevarni omari v pravni službi CSGM. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izjajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, - šolska izobrazba, strokovna izobrazba, poklic, strokovna usposobljenost, kraj dela, organizacijska enota, delovno mesto, zavarovalna doba, - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) rok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CSGM., Drugi uporabniki v skladu z ZVOP 1 (inšpekcija dela, osebni zdravnik)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v rednikih v zaklenjeni ognjevarni omari v pravni službi CSGM, Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca vpisanih in vključenih otrok v program vrtca (RV)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - ime, priimek in prebivališče otroka in staršev (naslov, občina), - datum rojstva in spol otroka
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - ustreznost dela z otroki pri izvedbi programov - sodelovanje s starši - Za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz – osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta otroka ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek in prebivališče otroka in staršev (naslov, občina), - datum rojstva in spol otroka - naslov, telefonska številka osebe, ki je dosegljiva učitelju v času otrokovega bivanja v vrtcu - zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CSGM, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo, drugi uporabniki v skladu z ZVOP 1 ter 2. odstavkom 50. člena Zakona o vrtcih
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi otroka v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari pri socialnem delavcu v programu vrtca; sezname otrok, ki jih pri svojem delu uporabljajo drugi pooblaščeni delavci navedeni v 9. točki tega kataloga hranijo v zaklenjenih omarah, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku tajnice OE OŠ in vrtec Ob parku Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca usmerjenih otrok v program vrtca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - usmerjeni otroci v program vrtca - starši oziroma skrbniki usmerjenih otrok
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - ustreznost dela z otroki pri izvedbi programov - sodelovanje s starši - za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz – osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta otroka ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek in prebivališče otroka in staršev (naslov, občina), - datum rojstva in spol otroka - naslov, telefonska številka osebe, ki je dosegljiva učitelju v času otrokovega bivanja v vrtcu - ime, priimek, naslov, telefonska številka rejnika - zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom - odločbe o usmeritvi, - sklepi o imenovanju komisij za izdelavo individualiziranih programov - individualizirani programi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CSGM, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo, drugi uporabniki v skladu z ZVOP 1 ter 2. odstavkom 50. člena Zakona o vrtcih
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi otroka v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari pri socialnem delavcu v programu vrtca; sezname otrok, ki jih pri svojem delu uporabljajo drugi pooblaščeni delavci navedeni v 9. točki tega kataloga hranijo v zaklenjenih omarah, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku tajnice OE OŠ in vrtec Ob parku . Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč (RV)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: otroci, vključeni v program vrtca, ki po mnenju svetovalne službe in odločbo o usmeritvi potrebujejo strokovno svetovanje oz. pomoč
 • Namen obdelave osebnih podatkov: strokovno svetovanje oz. pomoč otrokom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - družinska in socialna anamneza - razvojna anamneza - diagnostični postopki - strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic - odločbe o usmeritvi - sklepi o imenovanju komisij za izdelavo individualiziranih programov - individualizirani programi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CSGM, drugi uporabniki v skladu z ZVOP 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi otroka v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari pri socialnem delavcu v programu vrtca; kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku pravnica CSGM Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca plačil staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: starši vpisanih in vključenih otrok
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje mesečnih plačil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - višina plačil staršev, - mesečna plačila staršev otroka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci občine oziroma upravne enote, - pooblaščeni delavci CSGM, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP 1 ter 2. odstavkom 50. člena Zakona o vrtcih
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v vodotesni in ognjevarni omari tajnice OE OŠ in vrtec Ob parku in računovodje CSGM; kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku tajnice OE OŠ in vrtec Ob parku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5 člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka podatkov o učencih, usmerjenih v osnovno šolo in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - učenci usmerjeni v program šole, - starši oziroma skrbniki usmerjenih učencev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja, posredovanja podatkov Ministrstvu pristojnem za šolstvo in šport ,za izvajanje z zakonom določenih nalog , Državnemu izpitnemu centru za izvajanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek ter EMŠO, - prebivališče otroka in staršev (naslov, občina), - spol, datum, kraj in država rojstva , državljanstvo učenca - zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem , - podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli - družinska in socialna anamneza, - odločba o usmeritvi, - sklep o imenovanju komisije za izdelavo individualiziranega programa - individualiziran program, - razna potrdila - ime in priimek, naslov in telefonska števila rejnika
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CSGM, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo, drugi uporabniki v skladu z ZVOP 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi učenca v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari pri socialnem delavcu v programu šole ; sezname učencev, ki jih pri svojem delu uporabljajo drugi pooblaščeni delavci navedeni v 9. točki kataloga hranijo v zaklenjenih omarah, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku socialnega delavca programa šole. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: učenci usmerjeni v program šole
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in posredovanja ministrstvu pristojnem za šolstvo za izvajanje z zakonom določenih nalog t
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek ter EMŠO, - prebivališče učenca (naslov, občina), - spol, datum, kraj in država rojstva , državljanstvo učenca - odločba o usmeritvi, - zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem , - podatki o napredovanju učenca - podatki o izdanih spričevalih - podatki o izdanih drugih listinah
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CSGM, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo, drugi uporabniki v skladu ZVOP 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi učenca v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari pri socialnem delavcu v programu šole ; Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: učenci usmerjeni v program šole
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe obveznega izobraževanja in posredovanja ministrstvu pristojnem za šolstvo za izvajanje z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek ter EMŠO, - prebivališče učenca (naslov, občina), - spol, datum, kraj in država rojstva , državljanstvo učenca - zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem , - podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca: telesna višina, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CSGM, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo, drugi uporabniki v skladu z ZVOP 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v kabinetu učitelja telesne vzgoje programa šole ; Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca zdravstevnih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposelni v zdravstveni enoti avdiologopedskih ambulant CSGM (ZE ALA)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje registra zdravstvenih delavcev. Za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz – osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta delavca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, stopnja izobrazbe, vitalni status , naziv zdrav. delavca, leto pridobitve naziva, prebivališče - podatki o strokovni izobrazbi: poklic, mesto diplome oz. zaključka šolanja, datum diplome oz. zaklj. šolanja, datum nostrifikacije diplome, datum strokovnega izpita, datum nostrifikacije izpita - podatki o izobrazbi-podiplomska znanja. naziv podiplomskega znanja, datum začetka usposabljanja, datum izpita, datum nostrifikacije izpita - podatki o zaposlitvah: naziv in šifra izvajalca zdravstvene dejavnosti, naslov, datum začetka zaposlitve, datum prenehanja zaposlitve, število opravljenih ur na mesec
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CSGM, Inštitut za varovanje zdravja RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v v zaklenjeni (ognjevarni) omari v pravni službi CSGM, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku pravne službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: otroci in odrasli napoteni na terapijo v zdravstveno enoto avdiologopedskih ambulant CSGM (ZE ALA)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za postavitev diagnoze in terapije - sodelovanje s starši - za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz – osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta pacienta ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, EMŠO - datum rojstva in spol otroka - prebivališče (ulica, kraj), telefon -starost ob sprejemu, - status pacienta, kategorija zavarovanja, šifra dejavnosti, reg. številka, podlaga zavarovanja, zavarovalnica, št. police, paket, datum preventive - podatki o starših pacienta - družinska anamneza - razvojna anamneza - govorni razvoj - motnje vedenja - govorni status - ekspresija - slika govora - govorni organi - stanje sluha - stanje vida - percepcija - motorika - grafomotorika - lateralizacija - orientacija - koncentracija - specialistični pregledi -diagnostika - diagnoza (govorno-jezikovna patologija) - terapija
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci CSGM, - drugi uporabniki v skaldu z ZVOP 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi pacienta v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v sprejemni ambulanti ZE ALA, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih vsprejemni ambulanti ZE ALA in terapevtih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam