Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GISDATA d.o.o., Ljubljana
Sedež ali naslov: ŠMARTINSKA CESTA 152
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5544017000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela in o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, ki pri delodajalcu opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, delo na podlagi drugih pogodb (pogodb o delu, o študijski praksi, o štipendiranju, avtorskih pogodb, ...) ter napotnic za delo preko študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urejanje pravic in obveznosti iz obveznega in dodatnega socialnega zavarovanja, uveljavljanje pravic zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti in Zakonom o delovnih razmerjih
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: - ime in priimek - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca - podatki o drugih stroških dela - podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca - podatki o izrabi delovnega časa
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirk osebnih podatkov so: oseba, pooblaščena za vodenje financ, oseba, pooblaščena za kadrovske dejavnosti (posredno) in direktor (posredno). Dostop do zbirk osebnih podatkov ima tudi sistemski administrator. Določeni podatki iz evidence o stroških dela in o izrabi delovnega časa se posredujejo zunanjemu računovodstvu. Podatki se posredujejo tudi uporabnikom, kot so ZRSZ, ZZZS, ZPIZ, DURS, SURS ter drugim organom z ustreznimi pristojnostmi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence o stroških dela in o izrabi delovnega časa se hrani v digitalni obliki, ki je računalniško zaklenjena in omogoča dostop osebi, pooblaščeni za vodenje financ, osebi, pooblaščeni za kadrovske dejavnosti (posredno), direktorju (posredno) in sistemskemu administratorju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ne
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca in dokumentacija

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, ki pri delodajalcu opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, delo na podlagi drugih pogodb (pogodb o delu, o študijski praksi, o štipendiranju, avtorskih pogodb, ...) ter napotnic za delo preko študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delo
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti in Zakonom o delovnih razmerjih
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih odatkov, ki se zbirajo v digitalni obliki (kadrovska evidenca): - ime in priimek - delovno mesto - izobrazba - telefon (GSM, interni) - datum nastopa dela - podlaga za delo (pogodba, napotnica,...) - datum podpisa pogodbe - datum poteka pogodbe - stalno in začasno prebivališče - datum rojstva - državljanstvo - davčna številka - podatki o delovnih dovoljenjih za tujce - številka transakcijskega računa in banka - datum zadnjega opravljanja zdravniškega pregleda - datum zadnjega opravljanja preizkusa iz varnosti pri delu Vrste osebnih podatkov, ki se hranijo v analogni obliki (kadrovska dokumentacija) vsebuje poleg dokazil, ki potrjujejo podatke iz kadrovske evidence, tudi: - pogodbe o zaposlitvi oz. druge pogodbe, ki so podlaga za delo - podatke o prijavah in odjavah v zdravstveno zavarovanje - delovne knjižice - podatke o družinskih članih (socialno zavarovanje, davčna napoved) - kopije diplom, spričeval, certifikatov, potrdil o izobraževanju (tudi varnosti pri delu) - ocene delovne spešnosti - potrdila o delovnih dovoljenjih - potrdilo o opravljenih zdravniških pregledih - dodatne bančne in druge podatke, ki so lahko podlaga evidenci o stroških dela in o izrabi delovnega časa
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirk osebnih podatkov so: oseba, pooblaščena za kadrovske dejavnosti, oseba, pooblaščena za vodenje financ (posredno), direktor (posredno). Dostop do zbirk osebnih podatkov ima tudi sistemski administrator. Določeni podatki iz kadrovske evidence in dokumentacije se posredujejo zunanjemu računovodstvu. Podatki se posredujejo tudi uporabnikom, kot so ZRSZ, ZZZS, ZPIZ, DURS, SURS ter drugim organom z ustreznimi pristojnostmi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kadrovska evidenca se hrani v digitalni obliki, ki je računalniško zaklenjena in omogoča dostop le osebi, pooblaščeni za kadrovske dejavnosti in sistemskemu administratorju. Kadrovska dokumentacija v analogni obliki se hrani v osebnih mapah, v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop je omogočen osebi, pooblaščeni za kadrovske dejavnosti, osebi, pooblaščeni za vodenje financ, direktorju in sistemskemu administratorju. Zunanje računovodstvo varuje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki se računovodstvu posredujejo preko zaščitene elektronske ali druge komunikacijske povezave. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Aktu o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ne
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca vstopov in izstopov iz poslovnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki oz. fizične osebe, ki vstopajo v poslovne prostore podjetja ali iz njih izstopajo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanja premoženja in reda v poslovnih prostorih podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: - datum vpisa - ime in priimek - navedba podjetja, katerega predstavlja - podpis - namen prihoda - ura prihoda - ura odhoda
 • Uporabniki zbirke: Recepcija, direktor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca vstopov in izstopov iz poslovnih prostorov podjetja se hrani v obliki knjige gostov na recepciji. Knjigo se izroči v izpolnitev vedno ob prisotnosti osebe, zadolžene za recepcijo ali druge osebe, trenutno določene s strani delodajalca. Knjiga gostov brez nadzora ni dostopna obiskovalcem in zaposlenim. Izpolnjeni izvodi se hranijo v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Aktu o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ne
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam