Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MURALES D.D. . LJUTOMER
Sedež ali naslov: KOLODVORSKA ULICA 3
Poštna številka: 9240
Kraj: LJUTOMER
Matična številka: 9269741000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO,davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, začasnega prebivališča,(ulica, hišna št.kraj, poštna št.,šifra občine, občina, šifra države, država),kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba,delovno mesto,delovni čas,(ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen čas, nedoločen čas), status invalidne osebe,delovna doba do vstopa, št. transakcijskega računa na katerega se plačujejo plače,, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca. Podatki o delovnem dovoljenju delavca-tujci: vrsta delov. dovoljenja, datum izdaje delov. dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delov. dovoljenja,organ, ki je izdal delovno dovoljenje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invlidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje,, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka oseb, podatkov se izven delovnega časa zaklepa, podatki se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,davčna številka, stroškovno mesto,delovni čas, številka računa na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, dejavnost delodajalca, število ur v mesecu, opravljene ure, ure letnega dopusta, ure praznikov, ure začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca ali v breme ZZZS, ure na delu daljšem od polnega delovnega časa,ure izrednih odsotnosti. Izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, nadomestila v breme delodajalca ali breme ZZZS, za nadurno delo, izplačilo za osebno delovno uspešnost, prisotnost na delu. Neto plača Drugi prejemki :odpravnine, jubilejne nagrade, regres, solidarnostna pomoč, stroški izobraževanja delavca, nagrade, davki na izplačane plače. Prispevki v breme delodajalca: za ZPIZ, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo, poškodbe pri delu. Prispevki v breme zavarovaanca: prispevki za ZPIZ, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ZPIZ, ZZZS, DURS,BANKE, SODIŠČE, Zavod RS za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA VIDEO POSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, izvajalci del in storitev,stranke:kupci dobavitelji..., ki vstopajo v prostore in se gibljejo v poslovnih prostorih družbe MURALES d.d. LJUTOMER.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo na disku računalnika (trdi disk) v času od 5 do 14 dni, kar je odvisno od frekvence gibanj posnetkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci blaga in storitev družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih ali zakonskih obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, naslov dostave kupljenega blaga, telef. št., pri nakupu na kredit pridobiti: EMŠO ali davčno št., rojstne podatke, kraj rojstva, št. osebnega dokumenta, datum in kraj izdaje osebnega dokumenta , št. osebnega računa in naziv banke kjer se vodi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi, davčna uprava RS, banke, zavarovalnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori in strojan oprema na kateri se obdelujejo osebni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so prodale blago družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačilo blaga.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 le, oziroma do izpolnitve pogodbenih ali zakonskih obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov bivališča, davčna številka, št. osebnega računa in naziv banke kjer se vodi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, davčna uprava RS, banka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori in strojna oprema na kateri se obdelujejo osebni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam