Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TELEMACH D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 21
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5692229000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH, NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANIH TER BIVŠIH DELAVCIH DRUŽBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe (državljani Republike Slovenije in drugih držav), ki imajo z upravljavcem sklenjeno delovno razmerje, • študentje, dijaki, ki delajo preko napotnice ali v sklopu delovne prakse, • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu, • drugi vzdrževani družinski člani delavcev, zaposlenih pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011). • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodbah, • planiranje kadrovskih aktivnosti, • uveljavljanje olajšave za dohodnino, • prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, • odmera dopusta zaposlenih, • uveljavljanje pravic posameznikov po obstoječi zakonodaji, • obdarovanje otrok zaposlenih, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom določa zakonodaja (ZPIZ-1, ZZVZZ), • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, • evidentiranje prisotnosti na delovnem mestu, • uveljavljanje oz. izraba dopusta, • nadzor nad bolniškim staležem, • obračun plač, • obračun plačil zunanjim izvajalcem, • obračun in plačilo študentom • izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice • izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi, • plačilo zdravstvenega pregleda • izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011). • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnici • vodenje internega telefonskega imenika, • posredovanje podatkov ZPIZ, • posredovanje podatkov ZZZS, • posredovanje podatkov ZRZS, • posredovanje podatkov za prijavo v kolektivno nezgodno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, • poročanje Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu Republike Slovenije, • organizacija strokovnih ekskurzij, praznovanj, • statistična raziskovanja ter drugi uradni nameni.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z obrazcev M-1 in M-2:, podatki o zavezancu: firma in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca (ZZZS jo določi ob prijavi), , podatki o zavarovancu:, EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče: ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, država,- samo v primeru, da je stalno preb. v tujini, podatki o zavarovanju: podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), vzrok prenehanja, datum prenehanja (dan, mesec, leto), datum ter kraj prijave in odjave, delovni/zavarovalni čas (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavezanca (ur/teden), matična številka enote poslovnega subjekta, delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, naziv poklicne /strokovne izobrazbe, vrsta izobrazbe (KLASIUS-SRV), področje izobrazbe (KLASIUS-P), , , poklic, ki ga opravlja (SKP-08), poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, datum izpolnitve prijave, podpis odgovorne osebe delodajalca, žig ter potrditev vpisa v evidenco, potrditev prejema prijave. • podatki z obrazca M-3: podatki o zavezancu: firma in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca, , podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, država, - samo v primeru, da je stalno preb. v tujini, podatki o spremembi zavarovanja: vzrok spremembe zavarovanja, datum sprememebe zavarovanja (dan, mesec, leto), podatki o zavarovanju, ki se ne spreminjajo: podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), delovni/zavarovalni čas (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas (ur na teden), podatki o zavarovanju, ki se spreminjajo: matična številka enote poslovnega subjekta, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe (KLASIUS – SRV), področje izobrazbe (KLASIUS-P), poklic, ki ga opravlja (SKP-08), delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, opomba, datum izpolnitve spremembe, podpis odgovorne osebe delodajalca, žig, potrditev vpisa v evidenco, potrditev prejema spremembe, TUJCI: •, dovoljenje za zaposlitev, fotokopija potnega lista, dovoljenje za prebivanje v RS iz razloga dela, dovoljenja za prebivanje družinskega člana slovenskega državljana, • splošni podatki: ime in priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), EMŠO, kraj in država rojstva, državljanstvo, poklic in strokovna izobrazba, delovno mesto, lokacija dela, številka potnega lista, veljavnost potnega lista, kraj izdaje potnega lista, davčna številka, naslov bivališča v RS (ulica, kraj, pošta), naslov bivališča v tujini (ulica, kraj, država), vrsta dovoljenja za bivanje v RS, trajanje dovoljenja za bivanje v RS, posebna znanja in delovne izkušnje, začetek dela, prenehanje dela, • obrazec tuj-2/1: • firma in sedež prosilca, območna služba zavoda republike Slovenije za zaposlovanje, • podatki o prosilcu (1. vlagatelj – firma, sedež, matična številka, davčna številka, šifra dejavnosti, ,; 2. delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje (registrska številka pd obrazca); 3. kraj opravljanja dela - na sedežu delodajalca, na terenu (lokacija); 4. prošnja za dovoljenje za zaposlitev - nova zaposlitev, podaljšanje, nadomestna zaposlitev; 5. doba, za katero se prosi za dovoljenje za zaposlitev od-do-), skupno trajanje, telefonska številka delodajalca, datum plačila upravne takse. • podatki o tujcu: priimek (in priimek ob rojstvu), ime, spol, dan, mesec in leto rojstva, enotna matična številka tujca, davčna številka tujca, kraj in država rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča v republiki Sloveniji, naslov prebivališča v tujini, stopnja strokovne izobrazbe, raven, poklic, vrsta in številka potne listine, kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja, vrsta dovoljenja za prebivanje v republiki Sloveniji (kdaj je bilo izdano dovoljenje za prebivanje in do kdaj velja; tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje), stopnja strokovne izobrazbe, poklic, posebna znanja, delovne izkušnje, • izjava tujca o dovoljenju uporabe podatkov za vodenje postopka, Izjava tujca, da se želi zaposliti pri predmetnem delodajalcu • obrazec tuj/4/3: • območna služba, delovodna številka, datum prijave, datum odjave, • podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec ): firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime odgovorne osebe, EMŠO odgovorne osebe, prebivališče odgovorne osebe (ulica, kraj in poštna številka), • številka pogodbe o zaposlitvi, • podatki o tujcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka v RS, če jo ima, prebivališče v RS (ulica, kraj in poštna številka), vrsta in številka potne listine (kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja), delovno mesto, številka dovoljenja za zaposlitev, datum pričetka zavarovanja pri zavezancu za prijavo, začetek dela, prenehanje dela, • ime in priimek, spol, EMŠO, državljanstvo, vzdrževani družinski člani, invalidnost, invalidnost otrok, številka transakcijskega računa, ime banke, davčna številka, stalni naslov, pošta stalnega naslova, mesto stalnega naslova, začasni naslov, pošta začasnega naslova, zaposlen za polni ali krajši delovni čas, vzrok krajšega delovnega časa, rezident/nerezident Republike Slovenije, službena mobilna številka, službena stacionarna številka, službeni elektronski naslov, vzrok in datum prerazporeditve, stroškovno mesto, ime in priimek nadrejenega, , trajanje delovnega razmerja – datumsko (DČ ali NDČ), datum vstopa/izstopa v/iz podjetje(a), vzrok izstopa, skupna delovna doba, delovna doba do vstopa, delovna doba pri upravljavcu (stalnost), priznana posebna doba, mirovanje, pokojninska delovna doba, realizacija prevoza, tarifna skupina, plačilni razred, bruto plača po PoZ in bruto plača, izražena v točkah, šolska izobrazba, naziv strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, stopnja poklicne izobrazbe, stopnja dejanske izobrazbe, ustanova, kjer se je pridobila izobrazba, datum pridobitve stopnje izobrazbe, neformalna izobraževanja, seznam vročenih pisnih opominov (kršenje delovnih obveznosti) z datumi in razlogi kršitev, , podatki o družinskih članih, številka potnega lista, veljavnost potnega lista, kopija potnega lista (za tujce in direktorja podjetja), kopija diplome oz. spričevala, stalno prebivališče v tujini, dovoljenje za zaposlitev, delovna viza, davčna številka in EMŠO v RS, podatki o predhodnih delodajalcih, obdobje (od –do), kdaj je bil pri njih zaposlen, slika posameznika z družabnih dogodkov, ki jih organizira delodajalec, trajanje poskusnega dela (do kdaj), izmensko delo, lokacija dela, prerazporeditve znotraj podjetja, odločbe CSD-jev glede upravičenosti (od do) do očetovskega dopusta, porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka. • podatki iz internega telefonskega imenika: ime, priimek, naziv delovnega mesta, službena telefonska številka, naslov službene elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), • Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), • Inšpektorat za delo RS, • osebni zdravnik zaposlenega, • pooblaščeni zdravnik • izvajalci dodatnega zdravstvenega zavarovanja, • izvajalci kolektivnega nezgodnega zavarovanja, • Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, • FURS, • poslovne banke, • sodišča, • vzdrževalci in razvijalci aplikacij, • izvajalci izobraževanja, • zunanja služba zadolžena za varstvo in zdravje pri delu, • izvajalec izobraževanja za varnost in zdravje pri delu, • Rdeči križ Slovenije, • zunanji sistemski administrator, • odvetniška družba, • revizorska hiša, • tiskarna, • Ministrstvo za notranje zadeve, • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, • Centri za socialno delo, • študentski servis, • zavarovalnice, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dokumentacija v fizični obliki se nahaja v varovanih prostorih družbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Vhod v poslovni prostor je varovan z videonadzorom. Dostop do dokumentacije je omejen, podatki pa se varujejo v zaklenjenih, ognjevarnih omarah. • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Prostori so varovani s kontrolo pristopa in z video nadzorom. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop, se vodi evidenca vstopov ob spremstvu zaposlenega. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Operacijskem predpisu o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, pri osebah, ki se prijavijo na razpisano delovno mesto, • morebitne prihodnje potrebe družbe po zaposlitvi osebe z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve, pri osebah, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • splošni podatki: ime, priimek, datum rojstva, naslov bivališča, pošta, kraj, kontaktna telefonska številka, naslov elektronske pošte, naziv izobrazbe in ustanove, kjer se je posameznik izobraževal, delovne izkušnje (z morebitnimi navedbami prejšnjih in sedanjih delodajalcev), podatki o študiju - pri iskalcih študentskega dela (status dijaka/študenta, fakulteta/smer, letnik, preostali čas študija), znanje tujih jezikov, podatek o opravljenem vozniškem izpitu, podatek o prevoznem sredstvu, ki bi ga uporabljali za vožnjo na delo, morebitni drugi podatki, ki jih kandidati navajajo v življenjepisih in prijavah, • podatki na kopijah potrdil o izobrazbi, dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih: ime in priimek, naziv ustanove, naziv tečaja, seminarja ipd., datum opravljanja tečaja, obiska seminarja ipd., trajanje tečaja, seminarja, ipd., (morebitni) pridobljen naziv.
 • Uporabniki zbirke: • kadrovske agencije, • zunanji administrator, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Uporablja se kontrola pristopa in video nadzor. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Dokumentacija v fizični obliki se nahaja v varovanih prostorih družbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Vhod v prostor je varovan z videonadzorom. Dostop do dokumentacije je omejen, podatki pa se varujejo v zaklenjenih ter ognjevarnih omarah. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Operacijskem predpisu o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Operacijskem predpisu o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • bivši zaposleni, ki so z upravljavcem imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za zaposlene, • poročanje ZPIZ za pokojninsko zavarovanje, • letno poročanje FURS-u za dohodnino, • mesečno poročanje ZZZS v zvezi z refundacijo boleznin, • povračilo stroškov udeležbe pri različnih aktivnosti institucij, ki potem krijejo stroške udeležbe zaposlenih (civilna zaščita, sodišča- porotniki, ministrstvo za obrambo - vojaške vaje, ipd.), • vodenje odbitkov, • plačilo in knjiženje stroškov, • plačilo potnih stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o plačah in drugih mesečnih izplačilih: ime in priimek, naslov, davčna številka, izpostava davčnega urada, EMŠO, podatki o vzdrževanih družinskih članih (ime in priimek, sorodstveno razmerje, EMŠO in davčna številka), višina plače v točkah, višina plače v bruto znesku, stimulacije, dodatki za delo v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden, poračuni, višina zneska povračila prevoza, višina zneskov odtegljajev, sodnih, upravnih izplačil, prepovedi, naziv bank, sodišč za odtegljaje, izplačila po mesecih, letih, delovna doba, boniteta za službena vozila, • podatki iz potnega naloga: ime, priimek, delovno mesto, prebivališče, datum in čas potovanja, kraj potovanja, namen potovanja, trajanje potovanja, prevozno sredstvo, višina dnevnice, posebni dodatki, višina predujma, številka potnega naloga, datum potnega naloga, • obračun potnega naloga: ime in priimek predlagatelja, prebivališče, datum in ura odhoda, datum in ura prihoda, prevoženi kilometri, kilometrina, drugi stroški, datum prejema predujma, kraj in datum obračuna, datum izplačila, poročilo, računi bivanja, računi za parkirnino, računi za taxi, letalske karte.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), • Finančna uprava RS (FURS), • Centri za socialno delo, • Inšpektorat za delo, • Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, • sodišča, • MORS za potrebe izvajanja zahtevkov za povračilo plače delavca, ki je bil prisoten na vojaških vajah, • revizorska hiša, • vzdrževalci in razvijalci aplikacije Navision, • zunanji administrator, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Uporablja se kontrola pristopa in video nadzor. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov ob spremstvu pooblaščenega zaposlenega. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH IN DRUGIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela oz. dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje plačila po pogodbi, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in drugih pogodb, • hramba dokumentacije zaradi zahtev zakonodaje, • poročanje FURS, • evidentiranje obveznosti in odgovornosti študentov iz sporazumov o sodelovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, izobrazba, opis dela, naslov bivališča, davčna številka, EMŠO, čas trajanja pogodbe, predvideno plačilo oz. izplačila po mesecih, letih, naziv delovnega mesta in lokacija dela (pri sporazumih o skupnem sodelovanju – študenti), številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: • Finančna uprava RS (FURS), • vzdrževalci in razvijalci aplikacij, • odvetniška pisarna, • revizorska hiša, • zunanji administrator, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Uporablja se kontrola pristopa in video nadzor. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov ob spremstvu pooblaščenega zaposlenega. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Dokumentacija v fizični obliki se nahaja v varovanih prostorih družbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Vhod v prostor je varovan z videonadzorom. Dostop do dokumentacije je omejen, podatki pa se varujejo v zaklenjenih ter ognjevarnih omarah. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ZBIRKA PODATKOV O KONTAKTNIH OSEBAH PRI POSLOVNIH PARTNERJIH IN O POTENCIALNIH POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih (pravnih osebah, npr. dobaviteljih), • potencialni poslovni partnerji, • posredniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namene izvajanja naročila (posla), • zbiranje kontaktov za pridobitev ponudbe, • potencialno sklepanje pogodb, • obveščanje, vabila, sporočila, • usklajevanje dobav, plačilnih pogojev in rokov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, firma, davčna številka, podatek o davčnem zavezancu (da ali ne), EMŠO, številka transakcijskega računa, naslov elektronske pošte, telefonska številka, • pri pooblaščenih posrednikih še PE posrednika na katero je vezan dostop do posredniškega portala, geslo za preklic dostopa do posredniškega portala, mobilna telefonska številka, serijska številka in overitelj digitalnega potrdila.
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalci in razvijalci aplikacij, • zunanji administrator, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Prostori so varovani s kontrolo pristopa in z video nadzorom. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA PODATKOV O UPORABI MOBILNEGA TERMINALA, AVTOMOBILA OZ. DRUGIH SREDSTEV, DANIH V UPORABO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva upravljavca, • zaposleni, ki uporabljajo službena vozila v službene namene, • zunanji izvajalci in študenti, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje uporabnikov sredstev, danih v uporabo, • omogočanje uporabe sredstev, • GPS lokacija vozil: varnostni razlogi (varnost in zaščita opreme, kraja vozila,..), preverjanje lokacijsko-časovne prisotnosti (racionalno razporejanje ekip, optimizacija izvajanja delovnih nalog,…), • mesečno spremljanje (u)porabe, • preprečitev morebitnih zlorab pri uporabi sredstev, danih v uporabo, • posredovanje podatkov zakonitim uporabnikom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, službena mobilna telefonska številka, paket, do katerega je upravičen, • mobilni telefoni, dani v uporabo: ime in priimek, znamka in model mobilnega telefona, dodatna oprema, IMEI številka, telefonska številka, datum, ko je bil telefon dan v uporabo oz. datum vrnitve sredstva, oddelek, kjer dela, • avtomobili, dani v uporabo: ime, priimek, naslov prejemnika, vsi podatki o vozilu, ki so v prometnem dovoljenju. • za lokacijo GPS: ime in priimek zaposlenega, registrska številka vozila, IMEI številka mobilne naprave, podatki o lokaciji vozila (datum, čas, geografske koordinate) • oprema za delo na terenu in v skladišču, dana v uporabo (npr. orodje, plezalna oprema, čevlji, obleka, itd.): naziv popisa (navigacijska oprema, plezalne opreme, orodja, tiskalnih nalepk, spajkalnika, merilnih instrumentov), količina, točen naziv opreme, orodja, serijska številka, velikost obleke, čevljev, ime in priimek (in podpis) izročitelja opreme, ime in priimek (podpis) prejemnika opreme, datum izročitve/prejema opreme v uporabo. Evidenčni kartonček o rednih pregledih za osebno varovalno in reševalno opremo vsebuje: navedba izdelka (čelada, varovalna vrv, trigger, drsnik, varnostni pas), serijska številka, leto izdelave, datum nabave, datum prve uporabe, ime in priimek uporabnika (delavca), datumi pregledov in ustreznosti izdelkov, • prenosni računalniki, dani v uporabo in sredstva, kot so monitorji ter neinventarna sredstva, ki so dodatna oprema za računalnike (miške, tipkovnice, ...): datum reinstalacije, datum, ko je zaposleni prejel računalnik/monitor oziroma inventarno sredstvo, ime zaposlenega, serijska številka, inventarna številka, oddelek, kjer zaposleni opravlja delo, • evidenca podatkov o prejemnikih žigov: ime, priimek, oddelek, številka žiga, • evidenca podatkov o plačilnih karticah Mastercard: ime, priimek, številka kartice, limit kartice, • podatki iz vodenja ključev baznih postaj: ime, priimek, oznaka ključa oz. ID bazne postaje, čas izročitve ključa, čas vrnitve ključa, podpis prevzemnika ključa, podpis dajatelja ključa, • podatki iz evidence uporabnikov Petrol kartice: registrska številka avtomobila, ime in priimek, stroškovno mesto, za vsak račun: kje, kaj, koliko in kdaj je točil gorivo, • podatki o uporabnikih službene kartice Mastercard: ime in priimek, stroškovno mesto, vsi podatki z Mastercard (številka, veljavnost, ime in priimek, naziv podjetja), za kakšen, kaj, koliko in kje nakup, kopija računa, naročilnica.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji administrator, • banke, • zavarovalnice, • Petrol d.d., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Uporablja se kontrola pristopa in video nadzor. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov ob spremstvu pooblaščenega zaposlenega. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • GPS lokacija: spletna aplikacija se nahaja na strežniku zunanjega izvajalca in se varuje skladno s pravilnikom Pravilnik o varovanju podatkov pri sledenju vozil z uporabo GPS • Postopek zavarovanja je podrobneje opisan v Operacijskem predpisu o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov. • Postopek zavarovanja je podrobneje opisan v Operacijskem predpisu o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. ZBIRKA PODATKOV O PRAVICAH VSTOPA IN GIBANJA TER VSTOPIH V POSLOVNE PROSTORE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, • zunanji izvajalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje vstopa zaradi spremljanja morebitnih varnostnih incidentov, izvajanja disciplinskih postopkov proti zaposlenim in vlaganja morebitnih odškodninskih tožb proti zaposlenim, študentom in zunanjim izvajalcem, • omogočanje dostopov do prostorov upravljavca, • evidentiranje obsega pravic zaposlenih, študentov in zunanjih izvajalcev glede gibanja po poslovnih prostorih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, status osebe (zaposlen, študent, zunanji izvajalec), datum in ura vstopa in izstopa v prostor, dostopne pravice, • v primeru vstopa skrbnika sistema v sistem: čas prijave in odjave iz sistema, kaj in kdaj je izvedel,…).
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščenec za varnost, • vzdrževalci in razvijalci aplikacij, • zunanji administrator, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Uporablja se kontrola pristopa in video nadzor. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov ob spremstvu pooblaščenega zaposlenega. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. ZBIRKA PODATKOV O UDELEŽENCIH, NAGRAJENCIH IN OBDAROVANCIH V NAGRADNIH IGRAH IN PROMOCIJSKIH AKCIJAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah in promocijskih akcijah ter drugih dogodkih, ki jih organizira upravljavec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvedba nagradne igre, • žrebanje nagrajencev, • podeljevanje nagrad nagrajencem in udeležencem dogodkov, • obveščanje izžrebanca o tem, da je bil izžreban, • pošiljanje SMS odgovorov po končani SMS nagradni igri, • objava nagrajencev na spletu in ostalih medijih, • obveščanje posameznika o promocijskih akcijah, • prijava akontacije dohodnine FURS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o sodelujočih: ime, priimek, naslov, davčna številka, naslov elektronske pošte, telefonska številka, spol, ponudnik komunikacijskih storitev, okvirni znesek mesečne porabe, znamka/tip mobilnega telefona, letnica rojstva, odgovor na nagradno vprašanje, fotografije, posnetki posameznika ali kakšen drugi pogoj za udeležbo v nagradni igri, vsebina SMSa, čas pošiljanja, • podatki o nagrajencih: ime, priimek, telefonska številka, datum prejema odgovora, čas glasovanja, naslov, davčna številka, naslov elektronske pošte, podatki o prejemu nagrade, zaporedna številka nagrajenca.
 • Uporabniki zbirke: • Finančna uprava RS, • soorganizator v primeru, da je to določeno s splošnimi pogoji, • ponudniki storitev, • vzdrževalci in razvijalci aplikacij, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Uporablja se kontrola pristopa in video nadzor. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov ob spremstvu pooblaščenega zaposlenega. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Dokumentacija v fizični obliki se nahaja v varovanih prostorih družbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Vhod v prostor je varovan z videonadzorom. Dostop do dokumentacije je omejen, podatki pa se varujejo v zaklenjenih omarah. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. ZBIRKA PODATKOV O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki vstopajo v poslovne prostore družbe ali v upravno ali varnostno območje družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • nadzor dogajanja v poslovnih prostorih upravljavca, • varovanje premoženja, zaposlenih ter drugih delavcev upravljavca, • spremljanje nevarnostne ogroženosti poslovnih prostorov, • zagotavljanje varovanja upravnega in varnostnega območja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • slikovni posnetek posameznika, čas in trajanje prisotnosti v prostoru kjer se izvaja videonadzor, lokacija.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec videonadzora, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Posnetki varnostnih kamer v poslovnih prostorih družbe se hranijo na namenskih diskih in strežniku, ki se nahajajo v nadzorni sobi v medetaži. Posnetki varnostnih kamer v poslovnih enotah družbe se hranijo na namenskih strežnikih v zaklenjenih strežniških omarah v posamezni poslovni enoti. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. ZBIRKA PODATKOV KOMUNIKACIJE IN VSEBINE KOMUNIKACIJ S CENTROM ZA POMOČ UPORABNIKOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • naročniki Telemachovih storitev, predplačniki, telefonski referenti (zaposleni, študentje in zunanji sodelavci) in ostali kličoči v center za pomoč uporabnikom, • posamezniki, ki posredujejo elektronsko pošto na elektronski naslov upravljavca info@telemach.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • odgovor na prejeto elektronsko pošto, • posredovanje elektronske pošte pristojnemu oddelku.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • arhiv elektronske pošte: elektronski naslov pošiljatelja oz. naslovnika, ime in priimek pošiljatelja oz. naslovnika (opcijsko), čas prejema sporočila, naslov sporočila, besedilo sporočila, priponke (opcijsko).
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalci in razvijalci aplikacij, • zunanji sistemski administrator, • AKOS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Prostori so varovani s kontrolo pristopa in z video nadzorom. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Operacijskem predpisu o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. ZBIRKA PODATKOV O UPORABNIKIH – NAROČNIKIH TELEMACHOVIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki sklenejo naročniško pogodbo z družbo Telemach d.o.o., • zastopniki, pooblaščenci, kontaktne osebe pravnih oseb, ki sklenejo naročniško razmerje z družbo Telemach d.o.o., • uporabniki predplačniškega sistema, ki se registrirajo za opravljanje nakupov ali z drugimi razlogi sporočijo svoje osebne podatke, • uporabniki spletnega portala, WAP portala, dodatnih storitev in spletnih strani za naročila storitev ali produktov, • sodelujoči v telefonskem in mobilnem glasovanju – naročniki in predplačniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklenitev in skrb za naročniško razmerje, prodaja opreme ali aparata, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, • izvajanje tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe družbe Telemach d.o.o., • izvajanje reklamnih akcij, statistične obdelave, segmentacija naročnikov, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, elektronsko in telefonsko anketiranje, ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s storitvami, • izvajanje naročenih storitev, • za izvedbo telefonsko prejetega naročila, • za izvedbo prenosa številk, • za izvajanje nagradnih iger, • uveljavljanje pravic in dolžnosti iz pogodbe oz. iz splošnih pogojev poslovanja, • zagotavljanje uporabe WAP portala - registracije in prijave (login) uporabnika, • izvajanje telefonskega glasovanja, • zagotavljanje dodatnih storitev, • omogočanje nakupa v spletni trgovini, • omogočanje vpogleda v podrobnosti naročniškega razmerja, • omogočanje boljše uporabniške izkušnje uporabnikov, • omogočanje pošiljanja informacij uporabnikom, ki to želijo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osnovni podatki o stranki: ime, priimek, naslov, poštna številka, mesto, kontaktna telefonska številka, GSM številka, številka faksa, naslov elektronske pošte, davčna številka, podatki o tem, ali je naročnik davčni zavezanec, spol, datum rojstva (če gre za paket, kjer je starost pogoj za uporabo paketa), številka dokumenta, ki zagotavlja istovetnost naročnika (podatek se shranjuje le začasno), številka računa in banka (za uporabnike SEPA nalogov), naslov za pošiljanje računov, če se razlikuje od stalnega (ulica oz. naselje – številka, poštna številka, mesto), podatki o zaposlitvi (delodajalec, kontaktna oseba v družbi, naslov družbe, poštna številka in pošta, kontaktna telefonska številka)- če je posameznik porok za naročnika, • ostali podatki o naročniku: sistem izterjav, po katerem se terja naročnika, datum, ko je predvideno naslednje dejanje v postopku izterjave, dan v mesecu, na katerega se naročniku izstavi račun, rok zapadlosti, popusti, ki jih ima oz. je imel naročnik aktivirane, storitve, ki jih ima oz. je imel naročnik aktivirane, podatek o tem, ali je naročnik dovolil objavo v imeniku, podatek o tem, če se naročniku izstavi razčlenjen račun, številka promocije, pod katero je bil naročnik vklopljen, številka agenta, s katerim je bila sklenjena naročniška pogodba, • podatki o inventarni opremi GSM naročnikov: številka SIM kartice (IMSI), telefonska številka (MSISDN), številka IMEI, profil uporabnika, • parametri za kodiranje SIM kartic GSM naročnikov: PIN številka, PUK številka, • podatki o reklamacijah storitev: ime, priimek, naslov oz. prebivališče, davčna številka in telefonska številka, • glavni del računa: ime, priimek, naslov, davčna številka, številka izdanega računa, sklic, obdobje storitve, vrsta storitve, • razčlenjeni račun (prometni podatki): klicana številka, vrsta storitve, čas storitve, trajanje storitve, strošek storitve, količina prenesenih podatkov, izvor klica (doma, tujina), • telefonsko glasovanje: mobilna telefonska številka uporabnika, čas glasovanja, izbrana koda, • uporaba WAP portala: mobilna telefonska številka uporabnika, • ostale dodatne storitve: mobilna telefonska številka uporabnika, tekstovni niz.
 • Uporabniki zbirke: • AKOS (glede prenosljivosti številk in reklamacij storitev), • Tržni inšpektorat, • drugi mobilni operaterji (prenos telefonske številke), • posredniki, • zunanja revizija na zahtevo (revizorska hiša), • odvetniška družba, • izvajalec uničenja pisne dokumentacije, • izvajalci digitalizacije arhiva in hrambe dokumentov v pisni obliki, • izvajalci tiskanja računov, • vzdrževalci in razvijalci aplikacij, • zunanji ponudniki dodatnih storitev, • izvajalec e-hrambe računov, • Telekom Slovenije d.d., • zunanji administrator, • izvajalci dostave artikla do končnega uporabnika, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dokumentacija v fizični obliki se nahaja v varovanih prostorih družbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Vhod v prostor je varovan z videonadzorom. Dostop do dokumentacije je omejen, podatki pa se varujejo v zaklenjenih omarah. • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Prostori so varovani s kontrolo pristopa in z video nadzorom. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. ZBIRKA PROMETNIH PODATKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • naročniki in predplačniki storitev družbe Telemach d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prenos komunikacij, • plačilo storitev • naročniki: izstavitev računa (kontrola faktur) za opravljene storitve, • predplačniki: reševanje možnih reklamacij v zvezi s predplačniškim razmerjem, • trženje elektronskih komunikacijskih storitev in izvajanje storitev z dodano vrednostjo, • zagotavljanje reševanja pritožb končnih uporabnikov, • zagotavljanje kvalitete omrežja, • testiranje novih storitev, • odprava napak na omrežju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • govorni prometni podatki: podatki v CDR-ju: identifikacijska številka elementa, prejeta številka klicatelja, številka SIM kartice klicanega, serijska številka aparata klicatelja, številka klicanega, serijska številka aparata klicanega, ID bazne postaje klicatelja, lokacijska številka klicatelja, država klicatelja, čas konca klica, čas začetka klica, format prejete klicane številke, ID bazne postaje klicanega, lokacija klicanega, podatki o preusmerjenem klicu (trajanje klica, serijska številka telefona klicanega, številka SIM kartice klicanega, država klicanega, telefonska številka klicanega), čas klica, • podatki o identifikaciji omrežja: podatki v CDR-ju: identifikacijska številka elementa, številka SIM kartice, MSISDN številka, stara identifikacijska številka elementa, nova identifikacijska številka elementa, čas, • podatki o uporabi GPRS v povezavi z drugimi omrežji: podatki v CDR-ju: identifikacijska številka elementa, številka uporabnika, številka SIM kartice uporabnika, IP naslov SGSN prehoda, čas začetka podatkovne seje, čas konca podatkovne seje, ime dostopne točke APN, IP naslov uporabnika, ID storitve, • Strežnik 1: mobilna telefonska številka uporabnika, številka SIM kartice uporabnika, čas začetka podatkovne seje, čas konca podatkovne seje, ime dostopne točke APN, IP naslov uporabnika, • podatki o tekstovnih nizih: telefonska številka, čas, številka seje, koda, stanje, status, telefonska številka, • podatki v zvezi z SMS sporočili: vrsta SMS sporočila (dohodni, odhodni), datum, številka pošiljatelja, številka prejemnika, številka SMS centra, čas prihoda sporočila v SMS center, ID SIM kartice pošiljatelja, ID SIM kartice prejemnika, • podatki o upravljanju s klici: podatki v CDR-ju: mednarodna številka države, številka SIM kartice, prejeta številka klicatelja, številka klicatelja, država klicatelja, prejeta številka klicanega, številka klicanega oz. končna številka v primeru preusmeritve, država klicanega, začetni čas klica, končni čas klica, trajanje klica, preusmeritvena številka, če ima klicani vklopljeno preusmeritev, • nagradne igre: čas, številka storitve, ki jo je uporabil pošiljatelj, telefonska številka, storitev. • podatki v mediaciji; govorni prometni podatki: serijska številka aparata klicanega, številka SIM kartice klicanega, klicana številka, država klicanega, serijska številka aparata klicatelja, številka SIM kartice klicatelja, številka klicatelja, država klicatelja, čas konca klica, čas začetka klica, format prejete klicane številke, pri klicih v sili kategorija klica v sili, podatki o preusmerjenem klicu (trajanje klica, serijska številka telefona klicanega, številka SIM kartice klicanega, država klicanega, telefonska številka klicanega), čas klica, • podatki v zvezi z MMS sporočili: čas prihoda MMS sporočila v multimedijski center, podatek o uspeli/neuspeli dostavi, telefonska številka pošiljatelja, število prejemnikov, številka SIM kartice pošiljatelja, številka SIM kartice prejemnika, tip aparata pošiljatelja, tip aparata prejemnika, podatek o gostovanju pošiljatelja, podatek o gostovanju prejemnika, • strežnik 2: čas, telefonska številka, koda, opcija (glas), status, cena, številka SIM kartice, • splošni podatki: MSISDN, IMSI, datum in ura opravljene storitve, VLR številka, identifikacijska številka celice in bazne postaje, • splošni podatki o storitvah: MSISDN, podatki o nakupih, naročilih in odnaročilih s pripadajočo kodo, ime storitve (npr. MMS, itd.), število prenesenih byte-ov, datum in ura opravljene storitve, cena opravljene storitve, PLMN koda operaterja, pri katerem je bila storitev opravljena, identifikacijska številka celice in bazne postaje, kjer je bila storitev opravljena, • specifični podatki za predplačnike: - podatki o nalaganju vrednostnic na račun (datum in znesek), - podatki o klicih Telemachovih predplačnikov v Telemachovem in Telekomovem omrežju, datum, polminutni časovni interval, znesek, opis storitve (voice, SMS, …), kličoča številka, klicana številka, trajanje klica, - podatki o prejetih klicih Telemachovih predplačnikov v Telemachovem in Telekomovem omrežju, datum, polminutni časovni interval, znesek, opis storitve (voice, SMS, …), kličoča številka, klicana številka, trajanje klica, - podatki o prejetih klicih Telemachovih predplačnikov v tujih omrežjih, datum, polminutni časovni interval, znesek, opis storitve (voice, SMS, …), kličoča številka, klicana številka, trajanje klica, • specifični podatki za naročnike: - podatki o klicih Telemachovih naročnikov v Telemachovem in Telekomovem omrežju, datum, polminutni časovni interval, znesek, opis storitve (voice, SMS, …), kličoča številka, klicana številka, trajanje klica, - podatki o prejetih klicih Telemachovih naročnikov v Telemachovem in Telekomovem omrežju, datum, polminutni časovni interval, znesek, opis storitve (voice, SMS, …), kličoča številka, klicana številka, trajanje klica, - podatki o prejetih klicih Telemachovih naročnikov v tujih omrežjih, datum, polminutni časovni interval, znesek, opis storitve (voice, SMS, …), kličoča številka, klicana številka, trajanje klica. • za storitve na fiksnem delu omrežja: podatki, potrebni za odkritje in prepoznanje vira komunikacije, ki pri dostopu do interneta, elektronske pošte in uporabi internetne telefonije obsegajo naslov internetnega protokola, uporabniško ime ali telefonsko številko, dodeljeno za vsako komunikacijo, s katero se vstopa v javno telefonsko omrežje, ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika, ki mu je bil v času komunikacije dodeljen naslov internetnega protokola, uporabniško ime ali telefonska številka - podatki, potrebni za prepoznanje cilja komunikacije, ki pri dostopu do elektronske pošte in uporabi internetne telefonije obsegajo uporabniško ime ali telefonsko številko prejemnika klica prek internetne telefonije, ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika in uporabniško ime namembnega prejemnika komunikacije; - podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije, ki pri dostopu do interneta, elektronske pošte in uporabi internetne telefonije obsegajo naslov statičnega internetnega protokola, ki ga je ponudnik dostopa do interneta dodelil komunikaciji, in uporabniško ime naročnika ali registriranega uporabnika ter datum in čas prejetih in poslanih sporočil z internetnih storitev elektronske pošte ali internetne telefonije glede na določen časovni pas; - podatki, potrebni za ugotovitev vrste komunikacije, ki pri dostopu do elektronske pošte in uporabi internetne telefonije obsegajo vrsto uporabljene storitve; - podatki, potrebni za razpoznavo komunikacijske opreme uporabnikov, ki pri dostopu do interneta, elektronske pošte in uporabi internetne telefonije obsegajo kličočo telefonsko številko za klicni dostop in podatke, ki določajo zemljepisno lego med obdobjem, za katerega se hranijo podatki o komunikaciji.
 • Uporabniki zbirke: • izvajalci tiskanja računov, • vzdrževalci in razvijalci aplikacij, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Uporablja se kontrola pristopa in video nadzor. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov ob spremstvu pooblaščenega zaposlenega. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. ZBIRKA LOKACIJSKIH PODATKOV, KI NISO HKRATI PODATKI O PROMETU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • naročniki in predplačniki storitev družbe Telemach d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • naročniki: trženje elektronskih komunikacijskih storitev ali izvajanje storitev z dodano vrednostjo, reševanje možnih reklamacij, posredovanje podatkom zakonitim uporabnikom, • predplačniki: reševanje možnih reklamacij v zvezi s predplačniškim razmerjem, posredovanje podatkov zakonitim uporabnikom, trženje elektronskih komunikacijskih storitev ali izvajanje storitev z dodano vrednostjo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o lokaciji fiksnih priključkov: ime, priimek, naslov, kjer se nahaja fiksni priključek, • splošni podatki: MSISDN, IMSI, identifikacijska številka celice in bazne postaje, • podatki o upravljanju s klici: podatki v CDR-ju: naslov centrale, številka centrale, kjer se nahaja klicatelj, lokacijska informacija, ID bazne postaje, • podatki v zvezi z SMS sporočili: številka SMS centra, številka centrale, kjer se nahaja uporabnik, • podatki v mediaciji; govorni lokacijski podatki: ID bazne postaje klicatelja, lokacijska številka klicatelja, ID bazne postaje klicanega, lokacija klicanega.
 • Uporabniki zbirke: • Center za obveščanje Republike Slovenije Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, • policija, • izvajalci tiskanja računov, • vzdrževalci in razvijalci aplikacij, • zunanji administrator, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Prostori so varovani s kontrolo pristopa in z video nadzorom. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. ZBIRKA PODATKOV O ZAKONITEM PRESTREZANJU KOMUNIKACIJ IN POSREDOVANJU PODATKOV PRISTOJNIM ORGANOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uporabniki storitev skupine Telemach d.o.o., • zaposleni v družbi Telemach, ki izvršujejo odredbe pristojnih organov, • zunanji izvajalci, ki vzdržujejo sredstva/sisteme upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • omogočanje zakonitega prestrezanja komunikacij in omogočanje dostopa do pridobljenih podatkov organom pregona, skladno z zakonodajo, • evidentiranje odredb organov pregona za zakonito prestrezanje komunikacij in za posredovanje podatkov pristojnim organom, • izpolnjevanje odredb organov pregona za zakonito prestrezanje komunikacij in za posredovanje podatkov pristojnim organom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • posredovanje podatkov pristojnim organom: -Naziv sodišča -Ime in priimek sodnika -Številka odredbe in datum odredbe -Stopnja tajnosti -Izvršitelj odredbe -Zahteve v odredbi: izpis telefonskega prometa po IMEI/MSISDN/IMSI/SIM številki, naročniku, tj. odhodnih in dohodnih klicev ter SMS sporočil, vrsta klicev, datum, čas in trajanje komunikacije, podatki o identiteti uporabnikov klicanih in kličočih številk, bazne postaje, podatki o lastniku SIM kartice za znano MSISDN telefonsko številko, podatek o PUK/PIN kodi za SIM kartice, naslov za pošiljanje računov, št. pogodb/aneksov, podatek o vseh IMEI številkah aparatov, v katere je bila vstavljena znana SIM kartica/podatek o vseh ostalih vstavljenih SIM karticah v ugotovljene IMEI številke, podatek o vseh MSISDN številkah (SIM karticah), ki so vstavljene v mobilni aparat z znano IMEI številko/ podatek o vseh ostalih IMEI št. mobilnih aparatov, v katere so bile vstavljene ugotovljene SIM kartice. Pri storitvah fiksnega omrežja: IP naslov uporabnika, izpis klicev telefonske številke, podatke o identiteti uporabnika • zakonito prestrezanje komunikacij (podatki na odredbi): -Naziv sodišča -Ime in priimek sodnika -Številka odredbe in datum odredbe -Stopnja tajnosti -Naslovnik (izvršitelj odredbe) -Ukrep (uvedba, podaljšanje, razširitev, prekinitev) -Veljavnost ukrepa (datum in ura začetka in konca izvajanja ukrepa) -Šifra zadeve, označena še s strani Policije • zapisi (log) o aktivaciji tarč zakonitega prestrezanja komunikacij na HLR, MSS, LIB, LIC: uporabnik, pogoji za specifikacijo aktivne tarče, čas, datum. • podatki iz evidence zadev s tajnimi podatki: ime in priimek zaposlenega, ki rešuje zadevo, šifra zadeve, kratka vsebina zadeve, stanje zadeve, datum začetka zadeve, zveza, seznam dokumentov v zadevi. • podatki iz evidence dokumentov s tajnimi podatki: pošiljatelj/prejemnik/prejemnik kopije, datum prejema, odprave, nastanka dokumenta/kopije, šifra dokumenta, vrsta dokumenta, število in kratek opis prilog. • podatki iz evidence uničenja tajnih podatkov: ime, priimek ter podpis člana komisije, stopnja tajnosti, datum in ura uničenja, šifra dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: • Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb, • Ministrstvo za obrambo (MORS - Sektor za civilno obrambo), • Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), • Ministrstvo za pravosodje, • Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA), • policija, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje podatkov se izvaja v skladu z varnostnimi ukrepi, ki urejajo varovanje varnostnega območja II. stopnje in dela s tajnimi podatki. Elektronske in pisne zbirke podatkov se nahajajo v upravnem območju, ki je tehnično varovan s kontrolo pristopa in videonadzorom. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. ZBIRKA VSEBIN, KI SE ZAČASNO HRANIJO ZA POTREBE PRENOSA SPOROČIL PO 5.ODST.147.ČLENA ZEKOM-1

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uporabniki Telemachovih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotoviti uspešno izvedbo storitev oz. prenosa sporočil (SMS, MMS, elektronska pošta, glasovni predal).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • SMS, MMS: čas, številka prejemnika, številka pošiljatelja, veljavnost sporočila, čas veljavnosti sporočila. • Elektronska pošta: čas, elektronski naslov pošiljatelja, elektronski naslov prejemnika.
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalci in razvijalci aplikacij, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Uporablja se kontrola pristopa in video nadzor. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov ob spremstvu pooblaščenega zaposlenega. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. ZBIRKA PODATKOV O LASTNIKIH NEPREMIČNIN, NA KATERIH SE NAHAJAJO BAZNE POSTAJE, OMREŽJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • lastniki nepremičnin, na katerih se nahajajo bazne postaje ali omrežje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz služnostne ali najemne pogodbe, • vpis obremenitve nepremičnine v zemljiško knjigo, • obveščanje lastnika nepremičnine o investicijskem in rednem vzdrževanju bazne postaje/omrežja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, telefonska številka, davčna številka, EMŠO, številka transakcijskega računa, parcelne številke, zemljiškoknjižni podatki o lastninski pravici na nepremičnini.
 • Uporabniki zbirke: • zemljiška knjiga, • FURS, • projektanti, • akviziterji, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Uporablja se kontrola pristopa in video nadzor. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov ob spremstvu pooblaščenega zaposlenega. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Dokumentacija v fizični obliki se nahaja v varovanih prostorih družbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Vhod v prostor je varovan z videonadzorom. Dostop do dokumentacije je omejen, podatki pa se varujejo v zaklenjenih ter ognjevarnih omarah. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Operacijskem predpisu o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se povezujejo s podatki v zemljiški knjigi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. ZBIRKA PODATKOV O DOVOLJENJIH ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV IN VARNOSTNEM PREVERJANJU ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni pri upravljavcu in zunanji izvajalci, ki imajo opravljeno varnostno preverjanje in katerih organizacije imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje obsega pravic zaposlenih za dostop do tajnih podatkov, • začetek postopka za varnostno preverjanje zaposlenih in za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov pred pristojnimi organi, • omogočanje dostopa do tajnih podatkov zaposlenim.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki s potrdil o udeležbi na usposabljanju s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov: naziv izdajatelja potrdila, ime, priimek, datum rojstva, datum udeležbe, naziv usposabljanja, datum izdaje potrdila, • podatki z dovoljenj za dostop do tajnih podatkov: datum izdaje dovoljenja, ime, priimek, datum rojstva, čas veljavnosti dovoljenja, stopnja tajnosti, • podatki s seznama zaposlenih, ki imajo dovoljenje za delo s tajnimi podatki: ime, priimek, kraj in datum rojstva, podatek o zaposlitvi v varnostnem območju, organ izdaje dovoljenja, številka dovoljenja, stopnja tajnosti podatkov, do katerih ima lahko dostop, datum izdaje dovoljenja, datum veljavnosti dovoljenja, delovno mesto, datumi (razlog in organ, ki je opravil preklic dovoljenja/zavrnil izdajo dovoljenja/izdal sklep iz 25c člena Zakona o tajnih podatkih).
 • Uporabniki zbirke: • Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb, • Ministrstvo za obrambo (MORS - Sektor za civilno obrambo), • Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), • Ministrstvo za pravosodje, • Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA), • policija, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dokumentacija v fizični obliki se nahaja v varovanih prostorih družbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Vhod v prostor je varovan z videonadzorom. Dostop do dokumentacije je omejen, podatki pa se varujejo v zaklenjenih omarah ali trezorjih. • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Prostori so varovani s kontrolo pristopa in z video nadzorom. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Operacijskem predpisu o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. ZBIRKA VSTOPOV IN GIBANJA V VARNOSTNIH OBMOČJIH ORGANA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki vstopajo v varnostna območja organa oz. iz njih izstopajo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • nadzor vstopov in izstopov iz varnostnega območja, • izpolnjevanje zakonskih zahtev glede evidentiranja vstopov in izstopov v/iz varnostnih območij organa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, organ oz. organizacijska enota, številka dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, stopnja tajnosti, razlog vstopa v varnostno območje, datum in ura vstopa, datum in ura izstopa, podpis osebe.
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalci in razvijalci aplikacij, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Uporablja se kontrola pristopa in video nadzor. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Dokumentacija v fizični obliki se nahaja v varovanih prostorih družbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Vhod v prostor je varovan z videonadzorom. Dostop do dokumentacije je omejen, podatki pa se varujejo v zaklenjenih ter ognjevarnih omarah. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Operacijskem predpisu o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. ZBIRKA VPOGLEDOV V TAJNE PODATKE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki vpogledujejo v tajne podatke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • nadzor vpogledov v tajne podatke, • izpolnjevanje zakonskih zahtev glede evidentiranja vpogledov v tajne podatke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • evidenca sprejemanj tajnih podatkov: ime in priimek vročevalca, organ oz. organizacijska enota, stopnja tajnosti dokumenta, ime in priimek sprejemnika, številka in stopnja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, datum in ura oddaje/sprejema. • knjiga z evidenco vpogledov v tajne podatke: ime in priimek, organ oz. organizacijska enota, datum in ura vpogleda, vzrok vpogleda (natančna opredelitev), stopnja tajnosti dokumenta, podpis osebe.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dokumentacija v fizični obliki se nahaja v varovanih prostorih družbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Vhod v prostor je varovan z videonadzorom. Dostop do dokumentacije je omejen, podatki pa se varujejo v zaklenjenih omarah. Podatki se hranijo v papirni obliki. Podatki se hranijo v posebni mapi v varnostnem območju II. stopnje. Varovanje podatkov se izvaja v skladu z varnostnimi ukrepi, ki urejajo varovanje varnostnega območja II. stopnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. ZBIRKA PODATKOV O IZVRŠBAH IN IZVENSODNIH IZTERJAVAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • naročniki telekomunikacijskih storitev upravljavca zoper katere se vodi izvršba oz izterjava. • udeleženci v sodnih postopkih upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvensodna izterjava terjatev, • pridobitev izvršilnega naslova in izterjava terjatev, na podlagi tako pridobljenega izvršilnega naslova, • sodna izterjava terjatev, • izvajanje drugih sodnih postopkov upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, EMŠO, davčna številka, naslov prebivališča, naslov elektronske pošte, telefonska številka, številka transakcijskega računa, podatki o lastništvu nepremičnin, podatki o lastništvu motornih vozil, podatki o zaposlitvi, podatki o poroštvenih izjavah (ime in priimek poroka, rojstni datum poroka, davčna številka, datum in naslov), • po kakšnem sistemu izterjav se terja dolžnika, kdaj je predvideno naslednje dejanje v postopku izterjave, naslov, neplačani računi (datum izdaje, zapadlost, višina, številka), okrajno sodišče, ki je pristojno za odločanje v izvršilni zadevi po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, davčna številka, enotna matična številka občana, opravilna številka zadeve, družba, ki izvaja izvensodno izterjavo.
 • Uporabniki zbirke: • sodišče, • izvršitelj, • odvetniška družba, • agencija za izvensodne izterjave, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dokumentacija v fizični obliki se nahaja v varovanih prostorih družbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Vhod v prostor je varovan z videonadzorom. Dostop do dokumentacije je omejen, podatki pa se varujejo v zaklenjenih omarah. • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Prostori so varovani s kontrolo pristopa in z video nadzorom. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. ZBIRKA PODATKOV O IMETNIKIH DIGITALNIH POTRDIL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • imetniki digitalnih potrdil za dostop do omrežja in aplikacij, ki zahtevajo uporabniško avtentikacijo z digitalnim potrdilom (ki so zaposleni pri upravljavcu).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje in zagotavljanje dostopa do aplikacij, • evidentiranje in zagotavljanje dostopov do podatkov preko navideznega privatnega omrežja (VPN).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • CA strežniki (strežniki za izdajo digitalnih potrdil): ime, priimek, naslov elektronske pošte, javni ključ digitalnega potrdila, davčna številka, EMŠO, geslo za preklic, • Digitalni zahtevki za oddaljene dostope: ime, priimek, davčna številka, EMŠO, naslov elektronske pošte, podjetje, dostopi, geslo za preklic, • Digitalni zahtevki za dostope do aplikacij (npr. posredniški portal): ime, priimek, naslov elektronske pošte, davčna številka, EMŠO, geslo za preklic.
 • Uporabniki zbirke: • vzdrževalci in razvijalci aplikacij, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Dokumentacija v fizični obliki se nahaja v varovanih prostorih družbe. Poslovni prostori so tehnično in fizično varovani. Vhod v prostor je varovan z videonadzorom. Dostop do dokumentacije je omejen, podatki pa se varujejo v zaklenjenih omarah. • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Prostori so varovani s kontrolo pristopa in z video nadzorom. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Operacijskem predpisu o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. ZBIRKA PODATKOV O PREJEMNIKIH DONACIJSKIH IN SPONZORSKIH SREDSTEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične in kontaktne osebe pri pravnih osebah, katerim se na podlagi sklenjene donatorske oz. sponzorske pogodbe donirajo sredstva ali sponzorira njihovo dejavnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvedba donacij, • izvedba sponzorstev, • poročanje FURS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek fizične osebe, katerim se na podlagi sklenjene donatorske oz. sponzorske pogodbe donirajo sredstva ali sponzorira njihovo dejavnost, davčna številka, EMŠO, naslov prebivališča, številka transakcijskega računa, • ime in priimek podpisnika prejemnika sredstev, naziv društva, naslov, davčna številka, matična številka, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronske zbirke podatkov se nahajajo na strežnikih v strežniški sobi, ki je tehnično in fizično varovana. Uporablja se kontrola pristopa in video nadzor. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe. Za zunanje obiskovalce in za zaposlene, ki nimajo pravice za dostop se vodi evidenca vstopov. Podatki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Operacijskem predpisu o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam